ĐÚC, DÁT ĐỒNG MỸ NGHỆ

 

TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG

1- Kiến thức nghề nghiệp:

+ Phân tích được phương pháp chuẩn bị nguyên liệu đúc đồng, công dụng, cấu tạo, cách sử dụng dụng cụ, thiết bị máy móc dùng trong nghề Đúc, dát đồng mỹ nghệ;

+ Phân tích được phương pháp thiết kế, gia công lò nấu đồng;

+ Phân tích được quy trình kỹ thuật đúc các sản phẩm đồng mỹ nghệ thông thường như: Phân tích được quy trình kỹ thuật đúc phôi liệu dát đồng; phân tích được quy trình kỹ thuật đúc nồi đồng; phân tích được quy trình kỹ thuật đúc bình hoa đồng; phân tích được quy trình kỹ thuật đúc đỉnh đồng;

+ Phân tích được quy trình kỹ thuật đúc các sản phẩm đồng mỹ nghệ kỹ thuật cao như: Phân tích được quy trình kỹ thuật đúc phù điêu đồng; phân tích được quy trình kỹ thuật đúc tượng đồng; phân tích được quy trình kỹ thuật đúc chuông đồng;

+ Mô tả được phương pháp hoàn thiện sản phẩm đúc đồng;

+ Phân tích được quy trình kỹ thuật dát mâm đồng;

+ Phân tích được quy trình kỹ thuật dát chậu đồng.

2- Kỹ năng nghề nghiệp:

+ Sử dụng thành thạo các dụng cụ, thiết bị máy móc dùng trong nghề Đúc, dát đồng mỹ nghệ;

+ Thiết kế, gia công được các lò nấu đồng dùng bễ, lò gió đảm bảo yêu cầu kỹ thuật;

+ Làm được các khuôn, thao thông thường như: khuôn đúc phôi liệu dát đồng, khuôn đúc nồi đồng, khuôn đúc bình hoa đồng, khuôn đúc đỉnh đồng;

+ Làm được các khuôn thao kỹ thuật cao như: khuôn đúc phù điêu đồng, khuôn đúc tượng đồng, khuôn đúc chuông đồng theo mẫu đảm bảo kỹ thuật cao;

+ Đúc và hoàn thiện được các sản phẩm đồng mỹ nghệ theo mẫu thông thường: phôi liệu dát đồng, nồi đồng, bình hoa, đỉnh đồng với chất lượng cao về kỹ thuật và mỹ thuật;

+ Đúc và hoàn thiện được các sản phẩm đồng mỹ nghệ kỹ thuật cao như: phù điêu đồng, tượng đồng, chuông đồng với chất lượng cao;

+ Dát được mâm đồng, chậu đồng theo mẫu, đảm bảo kỹ thuật và mỹ thuật cao;

+ Tổ chức, quản lý được tổ sản xuất, ca sản xuất, phân xưởng sản xuất;

+ Tự tổ chức được doanh nghiệp sản xuất sản phẩm Đúc, dát đồng mỹ nghệ; tiếp thị và tính toán được giá thành sản phẩm đúc đồng.

3- Cơ hội việc làm:

Sau khi tốt nghiệp sinh viên làm việc ở các cơ sở sau đây:

– Làm việc trong các doanh nghiệp đúc, dát đồng mỹ nghệ: kỹ thuật viên, tổ trưởng, tổ phó, trưởng ca, phó ca sản xuất, cán bộ kỹ thuật, đốc công, quản đốc, phó quản đốc xưởng sản xuất;

– Làm việc tại các làng nghề đúc, dát đồng mỹ nghệ: kỹ thuật viên, cán bộ kỹ thuật, quản đốc, phó quản đốc xưởng;

– Trực tiếp mở xưởng sản xuất chỉ đạo tổ chức kinh doanh và chỉ đạo kỹ thuật trong xưởng sản xuất của mình.

4- Các môn học chính

– Kỹ thuật nhiệt

– Điện kỹ thuật

– An toàn lao động

– Quản lý sản xuất

– Vẽ mỹ thuật

– Chuẩn bị nguyên liệu, dụng cụ, thiết bị.

– Thiết kế, gia công lò đúc đồng

– Đúc phôi liệu dát đồng

– Đúc nồi đồng

– Đúc bình hoa

– Đúc đỉnh đồng

– Đúc phù điêu mùa xuân

– Đúc tượng phật

– Đúc chuông đồng

– Hoàn thiện sản phẩm đúc đồng

– Dát mâm đồng

– Dát chậu đồng

 

TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP

1- Kiến thức nghề nghiệp:

+ Trình bày được phương pháp chuẩn bị nguyên liệu đúc đồng, công dụng, cấu tạo, cách sử dụng dụng cụ, thiết bị máy móc dùng trong nghề đúc, dát đồng mỹ nghệ;

+ Trình bày được phương pháp làm lò nấu đồng;

+ Mô tả được quy trình kỹ thuật đúc phôi liệu dát đồng;

+ Mô tả được quy trình kỹ thuật đúc nồi đồng;

+ Mô tả được quy trình kỹ thuật đúc bình hoa đồng;

+ Mô tả được quy trình kỹ thuật đúc đỉnh đồng;

+ Trình bày được quy trình kỹ thuật đúc các sản phẩm đồng mỹ nghệ thông thường;

+ Trình bày được phương pháp hoàn thiện sản phẩm đúc đồng;

+ Trình bày được quy trình kỹ thuật dát mâm đồng;

+ Trình bày được quy trình kỹ thuật dát chậu đồng;

+ Trình bày được quy trình kỹ thuật dát các sản phẩm dát đồng đơn giản.

2- Kỹ năng nghề nghiệp:

+ Sử dụng được các dụng cụ, thiết bị, máy móc dùng trong nghề đúc, dát đồng mỹ nghệ;

+ Đắp được các lò nấu đồng đảm bảo yêu cầu kỹ thuật;

+ Đúc và hoàn thiện được các sản phẩm đồng mỹ nghệ thông thường khác như bát hương, chậu đồng, chậu cảnh, nghê đồng, hạc đồng theo mẫu đảm bảo yêu cầu kỹ thuật và mỹ thuật;

+ Dát được mâm đồng, chậu đồng theo mẫu đảm bảo kỹ thuật và mỹ thuật;

+ Quản lý được tổ sản xuất, ca sản xuất;

+ Tính toán được giá thành sản phẩm đúc đồng.

3- Cơ hội việc làm:

Sau khi tốt nghiệp học sinh làm việc ở các cơ sở sau đây:

– Làm việc trong các doanh nghiệp đúc, dát đồng mỹ nghệ: kỹ thuật viên, tổ trưởng, tổ phó, trưởng ca, phó ca sản xuất;

– Làm việc trong các cơ sở sản xuất đúc, dát đồng mỹ nghệ tại các làng nghề: kỹ thuật viên, tổ trưởng, tổ phó;

– Tự tổ chức sản xuất tại gia đình: trực tiếp làm kỹ thuật viên, điều hành sản xuất và  tiếp thị các sản phẩm đúc, dát đồng mỹ nghệ.

4- Các môn học chính

– Kỹ thuật nhiệt

– Điện kỹ thuật

– An toàn lao động

– Quản lý sản xuất

– Vẽ mỹ thuật

– Chuẩn bị nguyên liệu, thiết bị, dụng cụ

– Làm lò đúc đồng

– Đúc phôi liệu dát đồng

– Đúc nồi đồng

– Đúc bình hoa

– Đúc đỉnh đồng

– Hoàn thiện sản phẩm đúc đồng

– Dát mâm đồng

– Dát chậu đồng