KỸ THUẬT ĐIÊU KHẮC GỖ

 

TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG

1- Kiến thức nghề nghiệp:

+ Mô tả được các đặc điểm cơ bản của vật liệu gỗ;

+ Phân tích được cấu tạo, công dụng, cách mài, cách sử dụng các loại dụng cụ thủ công dùng trong nghề điêu khắc gỗ;

+ Phân tích được cấu tạo, công dụng, cách sử dụng các loại máy móc, thiết bị dùng trong nghề điêu khắc gỗ;

+ Trình bày được quy trình điêu khắc hoa văn;

+ Phân tích được quy trình điêu khắc phù điêu;

+ Mô tả được quy trình điêu khắc con giống;

+ Phân tích được quy trình điêu khắc tượng người theo tích cổ;

+ Phân tích được quy trình điêu khắc tượng người đương đại;

+ Mô tả được quy trình điêu khắc lèo tủ;

+ Mô tả được quy trình điêu khắc bệ tủ;

+ Phân tích được quy trình trang sức bề mặt sản phẩm điêu khắc gỗ;

+ Trình bày được quy trình sáng tác mẫu điêu khắc gỗ.

2- Kỹ năng nghề nghiệp:

+ Nhận biết được một số loại gỗ thường dùng trong nghề điêu khắc gỗ;

+ Mài và sửa thành thạo các loại dụng cụ thủ công đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật;

+ Sử dụng thành thạo các loại dụng cụ thủ công dùng trong nghề điêu khắc gỗ;

+ Sử dụng thành thạo các loại máy móc, thiết bị dùng trong nghề điêu khắc gỗ;

+ Điêu khắc được các loại hoa văn theo mẫu đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật và mỹ thuật tốt;

+ Điêu khắc được các loại phù điêu theo mẫu đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật và mỹ thuật tốt;

+ Điêu khắc được các loại con giống theo mẫu đảm bảo chất lượng kỹ thuật và mỹ thuật cao;

+ Điêu khắc được tượng người theo tích cổ theo mẫu đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật và mỹ thuật tốt;

+ Điêu khắc được tượng người đương đại theo mẫu đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật và mỹ thuật tốt;

+ Trang sức được bề mặt sản phẩm điêu khắc gỗ đảm bảo chất lượng kỹ thuật và kỹ thuật cao;

+ Sáng tác được đề tài sinh hoạt, văn hóa dân gian, động vật, hoa lá;

+ Tổ chức, quản lý được tổ sản xuất, ca sản xuất, phân xưởng sản xuất;

+ Tự tổ chức được doanh nghiệp sản xuất sản phẩm điêu khắc gỗ.

3. Cơ hội việc làm:

Sau khi tốt nghiệp sinh viên sẽ làm việc tại:

– Các doanh nghiệp sản xuất hàng mộc mỹ nghệ, điêu khắc gỗ: kỹ thuật viên, tổ trưởng, tổ phó, trưởng ca sản xuất;

– Các cơ sở sản xuất hàng mộc mỹ nghệ, điêu khắc gỗ tại các làng nghề: kỹ thuật viên, tổ trưởng, tổ phó;

– Giáo viên dạy nghề cho các cơ sở dạy nghề điêu khắc gỗ;

– Thành lập cơ sở sản xuất, kinh doanh đồ gỗ mỹ nghệ, điêu khắc gỗ.

4- Các môn học chính

– Vẽ mỹ thuật

– Vật liệu gỗ

– An toàn lao động

– Quản lý sản xuất

– Chuẩn bị sử dụng dụng cụ thủ công

– Chuẩn bị sử dụng thiết bị máy

– Điêu khắc hoa văn

– Điêu khắc phù điêu

– Điêu khắc con giống

– Điêu khắc tượng người theo tích cổ

– Điêu khắc tượng người đương đại

– Điêu khắc lèo tủ

– Điêu khắc bệ tủ

– Trang sức bề mặt sản phẩm

– Sáng tác mẫu

TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP

1- Kiến thức nghề nghiệp:

+ Mô tả được các đặc điểm cơ bản của vật liệu gỗ;

+ Trình bày được cấu tạo, công dụng, cách mài, cách sử dụng các loại dụng cụ thủ công dùng trong nghề điêu khắc gỗ;

+ Mô tả được cấu tạo, công dụng, cách sử dụng các loại máy móc, thiết bị dùng trong nghề điêu khắc gỗ;

+ Trình bày được quy trình điêu khắc hoa văn;

+ Trình bày được quy trình điêu khắc phù điêu;

+ Mô tả được quy trình điêu khắc con giống;

+ Trình bày được quy trình điêu khắc tượng người theo tích cổ;

+ Trình bày được quy trình điêu khắc tượng người đương đại;

+ Mô tả được quy trình điêu khắc lèo tủ;

+ Mô tả được quy trình điêu khắc bệ tủ;

+ Trình bày được quy trình trang sức bề mặt sản phẩm điêu khắc gỗ.

2- Kỹ năng nghề nghiệp:

+ Nhận biết được một số loại gỗ thường dùng trong nghề điêu khắc gỗ;

+ Mài được các loại dụng cụ thủ công đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật;

+ Sử dụng thành thạo các loại dụng cụ thủ công dùng trong nghề điêu khắc gỗ;

+ Sử dụng được các loại máy móc, thiết bị dùng trong nghề điêu khắc gỗ;

+ Điêu khắc được các loại hoa văn theo mẫu đảm bảo kỹ thuật và mỹ thuật;

+ Điêu khắc được các loại phù điêu theo mẫu đảm bảo kỹ thuật và mỹ thuật;

+ Điêu khắc được các loại con giống theo mẫu đảm bảo kỹ thuật và mỹ thuật;

+ Điêu khắc được một số tượng người theo tích cổ theo mẫu đảm bảo kỹ thuật và mỹ thuật;

+ Điêu khắc được một số tượng người đương đại theo mẫu đảm bảo kỹ thuật và mỹ thuật;

+ Trang sức được bề mặt sản phẩm điêu khắc gỗ đảm bảo kỹ thuật và kỹ thuật;

+ Tổ chức, quản lý được tổ sản xuất, ca sản xuất, các cơ sở sản xuất sản phẩm điêu khắc gỗ.

3 – Cơ hội việc làm:

Sau khi tốt nghiệp học sinh làm việc ở các cơ sở sau đây:

– Làm việc trong các doanh nghiệp sản xuất hàng mộc mỹ nghệ, điêu khắc gỗ: kỹ thuật viên, tổ trưởng, tổ phó, trưởng ca sản xuất;

– Làm việc trong các cơ sở sản xuất hàng mộc mỹ nghệ, điêu khắc gỗ tại các làng nghề: kỹ thuật viên, tổ trưởng, tổ phó;

– Thành lập cơ sở sản xuất, kinh doanh đồ gỗ mỹ nghệ, điêu khắc gỗ.

4- Các môn học chính

– Vẽ mỹ thuật

– Vật liệu gỗ

– An toàn lao động

– Quản lý sản xuất.

– Chuẩn bị sử dụng dụng cụ thủ công

– Chuẩn bị sử dụng thiết bị, máy móc

– Điêu khắc hoa văn

– Điêu khắc phù điêu

– Điêu khắc con giống

– Điêu khắc tượng người theo tích cổ

– Điêu khắc tượng người đương đại

– Điêu khắc lèo tủ

– Điêu khắc bệ tủ

– Trang sức bề mặt sản phẩm