Gò thúc tranh đồng mỹ thuật


Tên nghề
:         GÒ THÚC TRANH ĐỒNG MỸ THUẬT
Trình độ đào tạo: Sơ cấp nghề
Đối tượng tuyển sinh: Có sức khỏe, trình độ học vấn từ lớp 2 phổ thông trở lên.
Số lượng môn học, mô đun đào tạo: 4
Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Chứng chỉ sơ cấp nghề;
I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO
1. Kiến thức, kỹ năng, thái độ nghề nghiệp.
 – Kiến thức:
+ Trình bày được phương pháp sử dụng dụng cụ thủ công dùng trong nghề Gò thúc tranh đồng mỹ thuật;
+ Trình bày được phương pháp sử dụng máy mài, máy khoan, máy hàn hơi, máy phun sơn, đèn khò ;
+ Mô tả được phương pháp chuẩn bị nguyên liệu gò thúc tranh đồng mỹ thuật;
+ Trình bày được quy trình kỹ thuật gò thúc chữ đồng;
+ Mô tả được phương pháp chạm chu vi chữ, gò thúc xuôi, gò thúc ngược, cắt chữ đồng đã gò thúc ra khỏi lá đồng;
+ Trình bày được quy trình kỹ thuật gò thúc tranh đồng;
+ Mô tả được phương pháp chạm chu vi tranh đồng, gò thúc xuôi, gò thúc ngược, cắt tranh đồng đã gò thúc ra khỏi lá đồng;
+ Trình bày được quy trình kỹ thuật hoàn thiện sản phẩm gò thúc tranh đồng.
+ Trình bày được phương pháp hàn vá khuyết tật, hàn kết nối các chi tiết của sản phẩm, phương pháp tẩy rửa vệ sinh và trang trí bề mặt sản phẩm, phương pháp lắp sản phẩm vào khung tranh.
– Kỹ năng:
+ Sử dụng được các dụng cụ, thiết bị dùng trong nghề gò thúc tranh đồng mỹ thuật;
+ Chuẩn bị được nguyên liệu gò thúc tranh đồng đảm bảo kỹ thuật;
+ Gò thúc được chữ đồng theo mẫu đảm bảo kỹ thuật và mỹ thuật;
+ Chạm được chu vi chữ, gò thúc xuôi, gò thúc ngược, cắt chữ đồng đã gò thúc ra khỏi lá đồng đảm bảo kỹ thuật và mỹ thuật;          
+ Gò thúc được tranh đồng theo mẫu đảm bảo kỹ thuật và mỹ thuật;
+ Chạm được chu vi tranh đồng, gò thúc xuôi, gò thúc ngược, cắt tranh đồng đã gò thúc ra khỏi lá đồng đảm bảo kỹ thuật và mỹ thuật;        
+ Hoàn thiện được sản phẩm gò thúc tranh đồng đảm bảo yêu cầu kỹ thuật và mỹ thuật;
+ Hàn vá được khuyết tật, hàn kết nối được các chi tiết của sản phẩm, tẩy rửa vệ sinh và trang trí được bề mặt sản phẩm, lắp được sản phẩm vào khung tranh đảm bảo kỹ thuật và mỹ thuật.
– Thái độ:
+ Yêu nghề, có tinh thần trách nhiệm, có ý thức tổ chức kỷ luật;
+ Rèn luyện tính cẩn thận, tỷ mỉ, chính xác, đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường.
2. Cơ hội việc làm:
Sau khi tốt nghiệp người học có thể làm việc ở các cở sở sau đây:
–  Làm công nhân sản xuất  trong các doanh nghiệp gò thúc tranh đồng, trong các xưởng gò thúc tranh đồng tại các địa phương hoặc tại các làng nghề;
– Tự tổ chức sản xuất gò thúc tranh đồng tại các gia đình, bán sản phẩm cho các doanh nghiệp hoặc trực tiếp bán sản phẩm cho khách hàng.
II. THỜI GIAN CỦA KHÓA HỌC VÀ THỜI GIAN THỰC HỌC TỐI THIỂU            
1. Thời gian của khóa học và thời gian thực học tối thiểu:
– Thời gian đào tạo: 04 tháng
– Thời gian học tập: 14 tuần
– Thời gian thực học tối thiểu: 520 giờ
– Thời gian ôn, kiểm tra hết môn và kiểm tra  kết thúc khoá học: 29 giờ (Trong đó kiểm tra  kết thúc khoá học: 5 giờ)
2. Phân bổ thời gian thực học tối thiểu: 
– Thời gian học các môn học, mô đun đào tạo nghề: 520 giờ
          + Thời gian học lý thuyết: 82 giờ; Thời gian học thực hành: 438 giờ
III. DANH MỤC MÔN HỌC, MÔ ĐUN ĐÀO TẠO THỜI GIAN VÀ PHÂN BỔ THỜI GIAN     
Mã MH,MĐ
 
Tên môn học, mô đun
Thời gian đào tạo (giờ)
 
Tổng số
Trong đó
Lý thuyết
Thực hành
Kiểm tra
MĐ 01
Chuẩn bị dụng cụ, thiết bị, nguyên liệu
110
18
84
08
MĐ 02
Gò thúc chữ đồng
140
22
113
05
MĐ 03
Gò thúc tranh đồng
180
30
143
07
MĐ 04
Hoàn thiện sản phẩm
90
12
74
04
Tổng cộng
520
82
414
24
IV. CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC, MÔ ĐUN ĐÀO TẠO   
1. CHUẨN BỊ DỤNG CỤ, THIẾT BỊ, NGUYÊN LIỆU (Mã số mô đun: MĐ 01_
Thời gian: 110 giờ;      (Lý thuyết: 18giờ;   Thực hành: 92 giờ)
Mục tiêu:
– Trình bày được công dụng và cách  sử dụng dụng cụ thủ công dùng trong nghề Gò thúc tranh đồng mỹ thuật ;
– Mô tả được công dụng và cách chuẩn bị bàn trám;
– Trình bày được công dụng và cách sử dụng máy mài;
– Trình bày được công dụng và cách sử dụng máy khoan;
– Mô tả được công dụng và cách sử dụng máy hàn hơi;
– Trình bày được công dụng và cách sử dụng máy phun sơn;
– Mô tả được công dụng và cách sử dụng thiết bị gia nhiệt;
– Trình bày được phương pháp chuẩn bị nguyên liệu, hóa chất dùng trong nghề Gò thúc tranh đồng mỹ thuật ;
– Sử dụng được dụng cụ thủ công dùng trong nghề Gò thúc tranh đồng mỹ thuật đảm bảo kỹ thuật,an toàn ;
– Chuẩn bị,sử dụng được bàn trám ;
– Chuẩn bị, sử dụng được máy mài ;
– Chuẩn bị, sử dụng được máy khoan ;
– Chuẩn bị, sử dụng được máy hàn hơi ;
– Chuẩn bị, sử dụng được máy phun sơn ;
– Chuẩn bị, sử dụng được thiết bị gia nhiệt ;
– Chuẩn bị, sử dụng được nguyên liệu,hóa chất dùng trong nghề Gò thúc tranh đồng mỹ thuật ;
– Rèn luyện ý thức tổ chức kỷ luật, cẩn thận, tỷ mỷ, gọn gàng, ngăn nắp, chính xác;
– Tuân thủ quy định an toàn lao động, bảo vệ môi trường.
Các bài học trong mô đun
– Chuẩn bị, sử dụng dụng cụ thủ công
– Chuẩn bị bàn trám
– Chuẩn bị, sử dụng máy mài
– Chuẩn bị, sử dụng máy khoan
– Chuẩn bị, sử dụng máy hàn hơi
– Chuẩn bị, sử dụng máy phun sơn
– Chuẩn bị, sử dụng thiết bị gia nhiệt
– Chuẩn bị nguyên liệu, hóa chất
2. GÒ THÚC CHỮ ĐỒNG (Mã số mô đun: MĐ 02)
Thời gian: 140 giờ; ( Lý thuyết:22 giờ;  Thực hành: 118 giờ)
Mục tiêu:
– Trình bày được qui trình kỹ thuật gò thúc chữ đồng theo mẫu;
– Trình bày được phương pháp nghiên cứu mẫu, phương pháp chuẩn bị nguyên liệu;
– Mô tả được phương pháp chạm chu vi chữ;
– Trình bày được phương pháp gò thúc xuôi;
– Mô tả được phương pháp gò thúc ngược;
– Trình bày được phương pháp cắt rời chữ đồng ra khỏi lá đồng ;
 Chuẩn bị được nguyên liệu gò thúc chữ đồng đúng khối lượng và đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật ;
– Chạm được chu vi chữ đồng đảm bảo kỹ thuật và mỹ thuật;
– Gò thúc xuôi được chữ đồng đảm bảo kỹ thuật và mỹ thuật;
– Gò thúc ngược được chữ đồng đảm bảo kỹ thuật và mỹ thuật;
– Cắt rời được chữ đồng ra khỏi lá đồng đảm bảo kỹ thuật và mỹ thuật;
– Gò thúc được chữ đồng theo mẫu đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật và mỹ thuật ;
– Rèn luyện ý thức tổ chức kỷ luật, cẩn thận, tỷ mỷ, gọn gàng, ngăn nắp và chính xác.
Tên các bài trong mô đun
– Nghiên cứu mẫu, chuẩn bị nguyên liệu
– Chạm chu vi chữ
– Gò thúc xuôi chữ đồng
– Gò thúc ngược chữ đồng
– Cắt rời chữ đồng ra khỏi lá đồng
3. GÒ THÚC TRANH ĐỒNG (Mã số mô đun: MĐ 03)
Thời gian: 180 giờ;  (Lý thuyết:30 giờ;  Thực hành: 150 giờ)
Mục tiêu:
– Trình bày được qui trình kỹ thuật gò thúc tranh đồng theo mẫu;
– Mô tả được phương pháp nghiên cứu mẫu, phương pháp chuẩn bị nguyên liệu;
– Trình bày được phương pháp chạm chu vi tranh đồng ;
– Trình bày được phương pháp gò thúc xuôi tranh đồng ;
– Mô tả được phương pháp gò thúc ngược tranh đồng ;
– Trình bày được phương pháp cắt rời tranh đồng ra khỏi lá đồng ;
 Chuẩn bị được nguyên liệu gò thúc tranh đồng đúng khối lượng và đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật ;
– Chạm được chu vi tranh đồng đảm bảo kỹ thuật và mỹ thuật;
– Gò thúc xuôi được tranh đồng đảm bảo kỹ thuật và mỹ thuật;
– Gò thúc ngược được tranh đồng đảm bảo kỹ thuật và mỹ thuật;
– Cắt rời được tranh đồng ra khỏi lá đồng đảm bảo kỹ thuật và mỹ thuật;
– Gò thúc được tranh đồng theo mẫu đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật và mỹ thuật ;
– Rèn luyện ý thức tổ chức kỷ luật, cẩn thận, tỷ mỷ, gọn gàng, ngăn nắp và chính xác.
Các bài trong mô đun
– Nghiên cứu mẫu, chuẩn bị nguyên liệu
– Chạm chu vi tranh đồng
– Gò thúc xuôi tranh đồng
– Gò thúc ngược tranh đồng
– Cắt rời  tranh gò thúc đồng ra khỏi lá đồng
4. HOÀN THIỆN SẢN PHẨM (Mã số mô đun: MĐ 04)
Thời gian mô đun: 90 giờ; (Lý thuyết:12 giờ;  Thực hành: 78 giờ)
Mục tiêu
– Trình bày được qui trình kỹ thuật hoàn thiện sản phẩm gò thúc tranh đồng ;
– Trình bày được qui trình kỹ thuật hàn vá khuyết tật kết nối các chi tiết của sản phẩm gò thúc tranh đồng;
– Mô tả được phương pháp tẩy rửa vệ sinh sản phẩm ;
– Trình bày được phương pháp trang trí bề mặt sản phẩm;
– Mô tả được phương pháp lắp sản phẩm vào khung tranh ;
– Hoàn thiện được sản phẩm gò thúc tranh đồng đảm bảo kỹ thuật và mỹ thuật ;
– Hàn vá được khuyết tật kết nối các chi tiết của sản phẩm gò thúc tranh đồng;
– Tẩy rửa vệ sinh được sản phẩm đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật;
– Trang trí được bề mặt sản phẩm đảm bảo kỹ thuật và mỹ thuật;
– Lắp được sản phẩm vào khung tranh đảm bảo kỹ thuật và mỹ thuật ;
– Rèn luyện ý thức tổ chức kỷ luật, cẩn thận, tỷ mỷ, gọn gàng, ngăn nắp và chính xác.
Các bài trong mô đun:
– Hàn vá khuyết tật, kết nối các chi tiết của sản phẩm
– Tẩy rửa vệ sinh sản phẩm
– Trang trí bề mặt sản phẩm
– Lắp sản phẩm vào khung tranh