CÔNG NGHỆ MẠ

 

TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG

1- Kiến thức nghề nghiệp:

+ Trình bày được đặc điểm, tính chất và ứng dụng của các sản phẩm mạ;

+ Vận dụng được các kiến thức cơ bản, kỹ thuật cơ sở nghề và chuyên môn nghề để thực hiện quy trình mạ;

+ Giải thích được các nội dung cơ bản của luật lao động phù hợp với từng vị trí làm việc;

+ Biết được tiếng Anh và tin học trình độ B.

2- Kỹ năng nghề nghiệp:

+ Làm được các công việc phức tạp của quy trình mạ;

+ Vận hành được máy và thiết bị phù hợp với cấp trình độ đào tạo;

+ Bảo dưỡng được các thiết bị chính trong quy trình mạ;

+ Xử lý được các sự cố trong quá trình mạ;

+ Chấp hành kỷ luật lao động, an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp;

+ Bồi dưỡng, kèm cặp được những người thợ có trình độ thấp hơn;

+ Quản lý được tổ, nhóm để thực hiện các hoạt động trong quy trình mạ;

+ Sử dụng được tiếng Anh trong giao tiếp thông thường và ứng dụng tin học để truy cập mạng Internet phục vụ chuyên môn nghề, nâng cao trình độ.

3- Cơ hội việc làm:

Sinh viên sau khi tốt nghiệp ra trường, đảm nhận được công việc ở các vị trí:

– Tại các doanh nghiệp mạ;

– Tại các xưởng sửa chữa cơ khí;

– Tại các doanh nghiệp sản xuất y cụ;

– Tham gia cùng kỹ sư và cán bộ khoa học trong các cơ quan nghiên cứu về mạ.

4- Các môn học chính

– Vẽ kỹ thuật

– Điện kỹ thụât

– Dụng cụ đo

– Hoá vô cơ

– An toàn lao động

– Môi trường đại cương

– Hoá phân tích cơ sở

– Hoá lý

– Quá trình và thiết bị trong công nghệ hoá học

– Quản lý sản xuất

– Điện hoá lý thuyết

– Thiết bị điện hoá

– Gia công và xử lý bề mặt kim loại

– Điện hoá học bề mặt

– Mạ kẽm hoá học

– Mạ thiếc điện hoá

– Mạ đồng điện hoá

– Mạ niken điện hoá

– Mạ crôm điện hoá

– Thực tập nghề nghiệp

TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP

1- Kiến thức nghề nghiệp:

+ Nhận biết được đặc điểm, tính chất và ứng dụng của các sản phẩm mạ;

+ Trình bày được một số kiến thức cơ bản của các môn học và mô đun chuyên môn nghề bắt buộc để thực hiện quy trình mạ;

+ Giải thích được một số nội dung cơ bản của luật lao động phù hợp với từng vị trí làm việc;

+ Biết được tiếng Anh và tin học trình độ A.

2- Kỹ năng nghề nghiệp:

+ Làm được một số công việc đơn giản của quy trình mạ;

+ Vận hành được máy và thiết bị phù hợp với cấp trình độ đào tạo;

+ Xử lý được một số sự cố đơn giản trong qúa trình mạ;

+ Bảo dưỡng được các thiết bị phụ trong quy trình mạ;

+ Đảm bảo được kỷ luật lao động, an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp;

+ Bồi dưỡng, kèm cặp được những người thợ có trình độ thấp hơn;

+ Giao tiếp được tiếng Anh đơn giản;

+ Sử dụng được máy tính và ứng dụng được tin học văn phòng.

3- Cơ hội việc làm:

Học sinh sau khi tốt nghiệp ra trường, đảm nhận được công việc ở các vị trí:

– Tại các doanh nghiệp mạ;

– Tại các xưởng sửa chữa cơ khí;

– Tại các doanh nghiệp sản xuất y cụ.

4- Các môn học chính

– Vẽ kỹ thuật

– Điện kỹ thuật

– Dụng cụ đo

– Hoá vô cơ

– An toàn lao động

– Môi trường đại cương

– Hoá lý

– Quá trình và thiết bị trong công nghệ hoá học

– Thiết bị điện hoá

– Gia công và xử lý bề mặt kim loại

– Mạ kẽm hoá học

– Mạ thiếc điện hoá

– Mạ đồng điện hoá

– Mạ niken điện hoá

– Thực tập nghề nghiệp