KỸ THUẬT DÂU TẰM TƠ

 

TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG

1- Kiến thức nghề nghiệp:

+ Trình bày được đặc điểm các giống dâu, các biện pháp kỹ thuật trồng, chăm sóc, quản lý dịch hại và thu hái dâu đáp ứng yêu cầu nuôi tằm lấy kén ươm;

+ Trình bày được đặc điểm tằm dâu và các biện pháp kỹ thuật nuôi tằm, quản lý dịch hại, thu hoạch kén;

+ Liên hệ  được các yêu cầu kỹ thuật trong hai công đoạn trồng dâu và nuôi tằm để xây dựng  kế hoạch sản xuất dâu và nuôi tằm, tiêu thụ sản phẩm cho nhịp nhàng ăn khớp đạt hiệu quả kinh tế cao;

+ Trình bày được các kiến thức cơ sở quan trọng để áp dụng các biện pháp kỹ thuật trồng dâu nuôi tằm cho phù hợp;

+ Trình bày được các kiến thức cơ bản về pháp lệnh trồng trọt, bảo vệ thực vật, kiểm dịch thực vật; về an toàn lao động và bảo vệ môi trường hiện nay;

+ Trình bày được các kiến thức cơ bản cơ khí nông nghiệp để có thể vận hành, bảo dưỡng một số máy móc thiết bị dụng cụ được sử dụng phổ biến trong sản xuất dâu tằm;

+ Vận dụng các kiến thức quản trị doanh nghiệp để lập kế hoạch sản xuất dâu tằm đạt hiệu quả kinh tế.

2- Kỹ năng nghề nghiệp:

+ Thực hiện thành thạo các thao tác cơ bản trong qui trình kỹ thuật trồng dâu, chăm sóc, quản lý dịch hại và thu hái lá dâu;

+ Thực hiện thành thạo các thao tác cơ bản trong qui trình kỹ thuật nuôi tằm, phòng trừ dịch hại, thu hoạch kén;

+ Sử dụng thành thạo các dụng cụ, trang thiết bị, máy móc phổ biến trong sản xuất dâu tằm; bảo trì và sửa chữa các thiết bị trong nhà nuôi theo yêu cầu kỹ thuật;

+ Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát chuyên môn cho nông dân và công nhân có trình độ sơ cấp và trung cấp nghề;

+ Lập được kế hoạch và tổ chức sản xuất sản xuất kinh doanh về dâu tằm;

+ Thiết kế và chỉ đạo việc trồng dâu theo kế hoạch; chỉ đạo việc xây dựng nhà nuôi, lắp đặt thiết bị theo yêu cầu kỹ thuật;

+ Tổng kết và đánh giá quy trình, quá trình sản xuất dâu tằm của các cơ sở điển hình từ đó xây dựng được mô hình sản xuất tiên tiến phù hợp với đặc điểm vùng, miền.

3- Cơ hội việc làm:

Ng­ười có bằng tốt nghiệp trình độ cao đẳng nghề kỹ thuật dâu tằm tơ có khả năng quản lý các cơ sở sản xuất dâu tằm, kết hợp dâu tằm với các cây trồng vật nuôi khác, hoặc làm việc trực tiếp tại  nông hộ, trang trại và các cơ sở, doanh nghiệp sản xuất dâu, sản xuất kén ươm và thu mua kén.

4- Các môn học chính

– Sinh lý thực vật

– Sinh hóa thực vật

– Di truyền – Giống

– Khí tượng nông nghiệp

– Vi sinh vật đại cương

– Đất trồng – Phân bón

– Côn trùng đại cương

– Quản lý cỏ dại

– Thuốc bảo vệ thực vật

– Cơ khí nông nghiệp

– Hệ thống nông nghiệp

– Quản trị doanh nghiệp

– Bảo vệ môi trường và Pháp lệnh ngành

– An toàn lao động

– Phương pháp thí nghiệm

– Giải phẫu sinh lý tằm

– Giống tằm

– Lập kế hoạch trồng dâu nuôi tằm

– Nhân giống dâu

– Kỹ thuật trồng dâu

– Quản lý dịch hại dâu

– Kỹ thuật nuôi tằm

– Quản lý dịch hại tằm

– Chăm sóc tằm chín và thu hoạch kén

– Quản lý động vật hại dâu tằm

– Thực tập ngoại khoá

– Thực tập cuối khoá 

TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP

1- Kiến thức nghề nghiệp:

+ Trình bày được các biện pháp kỹ thuật trong quy trình kỹ thuật trồng và chăm sóc, thu hái lá dâu sao cho giữ được sự cân đối giữ dâu và tằm;

+ Trình bày được các công đoạn trong kỹ thuật nuôi tằm, thu hoạch kén và phòng trừ dịch hại tằm để đạt năng suất cao;

+ Nêu được những kiến thức cơ bản về pháp lệnh trồng trọt, bảo vệ thực vật, kiểm dịch thực vật; về an toàn lao động và bảo vệ môi trường hiện nay;

+ Nêu được những kiến thức cơ bản cơ khí nông nghiệp để vận hành một số máy móc, thiết bị và dụng cụ được sử dụng trong sản xuất dâu tằm.

2- Kỹ năng nghề nghiệp:

+ Thực hiện thành thạo các thao tác cơ bản trong quy trình kỹ thuật trồng dâu, chăm sóc, phòng trừ dịch hại và thu hái lá dâu;

+ Thực hiện thành thạo các thao tác cơ bản trong quy trình kỹ thuật nuôi tằm, phòng trừ dịch hại, thu hoạch kén;

+ Sử dụng thành thạo các dụng cụ, trang thiết bị, máy nông nghiệp phổ biến trong sản xuất dâu tằm;

+ Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát chuyên môn cho người trực tiếp lao động;

+ Tổng kết và đúc rút được những kinh nghiệm của các hộ trồng dâu nuôi tằm trên cơ sở đó xây dựng được các điển hình tiên tiến.

3- Cơ hội việc làm:

Sau tốt nghiệp đủ trình độ và năng lực làm việc ở các vị trí trong nghề Kỹ thuật dâu tằm tơ. Có đủ trình độ và năng lực làm việc tại các doanh nghiệp, cơ sở, trang trại sản xuất dâu, kén và các trạm thu mua kén.

4- Các môn học chính

– Sinh lý thực vật

– Di truyền – Giống

– Khí tượng nông nghiệp

– Đất trồng – Phân bón

– Côn trùng đại cương

– Thuốc bảo vệ thực vật

– Cơ khí nông nghiệp

– An toàn lao động

– Bảo vệ môi trường và Pháp luật ngành

– Lập kế hoạch trồng dâu nuôi tằm

– Kỹ thuật trồng dâu

– Quản lý dịch hại dâu

– Kỹ thuật nuôi tằm

– Quản lý dịch hại tằm

– Chăm sóc tằm chín và thu hoạch kén

– Thực tập ngoại khoá

– Thực tập cuối khoá