KHOAN NỔ MÌN

 

TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG

1- Kiến thức nghề nghiệp:

+ Trình bày được nội dung của bản hộ chiếu khoan, nổ mìn ở mỏ Lộ thiên, mỏ Hầm lò;

+ Trình bày được điều kiện áp dụng, nguyên lý làm việc của một số loại máy khoan như: máy khoan điện cầm tay, máy khoan điện có giá đỡ, máy khoan khí nén , máy khoan thuỷ lực, máy khoan xoay cầu, xe khoan;

+ Trình bày được trình tự vận hành một số loại máy khoan thường dùng như: Máy khoan điện cầm tay, máy khoan điện có giá đỡ, máy khoan khí nén, máy khoan thuỷ lực, máy khoan xoay cầu, xe khoan;

+ Mô tả đúng hình dáng bên ngoài của các loại thuốc nổ và các loại phương tiện nổ mìn thường dùng ở mỏ Lộ thiên, mỏ Hầm lò;

+ Trình bày được đặc tính kỹ thuật, tính năng hoạt động của các loại thuốc nổ và các loại phương tiện nổ mìn thường dùng ở mỏ Lộ thiên, mỏ Hầm lò;

+ Mô tả được các phương pháp nạp kíp, nạp thuốc nổ, nạp bua vào lỗ khoan; các phương pháp đấu nối mạng nổ, kích nổ mìn;

+ Trình bày đúng hàm lượng cho phép của khí mê tan khi thực hiện công tác nổ mìn;

+ Trình bày được nguyên nhân và biện pháp xử lý một số sự cố thường xảy ra khi thực hiện công tác khoan, nổ mìn;

+ Trình bày được đầy đủ nhiệm vụ của người chỉ huy nổ mìn;

+ Trình bày được các quy phạm an toàn khi thực hiện công tác khoan nổ mìn;

+ Trình bày được những quy định an toàn về công tác vận chuyển, bảo quản, sử dụng vật liệu nổ Công nghiệp và các phương tiện nổ mìn;

+ Trình bày được thủ tục quy trình xuất, nhập kho, tiêu huỷ vật liệu nổ Công nghiệp bị hư hỏng.

2- Kỹ năng nghề nghiệp:

 + Lập được hộ chiếu khoan nổ mìn ở mỏ Lộ thiên, mỏ Hầm lò đảm bảo cho công tác thi công trong điều kiện cụ thể;

+ Vận hành được một số loại máy khoan thường dùng như: máy khoan điện cầm tay, máy khoan điện có giá đỡ, máy khoan khí nén, máy khoan thuỷ lực, máy khoan xoay cầu, xe khoan;

+ Khoan được các lỗ khoan theo đúng hộ chiếu bằng các loại máy khoan như: máy khoan điện cầm tay, máy khoan điện có giá đỡ, máy khoan khí nén, máy khoan thuỷ lực, máy khoan xoay cầu, xe khoan;

+ Phân biệt được các loại thuốc nổ và các loại phương tiện nổ mìn thường dùng ở mỏ Lộ thiên, mỏ Hầm lò;

+ Thực hiện được đầy đủ các thao tác nạp kíp, nạp thuốc nổ, nạp bua vào lỗ khoan theo đúng trình tự, đảm bảo an toàn và thời gian quy định;

+ Thực hiện được thành thạo các thao tác đấu nối mạng nổ, kích nổ mìn đảm bảo an toàn và thời gian quy định;

+ Đo được hàm lượng khí mê tan tại vị trí nổ mìn bằng thiết bị chuyên dùng theo đúng trình tự;

 + Xử lý được các sự cố phức tạp xảy ra khi tiến hành khoan, nổ mìn đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người và thiết bị;

+ Thực hiện được công việc chỉ huy nổ mìn trong một đợt nổ theo đúng trách nhiệm được phân công;

+ Nghiệm thu được kết quả khoan, nổ mìn cho một bãi mìn;

+ Giám sát được toàn bộ công tác thi công hộ chiếu kỹ thuật khoan nổ mìn;

+ Kiểm soát được công tác an toàn tuyệt đối khi thực hiện các công việc trong quá trình khoan, nổ mìn theo đúng quy phạm an toàn đã được ban hành;

+ Vận chuyển, bảo quản được vật liệu nổ Công nghiệp và các phương tiện nổ mìn theo đúng quy phạm an toàn đã được ban hành;

+ Giám sát được công tác quản lý vật liệu nổ Công nghiệp, thủ tục xuất nhập kho, tiêu huỷ vật liệu nổ Công nghiệp bị hư hỏng;

+ Kèm cặp được thợ mới.

3- Cơ hội việc làm:

Sau khi học xong chương trình “Khoan nổ mìn”, với kiến thức chuyên môn và năng lực thực hành, sinh viên có khả năng:

+ Làm tổ trưởng, đốc công, cán bộ chỉ huy sản xuất;

+ Làm việc độc lập, ứng dụng kỹ thuật, công nghệ vào các công việc cụ thể của nghề trong các nhà máy, công ty, xí nghiệp sản xuất và kinh doanh than, quặng, vật liệu xây dựng của ngành Công nghiệp khai thác góp phần phát triển kinh tế và xây dựng Công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

4- các môn học chính

– Vẽ kỹ thuật

– Điện kỹ thuật

– Cơ lý thuyết

– Sức bền vật liệu

– Địa chất mỏ

– Trắc địa mỏ

– Cơ lý đá

– Tổ chức sản xuất

– Thực hành điện cơ bản

– Môi trường mỏ

– Kỹ thuật an toàn và bảo hộ lao động

– Kỹ thuật đào lò

– Kỹ thuật mỏ lộ thiên

– Thực hành an toàn cấp cứu mỏ

– Thiết bị khoan mỏ Lộ thiên

– Thiết bị khoan mỏ Hầm lò

– Kỹ thuật nạp mìn

– Thiết bị kích nổ mìn

– Kỹ thuật nổ mìn

– Nổ mìn lỗ khoan lớn ở mỏ lộ thiên

– Khoan nổ mìn khi đào giếng đứng

– Khoan tháo nước, thu hồi khí

– Xử lý sự cố khi khoan, nổ mìn

– Bảo quản, vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp

– Thực tập sản xuất

 

TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP

1- Kiến thức nghề nghiệp:

+ Trình bày được nội dung của bản hộ chiếu khoan, nổ mìn ở mỏ Lộ thiên, mỏ Hầm lò;

+ Trình bày được điều kiện áp dụng, nguyên lý làm việc của một số loại máy khoan như: máy khoan điện cầm tay, máy khoan điện có giá đỡ, máy khoan khí nén , máy khoan thủy lực, máy khoan xoay cầu, xe khoan;

+ Trình bày được trình tự vận hành một số loại máy khoan thường dùng như: máy khoan điện cầm tay, máy khoan điện có giá đỡ, máy khoan khí nén, máy khoan thủy lực, máy khoan xoay cầu, xe khoan;

+ Mô tả đúng hình dáng bên ngoài của các loại thuốc nổ và các loại phương tiện nổ mìn thường dùng ở mỏ Lộ thiên, mỏ Hầm lò;

+ Trình bày được đặc tính kỹ thuật, tính năng hoạt động của các loại thuốc nổ và các loại phương tiện nổ mìn thường dùng ở mỏ Lộ thiên, mỏ Hầm lò;

+ Mô tả được các phương pháp nạp kíp, nạp thuốc nổ, nạp bua vào lỗ khoan; các phương pháp đấu nối mạng nổ, kích nổ mìn;

+ Trình bày đúng hàm lượng cho phép của khí mê tan khi thực hiện công tác nổ mìn;

+ Trình bày được nguyên nhân và biện pháp xử lý một số sự cố thường xảy ra khi thực hiện công tác khoan, nổ mìn;

+ Trình bày được các quy phạm an toàn khi thực hiện công tác khoan nổ mìn;

+ Trình bày được những quy định an toàn về công tác vận chuyển, bảo quản, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp và các phương tiện nổ mìn;

+ Trình bày được thủ tục quy trình xuất, nhập kho, tiêu hủy vật liệu nổ công nghiệp bị hư hỏng.

2- Kỹ năng nghề nghiệp:

 + Đọc được hộ chiếu khoan nổ mìn ở mỏ Lộ thiên, mỏ Hầm lò;

 + Vận hành được một số loại máy khoan thường dùng như: máy khoan điện cầm tay, máy khoan điện có giá đỡ, máy khoan khí nén, máy khoan thủy lực, máy khoan xoay cầu, xe khoan;

+ Khoan được các lỗ khoan theo đúng hộ chiếu bằng các loại máy khoan như: máy khoan điện cầm tay, máy khoan điện có giá đỡ, máy khoan khí nén, máy khoan thủy lực, máy khoan xoay cầu, xe khoan;

+ Phân biệt được các loại thuốc nổ và các loại phương tiện nổ mìn thường dùng ở mỏ Lộ thiên, mỏ Hầm lò;

+ Thực hiện được đầy đủ các thao tác nạp kíp, nạp thuốc nổ, nạp bua vào lỗ khoan theo đúng trình tự, đảm bảo an toàn và thời gian quy định;

+ Thực hiện được thành thạo các thao tác đấu nối mạng nổ, kích nổ mìn đảm bảo an toàn và thời gian quy định;

+ Đo được hàm lượng khí mê tan tại vị trí nổ mìn bằng thiết bị chuyên dùng theo đúng trình tự;

 + Xử lý được các sự cố thường xảy ra khi tiến hành khoan, nổ mìn đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người và thiết bị;

+ Kiểm soát được công tác an toàn tuyệt đối khi thực hiện các công việc trong quá trình khoan, nổ mìn theo đúng quy phạm an toàn đã được ban hành;

+ Vận chuyển, bảo quản được vật liệu nổ công nghiệp và các phương tiện nổ mìn theo đúng quy phạm an toàn đã được ban hành;

+ Quản lý được vật liệu nổ công nghiệp, thủ tục xuất nhập kho, tiêu hủy vật liệu nổ công nghiệp bị hư hỏng.

3- Cơ hội việc làm:

Sau khi học xong chương trình “Khoan nổ mìn”, với kiến thức chuyên môn và năng lực thực hành, học sinh có khả năng:

+ Làm việc theo tổ, nhóm ở các Công trường, tổ đội sản xuất;

+ Áp dụng kỹ thuật, công nghệ vào các công việc cụ thể của nghề trong các công ty, xí nghiệp sản xuất và kinh doanh than, quặng, vật liệu xây dựng của ngành công nghiệp khai thác góp phần phát triển kinh tế và xây dựng công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

4- Các môn học chính

– Vẽ kỹ thuật

– Điện kỹ thuật

– Cơ lý thuyết

– Sức bền vật liệu

– Địa chất mỏ

– Trắc địa mỏ

– Cơ lý đá

– Tổ chức sản xuất

– Thực hành điện cơ bản

– Môi trường mỏ

– Kỹ thuật an toàn và bảo hộ lao động

– Kỹ thuật đào lò

– Kỹ thuật mỏ lộ thiên

– Thực hành an toàn cấp cứu mỏ

– Thiết bị khoan mỏ Lộ thiên

– Thiết bị khoan mỏ Hầm lò

– Kỹ thuật nạp mìn

– Thiết bị kích nổ mìn

– Kỹ thuật nổ mìn

– Nổ mìn lỗ khoan lớn ở mỏ lộ thiên

– Khoan nổ mìn khi đào giếng đứng

– Khoan tháo nước, thu hồi khí

– Xử lý sự cố khi khoan, nổ mìn

– Vận chuyển, bảo quản vật liệu nổ công nghiệp

– Thực tập sản xuất