KIỂM NGƯ

 

TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG

1- Kiến thức nghề nghiệp:

+ Hiểu rõ cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ, quyền hạn của hệ thống Kiểm ngư, bảo vệ nguồn lợi thủy sản;

+ Vận dụng được những kiến thức về pháp luật, pháp luật chuyên ngành trong công tác quản lý khai thác, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản;

 + Vận dụng được kiến thức về quản lý nhà nước, nghiệp vụ kiểm ngư và thanh tra chuyên ngành thủy sản trong khi thi hành công vụ;

+ Hiểu rõ những kiến thức cơ bản trong lĩnh vực động, thực vật biển; khí tượng, hải dương và những yếu tố tự nhiên ảnh hưởng đến nghề cá biển;

+ Trình bày được cấu tạo, nguyên lý hoạt động của các loại ngư cụ khai thác Thủy sản, các loại thiết bị khai thác thủy sản có chọn lọc;

+ Hiểu rõ kiến thức ngư trường, nguồn lợi sinh vật biển Việt Nam;

+ Vận dụng được kiến thức về tàu thuyền, ngư cụ, kỹ thuật khai thác, nuôi trồng thủy sản, đa dạng sinh học, bảo tồn biển… vào công tác quản lý tàu thuyền, quản lý khai thác, quản lý các hệ sinh thái biển, quản lý ngư trường quản lý khu bảo tồn;

2- Kỹ năng nghề nghiệp:

+ Tuyên tuyền, phổ biến có hiệu quả pháp luật khai thác, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản đến người dân và cộng đồng;

 + Vận động được người dân và cộng đồng tham gia thực hiện các phương án quản lý, khai thác, bảo vệ nguồn lợi thủy sản;

+ Xây dựng và thực hiện được kế hoạch tuần tra, kiểm soát, thanh tra, kiểm tra hoạt động khai thác thủy sản trên biển;

+ Sử dụng được các loại máy móc thiết bị phục vụ công tác tuần tra, kiểm soát, thanh tra, kiểm tra trên biển như hải đồ đi biển, la bàn từ, thiết bị điện tử trên tàu;

+ Nhận biết được các loài thủy sản, các loại ngư cụ, dụng cụ khai thác, phương tiện khai thác; 

+ Xử lý đúng theo chức trách, nhiệm vụ và lập được hồ sơ xử lý vi phạm trong lĩnh vực khai thác, bảo vệ nguồn lợi thủy sản;

+ Giám sát và tổ chức thực hiện được các phương án quản lý tài nguyên sinh vật biển, bảo tồn động thực vật biển;

+ Điều khiển được tàu trên biển, hỗ trợ có hiệu quả ngư dân khắc phục sự cố, rủi ro trên biển;

+ Sử dụng được các loại vũ khí quân dụng, công cụ hỗ trợ, thiết bị chuyên dùng trang bị cho kiểm ngư và võ thuật để phòng vệ khi thực thi nhiệm vụ kiểm ngư đạt hiệu quả cao;

+ Có khả năng làm việc độc lập; có khả năng thích ứng cao với yêu cầu nghề nghiệp.

3- Cơ hội việc làm

Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có thể làm việc tại:

– Các cơ quan quản lý nhà nước về nghề cá;

– Cơ quan kiểm ngư, bảo vệ nguồn lợi thủy sản các cấp;

– Các ban quản lý chương trình, dự án liên quan đến quản lý tài nguyên sinh vật biển, các khu bảo tồn biển;

– Các tổ chức phi chính phủ hoặc doanh nghiệp nghề cá biển.

4- Các môn học chính

– Sinh học nghề cá

– Ngư loại

– Ngư trường và nguồn lợi

– Khí tượng hải dương

– Tàu thuyền khai thác thủy sản

– Điều khiển tàu

– Soạn thảo văn bản

– Truyền thông về quản lý nghề cá

– Hệ thống tổ chức kiểm ngư, bảo vệ nguồn lợi thủy sản

– Quản lý nhà nước và nghiệp vụ kiểm ngư viên

– Pháp luật chuyên ngành thủy sản

– Thể thao hàng hải

– Pháp luật chủ quyền biển đảo

– Xử phạt vi phạm hành chính chuyên ngành thủy sản

– Thanh tra chuyên ngành thủy sản

– Tiếng Anh chuyên ngành

– Võ thuật

– Kỹ năng mềm

– Ngư cụ

– Khai thác thủy sản

– Thiết bị khai thác thủy sản có chọn lọc

– Nuôi trồng thủy sản

– An toàn khi làm việc trên tàu

– Ứng dụng tin học trong quản lý nghề cá

– Sử dụng vũ khí quân dụng và công cụ hỗ trợ

– Thực tập cuối khóa

TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP

1- Kiến thức nghề nghiệp:

+ Hiểu rõcơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ, quyền hạn của hệ thống Kiểm ngư,bảo vệ nguồn lợi thủy sản;

+ Hiểu rõ những kiến thức về pháp luật, pháp luật chuyên ngành trong công tác quản lý khai thác, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản;

+ Vận dụng được kiến thức về quản lý nhà nước, nghiệp vụ kiểm ngư và thanh tra chuyên ngành thủy sản trong khi thi hành công vụ;

+ Hiểu được những kiến thức cơ bản trong lĩnh vực động, thực vật biển; khí tượng, hải dương và những yếu tố tự nhiên ảnh hưởng đến nghề cá biển;

+ Trình bày được cấu tạo, nguyên lý hoạt động của các loại ngư cụ khai thác Thủy sản, các loại thiết bị khai thác thủy sản có chọn lọc;

+ Hiểu được kiến thức ngư trường, nguồn lợi sinh vật biển Việt Nam;

+ Trình bày được kiến thức về tàu thuyền, ngư cụ, kỹ thuật khai thác, nuôi trồng thủy sản, đa dạng sinh học, bảo tồn biển.

2- Kỹ năng nghề nghiệp:

+ Có khả năng tuyên tuyền, phổ biến pháp luật khai thác, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản đến người dân và cộng đồng;

+ Có thể vận động người dân và cộng đồng tham gia thực hiện các phương án quản lý, khai thác, bảo vệ nguồn lợi thủy sản;

+ Thực hiện được kế hoạch tuần tra, kiểm soát, thanh tra, kiểm tra hoạt động khai thác thủy sản trên biển;

+ Sử dụng được các loại máy móc thiết bị phục vụ công tác tuần tra, kiểm soát, thanh tra, kiểm tra trên biển như hải đồ đi biển, la bàn từ, thiết bị điện tử trên tàu;

+ Nhận biết được các loàithủy sản, các loại ngư cụ, dụng cụ khai thác, phương tiện khai thác; 

+ Xử lý đúng theo chức trách, nhiệm vụ các vi phạm trong lĩnh vực khai thác, bảo vệ nguồn lợi thủy sản;

+ Điều khiển được tàu trên biển, hỗ trợ có hiệu quả ngư dân khắc phục sự cố, rủi ro trên biển;

+ Sử dụng được các loại vũ khí quân dụng, công cụ hỗ trợ, thiết bị chuyên dùng trang bị cho kiểm ngư và võ thuật để phòng vệ khi thực thi nhiệm vụ kiểm ngư đạt hiệu quả cao;

+ Có khả năng làm việc theo nhóm, khả năng thích ứng với yêu cầu nghề nghiệp.

3- Cơ hội việc làm

Sau khi tốt nghiệp, học sinh có thể làm việc tại:

– Các cơ quan quản lý nhà nước về nghề cá;

– Cơ quan kiểm ngư, bảo vệ nguồn lợi thủy sản các cấp;

– Các ban quản lý chương trình, dự án liên quan đến quản lý tài nguyên sinh vật biển, các khu bảo tồn biển;

– Các tổ chức phi chính phủ hoặc doanh nghiệp nghề cá biển.

4- Các môn học chính

– Sinh học nghề cá

– Ngư trường và nguồn lợi

– Khí tượng hải dương

– Tàu thuyền khai thác thủy sản

– Kỹ thuật hàng hải

– Soạn thảo văn bản

– Truyền thông về quản lý nghề cá

– Hệ thống tổ chức kiểm ngư, bảo vệ nguồn lợi thủy sản

– Quản lý nhà nước và nghiệp vụ kiểm ngư viên

– Pháp luật ứng dụng chuyên ngành thủy sản

– Thể thao hàng hải

– Pháp luật chủ quyền biển đảo

– Xử phạt vi phạm hành chính chuyên ngành thủy sản

– Tiếng Anh chuyên ngành

– Võ thuật

– Ngư cụ

– Kỹ thuật khai thác thủy sản

– Thiết bị khai thác thủy sản có chọn lọc

– An toàn hàng hải và sản xuất trên tàu cá

– Nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành thủy sản

– Sử dụng vũ khí quân dụng và công cụ hỗ trợ

– Thực tập cuối khóa