Năm nay, Trường ĐH Thương mại xét tuyển học bạ đối với các ngành Kế toán (chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp), Kế toán (chuyên ngành Kế toán tích hợp chứng chỉ quốc tế ICAEW CFAB – Chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế), Kế toán (chuyên ngành Kế toán công). Trường xét theo kết quả học bạ 3 năm lớp 10, 11, 12 đối với học sinh các trường THPT chuyên, trọng điểm quốc gia trên toàn quốc. Thời gian bắt đầu nhận hồ sơ từ ngày 1/5 đến ngày 10/6.  

Học viện Ngân hàng tuyển sinh các ngành Kế toán, Kế toán chương trình chất lượng cao, Kế toán liên kết ĐH ở Anh (cấp song bằng). Học viện sẽ xét điểm trung bình cộng 3 năm lớp 10, 11, 12 của từng môn học thuộc tổ hợp xét tuyển đạt từ 8 trở lên.

Trong khi đó, Học viện Tài chính tuyển sinh ngành Kế toán doanh nghiệp đối với chương trình định hướng quốc tế, ngành Kế toán đối với chương trình chuẩn. Học viện xét dựa vào tổng điểm trung bình cả năm lớp 12 của các môn thuộc tổ hợp xét tuyển. Ngoài ra, thí sinh cần đạt học lực giỏi 3 năm, trong đó kết quả học tập năm lớp 12 của mỗi môn thuộc tổ hợp đăng ký xét tuyển không dưới 7 điểm. Thời gian trường nhận hồ sơ từ ngày 28/5 đến ngày 16/6.

Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội năm 2024 tuyển sinh ngành Kế toán với 630 chỉ tiêu. Nếu muốn xét tuyển bằng học bạ, đối với thí sinh tốt nghiệp năm 2024 cần có điểm tổng kết của từng môn học trong tổ hợp đăng ký xét tuyển cả năm lớp 10, 11 và học kỳ 1 năm lớp 12 từ 7,5 điểm trở lên.

Đối với  thí sinh tốt nghiệp từ năm 2023 trở về trước, điểm tổng kết của từng môn học trong tổ hợp đăng ký xét tuyển cả năm lớp 10, 11 và 12 từ 7,5 điểm trở lên. Trường sẽ nhận hồ sơ từ ngày 20/4 đến ngày 5/6.

Trường ĐH Giao thông Vận tải tuyển ngành Kế toán với 110 chỉ tiêu, ngành Kế toán (Chương trình chất lượng cao Kế toán tổng hợp Việt – Anh) với 100 chỉ tiêu trong năm nay. Trường xét dựa vào điểm học bạ năm lớp 10, 11, 12, trong đó điểm từng môn của ba môn trong tổ hợp xét tuyển không có điểm trung bình môn nào (xét theo mỗi năm học) dưới 5,5 điểm. Thời gian trường nhận hồ sơ từ ngày 28/5 đến ngày 16/6.

Năm nay, Trường ĐH Điện lực tuyển 80 chỉ tiêu theo phương thức xét tuyển học bạ đối với ngành Kế toán. Điểm xét tuyển là tổng điểm trung bình các năm học THPT của 3 môn trong tổ hợp. Thí sinh có tổng điểm xét tuyển từ 18 trở lên sẽ đủ điều kiện nộp hồ sơ. Thời gian trường nhận hồ sơ từ ngày 4/3 đến ngày 20/6.

Trường ĐH Thủy lợi cũng xét tuyển đối với các ngành Kế toán dựa vào tổng điểm trung bình năm lớp 10, 11 và học kỳ 1 năm lớp 12 các môn trong tổ hợp xét tuyển đối với học sinh giỏi cấp tỉnh/thành phố; học sinh trường chuyên; học sinh có học lực xếp loại giỏi hoặc có chứng chỉ quốc tế. Thời gian thí sinh có thể đăng ký xét tuyển từ ngày 15/4 đến ngày 14/6.

Trường ĐH Mỏ – Địa chất cũng là trường tuyển ngành Kế toán theo phương thức xét tuyển học bạ. Trường sẽ xét kết quả học tập của năm lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12. Thí sinh đạt hạnh kiểm xếp loại Khá trở lên, tổng điểm trung bình các môn học theo khối thi đạt từ 18 điểm trở lên có thể nộp hồ sơ xét tuyển vào trường.

Học viện Chính sách và Phát triển năm nay tuyển sinh 40 chỉ tiêu bằng phương thức xét tuyển học bạ với ngành Kế toán, chuyên ngành Kế toán, kiểm toán. Trường xét tuyển dựa trên kết quả học tập năm lớp 11 và học kỳ 1 năm lớp 12 hoặc dựa trên kết quả học tập năm lớp 12 với thời gian nhận hồ sơ từ ngày 15/3 đến ngày 15/6.

Trường ĐH Lâm nghiệp cũng tuyển sinh ngành Kế toán, chuyên ngành Kế toán, Kế toán doanh nghiệp, Kế toán công theo phương thức xét học bạ từ tháng 2 đến tháng 6. Thí sinh cần có điểm trung bình chung của tổ hợp các môn học dùng để xét tuyển trong học kỳ I năm lớp 12, cả năm lớp 12 hoặc của lớp 10, 11, 12 đạt từ 6 điểm trở lên. 

Trường ĐH Tài nguyên và Môi trường Hà Nội năm 2024 tuyển 90 chỉ tiêu ngành Kế toán bằng phương thức xét tuyển học bạ. Trường sẽ xét dựa trên kết quả học tập của cả năm lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12. Thời gian trường nhận hồ sơ bắt đầu từ ngày 5/3.

Trường ĐH Công nghệ Giao thông Vận tải tuyển sinh ngành Kế toán, chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp. Trường xét điểm trung bình cộng của 3 học kỳ năm lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12 của các môn trong tổ hợp đăng ký xét tuyển. Thí sinh cần có điểm tổ hợp môn xét tuyển từ 18 điểm trở lên.   Trường nhận hồ sơ theo 2 đợt, trong đó đợt 1 từ ngày 15/3, đợt 2 từ ngày 3/5.            

Trường ĐH Lao động – Xã hội cũng tuyển sinh ngành Kế toán theo phương thức xét tuyển học bạ. Trường xét dựa trên tổng điểm trung bình 3 môn theo tổ hợp xét tuyển của năm lớp 10, lớp 11 và học kỳ I năm học lớp 12. Thí sinh phải đạt từ 18 điểm trở lên mới đủ điều kiện nộp hồ sơ.  

Nguồn: internet