CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT VÁN NHÂN TẠO

 

TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG

1- Kiến thức nghề nghiệp

– Giải thích được các đặc điểm và yêu cầu của nguyên liệu gỗ dùng trong sản xuất ván nhân tạo (ván dăm, ván sợi, ván ghép thanh, ván dán…)

– Giải thích được công dụng, sơ đồ cấu tạo, qui trình sử dụng và phương pháp bảo dưỡng máy dùng trong sản xuất ván dăm, ván sợi, ván ghép thanh

– Trình bày được các bước công nghệ trong quá trình sản xuất các loại ván nhân tạo

– Trình bày được qui trình và các yếu tố trong kiểm định chất lượng của sản phẩm theo các tiêu chuẩn hiện hành

– Trình bày được phương pháp tính toán nguyên liệu, chất kết dính để sản xuất 1m3 ván nhân tạo

2- Kỹ năng nghề nghiệp:

– Nhận biết và đánh giá được ưu, nhược điểm của một số loại gỗ chủ yếu dùng trong sản xuất ván nhân tạo

– Chọn và sử dụng được đúng loại keo cho sản xuất ván nhân tạo

– Sản xuất được ván nhân tạo (ván dăm, ván sợi, ván ghép thanh…) theo một đơn đặt hàng cụ thể

– Kiểm tra được chất lượng của ván, các thông số của keo dùng trong sản xuất ván nhân tạo

3- Các môn học chính

– An toàn lao động

– Điện kỹ thuật

– Quản lý sản xuất

– Vẽ kỹ thuật

– Cơ kỹ thuật

– Gỗ và bảo quản gỗ

– Keo dán

– Kiểm tra thông số kỹ thuật của keo

– Sản xuất dăm

– Ép ván dăm

– Xử lý sau ép ván dăm

– Sản xuất sợi

– Ép ván sợi

– Xử lý sau ép ván sợi

– Sản xuất thanh ghép

– Ép ván ghép thanh

– Xử lý sau ép ván ghép thanh

– Kiểm tra chất lượng ván

TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP

1- Kiến thức nghề nghiệp

– Trình bày được các đặc điểm và yêu cầu của nguyên liệu gỗ dùng trong sản xuất ván nhân tạo (ván dăm, ván sợi, ván ghép thanh, ván dán…)

– Trình bày được công dụng, sơ đồ cấu tạo, qui trình sử dụng và phương pháp bảo dưỡng máy dùng trong sản xuất ván dăm, ván sợi, ván ghép thanh

– Trình bày được các bước công nghệ trong quá trình sản xuất các loại ván nhân tạo

2- Kỹ năng nghề nghiệp:

– Nhận biết và đánh giá được ưu, nhược điểm của một số loại gỗ chủ yếu dùng trong sản xuất ván nhân tạo

– Chọn và sử dụng đúng loại keo cho sản xuất ván nhân tạo

– Sản xuất được ván nhân tạo (ván dăm, ván sợi, ván ghép thanh…) theo một đơn đặt hàng cụ thể

3- Các môn học chính

– An toàn lao động

– Điện kỹ thuật

– Vẽ kỹ thuật

– Cơ kỹ thuật

– Gỗ và bảo quản gỗ

– Keo dán

– Sản xuất dăm

– Ép ván dăm

– Xử lý sau ép ván dăm

– Sản xuất sợi

– Ép ván sợi

– Xử lý sau ép ván sợi

– Sản xuất thanh ghép

– Ép ván ghép thanh

– Xử lý sau ép ván ghép thanh