BẢO ĐẢM AN TOÀN HÀNG HẢI

 

TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG

1- Kiến thức nghề nghiệp:

+ Nắm được những kiến thức cơ bản về Pháp luật; Kinh tế; Ngoại ngữ và Tin học;

+ Nêu lên được các biện pháp kỹ thuật khảo sát, đo đạc khảo sát thuỷ;

+ Trình bày được việc quy hoạch, khảo sát, thiết kế, thi công, khai thác và quản lý các công trình cải tạo đường sông, đảm bảo an toàn đường thủy, phao tiêu báo hiệu luồng lạch, kênh chạy tàu;

+ Trình bày được công tác lập luận chứng kinh tế kỹ thuật xây dựng mạng lưới giao thông đường thuỷ;

+ Phân biệt được thành lập bản đồ địa hình ven bờ, trên sông và biển;

+ Mô tả được công tác khảo sát địa chất đáy sông, đáy biển và các công trình xa bờ;

+ Hiểu được các nguyên lý sinh thái học cơ bản duy trì sự tồn tại và phát triển của hệ thống sinh thái; các dạng ô nhiễm do hoạt động sản xuất và sinh hoạt của con người.    

2- Kỹ năng nghề nghiệp:

+ Đo đạc địa hình mặt đất, đáy biển;

+ Đo đạc thuỷ văn;

+ Khảo sát địa chất đáy sông, đáy biển;

+ Tổ chức, quản lý, lập các biện pháp kỹ thuật khảo sát, đo đạc khảo sát thuỷ;

+ Thiết kế, thi công, tổ chức và quản lý tuyến luồng và các công trình đường thuỷ;

+ Thực hiện được công tác bảo vệ môi trường biển;

+ Tổ chức tìm kiếm cứu nạn và trục vớt cứu hộ;

+ Tổ chức và hướng dẫn được tổ, nhóm lao động thực hiện công việc đảm bảo yêu cầu kỹ thuật và an toàn lao động;

+ Phối kết hợp với các phòng ban chức năng có liên quan;

+ Vận dụng những kiến thức được đào tạo vào thực tế công tác và tự học tập, rèn luyện, tu dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ ở vị trí công tác của mình.

3- Cơ hội việc làm:

Sau khi tốt nghiệp sinh viên có khả năng trực tiếp làm việc tại:

+ Doanh nghiệp xây dựng thuỷ;

+ Công ty an tòan đường thủy và hàng hải;

+ Công ty tư vấn xây dựng thuỷ;

+ Cơ quan quản lý về hàng hải, đường thủy;

+ Cơ quan nghiên cứu khoa học – công nghệ và đào tạo trong lĩnh vực an toàn đường thuỷ.

4- Các môn học chính

– Toán cao cấp

– Vật lý

– Vẽ kỹ thuật

– Cơ học

– Luật hàng hải

– Sức bền vật liệu

– An toàn lao động

– Lý thuyết tàu

– Lý thuyết bình sai

– Trắc địa 1

– Khí tượng, thủy, hải văn

– Tìm kiếm cứu nạn và trục vớt cứu hộ 1

– Trắc địa 2

– Thành lập bản đồ địa hình dưới nước

– Công trình báo hiệu đường thủy

– Anh văn chuyên ngành

– Thiết kế luồng tàu và hệ thống báo hiệu

– Tin học ứng dụng

– Thiết kế công trình đường thủy

– Đo đạc biển

– Tìm kiếm cứu nạn và trục vớt cứu hộ 2

– Khảo sát địa chất đáy biển

– Thực tập tốt nghiệp

TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP

1- Kiến thức nghề nghiệp:

+ Có được những kiến thức cơ bản về Pháp luật; Kinh tế; Ngoại ngữ; Tin học;

+ Nêu lên được các biện pháp kỹ thuật khảo sát, đo đạc khảo sát thuỷ;

+ Trình bày được việc khảo sát, thi công các công trình cải tạo đường sông, đảm bảo an toàn đường thủy, phao tiêu báo hiệu luồng lạch, kênh chạy tàu;

+ Phân biệt được thành lập bản đồ địa hình ven bờ, trên sông và biển;

+ Hiểu được các nguyên lý sinh thái học cơ bản duy trì sự tồn tại và phát triển của hệ thống sinh thái và các dạng ô nhiễm do hoạt động sản xuất và sinh hoạt của con người.

2- Kỹ năng nghề nghiệp:

+ Đo đạc địa hình mặt đất, đáy biển;

+ Đo đạc thuỷ văn;

+ Lập các biện pháp kỹ thuật khảo sát, đo đạc khảo sát thuỷ;

+ Thi công tuyến luồng và các công trình đường thuỷ;

+ Thực hiện được công tác bảo vệ môi trường biển;

+ Tổ chức tìm kiếm cứu nạn và trục vớt cứu hộ;

+ Phối kết hợp với các phòng ban chức năng có liên quan;

+ Vận dụng những kiến thức được đào tạo vào thực tế công tác và tự học tập, rèn luyện, tu dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ ở vị trí công tác của mình.

3- Cơ hội việc làm:

Sau khi tốt nghiệp học sinh  có khả năng trực tiếp làm việc tại:

+ Doanh nghiệp xây dựng thuỷ;

+ Công ty an tòan đường thủy và hàng hải;

+ Công ty tư vấn xây dựng thuỷ;

+ Cơ quan quản lý về hàng hải, đường thủy;

+ Cơ quan nghiên cứu khoa học – công nghệ và đào tạo trong lĩnh vực an toàn đường thuỷ.

4- Các môn học chính

– Vẽ kỹ thuật

– Cơ học

– An toàn lao động

– Lý thuyết tàu

– Kỹ thuật lắp đặt điện

– Lý thuyết bình sai

– Trắc địa 1

– Khí tượng thủy hải văn

– Điều động tàu 1

– Thành lập bản đồ địa hình dưới nước

– Công trình báo hiệu đường thủy

– Thực tập thủy văn

– Thiết kế luồng tàu và hệ thống báo hiệu

– Tin học ứng dụng

– Thiết kế công trình đường thủy

– Thực tập trắc địa

– Thực tập tốt nghiệp