KẾ TOÁN NGÂN HÀNG

 

TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG

1- Kiến thức nghề nghiệp:

+ Hiểu và vận dụng được kiến thức cơ bản về pháp luật, kinh tế – xã hội, quản trị kinh doanh, tài chính – tiền tệ, kế toán, kiểm toán trong việc thực hiện nghề kế toán ngân hàng;

+ Vận dụng được tin học, ngoại ngữ vào thực hiện nghiệp vụ kế toán ngân hàng;

+ Vận dụng hệ thống chứng từ, tài khoản và hình thức kế toán vào thực tiễn;

+ Xác định cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán phù hợp với hoạt động của từng loại hình ngân hàng và các tổ chức tín dụng;

+ Cập nhật các chính sách phát triển kinh tế và các chế độ về tài chính, kế toán, thuế vào công tác kế toán tại các ngân hàng;

+ Phân tích và đánh giá tình hình hoạt động  của ngân hàng.

2- Kỹ năng nghề nghiệp:

+ Lập được chứng từ, kiểm tra, phân loại, xử lý được chứng từ kế toán trong hoạt động ngân hàng;

+ Sử dụng chứng từ kế toán trong ghi sổ kế toán tổng hợp và chi tiết;

+ Lập được các báo cáo kế toán, báo cáo tài chính của ngân hàng;

+ Tổ chức được công tác kế toán phù hợp với từng loại hình ngân hàng và tổ chức tín dụng;

+ Thiết lập được mối quan hệ với ngân hàng và các tổ chức tín dụng;

+ Sử dụng thành thạo các phần mềm chuyên dụng trong việc thực hiện nghiệp vụ kế toán ngân hàng;

+ Kiểm tra, đánh giá được công tác kế toán của ngân hàng;

+ Tập hợp và cung cấp được thông tin kinh tế về hoạt động thương mại – dịch vụ phục vụ cho yêu cầu lãnh đạo và quản lý kinh tế ở ngân hàng;

+ Có khả năng làm việc độc lập, tổ chức làm việc theo nhóm hiệu quả;

+ Khả năng tự tìm việc làm, tự tạo việc làm hoặc tiếp tục học lên trình độ cao hơn sau khi tốt nghiệp.

3- Cơ hội việc làm

– Làm việc tại phòng kế toán trong các doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế, các tổ chức xã hội.

– Làm nhân viên kế toán ngân hàng nhà nước, ngân hàng thương mại, các tổ chức tín dụng và kế toán kho bạc, nhân viên nhân viên quản lý nghiệp vụ kho quỹ ngân hàng, kho bạc, nhân viên marketing ngân hàng.

4- Các môn học chính:

– Luật kinh tế

– Soạn thảo văn bản

– Kinh tế vi mô

– Nguyên lý thống kê

– Lý thuyết tài chính tiền tệ

– Nguyên lý kế toán

– Anh văn chuyên ngành

– Kinh tế chính trị

– Tài chính doanh nghiệp

– Nghiệp vụ kho quỹ

– Nghiệp vụ ngân hàng thương mại

– Kế toán ngân hàng

– Kế toán quỹ tín dụng

– Thanh toán quốc tế

– Tin học ứng dụng

– Tín dụng ngân hàng

TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP

1- Kiến thức nghề nghiệp:

+ Hiểu và vận dụng được kiến thức về pháp luật, kinh tế – xã hội, tài chính – tiền tệ, kế toán, kiểm toán, tài chính trong việc thực hiện nghiệp vụ kế toán ngân hàng được giao;

+ Vận dụng được kiến thức tin học trong công tác kế toán;

+ Vận dụng được hệ thống chứng từ, tài khoản và hình thức kế toán vào nghiệp vụ kế toán ngân hàng;

+ Cập nhật được các chính sách phát triển kinh tế và các chế độ về tài chính tiền tệ, kế toán, thuế vào công tác kế toán ngân hàng.

2- Kỹ năng nghề nghiệp:

+ Lập được chứng từ, kiểm tra, phân loại, xử lý được chứng từ kế toán trong hoạt động ngân hàng;

+ Thành thạo việc sử dụng chứng từ kế toán trong ghi sổ kế toán tổng hợp và chi tiết;

+ Lập được các báo cáo kế toán, báo cáo tài chính của ngân hàng;

+ Sử dụng được phần mềm chuyên dụng trong việc thực hiện nghiệp vụ kế toán ngân hàng;

+ Tập hợp và cung cấp được thông tin kinh tế về hoạt động thương mại – dịch vụ phục vụ theo yêu cầu lãnh đạo và quản lý kinh tế ở ngân hàng.

3- Cơ hội việc làm

– Làm nhân viên kế toán ngân hàng nhà nước, ngân hàng thương mại, các tổ chức tín dụng, nhân viên nhân viên quản lý nghiệp vụ kho quỹ ngân hàng, kho bạc, nhân viên marketing ngân hàng.

– Làm việc tại phòng kế toán trong các doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế, các tổ chức xã hội.

4- Các môn học chính:

– Soạn thảo văn bản

– Luật kinh tế

– Kinh tế vi mô

– Nguyên lý thống kê

– Lý thuyết tài chính tiền tệ

– Nguyên lý kế toán

– Marketing ngân hàng

– Thống kê doanh nghiệp

– Tài chính doanh nghiệp

– Nghiệp vụ kho quỹ

– Nghiệp vụ ngân hàng thương mại

– Kế toán ngân hàng

– Kế toán quỹ tín dụng

– Thực hành kế toán ngân hàng