GIA CÔNG KHUÔN DƯỠNG VÀ PHÓNG DẠNG TÀU THỦY


TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG

1- Kiến thức nghề nghiệp:

+ Vận dụng được kiến thức cơ bản của các môn học kỹ thuật cơ sở cơ bản như: Vẽ kỹ thuật, Hình họa, Vật liệu cơ khí, Dung sai lắp ghép trong gia công khuôn dưỡng, phóng dạng tàu thủy;

+ Trình bày được các yếu tố ảnh hưởng đến cơ tính, kết cấu của các chi tiết, cụm chi tiết thuộc dưỡng, khuôn, bệ khuôn trong gia công chi tiết và lắp ráp thân tàu thủy như: kéo, nén, va đập, nhiệt;

+ Giải thích được bản vẽ tuyến hình, một số bản vẽ kết cấu và các bản vẽ công nghệ chế tạo vỏ tàu thủy;

+ Phân tích được bản vẽ kết cấu, bản vẽ công nghệ và yêu cầu kỹ thuật trong gia công, lắp ráp chi tiết kết cấu khuôn dưỡng tàu thủy;

+ Trình bày được phương pháp phóng dạng tuyến hình thân tàu, kiểm tra điều chỉnh được hình dáng đường sườn thực trên sàn phóng và trên máy tính;

+ Trình bày được phương pháp khai triển hình dáng, kích thước của các loại dưỡng, bệ khuôn dùng trong gia công chi tiết và lắp ráp thân tàu thủy;

+ Xây dựng được quy trình công nghệ chế tạo các loại dưỡng lấy dấu, kiểm tra chi tiết kết cấu dạng tấm phẳng, tấm cong một chiều, hai chiều và các tấm cong phức tạp của thân tàu;

+ Lập được quy trình chế tạo khuôn ép thanh thép dẹt thành chi tiết kết cấu định hình (U, L) dạng thẳng và khuôn ép, uốn thép hình thành chi tiết kết cấu cong một chiều, hai chiều của thân tàu;

+ Xây dựng được quy trình gia công lắp ráp bệ bằng gá lắp chi tiết; bệ khuôn lắp ráp phân đoạn, tổng đoạn và lắp ráp thân tàu;

+ Nhận biết được các loại vật tư cần thiết để chế tạo khuôn dưỡng;

+ Mô tả được cấp tạo, công dụng và cách sử dụng dụng cụ, thiết bị thường dùng trong nghề;

+ Ứng dụng phần mềm AUTOCAD để vẽ tuyến hình thân tàu, khai triển hình dáng, kết cấu bệ khuôn và các loại dưỡng, khuôn dùng trong gia công, lắp ráp thân tàu;

+ Vận dụng kiến thức đã học vào điều kiện thực tiễn sản xuất để đưa ra quy trình thực hiện công việc mới một cách hợp lý.

2- Kỹ năng nghề nghiệp:

+ Thực hiện đúng các quy định về an toàn lao động, vệ sinh công nghiệp trong hoạt động của nghề;

+ Sử dụng thành thạo và bảo quản được các dụng cụ, thiết bị thường dùng trong phóng dạng tuyến hình tàu, khai triển và gia công các loại dưỡng, bệ khuôn lắp ráp phân đoạn;

+ Tính và chọn được vật tư để chế tạo khuôn dưỡng đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả;

+ Phóng dạng được tuyến hình thân tàu trên sàn phóng đảm bảo theo yêu cầu thiết kế;

+ Khai triển được các loại dưỡng dùng trong gia công, lắp ráp chi tiết kết cấu thân tàu đảm bảo yêu cầu kỹ thuật thiết kế;

+ Khai triển được kết cấu bệ khuôn lắp ráp chi tiết, phân đoạn, tổng đoạn và lắp ráp thân tàu thủy đảm bảo yêu cầu kỹ thuật thiết kế;

+ Gia công được các loại dưỡng lấy dấu, kiểm tra chi tiết kết cấu dạng tấm phẳng, tấm cong một chiều, hai chiều và các tấm cong phức tạp của thân tàu đảm bảo yêu cầu kỹ thuật theo bản vẽ;

+ Gia công, lắp ráp được bệ khuôn lắp ráp chi tiết, phân đoạn, tổng đoạn và lắp ráp thân tàu đảm bảo yêu cầu kỹ thuật theo bản vẽ;

+ Phát hiện và khắc phục được những sai hỏng trong quá trình gia công, lắp ráp dưỡng, bệ khuôn;

+ Chế tạo khuôn ép thanh thép dẹt thành chi tiết kết cấu định hình (U, L) dạng thẳng và khuôn ép, uốn thép hình thành chi tiết kết cấu cong một chiều, hai chiều của thân tàu đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật theo bản vẽ;

+ Ứng dụng được một số kỹ thuật, công nghệ mới vào gia công khuôn dưỡng và phóng dạng tàu thủy (tin học, thiết bị, dụng cụ chuyên dùng);

+ Hướng dẫn được một số quy trình thực hiện công việc cho thợ ở trình độ thấp hơn;

+ Kiểm tra, nghiệm thu, bàn giao được sản phẩm đảm bảo đúng quy trình;

+ Tổ chức và hướng dẫn được tổ, nhóm sản xuất thực hiện công việc đảm bảo an toàn, hiệu quả;

3- Cơ hội việc làm:

– Sau khi học xong sinh viên có thể tham gia vào các vị trí công việc như: Trực tiếp sản xuất, kỹ thuật viên, tổ trưởng sản xuất trong các doanh nghiệp đóng tàu;

– Có thể tự tạo việc làm sau khi học xong và tiếp tục học tập lên trình độ cao hơn.

4- Các môn học chính:

– Hình học họa hình

– Vẽ kỹ thuật cơ khí

– Cơ kỹ thuật

– Vật liệu cơ khí

– Dung sai lắp ghép

– Tổ chức sản xuất và an toàn lao động

– Mộc cơ bản

– Nguội cơ bản

– Gò cơ bản

– Hàn hồ quang

– Cắt kim loại bằng ngọn lửa khí

– Đại cương tàu thủy

– Bản vẽ đóng tàu

– Phóng dạng tuyến hình lý thuyết của thân tàu

– Phóng dạng tuyến hình sườn thực

– Khai triển kết cấu bệ khuôn cong

– Chế tạo dưỡng phẳng

– Chế tạo khuôn ép tấm phẳng thành chi tiết định hình

– Chế tạo khuôn ép, uốn thép hình

– Chế tạo dưỡng khối kiểm tra tấm cong hai chiều

– Chế tạo dưỡng khối kiểm tra tấm cong phức tạp

– Chế tạo bệ khuôn lắp ráp cụm chi tiết kết cấu thân tàu

– Chế tạo bệ khuôn lắp ráp phân đoạn phẳng

– Chế tạo bệ khuôn lắp ráp phân đoạn cong

– Chế tạo bệ khuôn lắp ráp tổng đoạn

 

TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP

1- Kiến thức nghề nghiệp:

+ Vận dụng được kiến thức cơ bản của các môn học kỹ thuật cơ sở cơ bản như: Vẽ kỹ thuật, Vật liệu cơ khí, Dung sai lắp ghép trong gia công khuôn dưỡng, phóng dạng tàu thủy;

+ Trình bày được cơ bản các yếu tố ảnh hưởng đến cơ tính, kết cấu của các chi tiết, cụm chi tiết thuộc dưỡng, khuôn, bệ khuôn trong gia công chi tiết và lắp ráp thân tàu thủy như kéo, nén, va đập, nhiệt;

+ Đọc được bản vẽ tuyến hình, một số bản vẽ kết cấu và các bản vẽ công nghệ chế tạo vỏ tàu thủy;

+ Phân tích được bản vẽ kết cấu, bản vẽ công nghệ và yêu cầu kỹ thuật trong gia công, lắp ráp chi tiết kết cấu khuôn dưỡng tàu thủy;

+ Trình bày được phương pháp phóng dạng tuyến hình thân tàu trên sàn phóng theo tỷ lệ 1/1; phương pháp khai triển hình dáng, kích thước của các loại dưỡng, bệ khuôn dùng trong gia công chi tiết và lắp ráp thân tàu thủy;

+ Xây dựng được quy trình công nghệ chế tạo các loại dưỡng lấy dấu, kiểm tra chi tiết kết cấu dạng tấm phẳng và tấm cong một chiều, hai chiều của thân tàu;

+ Trình bày được quy trình gia công lắp ráp bệ bằng gá lắp chi tiết; bệ khuôn lắp ráp phân đoạn của thân tàu;

+ Nhận biết được các loại vật tư cần thiết để chế tạo khuôn dưỡng;

+ Mô tả được cấu tạo, công dụng và cách sử dụng dụng cụ, thiết bị thường dùng trong nghề;

2- Kỹ năng nghề nghiệp:

+ Thực hiện đúng các quy định về an toàn lao động, vệ sinh công nghiệp trong hoạt động của nghề;

+ Sử dụng thành thạo và bảo quản được các dụng cụ, thiết bị thường dùng trong phóng dạng tuyến hình tàu, khai triển và gia công các loại dưỡng, bệ khuôn lắp ráp phân đoạn;

+ Phóng dạng được tuyến hình thân tàu trên sàn phóng đảm bảo theo yêu cầu thiết kế;

+ Khai triển được các loại dưỡng dùng trong gia công, lắp ráp chi tiết kết cấu thân tàu đảm bảo yêu cầu kỹ thuật thiết kế;

+ Khai triển được kết cấu bệ khuôn lắp ráp chi tiết, phân đoạn, tổng đoạn và lắp ráp thân tàu thủy đảm bảo yêu cầu kỹ thuật thiết kế;

+ Gia công được các loại dưỡng lấy dấu, kiểm tra chi tiết kết cấu dạng tấm phẳng và tấm cong một chiều, hai chiều của thân tàu đảm bảo yêu cầu kỹ thuật bản vẽ;

+ Gia công, lắp ráp được bệ khuôn gá lắp chi tiết, phân đoạn của thân tàu đảm bảo yêu cầu kỹ thuật bản vẽ;

+ Phát hiện và khắc phục được những sai hỏng trong quá trình gia công, lắp ráp dưỡng, bệ khuôn gá lắp chi tiết, phân đoạn;

+ Ứng dụng và thực hiện được một số kỹ thuật, công nghệ mới vào gia công khuôn dưỡng và phóng dạng tàu thủy (tin học, thiết bị, dụng cụ chuyên dùng) khi có sự hướng dẫn.

3- Cơ hội việc làm:

Sau khi tốt nghiệp Trung cấp nghề, học sinh làm việc được trong các công ty đóng tàu, doanh nghiệp sản xuất cơ khí, các khu công nghiệp trong và ngoài nước với trách nhiệm là người trực tiếp sản xuất, kỹ thuật viên hoặc tổ trưởng sản xuất trong lĩnh vực gia công khuôn dưỡng và phóng dạng tàu thủy.

4- Các môn học chính:

– Vẽ kỹ thuật cơ khí

– Cơ kỹ thuật

– Vật liệu cơ khí

– Dung sai lắp ghép

– An toàn lao động

– Mộc cơ bản

– Nguội cơ bản

– Gò cơ bản

– Hàn hồ quang

– Cắt kim loại bằng ngọn lửa khí

– Đại cương tàu thủy

– Bản vẽ đóng tàu

– Phóng dạng tuyến hình lý thuyết của thân tàu

– Khai triển kết cấu bệ khuôn cong

– Chế tạo dưỡng phẳng

– Chế tạo dưỡng khối kiểm tra tấm cong hai chiều

– Chế tạo bệ khuôn lắp ráp cụm chi tiết kết cấu thân tàu

– Chế tạo khuôn lắp ráp phân đoạn phẳng

– Chế tạo bệ khuôn lắp ráp phân đoạn cong