Đan thủ công


Tên nghề:
         ĐAN THỦ CÔNG
Trình độ đào tạo: Sơ cấp nghề
Đối tượng tuyển sinh: Có sức khoẻ, trình độ học vấn phù hợp với nghề Đan thủ công;
Số lượng môn học, mô đun đào tạo: 05
Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Chứng chỉ sơ cấp nghề
I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO:
1. Kiến thức, kỹ năng, thái độ nghề nghiệp:
– Kiến thức:
+ Nắm được phương pháp chuẩn bị dụng cụ của nghề đan lát thủ công: Chọn dao; chọn bàn tuốt sợi tròn, bàn kéo nan mỏng; chuẩn bị dùi, kim đan, kéo, kìm bấm…
+ Hiểu được phương pháp pha chế nguyên liệu giang, nứa, mây, tre sử dụng trong nghề đan lát thủ công;
+ Trình bày được kỹ thuật đan các kiểu đan đơn giản như: long mốt, long đôi và các kiểu long ba; kỹ thuật tết các hoa văn đơn giản như: hoa rế, hoa văn hình răng cưa, hoa văn hình đuôi sam, hoa văn hình con bướm; kỹ thuật đan giỏ hoa và phương pháp hoàn thiện sản phẩm đan lát thủ công.
– Kỹ năng:
+ Chuẩn bị và sử dụng được các loại dụng cụ phù hợp với nguyên liệu dùng trong nghề đan lát thủ công;
+ Pha chế, bảo quản được các loại nguyên liệu giang, nứa, mây, tre trong nghề đan lát thủ công đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật, mỹ thuật, tránh ẩm mốc, mối mọt;
+ Đan được các kiểu đan đơn giản như: long mốt, long đôi, long ba; tết được các kiểu hoa văn như: hoa rế, hoa răng cưa, đuôi sam, hoa văn hình con bướm; đan được giỏ hoa theo mẫu và hoàn thiện được các sản phẩm đan lát thủ công đơn giản, đảm bảo kỹ thuật và mỹ thuật.
– Thái độ:
+ Yêu nghề, có tinh thần trách nhiệm, có ý thức tổ chức kỷ luật;
+ Rèn luyện tính cẩn thận, tỷ mỉ, chính xác, tiết kiệm nguyên vật liệu, đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường.
2. Cơ hội việc làm: Sau khi tốt nghiệp học viên có thể làm việc ở các cở sở sau:
–  Làm công nhân trong các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ mây, tre, giang đan.
– Tự đầu tư sản xuất sản phẩm đan lát thủ công quy mô hộ gia đình.
II. THỜI GIAN CỦA KHÓA HỌC VÀ THỜI GIAN THỰC HỌC TỐI THIỂU
1. Thời gian của khóa học và thời gian thực học tối thiểu:
– Thời gian đào tạo: 03 tháng
– Thời gian học tập: 11 tuần
– Thời gian thực học tối thiểu: 400 giờ
– Thời gian ôn, kiểm tra hết môn học, mô đun và thi tốt nghiệp: 20 giờ (Trong đó thi tốt nghiệp hoặc kiểm tra kết thúc khoá học: 4 giờ).
2. Phân bổ thời gian thực học tối thiểu:
– Thời gian học các môn học, mô đun đào tạo nghề: 400 giờ
– Thời gian học lý thuyết: 60 giờ; Thời gian học thực hành: 340 giờ
III. DANH MỤC MÔN HỌC, MÔ ĐUN ĐÀO TẠO, THỜI GIAN VÀ PHÂN BỔ THỜI GIAN.
Mã MH, MĐ
Tên môn học, mô đun
Thời gian đào tạo (giờ)
 
Tổng số
Trong đó
Lý thuyết
Thực hành
Ôn tập, kiểm tra
MĐ 01
Chuẩn bị dụng cụ, nguyên liệu.
56
8
40
8
MĐ 02
Đan các kiểu cơ bản
164
24
116
24
MĐ 03
Tết hoa văn đơn giản
64
8
48
8
MĐ 04
Đan giỏ hoa
84
16
52
16
MĐ 05
Hoàn thiện sản phẩm
32
4
24
4
Tổng cộng
400
60
280
60
IV. CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC, MÔ ĐUN ĐÀO TẠO
1. CHUẨN BỊ DỤNG CỤ, NGUYÊN LIỆU
Mã số mô đun: MĐ 01
Thời gian mô đun: 56 giờ; (Lý thuyết: 8 giờ; Thực hành: 48 giờ)
Mục tiêu mô đun:
Nội dung tổng quát:
1
Chuẩn bị dụng cụ
2
Chuẩn bị, pha chế nguyên liệu
3
Xử lý, bảo quản nguyên liệu
2. ĐAN CÁC KIỂU ĐAN ĐƠN GIẢN
Mã số mô đun: MĐ 02
Thời gian mô đun: 164 giờ; ( Lý thuyết: 24 giờ;  Thực hành: 140 giờ)
Mục tiêu mô đun:
– Hiểu được kỹ thuật và mô tả được ứng dụng của các kiểu đơn giản: đan long mốt, long đôi, long ba trong gia công sản xuất.
– Đan được các kiểu đan đơn giản: đan long mốt, long đôi, long ba đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, mỹ thuật.
– Rèn luyện ý thức tổ chức kỷ luật, kiên trì, cẩn thận, tỷ mỷ.
– Tuân thủ quy định an toàn và vệ sinh lao động, phòng và chữa cháy.
Nội dung tổng quát: 
1
Đan long mốt đơn
2
Đan long mốt đơn hình carô
3
Đan lông mốt đơn hình chữ thập
4
Đan long mốt chập hai nan, ba nan
5
Đan long mốt xen kẽ nan khác nhau
6
Đan long mốt thay đổi khoảng cách nan
7
Đan long mốt xen kẽ nan khác nhau khoảng cách rộng
8
Đan long đôi
9
Đan long đôi kết hợp nan khác mầu
10
Đan long đôi hình chữ L
11
Đan long đôi hình chữ V
12
Đan long đôi hình chữ X
13
Đan long ba
14
Đan long ba kết hợp nan khác mầu
15
Đan long ba hình chữ L
16
Đan long đôi hình chữ V
17
Đan long đôi hình chữ X
3. TẾT HOA VĂN ĐƠN GIẢN
Mã số mô đun: MĐ 03
Thời gian mô đun: 64 giờ ( Lý thuyết: 8 giờ; Thực hành: 56 giờ)
Mục tiêu mô đun:
 – Hiểu được kỹ thuật và các ứng dụng kiểu tết hoa văn đơn giản trong gia công sản xuất.
– Nắm được phương pháp tết hoa văn đơn giản: hoa rế, hoa văn hình đuôi sam kín, hoa văn hình răng cưa, hoa văn hình con bướm đảm bảo kỹ thuật và mỹ thuật.
– Rèn luyện ý thức tổ chức kỷ luật, cẩn thận, tỷ mỷ, kiên trì và chính xác.
– Tuân thủ quy định về an toàn lao động và bảo vệ môi trường.
Nội dung tổng quát: 
1
Tết hoa rế.
2
Tết hoa văn đuôi sam kín.
3
Tết hoa văn hình răng cưa.
4
Tết hoa văn hình con bướm.
4. ĐAN GIỎ HOA
Mã số mô đun: MĐ 04
Thời gian mô đun: 84 giờ ( Lý thuyết: 16 giờ;  Thực hành: 68 giờ)
Mục tiêu mô đun:
– Hiểu được phương pháp xác định khuôn hình giỏ hoa;
– Hiểu được phương pháp chọn nguyên liệu, chuẩn bị khung đan giỏ hoa;
– Trình bày được phương pháp đan tạo phần đáy giỏ hoa, đan hình bao khôi tạo thân giỏ hoa, đan tạo miệng giỏ hoa, đan tạo các chi tiết cho giỏ hoa;
– Xác định được khuôn hình giỏ hoa theo mẫu, đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật, mỹ thuật;
– Chọn được nguyên liệu, chuẩn bị được khung đan giỏ hoa đảm bảo kỹ thuật, mỹ thuật;
– Đan tạo được phần đáy giỏ hoa đảm bảo kỹ thuật, mỹ thuật;
– Đan tạo được miệng giỏ đảm bảo kỹ thuật, mỹ thuật;
– Đan được hình bao khối tạo thân giỏ hoa đảm bảo kỹ thuật, mỹ thuật;
– Đan tạo được các chi tiết cho giỏ hoa đảm bảo kỹ thuật, mỹ thuật.
– Rèn luyện ý thức tổ chức kỷ luật, cẩn thận, tỷ mỷ, kiên trì và chính xác;
– Tuân thủ quy định về an toàn lao động và bảo vệ môi trường.
Nội dung tổng quát của mô đun: 
1
Xác định khuôn hình, nguyên liệu đan giỏ hoa
2
Đan phần đáy giỏ hoa
3
Đan phần thân giỏ hoa
4
Đan tạo miệng giỏ
5
Đan tạo các chi tiết giỏ hoa
5. HOÀN THIỆN SẢN PHẨM
Mã số mô đun: MĐ 05
Thời gian mô đun: 32 giờ; ( Lý thuyết: 4 giờ;  Thực hành: 28 giờ)
Mục tiêu mô đun:
– Hiểu được phương pháp và tác dụng của hoàn thiện sản phẩm;
– Hiểu được kỹ thuật bấm tỉa các đầu mối nan còn dư.
– Hiểu và biết cách chỉnh sửa lỗi khuyết và chà chải làm sạch sản phẩm đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật, mỹ thuật;
– Hiểu được kỹ thuật đốt lông làm mịn sản phẩm;
– Bấm tỉa được các đầu mối nan còn dư đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, mỹ thuật;
– Chỉnh sửa lỗi khuyết, chà chải làm sạch, đốt lông làm mịn được sản phẩm đảm bảo kỹ thuật, mỹ thuật;
– Rèn luyện ý thức tổ chức kỷ luật, cẩn thận, tỷ mỷ, gọn gàng, ngăn nắp và chính xác;
– Tuân thủ quy định về an toàn lao động và bảo vệ môi trường.
Nội dung tổng quát của mô đun: 
1
Bấm tỉa các đầu mối.
2
Chỉnh sửa lỗi khuyết sản phẩm
3
Chà chải làm sạch sản phẩm.
4
Đốt lông làm mịn sản phẩm.