Kinh doanh tạp hóa

Tên nghề:          KINH DOANH TẠP HÓA
Trình độ đào tạo: Sơ cấp nghề.
Đối tượng tuyển sinh: Có sức khỏe, có trình độ học vấn phù hợp với nghề kinh doanh tạp hóa.
Số lượng môn học, mô đun đào tạo: 07
Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Chứng chỉ sơ cấp nghề.
I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO
1. Kiến thức, kỹ năng, thái độ nghề nghiệp
– Kiến thức:
+ Trình bày được các vấn đề liên quan đến khởi sự kinh doanh tạp hóa;
+ Trình bày được một số đặc tính cơ bản của sản phẩm tạp hóa;
+ Hiểu được các kiến thức về an toàn phòng chống cháy, nổ;
+ Trình bày được các kiến thức về xúc tiến bán hàng.
– Kỹ năng:
+ Lập được kế hoạch kinh doanh phù hợp; ghi chép được chứng từ, hóa đơn;
+ Mua, bán, kiểm tra chất lượng, bảo quản, nhập, xuất kho và kiểm kê sản phẩm tạp hóa;
+ Sắp xếp, trưng bày hàng hóa đẹp mắt,
+ Thực hiện được các hoạt động xúc tiến bán hàng;
+ Giao tiếp kinh doanh tốt;
+ Tính toán, đánh giá được chi phí, doanh thu, lợi nhuận kinh doanh và xử lý được công nợ.
– Thái độ:
+ Nhận thức đúng đắn, nghiêm túc về nghề nghiệp;
+ Tác phong nhanh nhẹn, lịch sự, ân cần trong giao tiếp;
+ Yêu nghề, có ý thức quan tâm đến cộng đồng, có lối sống lành mạnh phù hợp với phong tục tập quán và truyền thống văn hóa dân tộc;
+ Luôn có ý thức học tập, rèn luyện để đáp ứng yêu cầu của công việc và nâng cao trình độ.
 2. Cơ hội việc làm
Sau khi tốt nghiệp, người học có thể tự kinh doanh tạp hóa hay sẽ làm việc trong các cơ quan, doanh nghiệp kinh doanh với vị trí công việc như:
– Nhân viên kinh doanh tạp hóa;
– Nhân viên kho hàng, giao, nhận, kiểm tra chất lượng hoặc vận chuyển hàng tạp hóa;
– Có thể học tiếp tục cao lên ở trình độ trung cấp, cao đẳng.
II. THỜI GIAN CỦA KHÓA HỌC VÀ THỜI GIAN THỰC HỌC TỐI THIỂU:
1. Thời gian của khóa học và thời gian thực học tối thiểu:
– Thời gian đào tạo: 3 tháng
– Thời gian học tập: 10 tuần
– Thời gian thực học tối thiểu: 400 giờ
   – Thời gian ôn và kiểm tra kết thúc khóa học: 40 giờ (Trong đó kiểm tra kết thúc khóa học: 24 giờ)
2. Phân bổ thời gian thực học tối thiểu:
– Thời gian học các môn học, mô đun đào tạo nghề: 400 giờ
– Thời gian học lý thuyết: 112 giờ; Thời gian học thực hành: 288 giờ
III. DANH MỤC MÔN HỌC, MÔ ĐUN ĐÀO TẠO, THỜI GIAN VÀ PHÂN BỔ THỜI GIAN:
Mã MH,
Tên môn học, mô đun
Thời gian đào tạo (giờ)
Tổng
số
Trong đó
Lý thuyết
Thực hành
Kiểm tra
MĐ 01
Khởi sự kinh doanh
116
33
78
5
MĐ 02
Kỹ năng giao tiếp
32
8
22
2
MĐ 03
Marketing
60
18
39
3
MĐ 04
Nghiệp vụ kho
32
8
22
2
MĐ 05
Phòng chống cháy nổ
32
8
22
2
MĐ 06
Kỹ năng, nghiệp vụ bán hàng
88
24
60
4
MĐ 07
Tính toán hiệu quả kinh doanh
40
12
26
2
 
Tổng cộng
400
112
269
19
IV. CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN ĐÀO TẠO:
1. KHỞI SỰ KINH DOANH
Mã số mô đun: MĐ 01
Thời gian mô đun: 116 giờ; (Lý thuyết: 33 giờ; Thực hành 83 giờ)
Mục tiêu của mô đun:
– Trình bày được một số đặc tính cơ bản của sản phẩm tạp hóa;
– Nắm được các vấn đề pháp lý liên quan đến khởi sự kinh doanh;
– Đánh giá đúng bản thân với tư cách là chủ thể kinh doanh;
– Chọn lựa được ý tưởng kinh doanh phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh của bản thân, gia đình và nơi mình sẽ kinh doanh;
– Ước tính được số vốn để khởi sự kinh doanh;
– Nhận định được những cơ hội và rủi ro khi tiến hành kinh doanh tạp hóa.
– Tác phong nhanh nhẹn, năng động
Nội dung của mô đun:
1
Nghiên cứu các đặc tính của hàng tạp hóa
2
Nhận thức về kinh doanh
3
Xây dựng và lựa chọn ý tưởng kinh doanh
4
 Tìm hiểu và đánh giá thị trường tạp hóa
5
 Tìm hiểu nghĩa vụ pháp lý của chủ kinh doanh
6
Lập kế hoạch kinh doanh
7
Khởi sự công việc kinh doanh
2. KỸ NĂNG GIAO TIẾP
Mã số mô đun: MĐ 02
Thời gian mô đun: 32 giờ (Lý thuyết: 8giờ; Thực hành: 24giờ)
Mục tiêu của mô đun:
– Trình bày được vai trò, tầm quan trọng và các nguyên tắc của giao tiếp;
– Vận dụng kiến thức về giao tiếp để áp dụng trong hoạt động kinh doanh của mình;
– Nhận dạng được khách hàng, nắm bắt nhanh nhu cầu của họ thông qua giao tiếp và phục vụ họ một cách nhanh chóng;
– Xử lý được các tình huống thường gặp trong giao tiếp kinh doanh.
Nội dung của mô đun:
1
Tổng quan về giao tiếp
2
Cấu trúc của hoạt động giao tiếp
3
Các kỹ năng giao tiếp
4
Thực hành giao tiếp
3. MARKETING
Mã số mô đun: MĐ 03
Thời gian mô đun: 60 giờ (Lý thuyết: 18 giờ; Thực hành 42 giờ)
Mục tiêu mô đun:
– Trình bày được một số kiến thức cơ bản về marketing: khái niệm, vai trò, marketing hỗn hợp 4P – 4C;
– Đánh giá được nhu cầu tiêu dùng sản phẩm tạp hóa trên đoạn thị trường mà mình kinh doanh;
– Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện được một chiến lược marketing hỗn hợp.
– Tác phong nhanh nhẹn, năng động, ứng xử có văn hóa
– Cẩn thận, trung thực.
Nội dung mô đun:
1
Tổng quan về marketing
2
Tìm hiểu môi trường marketing và thông tin marketing
3
Marketing trong nghiên cứu thị trường và hành vi người tiêu dùng
4
Lập chiến lược marketing
5
Quản lý kênh phân phối
4. NGHIỆP VỤ KHO
Mã số mô đun: MĐ 04
Thời gian mô đun: 32 giờ (Lý thuyết: 8 giờ; Thực hành: 24 giờ)
Mục tiêu mô đun:
– Trình bày được chức năng của kho, phân loại kho và nghiệp vụ kho;
– Thực hiện được nghiệp vụ kho hàng như: nhập, sắp xếp, xuất, kiểm kê;
– Thực hiện được hoạt động bốc dỡ, vận chuyển hàng;
– Tuân thủ đúng các quy định trong kho;
– Nhanh nhẹn, năng động trong thực hiện nghiệp vụ kho.
Nội dung mô đun:
1
Đại cương về kho hàng
– Khái niệm và vai trò của kho
– Chức năng của kho
– Phân loại kho       
2
 
 
 
Nghiệp vụ kho
– Nghiệp vụ nhập kho
– Sắp xếp hàng hóa trong kho
– Nghiệp vụ xuất kho
– Nghiệp vụ kiểm kê
3
Các nghiệp vụ hỗ trợ
– Nghiệp vụ vận chuyển hàng hóa
– Nghiệp vụ bốc, dỡ hàng hóa 
5. PHÒNG CHỐNG CHÁY NỔ
Mã số mô đun: MĐ 05
Thời gian mô đun: 32 giờ; (Lý thuyết: 8 giờ; Thực hành: 24 giờ)
Mục tiêu của mô đun:
– Trình bày được những vấn đề cơ bản về nghiệp vụ phòng chống cháy, nổ;
– Sử dụng được các phương tiện phòng chống cháy, nổ;
– Thực hiện được các thao tác chữa cháy, nổ;
– Trung thực, kỷ luật, cẩn thận.
Nội dung của mô đun:
1
Những vấn đề chung về cháy, nổ
2
Công tác phòng cháy, chữa cháy, nổ
3
Chất chữa cháy và bình chữa cháy
6. KỸ NĂNG, NGHIỆP VỤ BÁN HÀNG
Mã số mô đun: MĐ 06
Thời gian mô đun: 88 giờ (Lý thuyết: 24 giờ; Thực hành: 64 giờ)
Mục tiêu của mô đun:
– Trình bày được những vấn đề cơ bản về nghiệp vụ mua, dự trữ và bán hàng tạp hóa;
– Trưng bày được các mặt hàng tạp hóa trên kệ, quầy, tủ một cách khoa học;
– Vận dụng kiến thức bán hàng vào kinh doanh tạp hóa;
– Tuân thủ các nội quy, nguyên tắc, thủ tục và quy định về kinh doanh tạp hóa của nhà nước;
– Cẩn thận, trung thực.
Nội dung của mô đun:
1
Tổ chức mua, dự trữ hàng tạp hóa
2
Tổ chức tiêu thụ sản phẩm tạp hóa
3
 Quản trị khách hàng     
7. TÍNH TOÁN HIỆU QUẢ KINH DOANH
Mã số mô đun: MĐ 07
Thời gian mô đun: 40 giờ (Lý thuyết: 12 giờ; thực hành: 28 giờ)
Mục tiêu của mô đun:
– Trình bày được những khoản chi phí cơ bản cần thiết để kinh doanh tạp hóa;
– Thực hiện được các hoạt động tính toán chi phí, doanh thu và lợi nhuận;
– Ghi chép được sổ sách, chứng từ;
– Thu hồi được công nợ;
– Tuân thủ các quy định liên quan đến tài chính;
– Cẩn thận, tỷ mỉ, trung thực.
Nội dung của mô đun:
1
Tính toán chi phí kinh doanh
2
Tính toán doanh thu
3
Tính toán lợi nhuận kinh doanh       
4
Quản lý công nợ