LÂM SINH

 

TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG

1- Kiến thức nghề nghiệp:

+ Trình bày được các kiến thức cơ bản về thực vật và sinh lý thực vật, đất đai và phân bón, sinh thái rừng và môi trường, đo đạc lâm nghiệp, nông lâm kết hợp, khuyến nông lâm và lâm nghiệp xã hội;

+ Trình bày được kiến thức cơ bản về xây dựng vườn uơm và lập kế hoạch sản xuất, tiêu thụ cây giống; thiết kế trồng và khai thác rừng; tạo cây giống từ hạt; tạo cây giống bằng giâm, chiết, ghép, bằng nuôi cấy mô; kỹ thuật trồng, chăm sóc, nuôi dưỡng và phục hồi rừng; khai thác gỗ, tre nứa; quản lý bảo vệ rừng;

+Trình bày được một số chủ trương, chính sách cơ bản của Đảng và Nhà nước về nông thôn, nông dân, nông lâm nghiệp.

2- Kỹ năng nghề nghiệp:

+ Xây dựng được vườn ươm loại nhỏ và lập được kế hoạch sản xuất, tiêu thụ cây giống; thành thạo các công việc sản xuất cây giống lâm nghiệp bằng phương pháp gieo hạt, giâm hom, chiết cành, ghép cây và ứng dụng để sản xuất một số loài cây ăn quả, cây công nghiệp, cây cảnh; thực hiện được kỹ thuật vi nhân giống cây trồng, bao gồm công việc: pha môi trường, vào mẫu, cấy nhân chồi, cấy tạo rễ, huấn luyện cây, ra cây và chăm sóc cây ở vườn ươm;

+ Thành thạo các công việc trồng, chăm sóc, nuôi dưỡng, phục hồi rừng; phòng trừ sâu bệnh hại, phòng chữa cháy rừng, phòng chống người và gia súc phá hại rừng;

+ Sử dụng thành thạo địa bàn 3 chân, địa bàn cầm tay, máy định vị GPS để thiết kế trồng rừng, thiết kế khai thác rừng; sử dụng được cưa xăng và công cụ thủ công trong khai thác gỗ và tre nứa;

+ Nhận biết được 100-120 loài cây rừng chủ yếu trong khu vực; thành thạo việc kiểm nghiệm, đánh giá phẩm chất hạt giống của 20 loài cây chủ yếu ở địa phương;

+ Tổ chức sản xuất kinh doanh lâm nghiệp trang trại quy mô vừa và nhỏ; điều hành được hoạt động sản xuất ở mức độ nhóm, tổ, đội; giám sát kỹ thuật lâm sinh, làm các công việc của khuyến lâm viên cơ sở; vận dụng được các kiến thức cơ sở và chuyên môn để ứng dụng trong khởi nghiệp kinh doanh.

3- Cơ hội việc làm:

Sau khi tốt nghiệp học sinh sẽ làm kỹ thuật viên lâm sinh, khuyến lâm viên cơ sở, nhân viên bảo vệ rừng hoặc trực tiếp sản xuất tại các Nông lâm trường, Ban quản lý rừng, Đoàn điều tra thiết kế lâm nghiệp, các đơn vị sản xuất cây giống(vườn ươm, phòng nuôi cấy mô); trang trại nông lâm nghiệp hoặc tự tạo việc làm theo nghề đào tạo.

4- Các môn học chính

– An toàn lao động

– Sinh lý thực vật

– Thực vật-cây rừng

– Sinh thái rừng và môi trường

– Đất và phân bón

– Đo đạc

– Pháp chế lâm nghiệp

– Quản lý kinh tế hộ trang trại

– Lâm nghiệp xã hội

– Vườn ươm cây giống

– Hạt giống cây rừng

– Tạo cây giống từ hạt

– Tạo cây giống bằng giâm, chiết, ghép

– Vi nhân giống cây trồng

– Thiết kế trồng và khai thác rừng

– Trồng và chăm sóc rừng

– Nuôi dưỡng, phục hồi rừng

– Quản lý bảo vệ rừng

– Khai thác gỗ, tre nứa

– Nông lâm kết hợp

– Khuyến nông lâm

TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP

1- Kiến thức nghề nghiệp:

+ Trình bày được những kiến thức cơ bản về thực vật và cây rừng, đất và phân bón, sinh thái rừng và môi trường, đo đạc lâm nghiệp để làm cơ sở tiếp thu kiến thức chuyên môn và phát triển nghề nghiệp sau này;

+ Trình bày được những kiến thức cơ bản về vườn ươm; kỹ thuật tạo cây giống bằng hạt, bằng giâm, chiết, ghép, bằng nuôi cấy mô; kỹ thuật trồng, chăm sóc, nuôi dưỡng rừng; nông lâm kết hợp và khuyến nông lâm.

2- Kỹ năng nghề nghiệp:

+ Xây dựng được vườn ươm loại nhỏ và lập được kế hoạch sản xuất, tiêu thụ cây giống; thành thạo các công việc sản xuất cây giống lâm nghiệp bằng phương pháp gieo hạt, chiết cành, ghép cây, giâm hom và ứng dụng để sản xuất cây ăn quả, cây công nghiệp một số loài cây trồng khác;

+ Thực hiện được một số công việc trong kỹ thuật vi nhân giống cây trồng như cấy nhân chồi, cấy tạo rễ, huấn luyện cây, ra cây và chăm sóc cây ở vườn ươm;

+ Thành thạo các công việc trồng, chăm sóc, nuôi dưỡng rừng, phòng trừ sâu bệnh hại, phòng chữa cháy rừng, phòng chống người và gia súc phá hại rừng;

+ Sử dụng được địa bàn 3 chân, địa bàn cầm tay, máy định vị GPS phục vụ thiết kế trồng, thiết kế khai thác rừng và một số công việc khác;

+ Nhận biết được 70-80 loài cây rừng chủ yếu trong khu vực; xây dựng được mô hình nông lâm kết hợp quy mô hộ gia đình và làm khuyến lâm viên tại thôn bản;

+ Thực hiện được công việc chặt hạ, vận xuất gỗ và tre nứa trong khai thác rừng.

3- Cơ hội việc làm:

Sau khi tốt nghiệp học sinh sẽ làm việc tại các Nông lâm trường, Ban quản lý rừng, Đoàn điều tra quy hoạch rừng, các Cơ sở sản xuất giống cây lâm nghiệp (vườn ươm, phòng nuôi cấy mô); tại các trang trại nông lâm nghiệp; làm kỹ thuật viên, khuyến lâm viên thôn bản hoặc tự tạo việc làm theo nghề đào tạo.

4- Các môn học chính

– An toàn lao động

– Thực vật-cây rừng

– Sinh thái và môi trường

– Đất và phân bón

– Đo đạc

– Vườn ươm cây giống

– Tạo cây giống từ hạt

– Tạo cây giống bằng giâm, chiết, ghép

– Vi nhân giống cây trồng

– Trồng và chăm sóc rừng

– Nuôi dưỡng rừng

– Bảo vệ rừng

– Khai thác gỗ, tre nứa

– Nông lâm kết hợp

– Khuyến nông lâm