KHẢO SÁT ĐỊA HÌNH

 

TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG

1- Kiến thức nghề nghiệp:

+ Trình bày được cấu tạo, nguyên lý hoạt động, công dụng, các thông số kỹ thuật và sai số của các loại máy trắc địa như: Máy kinh vĩ, máy thủy bình, máy toàn đạc điện tử, máy đo vệ tinh GPS; và quy trình sử dụng, bảo quản, kiểm nghiệm các loại sai số của máy trắc địa: cơ, quang học, điện tử; các sai số đơn giản của máy toàn đạc điện tử, máy đo vệ tinh GPS;

+ Trình bày được quy trình, phương pháp xây dựng lưới khống chế mặt bằng, lưới khống chế độ cao đến cấp cơ sở, lưới khống chế theo công nghệ GPS, quy trình thành lập, hiệu chỉnh, nghiệm thu, bàn giao bình đồ và bình đồ kỹ thuật số;

+ Mô tả được quy trình, các phương pháp trắc địa phục vụ thiết kế, thi công, kiểm tra công trình xây dựng; và quy trình hiệu chỉnh, nghiệm thu, bàn giao các loại tài liệu trắc địa công trình;

+ Phân biệt được các phương pháp đo đạc, tính toán bình sai điều kiện trong trắc địa; các loại sai số trong thành lập bình đồ, trắc địa công trình; và quy trình, phương pháp xử lý các sai số;

+ Vận dụng được các phần mềm trắc địa, các quy phạm kỹ thuật trắc địa vào thành lập bình đồ và trắc địa công trình xây dựng;

+Xây dựng được kế hoạch thi công, bảo đảm an toàn lao động của tổ đội khảo sát địa hình; và đánh giá được kết quả, hiệu quả trong quá trình sản xuất;

2- Kỹ năng nghề nghiệp:

+ Sử dụng thành thạo các loại máy trắc địa cơ, quang học, điện tử hiện có và một số loại máy trắc địa kỹ thuật số; kiểm nghiệm được các sai số máy trắc địa cơ, quang học, điện tử; kiểm tra, hiệu chỉnh sai số đơn giản của máy trắc địa kỹ thuật số;

+ Tổ chức thiết kế, đo đạc, tính toán bình sai điều kiện được lưới khống chế đến cấp cơ sở, lưới khống chế theo công nghệ GPS; đo đạc, tính toán, vẽ, biên tập, nghiệm thu, bàn giao được bình đồ và bình đồ kỹ thuật số khu vực có diện tích đến 2000 héc ta;

+ Tổ chức đo đạc, tính toán được các loại số liệu trắc địa phục vụ cho thiết kế công trình; bố trí công trình, hướng dẫn thi công, hiệu chỉnh và nghiệm thu bàn giao công trình xây dựng;

+ Sử dụng thành thạo các phần mềm trắc địa chuyên dụng vào đo đạc, tính toán bình sai, vẽ, biên tập và hiệu chỉnh được các sai số theo quy phạm kỹ thuật trắc địa trong thành lập bình đồ và trắc địa công trình xây dựng;

+ Tổ chức được hoạt động của tổ đội khảo sát địa hình theo kế hoạch sản xuất đạt hiệu quả và thực hiện được kế hoạch bảo đảm an toàn lao động sản xuất ngoài thực địa cũng như xử lý số liệu nội nghiệp ở văn phòng;

+ Ứng dụng được một số công nghệ mới vào quá trình sản xuất của nghề Khảo sát địa hình.

3- Cơ hội việc làm:

– Sau khi tốt nghiệp hệ cao đẳng nghề Khảo sát địa hình, sinh viên làm được công việc tại các doanh nghiệp đo đạc bản đồ, công ty tư vấn thiết kế, các công ty xây dựng (giao thông, thủy lợi, thủy điện, xây dựng dân dụng, xây dựng công nghiệp…) ở trong và ngoài nước, với chức danh kỹ thuật viên trắc địa hoặc có thể là tổ trưởng, đội trưởng sản xuất;

– Làm giáo viên trong các trường dạy nghề;

– Làm công tác kỹ thuật trong các cơ quan quản lý Nhà nước có sử dụng chuyên môn nghề trắc địa.

4- Các môn học chính

– Toán cao cấp

– Sai số

– Vẽ kỹ thuật

– Đại cương công trình xây dựng

– Địa lý tự nhiên

– An toàn lao động

– Máy trắc địa

– Bản đồ

– Trắc địa cơ sở

– Tổ chức sản xuất

– Xây dựng lưới khống chế mặt bằng I

– Xây dựng lưới khống chế độ cao I

– Xây dựng lưới khống chế mặt bằng II

– Xây dựng lưới khống chế độ cao II

– Công nghệ GPS

– Bình sai

– Phần mềm trắc địa

– Đo vẽ bình đồ

– Thành lập bình đồ kỹ thuật số

– Đo vẽ mặt cắt phục vụ thiết kế công trình

– Chuyển thiết kế công trình ra thực địa

– Đo đạc thi công công trình

– Thực tập tốt nghiệp

TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP

1- Kiến thức nghề nghiệp:

+ Trình bày được cấu tạo, nguyên lý hoạt động, công dụng, các thông số kỹ thuật và sai số của các loại máy trắc địa như: Máy kinh vĩ, máy thủy bình, máy toàn đạc điện tử; và quy trình sử dụng, bảo quản, kiểm nghiệm các loại sai số đơn giản của máy trắc địa: cơ, quang học, điện tử, toàn đạc điện tử;

+ Trình bày được quy trình, phương pháp xây dựng lưới khống chế mặt bằng, lưới khống chế độ cao để đo vẽ bản đồ địa hình; và quy trình thành lập bình đồ, bình đồ kỹ thuật số;

+ Mô tả được quy trình trắc địa phục vụ thiết kế, thi công, kiểm tra công trình xây dựng;

+ Giải thích được các phương pháp đo đạc, tính toán bình sai gần đúng trong trắc địa; các loại sai số trong thành lập bình đồ, trắc địa công trình và quy trình, phương pháp xử lý các sai số;

+ Vận dụng được một số phần mềm trắc địa, các quy phạm kỹ thuật trắc địa vào thành lập bình đồ và trắc địa công trình xây dựng;

+ Xây dựng được tiến độ sản xuất của nhóm và kế hoạch bảo đảm an toàn

cho người, máy móc thiết bị trắc địa trong quá trình sản xuất.

2- Kỹ năng nghề nghiệp:

+ Sử dụng thành thạo và kiểm nghiệm được một số sai số đơn giản của máy trắc địa cơ, quang học, điện tử, toàn đạc điện tử;

+ Đo đạc, tính toán bình sai được lưới khống chế đo vẽ bình đồ; đo đạc, tính toán, vẽ được bình đồ và thành lập được bình đồ kỹ thuật số khu vực có diện tích đến 500 héc ta;

+ Đo đạc, tính toán được các loại số liệu trắc địa phục vụ cho thiết kế công trình; bố trí công trình xây dưng; hướng dẫn thi công và nghiệm thu công trình xây dựng;

+ Sử dụng thành thạo một số phần mềm trắc địa vào tính toán, vẽ và hiệu chỉnh được các sai số theo quy phạm kỹ thuật trắc địa trong thành lập bình đồ và trắc địa công trình xây dựng;

+ Tổ chức được hoạt động của tổ sản xuất khảo sát địa hình theo kế hoạch tiến độ và thực hiện các biện pháp an toàn khi đo đạc ngoài thực địa, trong tính toán kết xuất tài liệu ở văn phòng.

3- Cơ hội việc làm:

– Sau khi tốt nghiệp Trung cấp nghề, học sinh làm việc được trong các doanh nghiệp đo đạc bản đồ hoặc các công ty tư vấn thiết kế, công ty xây dựng với trách nhiệm kỹ thuật viên hoặc có thể là tổ trưởng sản xuất;

– Làm giáo viên trong các Trung tâm dạy nghề;

– Trực tiếp làm công tác kỹ thuật trắc địa trong quản lý đất đai từ cấp xã trở lên.

4- Các môn học chính

– Sai số

– Vẽ kỹ thuật

– Đại cương công trình xây dựng

– Địa lý tự nhiên

– An toàn lao động

– Máy trắc địa

– Bản đồ

– Trắc địa cơ sở

– Tổ chức sản xuất

– Xây dựng lưới khống chế mặt bằng

– Xây dựng lưới khống chế độ cao

– Bình sai

– Phần mềm trắc địa

– Đo vẽ bình đồ

– Thành lập bình đồ kỹ thuật số

– Đo vẽ mặt cắt phục vụ thiết kế công trình

– Chuyển thiết kế công trình ra thực địa

– Đo đạc thi công công trình

– Thực tập tốt nghiệp