KHOAN KHAI THÁC DẦU KHÍ

 

TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG

1- Kiến thức nghề nghiệp:

+ Giải thích được nguyên lý điều khiển các thông số, chế độ khoan khai thác dầu khí;

+ Phân tích, đánh giá và đưa ra giải pháp xử lý các sự cố, tình huống thường gặp trong quá trình vận hành các thiết bị khoan khai thác dầu khí;

+ Đánh giá sự ảnh hưởng của các hư hỏng và các sự cố thường gặp của các thiết bị trong hệ thống nâng hạ, hệ thống phát lực, hệ thống khí nén, hệ thống tuần hoàn dung dịch, hệ thống quay cần, hệ thống chống ống và trám xi măng và hệ thống kiểm soát giếng;

+ Có đủ vốn từ để đọc được tài liệu chuyên ngành bằng tiếng Anh và ứng dụng được tin học vào công tác văn phòng và họat động nghề nghiệp;

+ Ứng dụng được các tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ vào công việc thực tiễn của nghề.

2- Kỹ năng nghề nghiệp:

+ Vận hành thành thạo thiết bị trong các hệ thống phục vụ cho công tác khoan khai thác dầu khí;

+ Xử lý tình trạng hoạt động không bình thường và sự cố thường gặp đúng qui trình, đảm bảo an toàn;

+ Độc lập tiến hành sửa chữa các hư hỏng của các thiết bị khoan dầu khí;

+ Có khả năng chủ động tổ chức làm việc theo nhóm, sáng tạo, ứng dụng khoa học kỹ thuật công nghệ cao, giải quyết các tình huống phức tạp trong thực tế sản xuất kinh doanh;

+ Giao tiếp Tiếng Anh được với người nước ngoài và dịch được các tài liệu kỹ thuật chuyên ngành bằng Tiếng Anh;

+ Sử dụng thành thạo máy tính trong công việc văn phòng, tìm kiếm thông tin trên mạng Internet, các ứng dụng phục vụ cho chuyên ngành và quản lý, tổ chức sản xuất;

+ Kiểm tra và giám sát việc thực hiện công việc của người có trình độ trung cấp nghề;

+ Kèm cặp và hướng dẫn công nhân bậc thấp.

3- Cơ hội việc làm:

Sau khi tốt nghiệp sinh viên làm việc được trên những giàn khoan khai thác dầu khí của Tập đoàn dầu khí quốc gia Việt Nam cũng như các giàn khoan khai thác dầu khí của các liên doanh, nhà thầu nước ngoài.

4- Các môn học chính

– Vẽ kỹ thuật

– Cơ kỹ thuật

– Điện kỹ thuật

– Vật liệu cơ khí

– An toàn

– Dung sai lắp ghép và đo lường kỹ thuật

– Thủy lực

– Nhiệt kỹ thuật

– Địa chất cơ sở

– Địa chất dầu khí

– Cơ sở khoan khai thác dầu khí

– Địa chất môi trường

– Thí nghiệm dung dịch khoan & xi măng

– Hệ thống phát lực

– Hệ thống nâng hạ

– Hệ thống tuần hoàn dung dịch

– Hệ thống quay cần

– Hệ thống chuỗi cần khoan và dụng cụ phá hủy đất đá

– Hệ thống chống ống và trám xi măng

– Hệ thống khí nén

– Thực tập sản xuất

– Thực tập tốt nghiệp

TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP

1- Kiến thức nghề nghiệp:

+ Trình bày được cấu tạo, nguyên lý hoạt động của các dụng cụ và thiết bị trong hệ thống nâng hạ, hệ thống phát lực, hệ thống khí nén, hệ thống tuần hoàn dung dịch, hệ thống quay cần, hệ thống chuỗi cần khoan và dụng cụ phá hủy đất đá, hệ thống tuần hoàn dung dịch, hệ thống kiểm soát giếng;

+ Trình bày được quy trình vận hành hệ thống nâng hạ, hệ thống phát lực, hệ thống khí nén, hệ thống tuần hoàn dung dịch, hệ thống quay cần, hệ thống tuần hoàn dung dịch, hệ thống kiểm soát giếng;

+ Liệt kê được các tiêu chuẩn kỹ thuật trong vận hành các hệ thống thiết bị khoan khai thác dầu khí;

+ Trình bày được các thủ tục hành chính và quy định về bàn giao công việc;

+ Có đủ vốn từ để đọc được tài liệu chuyên ngành bằng tiếng Anh và ứng dụng được tin học vào công tác văn phòng và họat động nghề nghiệp;

+ Ứng dụng được các tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ vào công việc thực tiễn của nghề.

2- Kỹ năng nghề nghiệp:

+ Chuẩn bị các dụng cụ, phương tiện, vật tư theo phương án tổ chức lắp đặt dụng cụ thiết bị trong hệ thống khoan khai thác dầu khí;

+ Kiểm tra thiết bị vật tư đúng chủng loại, số lượng; vận chuyển, bảo quản thiết bị, vật tư, phụ kiện;

+ Lắp đặt được dụng cụ, thiết bị và kiểm tra chất lượng sau khi lắp đặt;

+ Kiểm tra thử nghiệm, bảo quản trang bị an toàn, vật tư dự phòng; nhận biết và đánh giá đúng tình trạng kỹ thuật của vật tư dự phòng;

+ Kiểm tra, bảo dưỡng thiết bị khoan khai thác dầu khí theo đúng quy trình kỹ thuật;

+ Vận hành thành thạo thiết bị trong các hệ thống phục vụ cho công tác thi công một giếng khoan;

+ Vận hành thiết bị trong hệ thống khoan khai thác dầu khí đúng quy trình, đảm bảo an toàn;

+ Thực hiện được các biện pháp an toàn trong thi công lắp đặt hệ thống;

+ Quan sát, kiểm tra và đánh giá được tình trạng làm việc của dụng cụ, thiết bị khoan khai thác dầu khí;

+ Ghi nhật ký lắp đặt, nhật ký vận hành;

+ Giao tiếp được bằng Tiếng Anh với người nước ngoài và đọc được các chú thích đơn giản bằng Tiếng Anh;

+ Sử dụng thành thạo máy tính trong công việc văn phòng, tìm kiếm thông tin trên mạng Internet, các ứng dụng phục vụ cho chuyên ngành và quản lý, tổ chức sản xuất.

3- Cơ hội việc làm:

Sau khi tốt nghiệp học sinh làm việc được trên những giàn khoan khai thác dầu khí của Tập đoàn dầu khí quốc gia Việt Nam cũng như các giàn khoan khai thác dầu khí của các liên doanh, nhà thầu nước ngoài.

4- Các môn học chính

– Vẽ kỹ thuật

– Cơ kỹ thuật

– Điện kỹ thuật

– Vật liệu cơ khí

– An toàn

– Dung sai lắp ghép và đo lường kỹ thuật

– Thủy lực

– Nhiệt kỹ thuật

– Địa chất cơ sở

– Địa chất dầu khí

– Cơ sở khoan khai thác dầu khí

– Thí nghiệm dung dịch khoan & xi măng

– Hệ thống phát lực

– Hệ thống nâng hạ

– Hệ thống tuần hoàn dung dịch

– Hệ thống quay cần

– Hệ thống chuỗi cần khoan và dụng cụ phá hủy đất đá

– Hệ thống chống ống và trám xi măng

– Hệ thống khí nén

– Thực tập sản xuất