Các trường Trung cấp khu vực TP. HCM

STT

Mã trường

Tên trường

11

Đang cập nhật

Trường Trung cấp Sài Gòn

14

Đang cập nhật

Trường Trung cấp Phương Nam

16

Đang cập nhật

Trường Trung cấp Việt Giao