Kỹ thuật gò, hàn nông thôn


Tên nghề:
         KỸ THUẬT GÒ HÀN NÔNG THÔN
Trình độ đào tạo: Sơ cấp nghề;
Đối tượng tuyển sinh: Có sức khoẻ, trình độ học vấn phù hợp với nghề Kỹ thuật gò, hàn nông thôn;
Số lượng môn học, mô đun đào tạo: 04;
Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Chứng chỉ sơ cấp nghề;
I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO:
1. Kiến thức, kỹ năng, thái độ nghề nghiệp:
– Kiến thức:
+ Vận dụng được kiến thức về vẽ kỹ thuật, dung sai, đo lường và vật liệu cơ khí để đảm bảo đủ cơ sở tiếp thu lý thuyết và hình thành kỹ năng nghề nghiệp;
+ Trình bày được quy trình công nghệ hàn Hàn điện hồ quang;
+ Trình bày được quy trình công nghệ  gò một số chi tiết đơn giản;
+ Tổ chức được quá trình sản xuất đảm bảo công tác an toàn lao động và tổ chức sản xuất;
– Kỹ năng:
+ Vận hành thành thạo các thiết bị hàn điện hồ quang, hàn khí và gò chi tiết;
+ Sử dụng thành thạo các thiết bị hàn điện hồ quang, hàn khí và gò chi tiết;
+ Vận hành thành thạo các thiết bị dụng cụ để gò một số chi tiết đơn giản;
+ Sử dụng thành thạo các thiết bị dụng cụ để gò một số chi tiết đơn giản;
+ Phát hiện được sự cố, kiểm tra và sửa chữa được các hư hỏng đơn giản của các dụng cụ và trang thiết bị hàn điện hồ quang, hàn khí và gò; 
+ Hàn thành thạo các kết cấu hàn không phức tạp ở tất cả các vị trí hàn với phương pháp hàn hồ quang tay. Mối hàn đảm bảo yêu cầu kỹ thuật;
+ Gò được một số chi tiết đơn giản đảm bảo yêu cầu;
+ Phân tích, đánh giá, kiểm tra chất lượng bề mặt mối hàn và có phương pháp phòng ngừa  khuyết tật bề mặt đối với từng loại mối hàn;
+ Phát hiện và sửa chữa được một số sai hỏng trong quá trình gia công chi tiết bằng gò;
– Thái độ:
+ Yêu nghề, có tinh thần trách nhiệm, có ý thức tổ chức kỷ luật;
+ Rèn luyện tính cẩn thận, tỷ mỉ, chính xác, kiên trì đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường.
2. Cơ hội việc làm:
Sau khi học xong, học sinh có khả năng làm được các công việc về gò, hàn trong các cơ quan xí nghiệp với các loại máy hàn hồ quang tay và dạng mối hàn cơ bản; gò được các chi tiết không phức tạp để đảm bảo sửa chữa và chế tạo mới được các chi tiết đơn giản của nghề gò hàn. Học sinh có thể tự mình mở xưởng gò hàn để sửa chữa chế tạo các chi tiết gia dụng liên quan tới nghề gò hàn;
II. THỜI GIAN CỦA KHÓA HỌC VÀ THỜI GIAN THỰC HỌC TỐI THIỂU:          
1. Thời gian của khóa học và thời gian thực học tối thiểu:
– Thời gian đào tạo: 05 tháng;
– Thời gian học tập: 19 tuần;
– Thời gian thực học tối thiểu: 660 giờ;
– Thời gian ôn, kiểm tra hết môn học, mô đun và thi tốt nghiệp: 60 giờ (Trong đó thi tốt nghiệp hoặc kiểm tra kết thúc khoá học: 12 giờ);
2. Phân bổ thời gian thực học tối thiểu:
– Thời gian học các môn học, mô đun đào tạo nghề: 660 giờ;
– Thời gian học lý thuyết: 70 giờ; Thời gian học thực hành: 590 giờ;
III. DANH MỤC MÔN HỌC, MÔ ĐUN ĐÀO TẠO, THỜI GIAN VÀ PHÂN BỔ THỜI GIAN:
Mã MH,MĐ
Tên môn học, mô đun
Thời gian đào tạo (giờ)
Tổng số
Trong đó
Lý thuyết
Thực hành
Kiểm tra
MĐ 01
Nguội cơ bản
125
20
100
5
MĐ 02
Gò cơ bản
160
10
144
6
MĐ 03
Hàn điện
315
35
270
10
MĐ 04
Hàn khí
60
5
50
5
Tổng cộng
660
70
564
26
IV. CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC, MÔ ĐUN ĐÀO TẠO:
1. NGUỘI CƠ BẢN
Mã số mô đun: MÐ 01
Thời gian mô đun: 125 giờ; (Lý thuyết: 20 giờ; Thực hành: 105 giờ)
Mục tiêu của mô đun:
– Nắm được một số tiêu chuẩn về trình bày bản vẽ kỹ thuật, cách đọc bản vẽ kỹ thuật cơ khi dạng đơn giản;
– Nắm được một số kiến thức cơ bản về dung sai kích thước, dụng cụ đo lường và tính chất cơ bản của thép cacbon;
– Sử dụng được các dụng cụ vạch dấu và đo kiểm đơn giản của nghề nguội;
– Sử dụng được các loại dụng cụ cầm tay, máy khoan của nghề nguội;
– Gia công, sửa chữa nguội được các chi tiết, dụng cụ đơn giản có liên quan đến nghề đảm bảo yêu cầu kỹ thuật;
– Tổ chức nơi làm việc khoa học, đảm bảo an toàn.
Các bài học trong mô đun:
1
Bài mở đầu
2
Vạch dấu, chấm dấu
3
Cắt kim loại bằng cưa tay
4
Nắn và uốn kim loại
5
Đục kim loại
6
Giũa kim loại
7
Khoan kim loại
8
Cắt ren bằng dụng cụ cầm tay
2. THỰC HÀNH GÒ CƠ BẢN
Mã số mô đun: MÐ 02
Thời gian mô đun: 160 giờ; (Lý thuyết: 10 giờ; Thực hành: 150 giờ)
Mục tiêu của mô đun:
– Những kiến thức cơ bản về nghề Gò để hình thành kỹ năng nghề chuyên môn;
– Lập được trình tự gia công một số sản ohẩm gò cơ bản dựa trên cơ sở các bài tập đã học;
– Thực hiện đư­ợc những kỹ năng cơ bản của nghề Gò như­: vạch dấu, cắt thép tấm, uốn thép tấm, đồ gá ….
– Nắn thẳng, phẳng kim được các loại kim loại tấm và định hình;
– Viền mép, tán đinh, chun, thúc kim loại để tạo thành các sản phẩm gò đơn giản;
– Có tác phong công nghiệp và ý thức chấp hành kỷ luật, bố trí nơi làm việc khoa học, đảm bảo an toàn lao động;
Các bài trong mô đun:
1
Nội quy thực tập xưởng, sử dụng trang thiết bị, dụng cụ của nghề
2
Cắt kim loại.
3
Nắn thẳng, nắn phẳng kim loại
4
Viền cốt
5
Ghép mối
6
Tán đinh
7
Gò chun, gò thúc
8
Bài tập tổng hợp
3. HÀN, CẮT KHÍ
Mã số mô đun: MĐ 03
Thời gian mô đun: 60 giờ (Lý thuyết: 15 giờ, Thực hành: 45 giờ)
Mục tiêu của mô đun:
Học xong môn học này người học có khả năng:
– Trình bày được trình tự hàn một số dạng mối hàn khí cơ bản vát trình tự cắt khí;
– Nhận biết đúng các loại vật liệu dùng trong hàn khí như: Khí ôxy, khí cháy, que hàn, thuốc hàn;
– Vận hành, sử dụng thành thạo thiết bị, dụng cụ hàn khí;
– Hàn được các mối hàn cơ bản đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, mối hàn không rỗ khí, ngậm xỉ, ít biến dạng, đủ lượng dư gia công;
– Thực hiện tốt công tác an toàn, phòng chống cháy nổ và vệ sinh phân xưởng;
Các bài trong mô đun:
1
Vận hành, sử dụng thiết bị hàn khí
2
Hàn mối hàn giáp mối
3
Hàn gấp mép tấm mỏng
4
Hàn mối hàn góc
5
Cắt khí
4. HÀN ĐIỆN HỒ QUANG TAY
Mã số mô đun: MĐ 04
Thời gian mô đun: 315 giờ (Lý thuyết: 35 giờ, Thực hành: 280 giờ)
Mục tiêu của mô đun:
– Trình bày được trình tự hàn các mối hàn cơ bản ở vị trí hàn bằng, đướng, ngang và trần;
– Nhận biết các loại vật liệu dùng để hàn hồ quang tay;
– Đặt được chế độ hàn phù hợp với các loại thép theo từng bài tập cụ thể;
– Hàn các mối hàn cơ bản trên các kết cấu hàn thông dụng đảm bảo yêu cầu kỹ thuật;
– Vận hành được các loại máy hàn hồ quang tay;
– Thực hiện tốt công tác an toàn và vệ sinh công nghiệp;
Các bài trong mô đun:
1
Những kiến thức cơ bản khi hàn điện hồ quang tay
2
Vận hành máy hàn điện thông dụng
3
Cắt kim loại bằng hồ quang tay.
4
Hàn đường thẳng trên mặt phẳng ở vị trí bằng
5
Hàn đắp
6
Hàn giáp mối không vát mép ở vị trí bằng.
7
Hàn mối hàn giáp mối có vát mép ở vị trí bằng
8
Hàn góc không vát mép (hàn chồng) ở vị trí bằng
9
Hàn góc có vát mép ở vị trí hàn bằng
10
Hàn giáp mối không vát mép ở vị trí đứng
11
Hàn giáp mối có vát mép ở vị trí đứng
12
Hàn góc không vát mép ở vị trí đứng
13
Hàn giáp mối không vát mép ở vị trí ngang
14
Hàn giáp mối có vát mép ở vị trí ngang
15
Hàn giáp mối không vát mép ở vị trí ngửa
16
Hàn giáp mối có vát mép ở vị trí ngửa