Làm vóc, vẽ đồ nét

Tên nghề:         LÀM VÓC, VẼ ĐỒ NÉT
Trình độ đào tạo: Sơ cấp nghề
Đối tượng tuyển sinh: Có sức khỏe, trình độ học vấn phù hợp với nghề cần học.
Số lượng môn học, mô đun đào tạo: 4
Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Chứng chỉ sơ cấp nghề;
I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO
1. Kiến thức, kỹ năng, thái độ nghề nghiệp.
 – Kiến thức:
+ Mô tả được công dụng, cách gọt sửa thép sơn, làm bút vẽ, mài sửa dao trổ, mo sừng, bay xương;
+ Trình bày được cách sử dụng dụng cụ thủ công dùng trong nghề làm vóc, vẽ đồ nét;
+ Mô tả được phương pháp phân loại sơn sống, sơn chín;
+  Trình bày được phương pháp chuẩn bị mầu vẽ tranh đồ nét;
+ Trình bày được quy trình kỹ thuật làm vóc vẽ đồ nét hoa văn trang trí;
+ Mô tả được phương pháp sửa cốt, bó vải, bó sơn, hom sơn, lót sơn, nghiên cứu mẫu, can bản vẽ lên vóc, vẽ đồ nét, phủ sơn, toat sơn, đánh bóng, lau xi hoa văn trang trí;
+ Trình bày được quy trình kỹ thuật làm vóc  vẽ đồ nét tranh người;
+ Mô tả được phương pháp sửa cốt, bó vải, bó sơn, hom sơn, lót sơn, nghiên cứu mẫu, can bản vẽ lên vóc, vẽ đồ nét, phủ sơn, toat sơn, đánh bóng, lau xi tranh người
+ Trình bày được quy trình kỹ thuật làm vóc, vẽ đồ nét tranh phong cảnh;
+ Mô tả được phương pháp sửa cốt, bó vải, bó sơn, hom sơn, lót sơn, nghiên cứu mẫu, can bản vẽ lên vóc, vẽ đồ nét, phủ sơn, toát sơn, đánh bóng, lau xi tranh phong cảnh.
– Kỹ năng:
+ Gọt sửa thép sơn, làm bút vẽ, mài sửa dao trổ, mo sừng, bay xương đảm bảo kỹ thuật;
+ Sử dụng được các dụng cụ thủ công dùng trong nghề làm vóc, vẽ đồ nét;
+ Phân loại được sơn sống, sơn chin chuẩn xác;
+ Chuẩn bị được mầu vẽ tranh đồ nét đảm bảo tiêu chuẩn mỹ thuật;
+ Làm vóc, vẽ đồ nét được hoa văn trang trí theo mẫu đảm bảo kỹ thuật và mỹ thuật;
+ Sửa được cốt, bó vải, bó sơn, hom sơn, lót sơn, nghiên cứu mẫu, can bản vẽ lên vóc, vẽ đồ nét, phủ sơn, toát sơn, đánh bóng, lau xi được hoa văn trang trí;
+ Làm vóc, vẽ đồ nét được tranh người theo mẫu đảm bảo kỹ thuật và mỹ thuật;
+ Sửa được cốt, bó vải, bó sơn, hom sơn, lót sơn, nghiên cứu mẫu, can bản vẽ lên vóc, vẽ đồ nét, phủ sơn, toát sơn, đánh bóng, lau xi được tranh người; 
+ Làm vóc, vẽ đồ nét được tranh phong cảnh theo mẫu đảm bảo kỹ thuật và mỹ thuật;
+ Sửa được cốt, bó vải, bó sơn, hom sơn, lót sơn, nghiên cứu mẫu, can bản vẽ lên vóc, vẽ đồ nét, phủ sơn, toát sơn, đánh bóng, lau xi được tranh phong cảnh.
– Thái độ:
+ Yêu nghề, có tinh thần trách nhiệm, có ý thức tổ chức kỷ luật;
+ Rèn luyện tính cẩn thận, tỷ mỉ, chính xác, đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường.
2. Cơ hội việc làm:
Sau khi tốt nghiệp người học có thể làm việc ở các cở sở sau đây:
–  Làm công nhân sản xuất trong các doanh nghiệp sơn mài, trong các xưởng sản xuất sơn mài tại các địa phương hoặc tại các làng nghề;
– Tự tổ chức sản xuất làm vóc, vẽ đồ nét tại các gia đình, bán sản phẩm cho các doanh nghiệp hoặc trực tiếp bán sản phẩm cho khách hàng.
II. THỜI GIAN CỦA KHÓA HỌC VÀ THỜI GIAN THỰC HỌC TỐI THIỂU  
1. Thời gian của khóa học và thời gian thực học tối thiểu:
– Thời gian đào tạo: 3 tháng
– Thời gian học tập: 11 tuần
– Thời gian thực học tối thiểu: 400 giờ
– Thời gian ôn, kiểm tra hết môn và kiểm tra kết thúc khoá học: 27 giờ (Trong đó kiểm tra kết thúc khoá học: 5 giờ)
2. Phân bổ thời gian thực học tối thiểu: 
– Thời gian học các môn học, mô đun đào tạo nghề: 400 giờ
          + Thời gian học lý thuyết: 83 giờ; Thời gian học thực hành: 317 giờ
III. DANH MỤC MÔN HỌC, MÔ ĐUN ĐÀO TẠO BẮT BUỘC VÀ PHÂN BỔ THỜI GIAN 
Mã MH,MĐ
Tên môn học, mô đun
Thời gian đào tạo (giờ)
 
Tổng số
Trong đó
Lý thuyết
Thực hành
Kiểm tra
MĐ 01
Chuẩn bị dụng cụ, nguyên liệu
80
14
62
04
MĐ 02
Làm vóc, vẽ đồ nét hoa văn trang trí
100
21
73
06
MĐ 03
Làm vóc, vẽ đồ nét  tranh người
110
24
80
06
MĐ 04
Làm vóc, vẽ đồ nét tranh phong cảnh
110
24
80
06
Tổng cộng
400
83
295
22
IV. CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC, MÔ ĐUN ĐÀO TẠO 
1. CHUẨN BỊ DỤNG CỤ, NGUYÊN LIỆU (Mã số mô đun: MĐ 01)
Thời gian mô đun: 80 giờ;       (Lý thuyết: 14giờ;   Thực hành: 66giờ)
Mục tiêu mô đun
– Trình bày được phương pháp gọt, sửa thép sơn, làm bút vẽ;
– Mô tả được phương pháp mài sửa dao trổ, mo sừng, bay xương;
– Trình bày phương pháp phân loại sơn sống, phân loại sơn chín;
– Mô tả được phương pháp chuẩn bị nguyên liệu phụ ;
– Gọt, sửa được thép sơn đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật;
– Làm được bút vẽ đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật;
– Mài sửa được dao trổ, mo sừng, bay xương đảm bảo yêu cầu kỹ thuật ;
– Phân loại được sơn sống : sơn mật dầu, sơn giọt nhất, sơn giọt nhì, sơn thịt, sơn thiếc ;
– Phân loai được sơn chín : sơn cánh gián, sơn đen, sơn cầm, sơn phủ hoàn kim ;
– Rèn luyện ý thức tổ chức kỷ luật, cẩn thận, tỷ mỷ, gọn gàng, thao tác chính xác;
– Tuân thủ quy định an toàn lao động, bảo vệ môi trường.
Tên các bài trong mô đun
– Gọt sửa thép sơn, làm bút vẽ
– Mài sửa dao trổ, mo sừng, bay xương
– Phân loại sơn sống, phân loại sơn chín
– Chuẩn bị nguyên liệu phụ
2. LÀM VÓC, VẼ ĐỒ NÉT HOA VĂN TRANG TRÍ (Mã số mô đun: MĐ 02)
Thời gian mô đun: 100 giờ;       (Lý thuyết: 21 giờ;   Thực hành: 79 giờ)
Mục tiêu mô đun:
– Trình bày được qui trình kỹ thuật làm vóc,vẽ đồ nét hoa văn trang trí ;
– Mô tả được nội dung nghiên cứu mẫu làm vóc, vẽ đồ nét hoa văn trang trí;
– Mô tả được quy trình kỹ thuật sửa cốt, bó vải, bó sơn;
– Trình bày được quy trình kỹ thuật hom sơn, lót sơn;
– Trình bày được quy trình kỹ thuật kẹt sơn và thí sơn;   
– Mô tả được phương pháp vẽ đồ nét hoa văn trang trí;
– Trình bày được quy trình kỹ thuật hoàn thiện sản phẩm làm vóc,vẽ đồ nét hoa văn trang trí.
– Làm được vóc,vẽ đồ nét hoa văn trang trí theo mẫu  đảm bảo kỹ thuật và mỹ thuật
– Sửa được cốt, bó vải, bó sơn  đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật;
– Hom  sơn, lót sơn được đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật;
–  Kẹt sơn và thí sơn được đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật;
– Vẽ được đồ nét hoa văn trang trí đảm bảo kỹ thuật và mỹ thuật;
– Hoàn thiện được sản phẩm làm vóc,vẽ đồ nét hoa văn trang trí đảm bảo kỹ thuật và mỹ thuật.
 – Rèn luyện ý thức tổ chức kỷ luật, cẩn thận, tỷ mỷ, chính xác;
Tên các bài trong mô đun
– Nghiên cứu mẫu, sửa cốt làm vóc, vẽ đồ nét hoa văn trang trí
– Bó vải, bó sơn
– Hom sơn, lót sơn
– Kẹt sơn, thí sơn
– Vẽ đồ nét hoa văn trang trí
– Hoàn thiện sản phẩm làm vóc, vẽ đồ nét hoa văn trang trí
3. LÀM VÓC, VẼ ĐỒ NÉT TRANH NGƯỜI (Mã số mô đun: MĐ 03)
Thời gian mô đun: 110 giờ;    (Lý thuyết: 24 giờ;   Thực hành: 86 giờ)
Mục tiêu mô đun:
– Trình bày được qui trình kỹ thuật làm vóc, vẽ đồ nét tranh người ;
–  Mô tả được nội dung nghiên cứu mẫu làm vóc, vẽ đồ nét tranh người;
– Mô tả được quy trình kỹ thuật sửa cốt, bó vải, bó sơn ;
– Trình bày được quy trình kỹ thuật hom sơn, lót sơn ;
– Trình bày được quy trình kỹ thuật kẹt sơn và thí sơn;   
– Mô tả được phương pháp vẽ đồ nét tranh người;
– Trình bày được quy trình kỹ thuật hoàn thiện sản phẩm làm vóc,vẽ đồ nét tranh ngưới ;
– Làm vóc,vẽ đồ nét tranh người theo mẫu được đảm bảo kỹ thuật và mỹ thuật ;
– Sửa được cốt, bó vải, bó sơn được đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật;
– Hom sơn, lót sơn được đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật;
–  Kẹt sơn và thí sơn được đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật;
– Vẽ đồ nét được tranh người đảm bảo kỹ thuật và mỹ thuật;
– Hoàn thiện được sản phẩm làm vóc, vẽ đồ nét tranh người đảm bảo kỹ thuật và mỹ thuật ;
– Rèn luyện ý thức tổ chức kỷ luật, cẩn thận, tỷ mỷ, chính xác.
Tên các bài trong mô đun:
– Nghiên cứu mẫu, sửa cốt làm vóc,vẽ đồ nét tranh người
– Bó vải, bó sơn
– Hom sơn, lót sơn
– Kẹt sơn, thí sơn
– Vẽ đồ nét tranh người
– Hoàn thiện sản phẩm làm vóc, vẽ đồ nét tranh người
4. LÀM VÓC, VẼ ĐỒ NÉT TRANH PHONG CẢNH (Mã số mô đun: MĐ 04)
Thời gian mô đun: 110 giờ;  (Lý thuyết: 24 giờ;   Thực hành: 86 giờ)
Mục tiêu mô đun:
– Trình bày được qui trình kỹ thuật làm vóc, vẽ đồ nét tranh phong cảnh ;
– Mô tả được nội dung nghiên cứu mẫu làm vóc, vẽ đồ nét tranh phong cảnh;
– Mô tả được quy trình kỹ thuật sửa cốt, bó vải, bó sơn ;
– Trình bày được quy trình kỹ thuật hom sơn, lót sơn ;
– Trình bày được quy trình kỹ thuật kẹt sơn và thí sơn;   
– Mô tả được phương pháp vẽ đồ nét tranh phong cảnh;
– Trình bày được quy trình kỹ thuật hoàn thiện sản phẩm làm vóc, vẽ đồ nét tranh phong cảnh ;
– Làm được vóc, vẽ đồ nét tranh phong cảnh theo mẫu đảm bảo kỹ thuật và mỹ thuật ;
– Sửa được cốt, bó vải, bó sơn được đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật;
– Hom sơn, lót sơn được đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật;
–  Kẹt sơn và thí sơn được đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật;
– Vẽ đồ nét được tranh phong cảnh đảm bảo kỹ thuật và mỹ thuật;
– Hoàn thiện được sản phẩm làm vóc, vẽ đồ nét tranh phong cảnh đảm bảo kỹ thuật và mỹ thuật.
– Rèn luyện ý thức tổ chức kỷ luật, cẩn thận, tỷ mỷ, chính xác.
Tên các bài trong mô đun
– Nghiên cứu mẫu, sửa cốt làm vóc, vẽ đồ nét tranh phong cảnh
– Bó vải, bó sơn
– Hom sơn, lót sơn
– Kẹt sơn, thí sơn
– Vẽ đồ nét  tranh phong cảnh
– Hoàn thiện sản phẩm làm vóc, vẽ đồ nét tranh phong cảnh