KỸ THUẬT RAU, HOA CÔNG NGHỆ CAO

 

TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG

1- Kiến thức nghề nghiệp:

+ Nghiên cứu và phân tích được thị trường tiêu thụ rau, hoa an toàn để định hướng lập kế hoạch sản xuất kinh doanh phù hợp với điều kiện sản xuất;

+ Lựa chọn được các phương pháp và điều kiện sản xuất giống ứng dụng nuôi cấy mô tế bào thực vật, sản xuất cây rau hoa theo hướng công nghệ cao;

+ Mô tả được các phương pháp thiết lập hệ thống tưới, phương pháp tưới tiêu hợp lý và các nguyên lý vận hành, bảo dưỡng nhà kính, nhà lưới cho sản xuất rau, hoa theo hướng công nghệ cao;

+ Mô tả được các quy trình sản xuất, thu hoạch, bảo quản sản phẩm rau, hoa theo hướng công nghệ cao;

+ Trình bày được các biện pháp quản lý dịch hại tổng hợp IPM trong sản xuất rau hoa theo hướng công nghệ cao;

+ Trình bày được các biện pháp đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh trong sản xuất nông nghiệp;

2- Kỹ năng nghề nghiệp:

+ Lập được kế hoạch sản xuất và tiêu thụ rau, hoa;

+ Sản xuất được các giống rau, hoa bằng phương pháp gieo ươm, phương pháp ứng dụng kỹ thuật nuôi cấy mô tế bào thực vật;

+ Chuẩn bị được đất và giá thể để sản xuất rau, hoa theo hướng công nghệ cao;

+ Quản lý được dinh dưỡng trong sản xuất rau, hoa theo hướng công nghệ cao;

+ Thiết kế và điều khiển được hệ thống tưới tiêu cho sản xuất rau, hoa theo hướng công nghệ cao;

+ Vận hành và bảo dưỡng được các loại nhà kính, nhà lưới;

+ Chẩn đoán và phòng trừ tổng hợp được các dịch hại trên cây rau, hoa;

+ Sản xuất được một số cây rau, hoa theo hướng ứng dụng công nghệ cao;

+ Ứng dụng được kỹ thuật thu hoạch và bảo quản sản phẩm rau, hoa;

+ Quản lý được việc tổ chức sản xuất rau, hoa theo hướng công nghệ cao;

+ Bảo trì, sử dụng thành thạo các vật dụng, dụng cụ và thiết bị trong và ngoài phòng thí nghiệm;

+ Vận dụng được các biện pháp an toàn lao động và vệ sinh nông nghiệp trong sản xuất rau, hoa công nghệ cao.

3- Cơ hội việc làm:

Người có bằng tốt nghiệp cao đẳng nghề kỹ thuật rau, hoa công nghệ cao sẽ làm việc:

+ Tại các Viện nghiên cứu, Trung tâm nghiên cứu thuộc ngành trồng trọt;

+ Làm việc tại các doanh nghiệp trong và ngoài nước, trang trại nông, hộ gia đình về sản xuất rau, hoa;

+ Làm việc tại các chương trình và dự án liên quan đến lĩnh vực trồng trọt rau, hoa.

4- Một số môn học chính:

– Sinh lý thực vật

– Bảo vệ môi trường

– Cơ sở nuôi cấy mô tế bào thực vật

– An toàn lao động và vệ sinh nông nghiệp

– Lập kế hoạch sản xuất kinh doanh

– Giống cây trồng

– Quản lý vườn ươm

– Sản xuất giống bằng phương pháp nuôi cấy mô

– Quản trị sản xuất trong nông nghiệp

– Sản xuất rau thủy canh

– Nông nghiệp hữu cơ

– Vận hành nhà kính, nhà lưới

– Quản lý và thiết lập hệ thống tưới tiêu

– Quản lý đất trồng và giá thể

– Quản lý dinh dưỡng

– Quản lý dịch hại tổng hợp

– Kiểm soát dư lượng thuốc bảo vệ thực vật

– Ngoại ngữ chuyên ngành

– Thực tập ngoại khóa

– Sản xuất rau theo VietGAP

– Điều khiển sinh trưởng và phát triển rau, hoa

– Sản xuất rau công nghệ cao

– Sản xuất hoa công nghệ cao

– Thu hoạch và bảo quản rau, hoa

TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP

1- Kiến thức nghề nghiệp:

+ Biết được các phương pháp và điều kiện sản xuất giống ứng dụng nuôi cấy mô tế bào thực vật, sản xuất cây rau hoa theo hướng công nghệ cao;

+ Mô tả được các phương pháp thiết lập hệ thống tưới, phương pháp tưới tiêu hợp lý và các nguyên lý vận hành, bảo dưỡng nhà kính, nhà lưới cho sản xuất rau, hoa theo hướng công nghệ cao;

+ Mô tả được một số quy trình sản xuất, thu hoạch, bảo quản sản phẩm rau, hoa theo hướng công nghệ cao;

+ Hiểu được các biện pháp quản lý dịch hại tổng hợp IPM trong sản xuất rau hoa theo hướng công nghệ cao;

+ Trình bày được các biện pháp đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh trong sản xuất nông nghiệp.

2- Kỹ năng nghề nghiệp:

+ Triển khai được kế hoạch sản xuất và tiêu thụ rau, hoa;

+ Chuẩn bị được đất và giá thể để sản xuất rau, hoa theo hướng công nghệ cao;

+ Quản lý được dinh dưỡng trong sản xuất rau, hoa theo hướng công nghệ cao;

+ Vận hành được hệ thống tưới tiêu cho sản xuất rau, hoa theo hướng công nghệ cao;

+ Vận hành được các loại nhà kính, nhà lưới;

+ Chẩn đoán và phòng trừ tổng hợp được các dịch hại trên cây rau, hoa;

+ Sản xuất được một số cây rau, hoa theo hướng ứng dụng công nghệ cao;

+ Ứng dụng được kỹ thuật thu hoạch và bảo quản sản phẩm rau, hoa;

+ Thực hiện được việc quản lý tổ chức sản xuất rau, hoa theo hướng công nghệ cao;

+ Sử dụng được các vật dụng, dụng cụ và thiết bị trong và ngoài phòng thí nghiệm;

+ Vận dụng được các biện pháp an toàn lao động và vệ sinh nông nghiệp trong sản xuất rau, hoa công nghệ cao.

3- Cơ hội việc làm

Người có bằng tốt nghiệp trung cấp nghề kỹ thuật rau, hoa công nghệ cao sẽ làm việc:

+ Tại các doanh nghiệp trong và ngoài nước, trang trại nông hộ gia đình về sản xuất rau, hoa;

+ Làm việc tại các chương trình và dự án liên quan đến lĩnh vực trồng trọt rau, hoa.

4- Một số môn học chính:

– Sinh lý thực vật

– Bảo vệ môi trường

– Cơ sở nuôi cấy mô tế bào thực vật

– An toàn lao động và vệ sinh nông nghiệp

– Lập kế hoạch sản xuất kinh doanh

– Giống cây trồng

– Quản lý vườn ươm

– Sản xuất giống bằng phương pháp nuôi cấy mô

– Quản trị sản xuất trong nông nghiệp

– Sản xuất rau thủy canh

– Vận hành nhà kính, nhà lưới

– Quản lý và thiết lập hệ thống tưới tiêu

– Quản lý đất trồng và giá thể

– Quản lý dinh dưỡng

– Quản lý dịch hại tổng hợp

– Sản xuất rau theo VietGAP

– Sản xuất rau công nghệ cao

– Sản xuất hoa công nghệ cao

– Thu hoạch và bảo quản rau, hoa