Móc thủ công


Tên nghề:
         MÓC THỦ CÔNG
Trình độ đào tạo: Sơ cấp nghề
Đối tượng tuyển sinh: Có sức khoẻ, trình độ học vấn phù hợp với nghề Móc thủ công
Số lượng môn học, mô đun đào tạo: 04
Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Chứng chỉ sơ cấp nghề
I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO
1. Kiến thức, kỹ năng, thái độ nghề nghiệp.
– Kiến thức:
+ Trình bày được mẫu móc hoặc sơ đồ móc;
+ Mô tả được tính chất và công dụng của các loại nguyên liệu (Sợi cotong, sợi Vitco, chỉ Phong phú, các loại sợi len, các loại hạt nhựa, hạt Kim sa);
+ Trình bày được kích thước và công dụng các loại kim móc; cấu tạo, công dụng của kéo bấm; cách  đọc số đo trên thước dây;
+ Nắm bắt được được phương pháp quấn, móc chỉ và phương pháp móc các kiểu cơ bản: Móc mũi đơn giản; móc mũi móc kép;
+ Mô tả được các móc mũi Kết và mũi Bông dâu;
+ Trình bày được móc mũi móc chùm và móc mũi hạt và con sò, móc mũi móc kép ngoặc;
+ Nắm bắt được nối chỉ và kết thúc mẫu móc;
+ Trình bày được phương pháp móc các loại hoa (hoa Cúc, hoa Đồng tiền, hoa Đồng xu, hoa Thược dược, hoa Hồng, hoa Chong chóng ) ;
+ Trình bày được phương pháp móc một số kiểu mũ (mũ trẻ em, mũ có tai, mũ vuông em bé).
– Kỹ năng:
+ Lựa chọn được dụng cụ phù hợp với mẫu móc hoặc sơ đồ móc;
+ Lựa chọn được nguyên liệu phù hợp với mẫu móc hoặc sơ đồ móc;
+ Quan sát được rõ ràng cấu tạo mẫu móc, màu sắc, tính chất nguyên liệu sử dụng;
+ Thực hiện thành thạo các động tác: Quấn chỉ, móc chỉ, kéo chỉ, đặt kim, đâm kim, bắt chỉ, đổi chỉ, vắt đầu chỉ, dấu đầu chỉ, cắt chỉ, dấu đoạn chỉ dư ;
+ Móc được các mũi móc đơn giản , móc mũi móc kép,  móc mũi Kết và mũi Bông dâu;
+ Móc được  mũi móc chùm, móc mũi hạt và con sò;
+ Móc được mũi móc kép ngoặc ;
+ Thao tác được việc  nối chỉ và kết thúc mẫu móc;
+ Thao tác thành thạo các phần việc khi móc các loại hoa như hoa đồng tiền, hoa đồng xu, hoa Thược dược, hoa hồng, hoa Chong chóng.
+ Thao tác thành thạo các phần việc khi móc các loại mũ vuông em bé, mũ có quai.
– Thái độ:
+ Yêu nghề, có tinh thần trách nhiệm, ham học hỏi;
+ Rèn luyện tính cẩn thận, tỷ mỉ, chính xác, kiên trì.
2. Cơ hội việc làm:
Sau khi tốt nghiệp người học làm việc ở các cở sở sau đây:
–  Làm thợ thủ công trong các doanh nghiệp nghề móc thủ công;
– Làm thợ thủ công trong các tổ sản xuất tại các địa phương hoặc tại các làng nghề;
– Tự tổ chức kinh doanh nghề móc thủ công tại các hộ gia đình, gia công sản phẩm cho các doanh nghiệp hoặc trực tiếp bán sản phẩm cho khách hàng.
II. THỜI GIAN CỦA KHÓA HỌC VÀ THỜI GIAN THỰC HỌC TỐI THIỂU  
1. Thời gian của khóa học và thời gian thực học tối thiểu:
– Thời gian đào tạo: 03 tháng
– Thời gian học tập: 11 tuần
– Thời gian thực học tối thiểu: 400 giờ
– Thời gian ôn, kiểm tra hết môn học, mô đun và thi tốt nghiệp: 30 giờ (Trong đó thi tốt nghiệp hoặc kiểm tra kết thúc khoá học: 10 giờ)
2. Phân bổ thời gian thực học tối thiểu: 
– Thời gian học các môn học, mô đun đào tạo nghề: 400 giờ
– Thời gian học lý thuyết: 49 giờ; Thời gian học thực hành: 351 giờ
III. DANH MỤC MÔN HỌC, MÔ ĐUN ĐÀO TẠO, THỜI GIAN VÀ PHÂN BỔ THỜI GIAN   
Mã MH,MĐ
Tên môn học, mô đun
Thời gian đào tạo (giờ)
 
Tổng số
Trong đó
Lý thuyết
Thực hành
Kiểm tra
MĐ 01
Chuẩn bị dụng cụ, nguyên liệu
40
04
35
01
MĐ 02
Thao tác móc cơ bản
120
18
95
07
MĐ 03
Móc hoa
120
12
102
06
MĐ 04
Móc mũ
120
15
99
06
Tổng cộng
400
49
331
20
IV. CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC, MÔ ĐUN ĐÀO TẠO         
1. CHUẨN BỊ DỤNG CỤ, NGUYÊN LIỆU
Mã số mô đun:  MĐ 01
Thời gian mô đun: 40 giờ (Lý thuyết: 04 giờ; Thực hành: 36 giờ)
Mục tiêu của mô đun:
+ Phân tích được mẫu móc hoặc sơ đồ móc;
+ Mô tả được tính chất và công dụng của các loại nguyên liệu (Sợi cotong, sợi Vitco, chỉ Phong phú, các loại sợi len, các loại hạt nhựa, hạt Kim sa);
+ Trình bày được kích thước và công dụng các loại kim móc; cấu tạo, công dụng của kéo bấm; cách  đọc số đo trên thước dây;
+ Lựa chọn được dụng cụ phù hợp với mẫu móc hoặc sơ đồ móc ( kim móc, kéo bấm, thước dây.);
+ Lựa chọn được nguyên liệu phù hợp với mẫu móc hoặc sơ đồ móc ( các loại sợi móc và hạt trang trí. );
+ Quan sát được rõ ràng cấu tạo mẫu móc, màu sắc, tính chất nguyên liệu sử dụng;
+ Có ý thức cần cù, cẩn thận, tỷ mỷ, chính xác.
Các bài trong mô đun:
1
Chuẩn bị dụng cụ trong nghề móc thủ công
2
Chuẩn bị nguyên liệu trong nghề móc thủ công
2. MÓC CÁC KIỂU CƠ BẢN
Mã số mô đun: MĐ 02
Thời gian mô đun: 120 giờ; (Lý thuyết: 18 giờ;   Thực hành: 102giờ)
Mục tiêu của mô đun:
+ Trình bày được phương pháp quấn, móc chỉ và phương pháp móc các kiểu cơ bản
+ Mô tả được mũi móc đơn giản
+ Nắm bắt được mũi móc kép, mũi Kết và mũi Bông dâu ;
+ Mô tả được mũi móc chùm, mũi hạt và con sò;
+ Hiểu được mũi móc kép ngoặc ;
+ Trình bày được cách nối chỉ và kết thúc mẫu móc.
+ Thực hiện thành thạo các động tác: Quấn chỉ, móc chỉ, kéo chỉ, đặt kim, đâm kim, bắt chỉ, đổi chỉ, vắt đầu chỉ, dấu đầu chỉ, cắt chỉ, dấu đoạn chỉ dư ;
+ Thao tác thành thạo, đạt kỹ thuật và thẩm mỹ các kiểu móc cơ bản : Móc mũi đơn giản, móc mũi móc kép; móc mũi Kết và mũi Bông dâu,  móc mũi móc chùm, móc mũi hạt và con sò , nối chỉ và kết thúc mẫu móc.
+ Rèn luyện ý thức cần cù, cẩn thận, tỷ mỷ, chính xác.
Các bài trong mô đun:
1
Móc mũi đơn giản: Tạo vòng chỉ đầu tiên; móc mũi bính; móc mũi móc đơn.
2
Móc mũi móc kép: Móc mũi kép thấp; móc mũi móc kép; móc kép đôi; móc kép ba.
3
Móc mũi kết và mũi bông dâu: Móc mũi kết; móc mũi bông dâu kiểu 1; móc mũi bông dâu kiểu 2; móc mũi bông dâu kiểu 3 
4
Móc mũi móc chùm: Móc mũi chùm 2; móc mũi chùm 3; móc chùm kép thấp; móc chùm móc kép.
5
Móc mũi hạt và con sò: Móc mũi hạt đậu; móc mũi hạt ngô; móc mũi con sò.
6
Móc mũi móc kép ngoặc: Móc kép sa ngoặc trước; móc kép ngoặc sau
7
Nối chỉ và kết thúc mẫu: Nối chỉ vào cùng hàng; nối chỉ trên hai hàng; nối chỉ vào giữa hàng; kết thúc mẫu móc.
3. MÓC HOA
Mã số mô đun: MĐ 03
Thời gian mô đun: 120 giờ  (Lý thuyết:12 giờ;  Thực hành: 108 giờ)
Mục tiêu của mô đun:
– Trình bày được phương pháp móc hoa Cúc;
– Mô tả được phương pháp móc hoa Đồng tiền;
– Hiểu được phương pháp móc hoa Đồng xu;
– Nắm bắt được phương pháp móc hoa Thược dược;
– Trình bày được phương pháp móc hoa Hồng;
– Mô tả được phương pháp móc hoa Chong chóng.
– Thao tác thành thạo các phần việc:
+ Chuyển mũi, tạo hố giữa và tạo khóa tròn;
+ Tạo nhị hoa đồng tiền;
+ Tạo đài hoa đồng tiền;
+ Tạo cánh hoa đồng tiền;
+ Tạo nhị hoa đồng xu;
+ Tạo cánh hoa đồng xu;
+ Tạo viền cánh hoa;
+ Tạo nhị hoa Thược dược;
+ Tạo cánh hoa đài trên hoa Thược dược;
+ Tạo cánh hoa đài dưới hoa Thược dược;
+ Móc và đính hạt trang trí;
+ Tạo nhị hoa hồng;
+ Tạo đài hoa hồng;
+ Tạo cánh hoa đài trên;
+ Tạo cánh hoa đài dưới hoa hồng;
+ Tạo nhị hoa Chong chóng;
+ Tạo lớp hoa vòng trong hoa Chong chóng;
+ Tạo lớp hoa vòng ngoài hoa Chong chóng;
+ Tạo cánh hoa đài dưới hoa Chong chóng;
– Rèn luyện ý thức cần cù, cẩn thận, tỷ mỷ, chính xác.
Các bài trong mô đun:
1
Móc hoa cúc
2
Móc hoa đồng tiền
3
Móc hoa đồng xu
4
Móc hoa Thược dược
5
Móc hoa hồng
6
Móc hoa Chong chóng
4. MÓC MŨ
Mã số mô đun: MĐ 04
Thời gian mô đun: 120 giờ  (Lý thuyết: 18giờ;   Thực hành: 99 giờ)
Mục tiêu của mô đun:
– Trình bày được phương pháp móc mũ trẻ em;
– Hiểu được phương pháp móc mũ có tai;
– Mô tả được phương pháp móc mũ vuông em bé;
– Nắm được phương pháp móc mũ ôm đầu đính hoa;
– Mô tả được phương pháp móc mũ lưỡi trai đính hoa hồng.
– Thao tác thành thạo các phần việc:
+ Móc chóp mũ;
+ Phát triển chóp mũ bước 1;
+ Phát triển chóp mũ bước 2;
+ Phát triển chóp mũ bước 3;
+ Phát triển thân mũ bước 1;
+ Phát triển thân mũ bước 2;
+ Móc phần cuối thân mũ;
+ Móc phần chân mũ giáp đường luồn dây;
+ Phối màu, nối và đổi chỉ;
+ Móc đường luồn dây;
+ Móc đường viền mũ bước 1;
+ Móc đường viền mũ bước 2;
+ Móc chóp mũ có tai;
+ Phát triển chóp mũ có tai;
+ Móc vành mũ;
+ Móc phần tai mũ;
+ Chiết mũi;
+ Móc phần trán mũ;
+ Móc phần gáy mũ;
+ Làm quai mũ;
+ Móc đường viền bằng mũi bính;
+ Móc thân mũ vuông em bé;
+ Móc chóp mũ vuông em bé;
+ Móc đường viền thân mũ;
+ Hoàn thiện mũ vuông em bé;
– Rèn luyện ý thức tổ chức kỷ luật, cẩn thận, tỷ mỷ, gọn gàng, ngăn nắp và chính xác;
– Rèn luyện tính kiên trì.
Các bài trong mô đun:
1
Móc mũ trẻ em
2
Móc mũ có tai
3
Móc mũ vuông em bé