BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CÔNG NGHIỆP

 

TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG

1- Kiến thức nghề nghiệp:

+ Trình bày được những kiến thức cơ bản về hóa học môi trường, vi sinh môi trường, các kỹ thuật phân tích chỉ tiêu môi trường;

+ Mô tả được kỹ thuật lấy mẫu chất thải theo đúng quy trình, quy định, đặc biệt là các loại chất thải nguy hại. Xác định được các vị trí lấy mẫu tại thực địa đảm bảo tính chính xác nhất cho từng loại mẫu chất thải. Đưa ra được phương pháp xác định mẫu bằng cảm quan;

+ Trình bày được kỹ thuật bảo quản mẫu sau khi lấy, đảm bảo mẫu không bị biến chất, hao hụt phục vụ cho việc phân tích, bảo quản;

+ Trình bày được công việc kiểm tra, phân loại chất thải thông thường phục vụ cho quá trình thu gom vận chuyển tại nơi phát sinh, tập kết, chế biến xử lý chất thải thông thường. Kiểm tra, đóng gói chất thải theo quy định rồi cô lập, niêm phong dán nhãn;

+ Trình bày được các phương pháp xác định khối lượng chất thải cần thiết phục vụ cho công tác phân tích và bàn giao cho bộ phận tiếp nhận, bảo quản vận chuyển về nơi xử lý;

+ Mô tả được quá trình xử lý chất thải, nhất là các loại chất thải nguy hại;

+ Trình bày được những kiến thức cơ bản về công tác phân loại và tái chế chất thải;

+ Trình bày được các phương pháp và quy trình kỹ thuật xử lý chất thải;

+ Mô tả được hệ thống thiết bị xử lý nước thải công nghiệp và kỹ thuật vận hành, bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống xử lý nước thải công nghiệp;

+ Mô tả được hệ thống thiết bị xử lý ô nhiễm đất, không khí, tiếng ồn và kỹ thuật vận hành, bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống xử lý ô nhiễm đất, không khí, tiếng ồn;

+ Mô tả được trình tự tiến hành đánh giá tác động môi trường do các nguồn chất thải công nghiệp gây ra. Các giải pháp hạn chế tác động môi trường;

+ Nêu được những kiến thức cơ bản về công tác hoàn nguyên môi trường, giải pháp kỹ thuật và trình tự tiến hành hoàn nguyên môi trường đảm bảo đúng quy phạm và quy trình kỹ thuật;

+ Trình bày được trình tự và kỹ thuật tiến hành quan trắc môi trường;

+ Trình bày được trình tự tiến hành điều tra môi trường.

2- Kỹ năng nghề nghiệp:

+ Phân tích và đánh giá được các chỉ tiêu môi trường;

+ Lấy được mẫu chất thải theo đúng quy trình, quy định, đặc biệt là các loại chất thải nguy hại;

+ Xác định được các vị trí lấy mẫu tại thực địa đảm bảo tính chính xác nhất cho từng loại mẫu chất thải;

+ Lựa chọn được các phương pháp xác định mẫu bằng cảm quan đảm bảo tính chính xác;

+ Bảo quản mẫu sau khi lấy, đảm bảo mẫu không bị biến chất, hao hụt phục vụ cho việc phân tích, bảo quản;

+ Kiểm tra, phân loại được chất thải thông thường phục vụ cho quá trình thu gom vận chuyển tại nơi phát sinh, tập kết, chế biến xử lý chất thải thông thường. Kiểm tra, đóng gói chất thải theo quy định rồi cô lập, niêm phong dán nhãn;

+ Xác định được khối lượng chất thải cần thiết phục vụ cho công tác phân tích và bàn giao cho bộ phận tiếp nhận, bảo quản vận chuyển về nơi xử lý;

+ Phân loại và tái chế chất thải, quá trình xử lý chất thải, nhất là các loại chất thải nguy hại, công tác chôn lấp chất thải, công tác thiêu đốt chất thải, công tác xử lý chất thải bằng hóa chất đúng quy phạm và quy trình kỹ thuật;

+ Vận hành, bảo dưỡng và sửa chữa thành thạo hệ thống xử lý nước thải công nghiệp;

+ Vận hành, bảo dưỡng và sửa chữa thành thạo hệ thống xử lý ô nhiễm không khí, tiếng ồn.

3- Cơ hội việc làm

– Đảm đương các vị trí trưởng ca, cán bộ kỹ thuật môi trường ở các công ty, xí nghiệp, nhà máy, trạm xử lý chất thải công nghiệp hoặc các đơn vị thu gom, vận chuyển, phân loại chất thải; các tổ chức kiểm tra, giám sát đánh giá ảnh hưởng của quá trình sản xuất đến môi trường tự nhiên.

– Tham gia kèm cặp đào tạo thợ có trình độ thấp hơn, có thể tiếp tục học tập lên trình độ cao hơn hoặc bồi dưỡng trở thành giáo viên dạy nghề.

4- Các môn học chính:

– Vẽ kỹ thuật

– Điện kỹ thuật

– Môi trường học cơ bản

– Luật và chính sách bảo vệ môi trường

– Môi trường và quản lý tài nguyên thiên nhiên

– Hóa học môi trường

– Vi sinh môi trường

– Quản lý chất lượng môi trường công nghiệp

– Đánh giá rủi ro và tác động môi trường công nghiệp

– Ô nhiễm nguồn nước

– Ô nhiễm đất và kỹ thuật phục hồi

– Quản lý tài nguyên nước

– An toàn lao động trong bảo vệ môi trường

– Công nghệ, thiết bị môi trường

– Phân tích các chỉ tiêu môi trường công nghiệp

– Xử lý ô nhiễm không khí và tiếng ồn

– Xử lý nước thải công nghiệp

– Xử lý chất thải rắn thông thường

– Sàng lọc và tái chế chất thải thông thường

– Quản lý chất thải độc hại

– Quan trắc môi trường công nghiệp

– Đánh giá tác động môi trường không khí, tiếng ồn

– Quan trắc và đánh giá tác động môi trường đất công nghiệp

– Vận hành hệ thống xử lý nước thải công nghiệp

– Hoàn nguyên môi trường

TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP

1- Kiến thức nghề nghiệp:

+ Trình bày được những kiến thức cơ bản về hóa học môi trường, vi sinh môi trường, các kỹ thuật phân tích chỉ tiêu môi trường;

+ Trình bày được những kiến thức cơ bản để lấy được mẫu chất thải theo đúng quy trình, quy định, đặc biệt là các loại chất thải nguy hại. Xác định được các vị trí lấy mẫu tại thực địa;

+ Trình bày được kỹ thuật bảo quản mẫu sau khi lấy, đảm bảo mẫu không bị biến chất, hao hụt phục vụ cho việc phân tích, bảo quản;

+ Trình bày kỹ thuật kiểm tra, phân loại chất thải thông thường phục vụ cho quá trình thu gom vận chuyển tại nơi phát sinh, tập kết, chế biến xử lý chất thải thông thường. Kiểm tra, đóng gói chất thải theo quy định, niêm phong dán nhãn;

+ Trình bày được cách xác định khối lượng chất thải cần thiết phục vụ cho công tác phân tích và bàn giao cho bộ phận tiếp nhận, bảo quản vận chuyển về nơi xử lý;

+ Mô tả được quá trình xử lý chất thải;

+ Trình bày được những phương pháp xử lý chất thải theo đúng quy trình kỹ thuật;

+ Mô tả được hệ thống thiết bị xử lý nước thải công nghiệp và kỹ thuật vận hành, bảo dưỡng hệ thống xử lý nước thải công nghiệp;

+ Mô tả được hệ thống thiết bị xử lý ô nhiễm đất, không khí, tiếng ồn và kỹ thuật vận hành, bảo dưỡng hệ thống xử lý ô nhiễm đất, không khí, tiếng ồn.

2- Kỹ năng nghề nghiệp:

+ Phân tích và đánh giá được các chỉ tiêu môi trường;

+ Lấy được mẫu chất thải theo đúng quy trình, quy định;

+ Xác định được các vị trí lấy mẫu tại thực địa;

+ Lựa chọn được các phương pháp xác định mẫu bằng cảm quan đảm bảo tính khoa học;

+ Bảo quản được mẫu sau khi lấy, đảm bảo mẫu không bị biến chất, hao hụt phục vụ cho việc phân tích, bảo quản.

+ Kiểm tra, phân loại được chất thải thông thường phục vụ cho quá trình thu gom vận chuyển tại nơi phát sinh, tập kết, chế biến xử lý chất thải thông thường. Kiểm tra, đóng gói chất thải theo quy định;

+ Phân loại và tái chế chất thải đúng quy trình kỹ thuật;

+ Vận hành, bảo dưỡng hệ thống xử lý nước thải công nghiệp;

+ Vận hành, bảo dưỡng hệ thống xử lý ô nhiễm không khí, tiếng ồn.

3- Cơ hội việc làm

Học sinh học xong trình độ trung cấp nghề có thể làm: Công nhân quản lý môi trường, cán bộ kỹ thuật ở các nhà máy, trạm xử lý chất thải công nghiệp hoặc các đơn vị thu gom, vận chuyển, phân loại chất thải; các tổ chức kiểm tra, giám sát đánh giá ảnh hưởng của quá trình sản xuất đến môi trường tự nhiên.

4- Các môn học chính:

– Vẽ kỹ thuật

– Điện kỹ thuật

– Môi trường học cơ bản

– Luật và chính sách bảo vệ môi trường

– Môi trường và quản lý tài nguyên thiên nhiên

– Hóa học môi trường

– Vi sinh môi trường

– Quản lý chất lượng môi trường công nghiệp

– Đánh giá rủi ro và tác động môi trường công nghiệp

– Ô nhiễm nguồn nước

– Ô nhiễm đất và kỹ thuật phục hồi

– An toàn lao động trong bảo vệ môi trường

– Công nghệ và thiết bị môi trường

– Phân tích các chỉ tiêu môi trường công nghiệp

– Xử lý ô nhiễm không khí và tiếng ồn

– Xử lý nước thải công nghiệp

– Xử lý chất thải rắn thông thường

– Sàng lọc và tái chế chất thải thông thường

– Đánh giá tác động môi trường không khí, tiếng ồn

– Quan trắc và đánh giá tác động môi trường đất công nghiệp.