Kỹ thuật sơ chế và bảo quản sản phẩm cây lương thực


Tên nghề:
         KỸ THUẬT SƠ CHẾ VÀ BẢO QUẢN SẢN PHẨM CÂY LƯƠNG THỰC
Trình độ đào tạo: Sơ cấp nghề
Đối tượng đào tạo: Có sức khoẻ, trình độ học vấn phù hợp với nghề Kỹ thuật sơ chế và bảo quản sản phẩm cây lương thực
Số lượng môn học, mô đun đào tạo: 06
Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Chứng chỉ sơ cấp nghề.
I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO
1. Kiến thức, kỹ năng, thái độ nghề nghiệp:
– Kiến thức:
+ Nhận biết được đặc điểm cấu tạo của sản phẩm cây ngô, cây lúa, cây sắn;
+ Nhận biết được thời gian thu hoạch ngô, lúa, sắn;
+ Mô tả được quy trình phơi sấy ngô, lúa, sắn bằng ánh nắng mặt trời và máy sấy;
+ Trình bày được các bước lấy mẫu xác định độ ẩm sản phẩm nông sản;
+ Trình bày được các quy trình bảo quản, kiểm tra, xử lý nông sản trong kho;
+ Đảm bảo an toàn và vệ sinh công nghiệp trong quá trình sơ chế và bảo quản.
– Kỹ năng:
+ Nắm bắt được quá trình thu hoạch đảm bảo thời gian và chất lượng;
+ Thực hiện được quá trình phơi, sấy đảm bảo đạt tiêu chuẩn, an toàn;
+ Thao tác được các bước lắp máy sấy đúng theo quy trình lắp máy;
+ Xử lý khử trùng kho, vệ sinh kho đảm bảo theo tiêu chuẩn;
+ Xử lý sinh vật gây hại, nấm mốc hại nông sản đúng theo tiêu chuẩn, an toàn;
+ Có khả năng kiểm tra, đánh giá, phân loại được nông sản sau khi sấy;
+ Thực hiện công tác an toàn và vệ sinh công nghiệp, phòng chống cháy nổ trong quá trình sơ chế và bảo quản.
– Thái độ:
+ Cẩn thận, tỉ mỉ, thao tác nhanh khi thực hiện thao tác cơ bản;
+ Rèn luyện kỹ năng phát hiện các dấu hiệu của nông sản bị sinh vật gây hại;
+ Không ngừng học tập nâng cao trình độ để đáp ứng với yêu cầu của nghề sơ chế và bảo quản.
2. Cơ hội việc làm
– Người học có thể làm việc tại các cơ sở chế biến nông sản phẩm, các đơn vị, doanh nghiệp tư nhân và Nhà nước có các hệ thống kho bảo quản sản phẩm cây lương thực.
– Ngoài ra, khi được bổ sung các kiến thức cơ bản, học viên có khả năng vận hành được các máy sấy hiện đại trong các doanh nghiệp hoặc tham gia học liên thông lên các bậc học cao hơn nhằm phát triển kiến thức và kỹ năng nghề.
II. THỜI GIAN CỦA KHÓA HỌC VÀ THỜI GIAN THỰC HỌC TỐI THIỂU
1. Thời gian của khóa học và thời gian thực học tối thiểu
– Thời gian đào tạo: 03 tháng.
– Thời gian học tập: 11 tuần.
– Thời gian thực học tối thiểu: 400 giờ. 
– Thời gian ôn, kiểm tra hết môn học, mô đun và thi tốt nghiệp: 40 giờ (Trong đó thi tốt nghiệp hoặc kiểm tra kết thúc khoá học: 15 giờ). 
2. Phân bổ thời gian thực học tối thiểu
– Thời gian học các môn học, mô đun đào tạo nghề: 400 giờ.
– Thời gian học lý thuyết: 40 giờ; Thời gian học thực hành: 360 giờ.
III. DANH MỤC MÔN HỌC, MÔ ĐUN ĐÀO TẠO, THỜI GIAN VÀ PHÂN BỔ THỜI GIAN
MH, MĐ
Tên môn học, mô đun
Thời gian đào tạo (giờ)
Tổng số
Trong đó
Lý thuyết
Thực hành
Kiểm tra
MĐ 01
Sơ chế sản phẩm  cây ngô
69
6
60
3
MĐ 02
Bảo quản sản phẩm cây ngô
68
7
58
3
MĐ 03
Sơ chế sản phẩm thóc, gạo
66
7
56
3
MĐ 04
Bảo quản sản phẩm thóc, gạo
65
7
56
2
MĐ 05
Sơ chế sản phẩm cây sắn
72
7
63
2
MĐ 06
Bảo quản sản phẩm cây sắn
60
6
52
2
Tổng cộng
400
40
345
15
IV. CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC, MÔ ĐUN ĐÀO TẠO:
1. SƠ CHẾ SẢN PHẨM CÂY NGÔ
Mã số mô đun: MĐ 01
Thời gian mô đun: 69 giờ.  (Lý thuyết: 6 giờ; Thực hành: 63 giờ)
Mục tiêu của mô đun:
– Xác định được thời điểm thu hoạch đảm bảo năng suất, hao hụt thấp.
– Thực hiện được các bước sơ chế ngô như tách hạt, phơi hạt ngô đúng yêu cầu kỹ thuật.
– Thực hiện được các thiết bị, máy móc khi được cung cấp quy trình chế biến sản phẩm cây ngô trong hộ gia đình, đảm bảo đúng quy trình kỹ thuật và khắc phục các sự cố thông thường khi thực hiện.
– Có tính cẩn thận, chính xác, chấp hành an toàn lao động.
Tên các bài trong mô đun:
1
Nhận biết về đặc điểm, cấu tạo của SP cây ngô
2
Thu hoạch ngô
3
Tách hạt ra khỏi bắp ngô
4
Phơi khô ngô bằng ánh nắng mặt trời
5
Lắp đặt máy sấy tĩnh
6
Sấy ngô băng máy sấy tĩnh
2. BẢO QUẢN SẢN PHẨM CÂY NGÔ
Mã số mô đun: MĐ 02
Thời gian mô đun: 68 giờ   (Lý thuyết: 7giờ; Thực hành: 61 giờ)
Mục tiêu của mô đun:
– Trình bày được quy trình bảo quản sản phẩm cây ngô trong hộ gia đình hoặc nông trại sản xuất cây lương thực.
– Thực hiện bảo quản các sản phẩm ngô hạt và ngô bắp đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật, hạn chế hư hại sản phẩm đến mức thấp nhất.
– Thành thạo kỹ năng kiểm tra và xử lý khử trùng kho trong quá trình bảo quản.
– Có tính cẩn thận, tự chủ, sáng tạo khi thực hiện.
Các bài học trong mô đun:
1
2
3
4
5
6
Xác định chế độ bảo quản sản phẩm cây ngô
Phòng chống sinh vật gây hại
Bảo quản ngô bắp
Bảo quản ngô hạt
Kiểm tra chất lượng sản phẩm ngô trong thời gian bảo quản
Xử lý khử trùng kho trong thời gian bảo quản
3. SƠ CHẾ SẢN PHẨM THÓC GẠO
Mã số mô đun: MĐ 03
Thời gian mô đun: 66 giờ. (Lý thuyết: 7 giờ; Thực hành: 59 giờ)
Mục tiêu của mô đun:
– Trình bày được quy trình sơ chế sản phẩm thóc, gạo.
– Chuẩn bị được các dụng cụ, thiết bị dùng trong bảo quản thóc gạo.
– Sử dụng được các dụng cụ, máy móc, thiết bị đơn giản để sơ chế sản phẩm thóc, gạo.
– Lắp đặt và sửa chữa được một số  hư hỏng thông thường khi thực hiện.
– Xác định được các chỉ tiêu đánh giá chất lượng trước và sau khi bảo quản.
– Có tác phong công nghiệp, tiết kiệm vật tư và tuân thủ các quy định trong bảo quản.
Các bài học trong mô đun:
1
Nhận biết về đặc điểm, cấu tạo sản phẩm thóc gạo
2
Thu hoạch thóc
3
Phơi khô thóc bằng ánh nắng mặt trời
4
Lắp đặt máy sấy sàn
5
Sấy khô thóc bằng máy sấy sàn
6
Xay xát thóc quy mô hộ gia đình
4. BẢO QUẢN SẢN PHẨM THÓC GẠO
Mã số mô đun: MĐ 04
Thời gian mô đun: 65 giờ; (Lý thuyết: 7 giờ; Thực hành: 58 giờ)
Mục tiêu của mô đun:
Sau khi học xong mô đun này học viên có thể:
– Trình bày được quy trình bảo quản sản phẩm thóc, gạo.
– Thực hiện bảo quản thóc, gạo trong kho bảo quản đảm bảo không hư hỏng khi bảo quản.
– Có tính cẩn thận, tự chủ, sáng tạo khi thực hiện.
Các bài học trong mô đun:
1
Bảo quản sản phẩm thóc gạo
2
Phòng chống sinh vật gây hại thóc gạo
3
Lấy mẫu kiểm tra chất lượng
4
Kiểm tra độ ẩm thóc, gạo
5
Kiểm tra hạt bị sâu, mọt, mốc…
6
Bảo quản thóc quy mô hộ gia đình
7
Bảo quản thóc quy mô lớn
5. SƠ CHẾ SẢN PHẨM CÂY SẮN
Mã số mô đun: MĐ 05
Thời gian mô đun: 72giờ; (Lý thuyết: 7 Thực hành: 65 giờ)
Mục tiêu của mô đun:
– Mô tả được quy trình sơ chế sản phẩm cây sắn bằng các thiết bị máy móc đơn giản hộ gia đình hoặc doanh nghiệp vừa và nhỏ.
– Trình bày được quy trình cơ bản về bảo quản sản phẩm cây sắn.
– Sử dụng thành thạo các máy móc, thiết bị sơ chế sản phẩm cây sắn, đảm bảo đúng quy trình kỹ thuật và khắc phục các sự cố hư hỏng.
– Có khả năng bảo quản các sản phẩm cây sắn đảm bảo theo yêu cầu kỹ thuật và hạn chế thất thoát sản phẩm sau thu hoạch.
– Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác, nghiêm túc trong học tập và công tác.
Các bài trong mô đun:
1
Nhận biết  về đặc điểm, cấu tạo củ sắn
2
Thu hoạch sắn
3
Sơ chế sắn thái lát, sắn thái sợi
4
Làm khô sắn bằng ánh nắng mặt trời
6
Lắp đặt máy sấy tĩnh
7
Sấy sắn bằng máy sấy tĩnh
6. BẢO QUẢN SẢN PHẨM CÂY SẮN
Mã số mô đun: MĐ 06
Thời gian mô đun: 44 giờ; (Lý thuyết: 12 Thực hành: 32 giờ)
Mục tiêu của mô đun:
– Trình bày được quy trình bảo quản sản phẩm cây sắn trong hộ gia đình hoặc nông trại sản xuất cây lương thực.
– Biết cách bảo quản các sản phẩm cây sắn đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật, hạn chế hư hại đến mức thấp nhất để tránh mất mùa trong nhà.
– Có tính cẩn thận, tự chủ, sáng tạo khi thực hiện.
Các bài học trong mô đun:
1
Xác định chế độ bảo quản sản phẩm cây sắn
2
Bảo quản sắn củ tươi
3
Bảo quản sắn khô
4
Kiểm tra khối sắn bảo quản bị mọt, mốc 
5
Biện pháp xử lý khử trùng kho trong thời gian bảo quản