KỸ THUẬT THIẾT BỊ XÉT NGHIỆM Y TẾ

 

TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG

1- Kiến thức nghề nghiệp:

+ Trình bày được chức năng, cấu tạo cơ bản của thiết bị xét nghiệm y tế.

+ Trình bày được nguyên lý hoạt động của thiết bị xét nghiệm y tế.

+ Viết được quy trình vận hành các thiết bị xét nghiệm y tế.

+ Lập kế hoạch bảo dưỡng định kỳ, sửa chữa nhỏ thiết bị xét nghiệm y tế.

+ Đề xuất các giải pháp về công tác an toàn lao động và vệ sinh môi trường.

2- Kỹ năng nghề nghiệp

+ Lắp đặt thiết bị xét nghiệm y tế đúng kỹ thuật.

+ Vận hành thiết bị xét nghiệm y tế đúng quy trình.

+ Thực hiện được các công việc bảo dưỡng thường xuyên, bảo dưỡng định kỳ thiết bị xét nghiệm y tế.

+ Theo dõi và giám sát quá trình sửa chữa thiết bị xét nghiệm y tế của các kỹ thuật viên, chuyên gia kỹ thuật.

+ Phát hiện được các sự cố và sửa chữa được các hư hỏng thông thường của các thiết bị xét nghiệm y tế.

+ Lập sổ lý lịch máy và ghi chép theo dõi tình trạng hoạt động của thiết bị xét nghiệm y tế.

3- Các môn học chính

– Tiếng Anh chuyên ngành

– Ứng dụng ma trận trong kỹ thuật xác định đỉnh trong phổ tín hiệu

– Phương pháp tính

– Xác suất và thống kê

– Vật lý ứng dụng

– Hoá sinh

– Hình hoạ -vẽ kỹ thuật

– Cơ lý thuyết

– Cơ kỹ thuật

– Kỹ thuật nhiệt

– Kỹ thuật điện

– Kỹ thuật xung

– Linh kiện điện tử

– Kỹ thuật mạch điện tử

– Kỹ thuật số

– Cấu trúc máy tính

– Kỹ thuật đo lường

– An toàn lao động

– Giải phẫu và sinh lý học cơ thể người

– Quản lý trang thiết bị y tế

– Cơ sở tự động hoá và ứng dụng trong thiết bị xét nghiệm

– Các hiện tượng quang học ứng dụng trong các máy xét nghiệm y tế

– Các phương pháp xử lý tín hiệu trong máy xét nghiệm

– Máy xét nghiệm sinh hoá

– Máy xét nghiệm miễn dịch

– Máy xét nghiệm điện giải-Khí máu

– Máy xét nghiệm huyết học

– Kính hiển vi

TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP

1- Kiến thức nghề nghiệp:

+ Trình bày được chức năng, cấu tạo cơ bản của thiết bị xét nghiệm y tế.

+ Trình bày được nguyên lý hoạt động của thiết bị xét nghiệm y tế.

+ Viết được quy trình vận hành các thiết bị xét nghiệm y tế.

+ Lập kế hoạch bảo dưỡng định kỳ, sửa chữa nhỏ thiết bị xét nghiệm y tế.

+ Đề xuất các giải pháp về công tác an toàn lao động và vệ sinh môi trường.

2- Về kỹ năng nghề nghiệp:

+ Lắp đặt thiết bị xét nghiệm y tế đúng kỹ thuật.

+ Vận hành thiết bị xét nghiệm y tế đúng quy trình.

+ Thực hiện được các công việc bảo dưỡng thường xuyên, bảo dưỡng định kỳ thiết bị xét nghiệm y tế.

+ Theo dõi và giám sát quá trình sửa chữa thiết bị xét nghiệm y tế của các kỹ thuật viên, chuyên gia kỹ thuật.

+ Phát hiện được các sự cố và sửa chữa được các hư hỏng thông thường của các thiết bị xét nghiệm y tế.

+ Lập sổ lý lịch máy và ghi chép theo dõi tình trạng hoạt động của thiết bị xét nghiệm y tế.

3- Các môn học chính

– Kỹ thuật điện

– Kỹ thuật xung

– Linh kiện điện tử

– Kỹ thuật mạch điện tử

– Kỹ thuật số

– Hình hoạ – vẽ kỹ thuật

– Kỹ thuật đo lường

– An toàn lao động

– Quản lý trang thiết bị y tế

– Máy xét nghiệm sinh hoá

– Máy xét nghiệm miễn dịch

– Máy xét nghiệm điện giải – Khí máu

– Máy xét nghiệm huyết học

– Kính hiển vi