Chạm khảm tam khí tranh đồng

Tên nghề:          CHẠM KHẢM TAM KHÍ TRANH ĐỒNG
Trình độ đào tạo: Sơ cấp nghề
Đối tượng tuyển sinh: Có sức khoẻ, trình độ học vấn phù hợp với nghề Chạm khảm tam khí tranh đồng;
Số lượng môn học, mô đun đào tạo: 05
Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Chứng chỉ sơ cấp nghề;
I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO
1. Kiến thức, kỹ năng, thái độ nghề nghiệp.
 – Kiến thức:
+ Mô tả được phương pháp chuẩn bị các dụng cụ thủ công, đèn khò, máy mài, máy phun sơn;
+ Trình bày được phương pháp chuẩn bị nguyên liệu, hoá chất dùng trong nghề chạm khảm tam khí tranh đồng;
+ Trình bày được quy trình kỹ thuật chạm khảm tam khí dây trang trí;
+ Mô tả được phương pháp lấy dấu chạm chu vi dây, hạ nền đây, tán dây nguyên liệu vào vị trí đã lấy nền, mài phẳng dây khảm;
+ Trình bày được quy trình kỹ thuật chạm khảm tam khí hoa văn;
+ Mô tả được phương pháp lấy dấu chạm chu vi hoa văn, hạ nền các hoạ tiết hoa văn, sang mẫu và cắt các hoa văn, tán các hoa văn đã cắt vào các vị trí đã lấy nền, mài phẳng các hoa văn;
+ Trình bày được quy trình kỹ thuật chạm khảm tam khí tranh đồng;
+ Mô tả được phương pháp lấy dấu chạm chu vi hoạ tiết trên nền sản phẩm, hạ nền các hoạ tiết của tranh, sang mẫu và cắt các hoạ tiết của tranh, tán các hoạ tiết của tranh đã cắt vào các vị trí đã lấy nền, mài phẳng các hoạ tiết đã tán;
+ Trình bày được quy trình kỹ thuật hoàn thiện sản phẩm chạm khảm tam khí tranh đồng;
+ Mô tả được phương pháp hun làm mầu trên bề mặt sản phẩm, làm mầu trên bề mặt sản phẩm bằng tai chua mật mía, làm mầu trên bề mặt sản phẩm bằng axit và các phụ gia, sơn sản phẩm.
– Kỹ năng:
+ Sử dụng được các dụng cụ thủ công, đèn khò, máy mài, máy phun sơn;
+ Chuẩn bị được nguyên liệu, hoá chất đảm bảo kỹ thuật;
+ Chạm khảm tam khí được dây trang trí theo mẫu đảm bảo kỹ thuật và mỹ thuật;
+ Lấy được dấu chạm chu vi dây, hạ được nền đây, tán dây nguyên liệu vào vị trí đã lấy nền, mài phẳng dây khảm;
+ Chạm khảm tam khí được hoa văn theo mẫu đảm bảo kỹ thuật và mỹ thuật;
+ Lấy được dấu chạm chu vi hoa văn, hạ nền các hoạ tiết hoa văn, sang mẫu và cắt các hoa văn, tán các hoa văn đã cắt vào các vị trí đã lấy nền, mài phẳng các hoa văn;        
+ chạm khảm tam khí tranh đồng theo mẫu đảm bảo kỹ thuật và mỹ thuật;
+ Lấy được dấu chạm chu vi hoạ tiết trên nền sản phẩm, hạ nền các hoạ tiết của tranh, sang mẫu và cắt các hoạ tiết của tranh, tán các hoạ tiết của tranh đã cắt vào các vị trí đã lấy nền, mài phẳng các hoạ tiết đã tán;
+ Hoàn thiện được sản phẩm chạm khảm tam khí tranh đồng đảm bảo yêu cầu kỹ thuật và mỹ thuật;
+ Hun làm mầu được trên bề mặt sản phẩm, làm mầu trên bề mặt sản phẩm bằng tai chua mật mía, làm mầu trên bề mặt sản phẩm bằng axit và các phụ gia, sơn sản phẩm.
– Thái độ:
+ Yêu nghề, có tinh thần trách nhiệm, có ý thức tổ chức kỷ luật;
+ Rèn luyện tính cẩn thận, tỷ mỉ, chính xác, đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường.
2. Cơ hội việc làm:
– Làm công nhân sản xuất trong các doanh nghiệp chạm khảm tam khí tranh đồng, trong các xưởng chạm khảm tam khí tranh đồng tại các địa phương hoặc tại các làng nghề;
– Tự tổ chức sản xuất chạm khảm tam khí tranh đồng tại các gia đình, bán sản phẩm cho các doanh nghiệp hoặc trực tiếp bán sản phẩm cho khách hàng.
II. THỜI GIAN CỦA KHÓA HỌC VÀ THỜI GIAN THỰC HỌC TỐI THIỂU
1.Thời gian của khóa học và thời gian thực học tối thiểu:
– Thời gian đào tạo: 03  tháng
– Thời gian học tập: 11 tuần
– Thời gian thực học tối thiểu: 400 giờ
– Thời gian ôn, kiểm tra hết môn học, mô đun và thi tốt nghiệp: 29 giờ (Trong đó thi tốt nghiệp hoặc kiểm tra kết thúc khoá học: 5 giờ)
2. Phân bổ thời gian thực học tối thiểu: 
– Thời gian học các môn học, mô đun đào tạo nghề: 400 giờ
– Thời gian học lý thuyết: 77 giờ; Thời gian học thực hành: 323 giờ
III. DANH MỤC MÔN HỌC, MÔ ĐUN ĐÀO TẠO, THỜI GIAN VÀ PHÂN BỔ THỜI GIAN     
Mã MH,MĐ
Tên môn học, mô đun
Thời gian đào tạo (giờ)
Tổng số
Trong đó
Lý thuyết
Thực hành
Kiểm tra
MĐ 01
Chuẩn bị dụng cụ, thiết bị, nguyên liệu
80
14
60
06
MĐ 02
Chạm khảm tam khí dây trang trí
62
11
47
04
MĐ 03
Chạm khảm tam khí hoa văn
86
18
63
05
MĐ 04
Chạm khảm tam khí tranh đồng
98
21
72
05
MĐ 05
Hoàn thiện sản phẩm
74
13
57
04
 
Tổng cộng
400
77
299
24
IV. CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC, MÔ ĐUN ĐÀO TẠO     
1. CHUẨN BỊ DỤNG CỤ, THIẾT BỊ, NGUYÊN LIỆU
Mã số mô đun: MĐ 01
Thời gian mô đun: 80 giờ;   ( Lý thuyết: 14 giờ;   Thực hành: 66 giờ)
Mục tiêu của mô đun:
– Trình bày được công dụng và cách sử dụng các dụng cụ thủ công, bàn trám, đèn khò, máy mài, máy phun sơn;
– Mô tả được phương pháp chuẩn bị nguyên liệu, hóa chất dùng trong nghề chạm khảm tam khí tranh đồng;
– Sử dụng được các dụng cụ thủ công, bàn trám, đèn khò, máy mài, máy phun sơn đảm bảo kỹ thuật;
– Chuẩn bị được nguyên liệu, hóa chất dùng trong nghề chạm khảm tam khí tranh đồng đạt tiêu chuẩn kỹ thuật;
– Rèn luyện ý thức tổ chức kỷ luật, cẩn thận, tỷ mỷ, gọn gàng, ngăn nắp, chính xác;
– Tuân thủ quy định an toàn lao động, bảo vệ môi trường.
Các bài trong mô đun:
1
Chuẩn bị, sử dụng dụng cụ thủ công
2
Chuẩn bị bàn trám
3
Chuẩn bị, sử dụng đèn khò
4
Chuẩn bị, sử dụng máy mài
5
Chuẩn bị, sử dụng máy phun sơn
6
Chuẩn bị nguyên liệu,hóa chất
2. CHẠM KHẢM TAM KHÍ DÂY TRANG TRÍ
Mã số mô đun: MĐ 02
Thời gian mô đun: 62 giờ; ( Lý thuyết: 11 giờ;  Thực hành: 51 giờ)
Mục tiêu của mô đun:
– Trình bày được những nội dung nghiên cứu mẫu;
– Mô tả được phương pháp lấy dấu chạm chu vi dây trên bề mặt sản phẩm cần chạm khảm tam khí ;
– Trình bày được phương pháp hạ nền dây;
– Mô tả được phương pháp tán dây nguyên liệu vào vị trí đã đục lấy nền;
– Trình bày được phương pháp mài phẳng dây khảm ;
– Xác định được chu vi , chất liệu,đường kính dây trang trí chính xác theo mẫu;
– Lấy được dấu chạm chu vi dây trên nền cần khảm đảm bảo kỹ thuật;
– Đục lấy bằng được nên, đục tạo được mang cá đảm bảo kỹ thuật;
– Mài phẳng được dây khảm đảm bảo kỹ thuật và mỹ thuật ;
– Rèn luyện ý thức tổ chức kỷ luật, cẩn thận, tỷ mỷ, gọn gàng, ngăn nắp và chính xác.
Các bài trong mô đun:
1
Nghiên cứu mẫu, lấy dấu chạm chu vi dây trên nền cần khảm
2
Hạ nền dây
3
Tán dây nguyên liệu vào vị trí đã lấy nền
4
Mài phẳng dây khảm
3. CHẠM KHẢM TAM KHÍ HOA VĂN
Mã số mô đun: MĐ 03
Thời gian mô đun: 86 giờ; ( Lý thuyết:18 giờ;  Thực hành: 68 giờ)
Mục tiêu của mô đun:
– Trình bày được những nội dung nghiên cứu mẫu hoa văn;
– Mô tả được phương pháp lấy dấu chạm chu vi hoa văn trên bề mặt sản phẩm cần chạm khảm tam khí;
– Trình bày được phương pháp hạ nền các họa tiết hoa văn;
– Mô tả được phương pháp sang mẫu và cắt các hoa văn;
– Trình bày được phương pháp tán các hoa văn đã cắt vào các vị trí đã đục lấy nền;
– Trình bày được phương pháp mài phẳng các hoa văn khảm.
– Xác định được chu vi, chất liệu các hoa văn chính xác theo mẫu;
– Lấy được dấu chạm chu vi các hoa văn trên nền cần khảm đảm bảo kỹ thuật;
– Đục lấy bằng được nền, đục tạo được mang cá đảm bảo kỹ thuật;
– Sang mẫu và cắt được các hoa văn đảm bảo kỹ thuật;
– Tán các hoa văn đã cắt vào các vị trí đã đục lấy nền đảm bảo kỹ thuật;
– Mài phẳng được hoa văn đảm bảo kỹ thuật và mỹ thuật.
– Rèn luyện ý thức tổ chức kỷ luật, cẩn thận, tỷ mỷ, gọn gàng, ngăn nắp và chính xác.
Các bài trong mô đun:
1
Nghiên cứu mẫu, lấy dấu chạm chu vi hoa văn trên nền cần khảm
2
Hạ nền các họa tiết hoa văn
3
Sang mẫu và cắt các hoa văn
4
Tán các hoa văn đã cắt vào các vị trí đã lấy nền
5
Mài phẳng các hoa văn
4. CHẠM KHẢM TAM KHÍ TRANH ĐỒNG
Mã số mô đun: MĐ 04
Thời gian mô đun: 98 giờ;          ( Lý thuyết: 21 giờ;  Thực hành: 77 giờ)
Mục tiêu của mô đun:
– Trình bày được những nội dung nghiên cứu mẫu tranh đồng;
– Mô tả được phương pháp lấy dấu chạm chu vi các họa tiết trên bề mặt sản phẩm cần chạm khảm tam khí;
– Mô tả được phương pháp hạ nền các họa tiết của tranh;
– Trình bày được phương pháp sang mẫu và cắt các họa tiết;
– Trình bày được phương pháp tán các họa tiết đã cắt vào các vị trí đã đục lấy nền;
– Mô tả được phương pháp mài phẳng các họa tiết chạm khảm ;
– Xác định được chu vi, chất liệu các họa tiết chính xác theo mẫu;
– Lấy được dấu chạm chu vi các họa tiết trên nền cần khảm đảm bảo kỹ thuật;
– Đục lấy bằng được nền, đục tạo được mang cá đảm bảo kỹ thuật;
– Sang mẫu và cắt được các họa tiết đảm bảo kỹ thuật;
– Tán các họa tiết đã cắt vào các vị trí đã đục lấy nền đảm bảo kỹ thuật;
– Mài phẳng được các họa tiết chạm khảm đảm bảo kỹ thuật và mỹ thuật.
– Rèn luyện ý thức tổ chức kỷ luật, cẩn thận, tỷ mỷ, gọn gàng, ngăn nắp và chính xác.
Các bài trong mô đun:
1
Nghiên cứu mẫu, lấy dấu chạm chu vi các họa tiết trên nền sản phẩm
2
Hạ nền các họa tiết của tranh
3
Sang mẫu và cắt các họa tiết của tranh
4
Tán các họa tiết đã cắt của tranh vào các vị trí đã đục lấy nền
5
Mài phẳng các hoạ tiết đã tán
5. HOÀN THIỆN SẢN PHẨM
Mã số mô đun: MĐ 05
Thời gian mô đun: 74 giờ; (Lý thuyết: 13 giờ;  Thực hành: 61 giờ)
Mục tiêu của mô đun:
– Trình bày được phương pháp tẩy rửa vệ sinh sản phẩm chạm khảm tam khí;
– Mô tả được phương pháp hun làm mầu trên bề măt sản phẩm chạm khảm tam khí;
– Trình bày được phương pháp làm mầu trên bề mặt sản phẩm bằng tai chua, mật mía;
– Mô tả được phương pháp làm mầu trên bề mặt sản phẩm bằng axit và các phụ gia;
–  Trình bày được phương pháp phun sơn trang sức bề mặt sản phẩm chạm khảm tam khí.
 – Hun làm mầu được trên bề mặt sản phẩm chạm khảm tam khí đảm bảo mỹ thuật ;
 – Làm mầu được trên bề mặt sản phẩm bằng tai chua, mật mía đảm bảo mỹ thuật;
 – Làm mầu được trên bề mặt sản phẩm bằng axit và các phụ gia đảm bảo mỹ thuật;
– Phun sơn được trang sức bề mặt sản phẩm chạm khảm tam khí đảm bảo mỹ thuật.
– Rèn luyện ý thức tổ chức kỷ luật, cẩn thận, tỷ mỷ, gọn gàng, ngăn nắp và chính xác.
Các bài trong mô đun:
1
Hun làm mầu trên bề mặt sản phẩm
2
Làm mầu trên bề mặt sản phẩm bằng tai chua, mật mía
3
Làm mầu trên bề mặt sản phẩm bằng axit và các phụ gia
4
Sơn sản phẩm