KIỂM NGHIỆM BỘT GIẤY VÀ GIẤY

 

TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG

1- Kiến thức nghề nghiệp:

+ Trình bày được các quy trình công nghệ của từng giai đoạn trong dây chuyền công nghệ sản xuất bột giấy và giấy;

+ Mô tả được cấu tạo và trình bày được nguyên lý làm việc của các thiết bị đo kiểm;

+ Trình bày được nguyên lý và cơ chế hoá lý học của các phép phân tích;

+ Trình bày được các quy trình kiểm tra và phân tích theo quy chuẩn trong dây chuyền sản xuất bột giấy và giấy;

+ Giải thích được ý nghĩa của từng bước trong các quy trình phân tích và kiểm tra;

+ Phát hiện và giải thích được các sai hỏng trong quá trình phân tích và kiểm tra;

+ Lựa chọn được các đặc tính kỹ thuật của thiết bị đo kiểm phù hợp với từng phép phân tích;

+ Phát hiện được những thông số bất thường trong quá trình sản xuất để báo cho công nhân vận hành kịp thời xử lý;

+ Vận dụng các công thức để tính toán cho quá trình phân tích và kiểm tra.

+ Trình bày được các phương pháp phòng chống cháy nổ và sơ cấp cứu người bị nạn;

+ Tổ chức các hoạt động của tổ, nhóm trong quá trình làm việc;

+ Vận dụng được các kiến thức cơ bản về ngoại ngữ, tin học để có thể tự học tập nâng cao trình độ, qua đó tiếp thu được các kiến thức về khoa học, công nghệ mới qua sách báo và các thông tin trên mạng. Có khả năng tự học tập, nghiên cứu, ứng dụng công nghệ mới vào công việc chuyên môn;

+ Có khả năng đào tạo, hướng dẫn nghề Kiểm nghiệm bột giấy và giấy cho bậc học thấp hơn.

2- Kỹ năng nghề nghiệp:

+ Vận hành thành thạo các thiết bị đo kiểm trong quá trình phân tích, kiểm tra;

+ Lấy được mẫu và phân tích kiểm tra được các mẫu theo đúng tiêu chuẩn;

+ Xử lý được các hư hỏng thông thường và bảo dưỡng định kỳ các thiết bị đo kiểm;

+ Giải quyết được các sai hỏng trong quá trình phân tích;

+ Tính toán được cho quá trình phân tích và kiểm tra;

+ Thông báo kịp thời cho công nhân vận hành xử lý khi có kết quả phân tích bất thường;

+ Bảo dưỡng, thay thế và hiệu chỉnh được một số chi tiết đơn giản của các thiết bị đo kiểm;

+ Tổ chức và điều hành được các hoạt động của tổ, nhóm trong quá trình làm việc;

+ Sử dụng được các thiết bị an toàn phòng chống cháy nổ và các phương pháp sơ cứu người bị nạn;

+ Có khả năng đào tạo, hướng dẫn nghề Kiểm nghiệm bột giấy và giấy cho bậc học thấp hơn.

3- Cơ hội việc làm

Sau khi ra trường, người học có khả năng làm việc tại các tổ kiểm nghiệm của các phân xưởng sản xuất, phòng kỹ thuật, phòng thí nghiệm của các Nhà máy bột giấy và giấy; phòng thí nghiệm, phòng nghiên cứu của các viện, trường, các cơ quan, tổ chức kiểm nghiệm, giám định sản phẩm công nghiệp.

4- Các môn học chính

– Hoá đại cương

– Hóa hữu cơ

– Hóa phân tích

– Hóa lý

– Phân tích công cụ

– Hóa học gỗ và xenluloza

– Kỹ thuật phòng thí nghiệm

– Kỹ thuật an toàn

– Công nghệ sản xuất bột giấy

– Công nghệ sản xuất giấy

– Kỹ thuật môi trường

– Tổ chức và quản lý sản xuất

– Kiểm nghiệm nguyên liệu

– Kiểm nghiệm bột giấy

– Kiểm nghiệm giấy và cactông

– Kiểm nghiệm thu hồi hoá chất

– Kiểm nghiệm nước thô và nước cấp

– Kiến tập

– Thực tập sản xuất và tốt nghiệp

TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP

1- Kiến thức nghề nghiệp:

+ Trình bày được tóm tắt các quá trình công nghệ của từng giai đoạn trong dây chuyền sản xuất bột giấy và giấy;

+ Mô tả được cấu tạo và trình bày được nguyên lý làm việc của các thiết bị đo kiểm;

+ Trình bày được nguyên lý và cơ chế hoá lý học của các phép phân tích;

+ Trình bày được các quy trình kiểm tra và phân tích theo quy chuẩn trong dây chuyền sản xuất bột giấy và giấy;

+ Giải thích được ý nghĩa của từng bước trong các quy trình phân tích và kiểm tra;

+ Phát hiện và giải thích được các sai hỏng trong quá trình phân tích và kiểm tra;

+ Có khả năng tự học tập, nghiên cứu, ứng dụng công nghệ mới vào công việc chuyên môn.

2- Kỹ năng nghề nghiệp:

+ Vận hành thành thạo các thiết bị đo kiểm trong quá trình phân tích, kiểm tra;

+ Lấy được mẫu và phân tích kiểm tra được các mẫu theo đúng tiêu chuẩn;

+ Xử lý được các hư hỏng thông thường và bảo dưỡng định kỳ các thiết bị đo kiểm;

+ Giải quyết được các sai hỏng trong quá trình phân tích;

+ Bảo dưỡng, thay thế và hiệu chỉnh được một số chi tiết đơn giản của các thiết bị đo kiểm;

+ Lựa chọn được các đặc tính kỹ thuật của thiết bị đo phù hợp với từng phép phân tích;

+ Vận dụng các công thức để tính toán cho quá trình phân tích và kiểm tra;

+ Thông báo kịp thời cho công nhân vận hành xử lý khi có kết quả phân tích bất thường;

+ Sử dụng được các thiết bị an toàn, phòng chống cháy nổ và biết sơ cấp cứu người bị nạn.

3- Cơ hội việc làm

Sau khi ra trường, người học có khả năng làm việc tại các tổ kiểm nghiệm của các phân xưởng sản xuất, phòng kỹ thuật công nghệ, phòng thí nghiệm của các Nhà máy bột giấy và giấy.

4- Các môn học chính

– Hoá đại cương

– Hóa hữu cơ

– Hóa phân tích

– Phân tích công cụ

– Hóa học gỗ và xenluloza

– Kỹ thuật phòng thí nghiệm

– Kỹ thuật an toàn

– Công nghệ sản xuất bột giấy

– Công nghệ sản xuất giấy

– Kỹ thuật môi trường

– Kiểm nghiệm nguyên liệu

– Kiểm nghiệm bột giấy

– Kiểm nghiệm giấy và các tông

– Kiểm nghiệm thu hồi hoá chất

– Kiểm nghiệm nước cấp và nước thô

– Kiến tập

– Thực tập sản xuất và tốt nghiệp