Hàn điện

Tên nghề:HÀN ĐIỆN
Trình độ đào tạo: Sơ cấp nghề
Đối tượng tuyễn sinh: Tốt nghiệp trung học cơ sở hoặc tương đương trở lên ;
Số lượng mô đun đào tạo: 04
Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Chứng chỉ sơ cấp nghề,
I. MỤC TIÊU CỦA KHÓA HỌC:
1. Kiến thức, kỹ năng, thái độ nghề nghiệp:
– Kiến thức:
+ Trình bày được các kiến thức cơ bản về ký hiệu quy ước mối hàn, vật liệu hàn, thiết bị hàn và kỹ thuật hàn điện.
+ Giải thích được các quy định an toàn khi hàn điện.
– Kỹ năng:
+ Chuẩn bị được vật liệu hàn, nhận biết được các loại que hàn, khí hàn dùng trong phương pháp hàn điện.
+ Tính toán được chế độ hàn phù hợp với chiều dày, tính chất của vật liệu, vị trí và kiểu liên kết hàn.
+ Hàn được các mối hàn ở các vị trí hàn bằng, hàn đứng, hàn ngang bằng các phương pháp SMAW, GTAW, GMAW.
– Thái độ:
+ Có ý thức tự giác, tinh thần trách nhiệm trong học tập.
+ Có tác phong công nghiệp, đạo đức nghề nghiệp và ý thức cầu tiến.
2. Cơ hội việc làm:
– Có thể làm việc trong các phân xưởng hàn điện ở các doanh nghiệp.
– Làm việc theo tổ nhóm hoặc làm việc độc lập trong một số công việc.
II. THỜI GIAN CỦA KHÓA HỌC VÀ THỜI GIAN THỰC HỌC TỐI THIỂU:
1. Thời gian của khóa học và thời gian thực học tối thiểu:
– Thời gian đào tạo: 03 tháng
– Thời gian học tập: 11 tuần
– Thời gian thực học tối thiểu: 392 giờ
– Thời gian ôn và kiểm tra hết môn học, mô đun và thi tốt nghiệp: 32 giờ (trong đó thi tốt nghiệp: 8 giờ)
2. Phân bố thời gian thực học tối thiểu:
– Thời gian học các môn học, mô đun đào tạo nghề: 392 giờ
– Thời gian học lý thuyết: 64 giờ; Thời gian học thực hành: 328 giờ
III. DANH MỤC MÔN HỌC, MÔ ĐUN ĐÀO TẠO, THỜI GIAN VÀ PHÂN BỐ THỜI GIAN:
 
Số
TT
Tên môn học, mô đun
Thời gian đào tạo (giờ)
 
Tổng số
Trong đó
Lý thuyết
Thực hành
(bài tập)
Kiểm tra
(LT hoặc TH)
MĐ 01
Chế tạo phôi hàn
40
8
28
4
MĐ 02
Hàn điện hồ quang tay
252
30
214
8
MĐ 03
Hàn MAG/MIG cơ bản
60
12
42
6
MĐ 04
Hàn TIG cơ bản
40
10
24
6
 
Cộng
392
60
300
32
IV. CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC MÔ ĐUN ĐÀO TẠO:
1. CHẾ TẠO PHÔI HÀN
Mã mô đun: MĐ 01
Thời lượng của mô đun: 40 giờ (Lý thuyết: 9 giờ; Thực hành: 31 giờ)
Mục tiêu của mô đun:
+ Nêu được phương pháp phòng tránh tai nạn khi thực tập.
+ Giải thích được ký hiệu ghi trên bản vẽ.
+ Nhận biết được vật liệu và tính chất của vật liệu chế tạo phôi hàn.
+ Trình bày được một số phương pháp chế tạo phôi hàn.
+ Đọc được các bản vẽ chi tiết hàn đơn giản.
+ Đo, vạch dấu đúng kích thước kích thước.
+ Chọn được phương pháp chế tạo phôi hợp lý.
+ Chế tạo được phôi tấm vát cạnh, không vát cạnh đúng kích thước bản vẽ và đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.
+ Mài sửa được phôi hàn theo đúng góc độ, hình dạng
Nội dung tổng quát của mô đun:
1
Nội quy xưởng- An toàn lao động
2
Căt phôi bằng lưỡi cắt thẳng
3
Cắt phôi bằng ngọn lửa Ôxy- khí cháy
4
Khoan kim loại
5
Mài kim loại
6
Kiểm tra kết thúc mô đun
2. HÀN ĐIỆN HỒ QUANG TAY
Mã mô đun: MĐ 02
Thời lượng của mô đun: 252 giờ (Lý thuyết: 31 giờ ; Thực hành: 221 giờ)
Mục tiêu của mô đun:
– Kiến thức:
+ Trình bày được các ký hiệu, quy ước của mối hàn.
+ Giải thích đầy đủ các khái niệm cơ bản về hàn hồ quang tay.
+ Nhận biết các loại vật liệu dùng để hàn hồ quang tay.
+ Trình bày cấu tạo và nguyên lý làm việc của các loại máy hàn hồ quang tay
+ Trình bày được trình tự hàn các mối hàn hồ quang tay ở vị trí hàn bằng.
+ Lựa chọn, sử dụng hợp lý các trang thiết bị và dụng cụ hàn hồ quang tay.
+ Vận hành sử dụng các loại máy hàn hồ quang tay thành thạo.
+ Thực hiện các công việc hàn đúng trình tự, thao tác.
+ Chuẩn bị được phôi hàn theo yêu cầu bản vẽ.
+ Chọn được chế độ hàn hồ quang tay phù hợp.
+ Hàn được mối hàn bằng phương pháp hàn hồ quang tay ở các vị trí hàn 1G ; 1F; 2G; 2F; 3G; 3F.
+ Kiểm tra được các khuyết tật mối hàn thường xẩy ra.
+ Biết cách phòng ngừa các khuyết tật thường xẩy ra trong quá trình hàn.
Nội dung tổng quát của mô đun:
1
Những kiến thức cơ bản hàn điện hồ quang
2
Vận hành thiết bị hàn hồ quang tay
3
Hàn thép tấm không vát cạnh bằng phương pháp hàn hồ quang tay tư thế hàn 1G
4
Hàn thép tấm vát cạnh bằng phương pháp hàn hồ quang tay tư thế hàn 1G
5
Hàn thép tấm không vát cạnh bằng phương pháp hàn hồ quang tay tư thế hàn 1F
6
Hàn thép tấm vát cạnh bằng phương pháp hàn hồ quang tay tư thế hàn 1F
7
Hàn thép tấm không vát cạnh bằng phương pháp hàn hồ quang tay tư thế hàn 2G
8
Hàn thép tấm vát cạnh bằng phương pháp hàn hồ quang tay tư thế hàn 2G
9
Hàn thép tấm không vát cạnh bằng phương pháp hàn hồ quang tay tư thế hàn 2F
10
Hàn thép tấm vát cạnh bằng phương pháp hàn hồ quang tay tư thế hàn 2F
11
Hàn thép tấm không vát cạnh bằng phương pháp hàn hồ quang tay tư thế hàn 3G
12
Hàn thép tấm vát cạnh bằng phương pháp hàn hồ quang tay tư thế hàn 3G
13
Hàn thép tấm không vát cạnh bằng phương pháp hàn hồ quang tay tư thế hàn 3F
14
Hàn thép tấm vát cạnh bằng phương pháp hàn hồ quang tay tư thế hàn 3F
15
Kiểm tra kết thúc mô đun
3. HÀN MAG CƠ BẢN
Mã mô đun: MĐ03
Thời lượng của mô đun: 60 giờ (Lý thuyết: 13 giờ ; Thực hành: 47 giờ)
Mục tiêu của mô đun:
+ Trình bày được nguyên lý hoạt động và trình tự vận hành máy hàn MAG.
+ Đọc và giải thích được các ký hiệu trên bản vẽ.
+ Trình bày được trình tự hàn các mối hàn MAG ở vị trí hàn bằng.
+ Lựa chọn, sử dụng hợp lý các trang thiết bị và dụng cụ hàn MAG.
+ Thực hiện các công việc hàn đúng trình tự, thao tác.
+ Chuẩn bị được phôi hàn theo yêu cầu bản vẽ.
+ Chọn được chế độ hàn MAG phù hợp.
+ Hàn đựơc mối hàn bằng phương pháp hàn MAG đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.
+ Kiểm tra được ngoại dạng mối hàn.
+ Thận trọng trong thao tác khi sử dụng dụng cụ và thiết bị.
+ Nghiêm túc trong học tập.
+ Có ý thức tiết kiệm nguyên vật liệu trong quá trình luyện tập.
Nội dung tổng quát của mô đun:
1
Những kiến thưc cơ bản khi hàn MAG
2
Vận hành thiết bị hàn MAG
3
Hàn MAG thép tấm không vát cạnh tư thế hàn 1G
4
Hàn MAG thép tấm vát cạnh tư thế hàn 1G
5
Hàn MAG thép tấm không vát cạnh tư thế hàn 1F
6
Hàn MAG thép tấm vát cạnh tư thế hàn 1F
7
Hàn MAG thép tấm không vát cạnh tư thế hàn 2G
8
Hàn MAG thép tấm vát cạnh tư thế hàn 2G
9
Hàn MAG thép tấm không vát cạnh tư thế hàn 3G
10
Hàn MAG thép tấm vát cạnh tư thế hàn 3G
11
Kiểm tra kết thúc mô đun
4. HÀN TIG CƠ BẢN
Mã mô đun: MĐ 04
Thời lượng của mô đun: 40 giờ (Lý thuyết: 11 giờ ; Thực hành: 29 giờ)
Mục tiêu của mô đun:
+ Trình bày được nguyên lý hoạt động và trình tự vận hành máy hàn TIG.
+ Đọc và giải thích được các ký hiệu trên bản vẽ.
+ Trình bày được trình tự hàn các mối hàn TIG ở vị trí hàn bằng.
+ Lựa chọn, sử dụng hợp lý các trang thiết bị và dụng cụ dùng trong hàn TIG.
+ Thực hiện các công việc hàn đúng trình tự, thao tác.
+ Chuẩn bị được phôi hàn theo yêu cầu bản vẽ.
+ Chọn được chế độ hàn phù hợp.
+ Hàn đựơc mối hàn bằng phương pháp hàn TIG ở vị trí hàn bằng đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.
+ Kiểm tra được các khuyết tật mối hàn thường xẩy ra.
+ Biết cách phòng ngừa các khuyết tật thường xẩy ra trong quá trình hàn.
Nội dung tổng quát của mô đun:
1
Những kiến thức cơ bản khi hàn TIG
2
Vận hành thiết bị hàn TIG
3
Hàn TIG thép tấm không vát cạnh tư thế hàn 1G
4
Hàn TIG thép tấm vát cạnh tư thế hàn 1G
5
Hàn TIG thép tấm không vát cạnh tư thế hàn 1F
6
Hàn TIG thép tấm không vát cạnh tư thế hàn 2G
7
Hàn TIG thép tấm không vát cạnh tư thế hàn 3G
8
Kiểm tra kết thúc mô đun
*****