Đúc tượng đồng

Tên nghề:         ĐÚC TƯỢNG ĐỒNG
Trình độ đào tạo:  Sơ cấp nghề
Đối tượng tuyển sinh: Có sức khỏe, trình độ học vấn từ lớp 2 phổ thông trở lên
Số lượng môn học, mô đun đào tạo: 5
Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Chứng chỉ sơ cấp nghề;
I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO  
1. Kiến thức, kỹ năng, thái độ nghề nghiệp.
 – Kiến thức:
+ Mô tả được phương pháp chuẩn bị nguyên liệu đúc tượng đồng;
+Trình bày được công dụng, phương pháp sử dụng máy nhào đất, bễ lò, máy hàn điện, máy hàn hơi, máy cưa cắt sắt cầm tay, máy mài, máy phun sơn;          
+ Mô tả được phương pháp trát lò đúc đồng và phương pháp trát lù;
+ Trình bày được quy trình kỹ thuật đúc tượng Phật Di Lặc;
+ Trình bày được quy trình kỹ thuật đúc tượng Bác Hồ;
+ Mô tả được phương pháp nghiên cứu mẫu, chuẩn bị mặt bằng, làm khuôn đúc, làm thao, dựng khuôn, đặt lò, nấu đồng, rót đồng, dỡ khuôn đúc tượng Phật Di Lặc, tượng Bác Hồ;       
+ Trình bày được phương pháp hoàn thiện sản phẩm đúc tượng đồng;
+ Mô tả được phương pháp làm sạch sản phẩm, cắt pavia, đòn kê, đòn gánh, hàn ghép, chỉnh sửa khuyết tật, gia công cơ khí bề mặt, chạm nét, trang trí bề mặt sản phẩm đúc tượng đồng.
– Kỹ năng:
+ Chuẩn bị được nguyên liệu đúc tượng đồng đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật;
+ Sử dụng được máy nhào đất, bễ lò, máy hàn điện, máy hàn hơi, máy cưa cắt sắt cầm tay, máy mài, máy phun sơn đảm bảo kỹ thuật;       
+ Trát được lò nấu đồng và trát được lù đảm bảo kỹ thuật;
+ Đúc được tượng Phật Di Lặc theo mẫu đảm bảo kỹ thuật và mỹ thuật;
+ Đúc được tượng Bác Hồ theo mẫu đảm bảo kỹ thuật và mỹ thuật;
+ Bố trí được mặt bằng, làm khuôn đúc, làm thao, dựng khuôn, đặt lò, nấu đồng,  rót đồng, dỡ khuôn đúc tượng Phật Di Lặc, tượng Bác Hồ đảm bảo kỹ thuật và mỹ thuật;        
+ Hoàn thiện sản phẩm đúc tượng đồng đảm bảo yêu cầu kỹ thuật và mỹ thuật;
+ Làm sạch được sản phẩm, cắt pavia, đòn kê, đòn gánh, hàn ghép, chỉnh sửa khuyết tật, gia công cơ khí bề mặt, chạm nét, trang trí bề mặt sản phẩm đúc tượng đồng đảm bảo kỹ thuật và mỹ thuật.
– Thái độ:
+ Yêu nghề, có tinh thần trách nhiệm, có ý thức tổ chức kỷ luật;
+ Rèn luyện tính cẩn thận, tỷ mỉ, chính xác, đảm bảo an toàn lao động và
  vệ sinh môi trường.
2. Cơ hội việc làm:
Sau khi tốt nghiệp người học có thể làm việc ở các cở sở sau đậy:
–  Làm công nhân sản xuất trong các doanh nghiệp đúc tượng đồng, trong các xưởng đúc tượng đồng tại các địa phương hoặc tại các làng nghề;
– Tự tổ chức sản xuất đúc tượng đồng tại các gia đình, bán sản phẩm cho các doanh nghiệp hoặc trực tiếp bán sản phẩm cho khách hàng.
II. THỜI GIAN CỦA KHÓA HỌC VÀ THỜI GIAN THỰC HỌC TỐI THIỂU            
1. Thời gian của khóa học và thời gian thực học tối thiểu:
– Thời gian đào tạo: 04 tháng
– Thời gian học tập: 14 tuần
– Thời gian thực học tối thiểu: 520 giờ
– Thời gian ôn, kiểm tra hết môn và kiểm tra  kết thúc khoá học: 35 giờ (Trong đó kiểm tra  kết thúc khoá học: 5 giờ)
2. Phân bổ thời gian thực học tối thiểu: 
– Thời gian học các môn học, mô đun đào tạo nghề: 520 giờ
  + Thời gian học lý thuyết: 84 giờ; Thời gian học thực hành: 436 giờ
III. DANH MỤC MÔN HỌC, MÔ ĐUN ĐÀO TẠO BẮT BUỘC, THỜI GIAN VÀ PHÂN BỔ THỜI GIAN     
Mã MH,MĐ
 
Tên môn học, mô đun
Thời gian đào tạo (giờ)
 
Tổng số
Trong đó
Lý thuyết
Thực hành
Kiểm tra
MĐ 01
Chuẩn bị nguyên liệu, dụng cụ, thiết bị
110
18
85
07
MĐ 02
Trát lò đúc đồng
50
08
40
02
MĐ 03
Đúc tượng phật Di Lặc
130
22
100
08
MĐ 04
Đúc tượng Bác Hồ
140
22
110
08
MĐ 05
Hoàn thiện sản phẩm
90
14
71
05
Tổng cộng
520
84
406
30
IV. CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC, MÔ ĐUN ĐÀO TẠO  
1. CHUẨN BỊ NGUYÊN LIỆU, DỤNG CỤ, THIẾT BỊ (Mã số mô đun: MĐ 01)
Thời gian: 110 giờ;  ( Lý thuyết: 14giờ;   Thực hành: 86 giờ)
Mục tiêu:
– Mô tả được phương pháp chuẩn bị đất sét, trấu, nguyên liệu đồng phế liệu và đồng nguyên chất, lựa chọn sắt thép làm khuôn, thao và gông khuôn, chuẩn bị than đá đủ tiêu chuẩn để đúc tượng đồng;
– Trình bày được công dụng và cách  sử dụng máy nhào đất, bễ lò, máy hàn điện, máy hàn hơi, cưa cắt sắt cầm tay, máy mài, máy phun sơn ;
– Chuẩn bị được nguyên liệu, vật liệu dùng trong nghề đúc tượng đồng đạt tiêu chuẩn kỹ thuật;
– Sử dụng được các dụng cụ, thiết bị, máy móc dùng trong nghề đúc tượng đồng ;
– Rèn luyện ý thức tổ chức kỷ luật, cẩn thận, tỷ mỷ, gọn gàng, ngăn nắp, chính xác;
– Tuân thủ quy định an toàn lao động, bảo vệ môi trường.
Các bài học trong mô đun
– Chuẩn bị nguyên liệu
– Chuẩn bị, sử dụng máy nhào đất, vận hành bễ
– Chuẩn bị, sử dụng máy hàn điện
– Chuẩn bị, sử dụng máy hàn hơi
– Chuẩn bị, sử dụng cưa cắt sắt cầm tay
– Chuẩn bị, sử dụng máy mài
– Chuẩn bị, sử dụng máy phun sơn
2. TRÁT LÒ ĐÚC ĐỒNG (Mã số mô đun: MĐ 02)
Thời gian: 50 giờ; ( Lý thuyết:8 giờ;  Thực hành: 42 giờ)
Mục tiêu:
– Trình bày được cấu tạo, công dụng của  lò đúc đồng dùng bễ ;
– Trình bày được phương pháp trát lò đúc đồng ;
– Mô tả được phương pháp trát lù.
– Trát được lò đúc đồng đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật ;
– Trát được lù đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật .
– Rèn luyện ý thức tổ chức kỷ luật, cẩn thận, tỷ mỷ, gọn gàng, ngăn nắp và chính xác.
Các bài học trong mô đun
– Trát thân lò dưới, thân lò trên
– Ghép lò, trát lù
3. ĐÚC TƯỢNG PHẬT DI LẶC (Mã số mô đun: MĐ 03)
Thời gian:  130 giờ;  ( Lý thuyết: 22 giờ;   Thực hành: 108 giờ)
Mục tiêu
– Mô tả được quy trình công nghệ đúc tượng phật Di Lặc ;
Trình bày được những nội dung cần xác định khi nghiên cứu mẫu;
– Trình bày được phương pháp bố trí mặt bằng đặt lò đúc;
Mô tả được phương pháp làm khuôn đúc tượng Phật Di Lặc;
– Trình bày được phương pháp làm thao đúc tượng Phật Di Lặc;
– Trình bày được phương pháp dựng khuôn đúc tượng Phật Di Lặc;
– Mô tả được phương pháp đặt lò đúc tượng Phật Di Lặc;
– Trình bày được phương pháp nấu đồng đúc tượng Phật Di Lặc;
– Trình bày được phương pháp rót đồng đúc tượng Phật Di Lặc;
– Mô tả được quy trình dỡ khuôn đúc tượng Phật Di Lặc ;
– Đúc được tượng Phật Di Lặc đảm bảo kỹ thuật và mỹ thuật ;
– Bố trí được mặt bằng đặt lò đúc tượng Phật Di Lặc ;
– Làm được khuôn đúc tượng Phật Di Lặc ;
– Làm được thao theo mẫu khuôn đúc tượng Phật Di Lặc ;
– Dựng được khuôn đúc tượng Phật Di Lặc ;
– Đặt được lò đúc tượng Phật Di Lặc ;
– Nấu được đồng đúc tượng Phật Di Lặc ;
– Rót được đồng đúc tượng Phật Di Lặc ;
– Dỡ được khuôn đúc tượng Phật Di Lặc ;
– Rèn luyện ý thức tổ chức kỷ luật, cẩn thận, tỷ mỷ, gọn gàng, ngăn nắp và chính xác;
– Tuân thủ quy định về an toàn lao động và bảo vệ môi trường.
Các bài học trong mô đun
– Nghiên cứu mẫu, chuẩn bị mặt bằng đúc tượng phật Di Lặc
– Làm khuôn đúc tượng Phật Di Lặc
– Làm thao đúc tượng Phật Di Lặc
– Dựng khuôn đúc tượng Phật Di Lặc
– Đặt lò đúc tượng Phật Di Lặc
– Nấu đồng đúc tượng Phật Di Lặc
– Rót đồng đúc tượng Phật Di Lặc
– Dỡ khuôn đúc tượng Phật Di Lặc
4. ĐÚC TƯỢNG BÁC HỒ (Mã số mô đun: MĐ 04)
Thời gian: 140 giờ;   ( Lý thuyết: 22 giờ;   Thực hành: 118 giờ)
Mục tiêu:
– Mô tả được quy trình công nghệ đúc tượng Bác Hồ;
Trình bày được những nội dung cần xác định khi nghiên cứu mẫu;
– Trình bày được phương pháp bố trí mặt bằng đặt lò đúc;
Mô tả được phương pháp làm khuôn đúc tượng Bác Hồ;
– Trình bày được phương pháp làm thao đúc tượng Bác Hồ;
– Trình bày được phương pháp dựng khuôn đúc tượng Bác Hồ;
– Mô tả được phương pháp đặt lò đúc tượng Bác Hồ;
– Trình bày được phương pháp nấu đồng đúc tượng Bác Hồ;
– Trình bày được phương pháp rót đồng đúc tượng Bác Hồ;
– Mô tả được quy trình dỡ khuôn đúc tượng Bác Hồ;
– Đúc được tượng Bác Hồđảm bảo kỹ thuật và mỹ thuật ;
– Bố trí được mặt bằng đặt lò đúc tượng Bác Hồ;
– Làm được khuôn đúc tượng Bác Hồ;
– Làm được thao theo mẫu khuôn đúc tượng Bác Hồ;
– Dựng được khuôn đúc tượng Bác Hồ;
– Đặt được lò đúc tượng Bác Hồ;
– Nấu được đồng đúc tượng Bác Hồ;
– Rót được đồng đúc tượng Bác Hồ;
– Dỡ được khuôn đúc tượng Bác Hồ;
– Rèn luyện ý thức tổ chức kỷ luật, cẩn thận, tỷ mỷ, gọn gàng, ngăn nắp và chính xác;
– Tuân thủ quy định về an toàn lao động và bảo vệ môi trường.
Các bài học trong mô đun
– Nghiên cứu mẫu, chuẩn bị mặt bằng đúc tượng Bác Hồ
– Làm khuôn đúc tượng Bác Hồ
– Làm thao đúc tượng Bác Hồ
– Dựng khuôn đúc tượng Bác Hồ
– Đặt lò đúc tượng Bác Hồ
– Nấu đồng  đúc tượng Bác Hồ
– Rót đồng đúc tượng Bác Hồ
– Dỡ khuôn đúc tượng Bác Hồ
5. HOÀN THIỆN SẢN PHẨM (Mã số mô đun: MĐ 05)
Thời gian: 90 giờ;   ( Lý thuyết: 14 giờ;  Thực hành: 76 giờ)
Mục tiêu:
– Trình bày được quy trình hoàn thiện sản phẩm đúc tượng đồng;
– Mô tả được phương pháp cắt đòn kê, đòn gánh, pavia;
– Trình bày được phương pháp chỉnh sửa khuyết tật sản phẩm đúc tượng đồng;
– Mô tả được yêu cầu kỹ thuật khi gia công cơ khí bề mặt sản phẩm đúc tượng đồng;
– Trình bày được yêu cầu kỹ thuật chạm nét sản phẩm;
– Trình bày được các công việc và yêu cầu kỹ thuật trang trí bề mặt sản phẩm đúc tượng đồng.
– Hoàn thiện được sản phẩm đúc tượng đồng đảm bảo kỹ thuật và mỹ thuật;
– Cắt được đòn gánh, đòn kê, pavia đảm bảo yêu cầu kỹ thuật;
– Chỉnh sửa được khuyết tật đúc tượng đồng;
– Gia công cơ khí sản phẩm đúc tượng đồng đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật;
– Chạm nét được sản phẩm theo mẫu đảm bảo kỹ thuật và mỹ thuật;
– Làm được công việc trang trí bề mặt sản phẩm đảm bảo kỹ thuật và mỹ thuật.
– Rèn luyện ý thức tổ chức kỷ luật, cẩn thận, tỷ mỷ, gọn gàng, ngăn nắp và chính xác;
– Tuân thủ quy định về an toàn lao động và bảo vệ môi trường.
Các bài học trong mô đun
– Cắt đòn kê, đòn gánh, pavia.
– Chỉnh sửa khuyết tật đúc tượng đồng
– Gia công cơ khí bề mặt sản phẩm
– Chạm nét hoa văn chi tiết trên bề mặt sản phẩm.
– Trang trí bề mặt sản phẩm