SỬA CHỮA THIẾT BỊ LUYỆN KIM


TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG

1- Kiến thức nghề nghiệp:

+ Hiểu biết, phân tích được bản vẽ các mối ghép, các cơ cấu truyền động, các thiết bị trong dây chuyền luyện kim;

+ Có kiến thức thiết kế, tạo lập bản vẽ bằng máy tính;

+ Trình bày được kiến thức về các mối ghép, các cơ cấu truyền động, các chi tiết máy điển hình;

+ Hiểu biết kiến thức cơ bản về truyền dẫn khí nén, truyền dẫn thuỷ lực;

+ Hiểu biết cơ bản về công nghệ luyện gang, luyện thép, cán, kéo kim loại (sau đây gọi tắt là luyện kim);

+ Phân tích được cấu tạo nguyên lý hoạt động, quy trình bảo dưỡng sửa chữa của các thiết bị trong dây chuyền luyện kim;

+ Ứng dụng được kiến thức cơ bản về phương pháp tổ chức và sử dụng thiết bị, dụng cụ, chuẩn bị vật liệu cho bảo dưỡng, sửa chữa; kỹ thuật và phương pháp tháo, lắp máy; các phương pháp kiểm tra chất lượng chi tiết máy;

+ Phân tích nguyên nhân hư hỏng và phương pháp bảo dưỡng, sửa chữa, phục hồi chi tiết máy;

+ Ứng dụng được kiến thức về công tác bảo hộ lao động; quy trình, quy phạm an toàn, vệ sinh công nghiệp trong quá trình bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị luyện kim;

+ Phân tích được kiến thức cơ bản về tổ chức và quản lý trong quá trình bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị luyện kim;

2- Kỹ năng nghề nghiệp:

+ Đọc được và phân tích các bản vẽ lắp, bản vẽ chi tiết trong thiết bị luyện kim;

+ Thiết lập được bản vẽ chi tiết máy, cơ cấu máy bằng máy tính;

+ Tính toán, nghiên cứu khảo sát được quá trình chịu lực của chi tiết máy;

+ Chuẩn bị được thiết bị, dụng cụ nguyên vật liệu;

+ Thực hiện được các công việc gia công sản phẩm cơ khí bằng dụng cụ cầm tay hoặc có sự hỗ trợ của máy đạt yêu cầu kỹ thuật;

+ Chuẩn hoá thao tác tháo, lắp, bảo dưỡng, sửa chữa máy;

+ Kiểm tra, đánh giá được chất lượng chi tiết máy, cơ cấu máy;

+ Xác định chế độ lắp ghép, lựa chọn được chi tiết và vật liệu thay thế trong quá trình bảo dưỡng, sửa chữa;

+ Bảo dưỡng, sửa chữa được thiết bị khí nén, thiết bị thuỷ lực trong dây chuyền luyện kim;

+ Lập được kế hoạch sửa chữa thiết bị và quy trình phục hồi chi tiết điển hình, tính toán được chế độ lắp ghép cho mối ghép;

+ Thao tác bảo dưỡng, sửa chữa được các thiết bị trong dây chuyền thiêu kết quặng sắt, luyện gang Lò cao, luyện thép, đúc liên tục, cán kéo kim loại;

+ Phối hợp nhóm thực hiện tốt các quy trình, quy phạm an toàn, vệ sinh công nghiệp trong quá trình vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa;

+ Kèm cặp và hướng dẫn được người có trình độ thấp hơn (sơ cấp nghề, trung cấp nghề).

3- Cơ hội việc làm:

 Sau khi tốt nghiệp ra trường sinh viên:

 – Làm công việc bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị của cơ sở Luyện gang, Luyện thép, cán, kéo kim loại;

 – Làm cán bộ kỹ thuật thiết bị phân xưởng luyện kim;

 – Tiếp tục học lên bậc học cao hơn.

4- Các môn học chính

– Vẽ kỹ thuật cơ khí

– Cơ kỹ thuật

– Vật liệu cơ khí

– Điện kỹ thuật

– Dung sai lắp ghép và đo lường kỹ thuật

– Nguyên lý máy – Chi tiết máy

– Vẽ thiết kế có sự trợ giúp của máy tính (AUTOCAD)

– Truyền dẫn khí nén thủy lực

– Kỹ thuật sửa chữa cơ khí

– Kỹ thuật an toàn, bảo hộ lao động và bảo vệ môi trường

– Tổ chức và quản lý quá trình sản xuất

– Luyện kim đại c­ương

– Cán, kéo đại c­ương

– Hàn cơ bản

– Gia công nguội

– Tháo lắp cơ khí

– Bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị cầu trục

– Bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị cơ khí lò luyện thép

– Bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị đúc liên tục

– Bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị lò nung phôi cán 

– Bảo dưỡng, sửa chữa giá cán

– Bảo dưỡng, sửa chữa các thiết bị dẫn hướng trong dây chuyền cán

– Sửa chữa, bảo dưỡng sàn làm nguội sản phẩm cán

– Bảo dưỡng sửa chữa thiết bị lọc bụi

 

TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP

1- Kiến thức nghề nghiệp:

+ Hiểu biết, phân tích được bản vẽ các mối ghép, các cơ cấu truyền động, các thiết bị trong dây chuyền luyện kim;

+ Trình bày được kiến thức về các mối ghép, các cơ cấu truyền động, các chi tiết máy điển hình;

+ Hiểu biết cơ bản về công nghệ luyện gang, luyện thép, cán, kéo kim loại(sau đây gọi tắt là luyện kim);

+ Phân tích được cấu tạo nguyên lý hoạt động, quy trình bảo dưỡng sửa chữa của các thiết bị trong dây chuyền luyện kim;

 + Ứng dụng được kiến thức cơ bản về phương pháp tổ chức và sử dụng thiết bị, dụng cụ, chuẩn bị vật liệu cho bảo dưỡng, sửa chữa; kỹ thuật và phương pháp tháo, lắp máy; các phương pháp kiểm tra chất lượng chi tiết máy;

 + Phân tích được nguyên nhân hư hỏng và phương pháp bảo dưỡng, sửa chữa chi tiết máy;

+ Ứng dụng được kiến thức về công tác bảo hộ lao động; Quy trình, quy phạm an toàn, vệ sinh công nghiệp trong quá trình bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị luyện kim;

+ Hiểu biết và có kiến thức cơ bản về tổ chức và quản lý trong quá trình bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị luyện kim;

2- Kỹ năng nghề nghiệp:

+ Đọc, phân tích được các bản vẽ lắp, bản vẽ chi tiết trong thiết bị luyện kim;

+ Chuẩn bị được thiết bị, dụng cụ nguyên vật liệu;

+ Thực hiện được các công việc gia công sản phẩm cơ khí bằng dụng cụ cầm tay hoặc có sự hỗ trợ của máy đạt yêu cầu kỹ thuật;

+ Chuẩn hoá thao tác tháo, lắp, bảo dưỡng, sửa chữa máy;

+ Sử dụng các dụng cụ kiểm tra, đánh giá chất lượng chi tiết máy, cơ cấu máy;

+ Xác định chế độ lắp ghép, lựa chọn được chi tiết và vật liệu thay thế trong quá trình bảo dưỡng, sửa chữa;

+ Thao tác bảo dưỡng, sửa chữa được các thiết bị trong dây chuyền thiêu kết quặng sắt, luyện gang Lò cao, luyện thép, đúc liên tục, cán kéo kim loại;

+ Phối hợp nhóm thực hiện các quy trình, quy phạm an toàn, vệ sinh công nghiệp trong quá trình vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa;

+ Kèm cặp và hướng dẫn được người có trình độ thấp hơn (sơ cấp nghề).

3- Cơ hội việc làm:

 Sau khi tốt nghiệp ra trường học sinh:

– Làm công việc bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị của cơ sở Luyện gang, Luyện thép, cán, kéo kim loại;

– Có thể tiếp tục học ở bậc học cao hơn.

4- Các môn học chính

– Vẽ kỹ thuật cơ khí

– Cơ kỹ thuật

– Vật liệu cơ khí

– Điện kỹ thuật

– Dung sai lắp ghép và đo lường kỹ thuật

– Truyền dẫn khí nén, thủy lực

– Kỹ thuật sửa chữa cơ khí

– Kỹ thuật an toàn, bảo hộ lao động và bảo vệ môi trường

– Tổ chức và quản lý quá trình sản xuất

– Luyện kim đại c­ương

– Cán, kéo đại c­ương

– Hàn cơ bản

– Gia công nguội

– Tháo lắp cơ khí

– Bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị cầu trục

– Bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị cơ khí lò luyện thép

– Bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị máy đúc liên tục

– Bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị lò nung phôi cán 

– Bảo dưỡng, sửa chữa giá cán.

– Bảo dưỡng, sửa chữa các thiết bị dẫn hướng trong dây chuyền cán

– Bảo dưỡng, sửa chữa sàn làm nguội sản phẩm cán

– Bảo dưỡng sửa chữa thiết bị lọc bụi