KHAI THÁC, ĐÁNH BẮT HẢI SẢN

 

TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG

1- Kiến thức nghề nghiệp:

+ Hiểu được cấu tạo và cách tính toán để thi công các dụng cụ khai thác, đánh bắt hải sản;

+  Hiểu được các tính năng hàng hải chủ yếu của tàu thuyền;

+ Hiểu được cấu tạo, tác dụng của các trang thiết bị thuộc bộ phận boong trên tàu cá;

+ Hiểu được nguyên lý hoạt động cuả các máy điện, vô tuyến điện hàng hải trên tàu cá;

+ Phân tích được các bước tiến hành trong quá  trình khai thác, đánh bắt hải sản bằng các nghề cụ thể;

+ Vận dụng được các quy định an toàn lao động trên tàu cá;

+ Hiểu được phương pháp kiểm tra chất lượng  và bảo quản  sản phẩm sau khi khai thác, đánh bắt;

+ Đánh giá được công tác vệ sinh  trên các tàu  khai thác, đánh bắt hải sản;

+ Hiểu được cách tổ chức sản xuất và hạch toán kinh tế trên các tàu khai thác, đánh bắt hải sản.

2- Kỹ năng nghề nghiệp:

+ Lắp ráp thành thạo vàng lưới và các trang thiết bị;

+ Điều khiển tàu thuần thục khi tàu hành trình và khai thác, đánh bắt hải sản;

+ Sử dụng thành thạo các trang tiết bị thuộc bộ phận boong trên tàu cá;

+ Sử dụng thành thạo các máy điện, vô tuyến điện hàng hải trên tàu cá;

+ Thao tác thuần thục các công việc trong quá trình khai thác, đánh bắt hải sản;

+ Thực hiên đúng các quy định an toàn lao động trên tàu cá;

+ Kiểm tra chính xác được chất lượng của sản phẩm và bảo quản tốt sản phẩm sau khi khai thác, đánh bắt;

+ Thực hiện được công tác vệ sinh  trên các tàu khai thác, đánh bắt hải sản;

+ Tổ chức được sản xuất và hạch toán kinh tế trên các tàu khai thác, đánh bắt hải sản.

3- Cơ hội việc làm:

Sau khi tốt nghiệp, sinh viên tham gia vào các hoạt động đánh bắt hải sản và các dịch vụ khác có liên quan ở các cở sở sản xuất, kinh doanh nghề cá thuộc mọi thành phần kinh tế. Có  thể đảm nhiệm được chức danh thủy thủ trưởng hoặc thuyền phó trên tàu khai thác hải sản.

4- Các môn học chính

– Hình hoạ, Vẽ kỹ thuật

– Nguyên lý tàu thuyền

– Cơ sở kỹ thuật điện và vô tuyến điện

– Khí tượng thuỷ văn

– Quy tắc phòng ngừa va chạm tàu thuyền trên biển

– Pháp luật chuyên ngành

– Ngư trường và ngư loại

– Nghiệp vụ thuyền viên

– Vật liệu và chế tạo ngư cụ

– Máy khai thác

– Hàng hải địa văn

– An toàn lao động

– Máy điện và vô tuyến điện hàng hải

– Bảo quản và sơ chế sản phẩm hải sản

– Pháp chế hàng hải

– Kinh tế thuỷ sản

– Điều động tàu

– Khai thác hải sản bằng lưới rê

– Khai thác hải sản bằng lưới vây

– Khai thác hải sản bằng lưới kéo

– Khai thác mực bằng lưới chụp

– Câu cá Ngừ đại dương

– Sử dụng máy xác định vị trí tàu bằng vệ tinh

– Thực tập sản xuất tại cơ sở

TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP

1- Kiến thức nghề nghiệp:

+ Hiểu được cấu tạo và cách tính toán để thi công các dụng cụ khai thác, đánh bắt hải sản;

+ Biết được các tính năng hàng hải chủ yếu của tàu thuyền;

+ Biết được cấu tạo, tác dụng của các trang thiết bị thuộc bộ phận boong trên tàu cá;

+ Hiểu được các bước tiến hành trong quá trình khai thác, đánh bắt hải sản bằng các nghề cụ thể;

+ Hiểu được các quy định an toàn lao động trên tàu cá;

+ Biết phương pháp kiểm tra chất lượng và bảo quản sản phẩm sau khi khai thác, đánh bắt;

+ Biết được công tác vệ sinh trên các tàu khai thác, đánh bắt hải sản.

2- Kỹ năng nghề nghiệp:

+ Lắp ráp được vàng lưới và các trang thiết bị;

+ Điều khiển được tàu hành trình và khai thác, đánh bắt hải sản;

+ Sử dụng được các trang thiết bị thuộc bộ phận boong trên tàu cá;

+ Thao tác đựơc các công việc trong quá trình khai thác, đánh bắt hải sản bằng các nghề cụ thể;

+ Thực hiện được các quy định an toàn lao động trên tàu cá;

+ Kiểm tra được chất lượng và bảo quản được sản phẩm sau khai thác, đánh bắt;

+ Thực hiện được công tác vệ sinh trên các tàu khai thác, đánh bắt hải sản.

3- Cơ hội việc làm:

Sau khi học xong, học sinh tham gia vào các hoạt động đánh bắt hải sản và các dịch vụ khác có liên quan ở các cở sở sản xuất, kinh doanh nghề cá thuộc mọi thành phần kinh tế trong và ngoài nước, đảm nhiệm được chức danh thuỷ thủ, thuỷ thủ trưởng trên tàu cá.

4- Các môn học chính:

– Nguyên lý tàu thuyền

– Khí tượng thuỷ văn

– Quy tắc phòng ngừa va chạm tàu  thuyền trên biển

– Pháp luật chuyên ngành

– Ngư trường và ngư loại

– Nghiệp vụ thuyền viên

– Vật liệu và chế tạo ngư cụ

– An toàn lao động

– Máy khai thác

– Hàng hải địa văn

– Máy điện và vô tuyến điện hàng hải

– Bảo quản và sơ chế  sản phẩm hải sản

– Điều động tàu

– Khai thác hải sản bằng lưới rê

– Khai thác hải sản bằng lưới vây

– Khai thác hải sản  bằng lưới kéo

– Khai thác mực bằng lưới chụp

– Thực tập sản xuất tại cơ sở