CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT BỘT GIẤY VÀ GIẤY

 

TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG

1- Kiến thức nghề nghiệp:

+ Có kiến thức cơ bản về: Hóa đại cương, hóa hữu cơ, hóa phân tích, hóa lý, quá trình và thiết bị công nghệ hóa học, hóa gỗ và xenlulozơ, an toàn lao động, tổ chức và quản lý sản xuất,…

+ Trình bày được các phương pháp sản xuất bột giấy khác nhau, nắm vững quy trình công nghệ sản xuất bột giấy, tính toán thành thạo các bài toán cơ bản về nấu bột, rửa bột, sàng bột và tẩy trắng bột giấy;

+ Trình bày được ý nghĩa của việc thu hồi hóa chất và nắm được nguyên lý làm việc của các thiết bị có trong dây chuyền thu hồi hóa chất, tính toán được cho công đoạn chưng bốc, xút hóa theo quy trình công nghệ đã cho;

+ Mô tả được quy trình công nghệ sản xuất giấy bằng các loại máy xeo giấy khác nhau, tính toán được cho quá trình sản xuất từ bột giấy thành giấy;

+ Mô tả được cấu tạo, nguyên lý hoạt động của các thiết bị chính trong dây chuyền sản xuất bột giấy và giấy;

+ Trình bày được sơ đồ cấu tạo, nguyên lý hoạt động của các thiết bị đo lường và điều khiển tự động quá trình sản xuất bột và giấy;

+ Trình bày được đặc điểm, tính chất, cấu tạo và nguyên lý làm việc của các thiết bị trong phòng thí nghiệm bột và giấy, làm được các bài thí nghiệm, biết tính toán, phân tích và xử lý kết quả thí nghiệm;

+ Phân tích được những ảnh hưởng của ngành công nghệ sản xuất bột giấy và giấy tới môi trường, từ đó đề ra các biện pháp xử lý làm giảm khả năng gây ô nhiễm môi trường;

+ Vận dụng được các kiến thức cơ bản về ngoại ngữ, tin học để có thể tự học tập nâng cao trình độ, qua đó tiếp thu được các kiến thức về khoa học, công nghệ mới qua sách báo và các thông tin trên mạng.

2- Kỹ năng nghề nghiệp:

+ Tính toán và vận hành được các công đoạn trong dây chuyền công nghệ sản xuất bột giấy và giấy từ xử lý nguyên liệu đến gia công, bao gói sản phẩm giấy;

+ Vận hành được các thiết bị trong phòng thí nghiệm bột và giấy, phòng kiểm tra chất lượng sản phẩm;

+ Xử lý được một số sự cố thông thường trong công nghệ sản xuất bột giấy và giấy;

+ Có khả năng tổ chức và quản lý một ca sản xuất độc lập;

+ Có khả năng tự học tập nâng cao trình độ, chuyên môn nghề nghiệp;

+ Có khả năng đào tạo, hướng dẫn nghề Công nghệ sản xuất bột giấy và giấy cho thợ bậc thấp hơn.

3- Cơ hội việc làm:

Sau khi tốt nghiệp, người học có thể đảm nhận công việc tại các phân xưởng sản xuất, phòng thí nghiệm, phòng kỹ thuật của các nhà máy sản xuất bột giấy và giấy hoặc tại các doanh nghiệp kinh doanh cung cấp hóa chất, thiết bị cho ngành giấy, các công ty chế biến và gia công giấy, kiểm nghiệm xuất nhập khẩu giấy,…

4- Các môn học chính

– Hóa đại cương

– Hóa hữu cơ

– Hóa phân tích

– Hóa lý

– Quá trình và thiết bị công nghệ hóa học

– Kỹ thuật an toàn

– Hóa học gỗ và xenlulozơ

– Xử lý nguyên liệu

– Sản xuất bột hóa

– Sản xuất bột cơ

– Tẩy trắng bột giấy

– Chuẩn bị bột và các hóa chất phụ gia

– Vận hành phần ướt máy xeo

– Vận hành phần khô máy xeo

– Vận hành phần hoàn thành

– Kiểm nghiệm trong quá trình sản xuất bột giấy

– Kiểm nghiệm trong quá trình sản xuất giấy và các tông

– Xử lý chất thải

– Tổ chức và quản lý sản xuất

– Thực tập sản xuất cơ bản

– Thực tập sản xuất nâng cao

 

TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP

1- Kiến thức nghề nghiệp:

+ Có kiến thức cơ bản về: Hóa đại cương, hóa hữu cơ, hóa phân tích, hóa gỗ và xenluloza, an toàn lao động,…

+ Trình bày được các phương pháp sản xuất bột giấy khác nhau, nắm được quy trình công nghệ sản xuất bột giấy, tính toán được các bài toán cơ bản về nấu bột, rửa bột, sàng bột và tẩy trắng bột giấy;

+ Trình bày được ý nghĩa của việc thu hồi hóa chất và nắm được nguyên lý làm việc của các thiết bị có trong dây chuyền thu hồi hóa chất, tính toán được các bài toán cơ bản cho công đoạn chưng bốc, xút hóa theo quy trình công nghệ đã cho;

+ Mô tả được quy trình công nghệ sản xuất giấy bằng các loại máy xeo giấy khác nhau, có khả năng tính toán một số bài toán cơ bản cho quá trình sản xuất từ bột giấy thành giấy;

+ Mô tả được cấu tạo, nguyên lý hoạt động của các thiết bị sản xuất bột giấy và giấy;

+ Trình bày được sơ đồ cấu tạo, nguyên lý hoạt động của các thiết bị đo lường và điều khiển tự động quá trình sản xuất bột và giấy;

+ Trình bày được đặc điểm, tính chất, cấu tạo và nguyên lý làm việc của các thiết bị trong phòng thí nghiệm bột và giấy, thao tác được các bài thí nghiệm, biết tính toán, phân tích và xử lý kết quả thí nghiệm;

+ Phân tích được những ảnh hưởng của ngành công nghệ sản xuất bột giấy và giấy tới môi trường, từ đó đề ra các biện pháp xử lý làm giảm khả năng gây ô nhiễm môi trường.

2- Kỹ năng nghề nghiệp:

+ Tính toán được các bài toán cơ bản và vận hành được các công đoạn trong dây chuyền công nghệ sản xuất bột giấy và giấy từ xử lý nguyên liệu đến gia công, bao gói sản phẩm giấy;

+ Vận hành được các thiết bị trong phòng thí nghiệm bột và giấy, phòng kiểm tra chất lượng sản phẩm;

+ Xử lý được một số sự cố thông thường trong công nghệ sản xuất bột giấy và giấy;

+ Có khả năng tự học tập nâng cao trình độ, chuyên môn nghề nghiệp.

3- Cơ hội việc làm:

Sau khi tốt nghiệp, học sinh có thể đảm nhận công việc tại các phân xưởng sản xuất, phòng thí nghiệm của các nhà máy sản xuất bột giấy và giấy hoặc tại các doanh nghiệp chế biến và gia công giấy,…

4- Các môn học chính

– Hóa đại cương

– Hóa hữu cơ

– Hóa phân tích

– Kỹ thuật an toàn

– Hóa học gỗ và xenlulozơ

– Xử lý nguyên liệu

– Sản xuất bột hóa

– Sản xuất bột cơ

– Tẩy trắng bột giấy

– Chuẩn bị bột và các hóa chất phụ gia

– Vận hành phần ướt máy xeo

– Vận hành phần khô máy xeo

– Vận hành phần hoàn thành

– Kiểm nghiệm trong quá trình sản xuất bột giấy

– Kiểm nghiệm trong quá trình sản xuất giấy và cáctông

– Xử lý chất thải

– Thực tập sản xuất cơ bản