CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO VỎ TÀU THỦY


TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG

1- Kiến thức nghề nghiệp:

+ Trình bày được các thông số cơ bản thể hiện hình dáng và các kết cấu tàu thuỷ;

+ Phân tích được các yêu cầu cơ bản của các thiết bị trên tàu thuỷ: thiết bị lái, thiết bị neo, thiết bị chằng buộc, thiết bị cứu sinh, thiết bị lai dắt;

+ Trình bày được các tiêu chuẩn lắp ráp, các quy trình tổng quát của công nghệ đóng tàu, bao gồm các công đoạn tuần tự nối tiếp nhau từ khi bắt đầu thiết kế cho đến khi hạ thủy;

+ Trình bày được quy trình gia công chế tạo bệ khuôn, gia công tôn vỏ, gia công lắp ráp chi tiết kết cấu thân tàu, quy trình lắp ráp phân đoạn, tổng đoạn đảm bảo yêu cầu kỹ thuật;

+ Xác định được các phương pháp kiểm tra và thử tàu khi gia công, lắp ráp phân đoạn, tổng đoạn và thân tàu;

+ Xác định được các nguyên nhân hư hỏng của các cơ cấu thân tàu và phương pháp sửa chữa tàu;

+ Trình bày được các phương pháp hạ thủy tàu phổ biến.

2- Kỹ năng nghề nghiệp:

+ Vẽ, kiểm tra và điều chỉnh được đường hình dáng thân tàu trên ba mặt phẳng hình chiếu;

+ Đo được kích thước thực của các chi tiết, kết cấu thân tàu đảm bảo yêu cầu kỹ thuật;

+ Khai triển được tấm tôn phẳng, tấm tôn cong một chiều, hai chiều;

+ Chế tạo được các loại dưỡng và vẽ thảo đồ phục vụ cho gia công, lắp ráp kết cấu và tôn vỏ của thân tàu;

+ Gia công, lắp ráp được các chi tiết kết cấu thân tàu và tôn vỏ tàu đảm bảo yêu cầu kỹ thuật;

+ Lắp ráp được các phân đoạn, tổng đoạn của thân tàu đảm bảo yêu cầu kỹ thuật;

+ Lựa chọn được phương án và lắp ráp thân tàu trên đà hợp lý đảm bảo yêu cầu kỹ thuật;

+ Phát hiện được sai sót kỹ thuật, cách phòng ngừa và các biện pháp khắc phục trong quá trình gia công, lắp kết cấu và  tôn vỏ tàu;

+ Hướng dẫn được bài thực hành cho học sinh học nghề trình độ thấp hơn;

+ Tổ chức và hướng dẫn được tổ, nhóm lao động để thực hiện công việc đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, an toàn lao động.

3- Cơ hội việc làm:

Sau khi tốt nghiệp làm tại việc tại các nhà máy đóng tàu. Làm trưởng ca, trưởng nhóm trong các nhà máy đóng tàu. Tùy theo năng lực và điều kiện cụ thể có thể tự tạo việc làm phù hợp hoặc học tiếp lên bậc cao hơn.

4- Các môn học chính:

– Hình học – Hoạ hình

– Vẽ kỹ thuật – AUTOCAD

– Cơ lý thuyết

– Sức bền vật liệu

– Vật liệu kỹ thuật

– Điện kỹ thuật

– Chi tiết máy

– Công nghệ  vật liệu

– An toàn lao động và bảo vệ môi trường trong nhà máy đóng tàu.

– Nguội cơ bản

– Sử dụng thiết bị th­ường dùng trong nhà máy đóng tàu

– Hàn kim loại

– Khai triển mặt bao khối hình học

– Cắt tôn – thép hình

– Gò tôn

– Gia công nhiệt

– Vẽ tàu

– Lý thuyết  tàu thuỷ

– Kết cấu tàu thuỷ

– Thiết bị tàu thuỷ

– Công nghệ đóng tàu và tổ chức sản xuất trong nhà máy đóng tàu

– Tiêu chuẩn lắp ráp thân tàu

– Phóng dạng tuyến hình tàu

– Khai triển kết cấu thân tàu

– Khai triển tôn vỏ

– Chế tạo dư­ỡng và vẽ thảo đồ

– Gia công, lắp ráp  chi tiết kết cấu thân tàu

– Gia công tôn vỏ

– Chế tạo bệ khuôn

– Gia công, lắp ráp cụm chi tiết kết cấu thân tàu

– Lắp ráp phân đoạn

– Lắp ráp tổng đoạn

– Lắp ráp thân tàu trên triền

– Kiểm tra và thử tàu

– Hạ thủy tàu

 

TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP

1- Kiến thức nghề nghiệp:

+ Trình bày được các thông số cơ bản thể hiện hình dáng con tàu;

+ Biết được cách xác định được các dạng kết cấu, vị trí lắp ghép từng kết cấu thân tàu;

+ Phân tích được quy trình tổng quát của công nghệ đóng tàu;

+ Trình bày được phương pháp khai triển kết cấu thân tàu;

+ Trình bày được nội dung cơ bản của các kiểu lắp ráp và các sai lệch thường gặp trong quá trình lắp ráp thân tàu;

+ Trình bày được quy trình gia công tôn vỏ và gia công lắp ráp chi tiết kết

cấu thân tàu, cụm chi tiết kết cấu thân tàu đảm bảo yêu cầu kỹ thuật;

+ Trình bày được quy trình lắp ráp phân đoạn đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

2- Kỹ năng nghề nghiệp:

+ Xác định được các dạng kết cấu, vị trí lắp ghép từng kết cấu thân tàu;

+ Xác định các loại tài liệu về tiêu chuẩn lắp ráp thân tàu;

+ Xác định được giới hạn các sai lệch cho phép cho các kiểu lắp ráp;

+ Vẽ được hình dáng, kích thước thực của các chi tiết, kết cấu thân tàu;

+ Chế tạo được các loại dưỡng phục vụ cho gia công, lắp ráp kết cấu và tôn vỏ của thân tàu;

 Gia công được tôn vỏ; gia công, lắp ráp được các chi tiết kết cấu, cụm chi tiết kết cấu thân tàu đảm bảo yêu cầu kỹ thuật;

+ Lắp ráp được phân đoạn tàu thuỷ đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

3. Cơ hội việc làm:

Sau khi tốt nghiệp làm tại việc tại các nhà máy đóng tàu. Tùy theo năng lực và điều kiện cụ thể có thể tự tạo việc làm phù hợp hoặc học tiếp lên bậc cao hơn.

4- Các môn học chính:

– Hình học hoạ hình

– Vẽ kỹ thuật – AUTOCAD

– Vật liệu kỹ thuật

– Điện kỹ thuật

– Công nghệ  vật liệu

– An toàn lao động và bảo vệ môi trường trong nhà máy đóng tàu

– Nguội cơ bản

– Sử dụng thiết bị th­ường dùng trong nhà máy đóng tàu

– Hàn kim loại

– Khai triển mặt bao khối hình học

– Cắt tôn – thép hình

– Gò tôn

– Gia công nhiệt

– Lý thuyết  tàu thuỷ

– Kết cấu tàu thuỷ

– Công nghệ đóng tàu và tổ chức sản xuất trong nhà máy đóng tàu

– Tiêu chuẩn lắp ráp thân tàu

– Khai triển kết cấu thân tàu

– Chế tạo dư­ỡng và vẽ thảo đồ

– Gia công, lắp ráp chi tiết kết cấu thân tàu

– Gia công tôn vỏ

– Chế tạo bệ khuôn

– Gia công, lắp ráp cụm chi tiết kết cấu thân tàu

– Lắp ráp phân đoạn