LUYỆN GANG

 

TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG

1- Kiến thức nghề nghiệp:

– Hiểu được kiến thức cơ bản về hoá lý luyện kim, kim loại học và nhiệt luyện, nguyên lý lò luyện kim, lý thuyết các quá trình luyện kim;

– Phân tích được bản chất của quá trình luyện gang;

– Hiểu quy trình công nghệ luyện gang;

– Biết phương pháp tính toán các thông số và lập quy trình công nghệ luyện gang lò cao;

– Trình bày được cấu tạo, nguyên lý hoạt động, quy trình vận hành của các loại lò cao luyện gang, lò gió nóng Cao pơ và các thiết bị phụ trợ khác trong dây chuyền công nghệ luyện gang lò cao;

– Giải thích được nguyên lý điều khiển các thiết bị trong dây chuyền công nghệ luyện gang lò cao;

– Biết phương pháp tính toán, thiết kế các thiết bị trong dây chuyền công nghệ luyện gang lò cao;

– Hiểu được các công nghệ tinh luyện ngoài lò, công nghệ đúc gang và công nghệ luyện kim phi cốc;

– Hiểu được các quy trình, quy phạm an toàn; phương pháp bảo vệ, cải thiện môi trường lao động trong công nghệ luyện gang, các quy định về bảo vệ môi trường của Nhà nước.

2- Kỹ năng nghề nghiệp:

– Tính toán phối liệu, các thông số công nghệ lập quy trình công nghệ luyện gang lò cao;

– Nhận biết được các loại nguyên, nhiên liệu, chuẩn bị được các loại nguyên nhiên liệu, nạp liệu phục vụ cho quá trình công nghệ luyện gang lò cao;

– Vận hành được lò gió nóng Cao pơ, lò cao luyện gang, vận hành thiết bị lọc bụi, quạt gió và các thiết bị trong dây chuyền công nghệ luyện gang lò cao;

– Thực hiện được các thao tác trước lò, thao tác đúc rót gang và các thao tác khác trong quy trình công nghệ luyện gang lò cao;

– Phân tích, đánh giá xử lý được các sự cố, tình huống bất thường xảy ra trong quá trình công nghệ;

– Kiểm tra, phân loại, phân tích và đánh giá được chất lượng sản phẩm gang sau quá trình công nghệ;

– Sử dụng chương trình trợ giúp bằng máy tính (AutoCAD) để vẽ thiết kế các bản vẽ kỹ thuật, đọc hiểu và thực hiện được những chỉ dẫn và quy trình đơn giản bằng tiếng Anh;

– Lập được kế hoạch và tổ chức, kiểm tra và giám sát được việc thực hiện các công việc trong dây chuyền công nghệ luyện gang lò cao; kèm cặp và hướng dẫn được người có trình độ thấp hơn (Trung cấp nghề, Sơ cấp nghề);

– Thực hiện đầy đủ các quy định về an toàn lao động và vệ sinh môi trường; sử dụng thành thạo các phương tiện an toàn cấp cứu, xử lý được các tình huống cấp cứu người bị tai nạn trong quá trình sản xuất.

3- Cơ hội việc làm:

Sau khi tốt nghiệp ra trường người học trực tiếp làm công việc ở các cơ sở sản xuất gang lò cao và các cơ sở luyện gang và đúc chi tiết, cụ thể tại các vị trí:

– Chuẩn bị nguyên, nhiên liệu cho thiêu kết, cho lò cao;

– Thao tác trước lò;

– Vận hành lò gió nóng;

– Làm khuôn và đúc rót gang;

4- Các môn học chính

– Vẽ kỹ thuật

– Cơ kỹ thuật

– Hoá lý luyện kim

– Điện kỹ thuật

– Kim loại học và nhiệt luyện

– Lý thuyết quá trình luyện kim

– Nguyên lý lò luyện kim

– Kỹ thuật an toàn, bảo hộ lao động và bảo vệ môi trường

– Đúc gang cơ bản

– Tổ chức và quản lý quá trình sản xuất

– Phân tích thành phần gang

– Nhiệt kỹ thuật

– Thuỷ khí động lực học

– Thiết bị luyện gang lò cao

– Nguyên nhiên liệu luyện gang

– Công nghệ luyện gang lò cao

– Chuẩn bị liệu và nạp liệu lò cao

– Vận hành lò gió nóng Cao pơ          

– Thao tác trước lò cao luyện gang

– Vận hành thiết bị lò cao luyện gang

– Đúc gang bằng dây chuyền đúc liên tục

– Thực tập sản xuất 1

– Thiêu kết quặng sắt

– Vẽ thiết kế có sự trợ giúp của máy tính (AutoCAD)

– Tính toán phối liệu và trắc đồ lò cao luyện gang

– Thực tập sản xuất 2

TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP

1- Kiến thức nghề nghiệp:

– Hiểu được kiến thức cơ bản về hoá lý luyện kim, kim loại học và nhiệt luyện, nguyên lý lò luyện kim, lý thuyết các quá trình luyện kim;

– Trình bày được cấu tạo, nguyên lý hoạt động, quy trình vận hành của các loại lò cao luyện gang và các thiết bị trong dây chuyền công nghệ luyện gang lò cao;

– Hiểu được bản chất của quá trình luyện gang, quy trình công nghệ luyện gang lò cao;

– Hiểu được phương pháp tổ chức và quản lý trong phạm vi tổ, nhóm sản xuất;

– Hiểu được các quy trình, quy phạm an toàn; quy định về bảo vệ, cải thiện môi trường lao động trong công nghệ luyện gang, các quy định về bảo vệ môi trường của Nhà nước.

2- Kỹ năng nghề nghiệp:

– Nhận biết được các loại nguyên, nhiên liệu, chuẩn bị được các loại nguyên nhiên liệu, nạp liệu phục vụ cho quá trình công nghệ luyện gang lò cao;

– Vận hành được lò gió nóng Cao pơ, lò cao luyện gang và các thiết bị trong dây chuyền công nghệ luyện gang lò cao;

– Thực hiện được các thao tác trước lò, thao tác đúc rót gang và các thao tác khác trong quy trình công nghệ luyện gang lò cao;

– Phân loại, thu hồi sản phẩm gang sau quá trình nấu luyện;

– Sử dụng được phần mềm Word trong soạn thảo văn bản, đọc hiểu và thực hiện được những chỉ dẫn và quy trình đơn giản có gợi ý bằng tiếng anh;

– Kèm cặp và hướng dẫn được người có trình độ thấp hơn;

– Thực hiện đầy đủ các quy định về an toàn lao động và vệ sinh môi trường; sử dụng thành thạo các phương tiện an toàn cấp cứu, xử lý được các tình huống cấp cứu người bị tai nạn trong quá trình sản xuất.

3- Cơ hội việc làm:

Sau khi tốt nghiệp ra trường người học trực tiếp làm công việc ở các cơ sở sản xuất gang lò cao và các cơ sở luyện và đúc gang chi tiết, cụ thể tại các vị trí:

– Chuẩn bị nguyên, nhiên liệu;

– Thao tác trước lò;

– Vận hành lò gió nóng;

– Làm khuôn và đúc rót gang.

4- Các môn học chính

– Vẽ kỹ thuật

– Cơ kỹ thuật

– Hoá lý luyện kim

– Điện kỹ thuật

– Kim loại học và nhiệt luyện

– Lý thuyết quá trình luyện kim

– Nguyên lý lò luyện kim

– Kỹ thuật an toàn, bảo hộ lao động và bảo vệ môi tr­ường

– Đúc gang cơ bản

– Tổ chức và quản lý quá trình sản xuất

– Phân tích thành phần gang

– Thiết bị luyện gang lò cao

– Nguyên nhiên liệu luyện gang

– Công nghệ luyện gang lò cao

– Chuẩn bị liệu và nạp liệu lò cao

– Vận hành lò gió nóng Cao pơ

– Thao tác tr­ước lò cao luyện gang

– Vận hành thiết bị lò cao luyện gang

– Đúc gang bằng dây chuyền đúc liên tục

– Thực tập sản xuất