Ngành Giáo dục Quốc phòng An ninh

Ngành đào tạo:  Giáo dục quốc phòng – an ninh

Trình độ đào tạo:  Đại học

Thời gian đào tạo: 4 năm

Mã ngành:52140208

MỤC TIÊU  ĐÀO TẠO

1.Mục tiêu chung

Đào tạo giáo viên Giáo dục quốc phòng – an ninh trình độ đại học có năng lực đáp ứng yêu cầu giảng dạy trong các nhà trường trung học phổ thông, trung cấp chuyên nghiệp, trung cấp nghề,cao đẳng, đại học.

2.Mục tiêu cụ thể 

2.1 Về phẩm chấtđạo đức

Giáo viên Giáo dục quốc phòng – an ninhcó phẩm chất của người giáo viênnhà trường XHCN Việt Nam; tin tưởng vào đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước; có bản lĩnh chính trị vững vàng; yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, yêu nghề, yêu học sinh; có sức khoẻ, có ý thức trách nhiệm cao và tác phong mẫu mực.

2.2  Về kiến thức

Trang bị cho sinh viên hệ thống kiến thức cơ bản bao gồm:khối kiến thức giáo dục đại cương với các học phầnbắt buộc;kiến thức chuyên nghiệpbao gồm kiến thức cơ sở ngành, kiến thức ngành quốc phòng, an ninh; những vấn đề về kết hợp quốc phòng với kinh tế, đối ngoại, văn hoá, xã hội trong thời kỳ đổi mới và hội nhập.

2.3Về kỹ năng

– Thành thạo trong giảng dạy.

Thuần thục thao tác kỹ năng quân sự, sử dụng thành thạo vũ khí bộ binh và hiểu biết các thiết bị quân sự khác.

Hiểu biết và thực hiện tốt công tác quốc phòng, quân sự địa phương trong các cơ sở giáo dục đào tạo.

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

1. Danh mục các học phần bắt buộc

1.1 Kiến thức giáo dục đại cương:

Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác – Lênin

Tư tưởng Hồ Chí Minh

Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

Tin học cơ sở

Ngoại ngữ cơ sở 1

Ngoại ngữ cơ sở 2

Môi trường và phát triển

Giáo dục thể chất

Giáo dục quốc phòng – an ninh

1.2 Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp:

1.2.1 Kiến thức cơ sở ngành:

Học thuyết Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về chiến tranh, quân đội và bảo vệ Tổ quốc

Lịch sử chiến tranh và Nghệ thuật quân sự thế giới

Lịch sử chiến tranh và Nghệ thuật quân sự Việt Nam

Tâm lý học đại cương

Giáo dục học đại cương

Tâm lý học quân sự

Giáo dục học quân sự

Lý luận dạy học đại học

Pháp luật về quốc phòng, an ninh

Quân sự chung

1.2.2 Kiến thức ngành         

Điều lệnh Quân đội

Vũ khí bộ binh

Công tác Đảng, công tác chính trị trong quân đội và công an nhân dân

Quan điểm của Đảng về quốc phòng, an ninh

Công tác quốc phòng, quân sự địa phương

Bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự an toàn xã hội

Xây dựng và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biên giới Quốc gia

Địa hình quân sự

Kỹ thuật bắn súng bộ binh và ném lựu đạn

Công tác bảo đảm hậu cần, quân y

Chiến thuật: cá nhân, tổ bộ binh

Chiến thuật: tiểu đội, trung đội bộ binh

Phương pháp dạy học GDQP-AN 1

Phương pháp dạy học GDQP-AN 2

Thực tập Sư phạm

2. Mô tả các học phần bắt buộc (khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp)

Học thuyết Mác – Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh về chiến tranh, quân đội và bảo vệ Tổ quốc

Giới thiệu những quan điểm cơ bản của học thuyết Mác – Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh về chiến tranh, quân đội và bảo vệ tổ quốc Việt Nam XHCN.

Nhận thức và tư duy mới của Đảng về bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN.

Lịch sử chiến tranh và nghệ thuật quân sự thế giới

Lịch sử chiến tranh và Nghệ thuật quân sự Thế giới qua các thời đại:

– Thời đại chiếm hữu nô lệ

– Thời đại Phong kiến

– Thời đại Tư bản chủ nghĩa

– Thời đại Đế quốc chủ nghĩa

– Trong đại chiến Thế giới lần thứ 2

– Sau đại chiến Thế giới lần thứ 2.

Lịch sử chiến tranh và Nghệ thuật quân sự Việt Nam

Lịch sử chiến tranh và Nghệ thuật quân sự Việt Nam qua các giai đoạn:

– Từ Thế kỷ III trước công nguyên đến thế kỷ X

– Từ thế kỷ X đến thế kỷ XVIII

– Giai đoạn chống xâm lược Pháp (1945-1954)

– Giai đoạn chống xâm lược Mỹ (1954-1975).

Tâm lý học đại cương          

Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về tâm lý học: Bản chất và cấu trúc tâm lý xã hội; văn hóa giao tiếp của xã hội; tư cách và những thuộc tính tâm lý của chủ thể trong giao tiếp; một số hiện tượng tâm lý và một số vấn đề tâm lý của xã hội; nhận định và đánh giá một con người qua giao tiếp đồng thời giúp sinh viên tìm hiểu một số vấn đề văn hóa và nghệ thuật giao tiếp.

Giáo dục học đại cương     

Học phần cung cấp những kiến thức cơ bản về giáo dục học bao gồm: Lý luận chung về giáo dục (những vấn đề lý luận về giáo dục, hệ thống giáo dục và giáo dục học); lý luận và thực hành tổ chức hoạt động dạy học và giáo dục (nghĩa hẹp) trong nhà trường; lý luận và thực hành đo lường, đánh giá trong giáo dục.

Tâm lý học quân sự

Trên cơ sở kiến thức về tâm lý học, giáo dục học đại cương, nội dung của học phần lý thuyết đi sâu nghiên cứu tâm lý học nhân cách quân nhân; tâm lý hoạt động dạy của giáo viên GDQP-AN.

Giáo dục học quân sự

Cơ sở tâm lý hình thành tri thức kỹ năng và nhiệm vụ, nội dung giáo dục, hình thức tổ chức giáo dục và hoạt động tự giáo dục của sinh viên trong nhà trường quân sự.

Lý luận dạy học

Đây là môn học mở đầu cho các môn lý luận dạy học bộ môn. Do sự phát triển của lí luận dạy học, về thay đổi phương pháp dạy học trong thời đại mới (môn học này đã được tách ra từ một chương của Giáo dục học để có thể có đủ thời lượng đề cập đến các lí luận về dạy học cũng như các phương pháp dạy học tích cực).

Những vấn đề về lí thuyết dạy học cơ bản, cổ điển ở Việt Nam như: quá trình dạy học là gì, nhiệm vụ của người giáo viên, các qui luật và các nguyên tắc của dạy học trong trường học XHCN. Các quan điểm mới về lý luận dạy học, các phương pháp dạy học tích cực … 

Pháp luật về quốc phòng, an ninh

Trang bị cho sinh viên về hệ thống kiến thức pháp luật quốc phòng, an ninh, gồm:

– Một số Luật về quốc phòng, an ninh: Luật Quốc phòng, Nghĩa vụ quân sự,  Sĩ quan, Dân quân tự vệ, An ninh quốc gia, Công an nhân dân,…

– Các Pháp lệnh về: Tình trạng khẩn cấp, Công nghiệp quốc phòng, Dự bị động viên, …

– Các văn bản về công tác quốc phòng, an ninh.

Quân sự chung

Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về: Công tác chỉ huy, tham mưu; Thuốc nổ, lựu đạn; Vũ khí huỷ diệt lớn; Thông tin tác chiến điện tử; Vật cản, công sự, nguỵ trang; Vũ khí tự tạo; Máy bắn tập.

Điều lệnh Quân đội

Trang bị những kiến thức, kỹ năng cơ bản về điều lệnh quản lý bộ đội và điều lệnh đội ngũ: chức trách, mối quan hệ, lễ tiết, tác phong quân nhân, trang phục, cấp hiệu, phù hiệu của quân đội và công an nhân dân.

Rèn luyện kỹ năng thực hành gồm: động tác đội ngũ từng người không có súng và có súng; đội ngũ từ tiểu đội đến tiểu đoàn.

Vũ khí bộ binh

Giới thiệu cho sinh viên những hiểu biết cơ bản và kỹ năng sử dụng các vũ khí: AK, CKC, K54, RBĐ, B40, B41, Đại liên, cối 60 …

Công tác đảng, công tác chính trị trong quân đội và công an

Trang bị cho sinh viên lý luận cơ bản và nội dung, phương pháp tiến hành công tác đảng, công tác chính trị trong quân đội, công an nhân dân.

Đảng Cộng sản Việt Nam tổ chức và lãnh đạo quân đội, công an nhân dân; công tác đảng, công tác chính trị, công tác tư tưởng, công tác tổ chức của Đảng trong quân đội, công an nhân dân. Một số vấn đề về công tác chi bộ, chi đoàn và thi đua khen thưởng.

Quan điểm của Đảng về quốc phòng, an ninh

Trang bị cho sinh viên những nội dung cơ bản về quan điểm, đường lối của Đảng, Nhà nước về quốc phòng, an ninh, gồm: Chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN; xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân; xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân; kết hợp kinh tế văn hóa, xã hội với tăng cường, củng cố quốc phòng, an ninh và đối ngoại.

Công tác quốc phòng, quân sự địa phương

Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về công tác quốc phòng, quân sự địa phương, gồm: Công tác quốc phòng, quân sự địa phương; xây dựng và hoạt động của lực lượng dân quân tự vệ, lực lượng dự bị động viên và động viên công nghiệp; phòng chống địch tiến công hỏa lực bằng vũ khí công nghệ cao (gắn với nội dung phòng chống bom đạn địch, thiên tai); công tác phòng không nhân dân; xây dựng tỉnh (thành phố) thành khu vực phòng thủ vững chắc; phòng thủ dân sự.

Bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự an toàn xã hội

Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội, gồm: Phòng chống chiến lược “diễn biến hoà bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch; Phòng chống địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo chống phá cách mạng Việt Nam; Bảo vệ an ninh quốc gia; Giữ gìn trật tự an toàn xã hội; Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Xây dựng và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia

Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về xây dựng, quản lý, bảo vệ toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia; Quản lý Nhà nước về chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia, biển và hải đảo Việt Nam.

Giới thiệu những vấn đề cơ bản về đấu tranh chống phản động ở khu vực biên giới; đấu tranh chống gián điệp ở khu vực biên giới; đấu tranh chống hoạt động xâm phạm trật tự an toàn xã hội ở khu vực biên giới, trên biển và hải đảo.

Địa hình quân sự      

Trang bị cho sinh viên những hiểu biết chung về địa hình quân sự, gồm:  Cơ sở toán học và danh pháp bản đồ; Ký hiệu trên bản đồ địa hình; Chữ tắt và ký hiệu quân sự; Thước chỉ huy; Cách sử dụng bản đồ quân sự và các thiết bị địa bàn, ống nhòm, máy định vị GPRS…

Kỹ thuật bắn súng bộ binh và ném lựu đạn

Giới thiệu nguyên lý bắn súng bộ binh (các thời kỳ của hiện tượng bắn, sức giật và sự hình thành góc nảy, hình dáng đường đạn và ý nghĩa thực tiễn trong chiến đấu; ngắm bắn, kiểm tra, hiệu chỉnh súng tiểu liên AK, súng trường CKC) và ném lựu đạn; giới thiệu động tác bắn tại chỗ; tổ chức tập luyện bắn súng; thực hành bắn AK (CKC), K54, ném lựu đạn.

Công tác bảo đảm hậu cần, quân y

Giới thiệu một số kiến thức về công tác bảo đảm hậu cần, quân y: giới thiệu những vấn đề chung về công tác bảo đảm hậu cần quân đội trong thời bình và trong chiến đấu. Thực hành kỹ thuật cấp cứu, chuyển thương, gồm: kiến thức và kỹ năng về cấp cứu đầu tiên vết thương chiến tranh; các kỹ thuật cấp cứu, chuyển thương.

Chiến thuật cá nhân, tổ bộ binh

Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về tổ  chức biên chế, nguyên tắc, thủ đoạn, chiến đấu của cấp tiểu đội, trung đội, đại đội quân đội nước ngoài (Mỹ, Trung Quốc, Thái Lan…); chiến thuật cá nhân (bao gồm lợi dụng địa hình, địa vật, các tư thế, động tác cơ bản vận động trên chiến trường); tổ bộ binh trong chiến đấu tiến công và phòng ngự.

Chiến thuật tiểu đội, trung đội bộ binh

Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về chiến thuật tiểu đội, trung đội bộ binh trong chiến đấu tiến công và phòng ngự: Những vấn đề chung (đặc điểm, nhiệm vụ, khả năng, tư tưởng chỉ đạo, yêu cầu chiến thuật, cách đánh); tổ chức chuẩn bị chiến đấu; hành động sau khi chiến đấu.

Phương pháp dạy học GDQP-AN 1

Trên cơ sở lý luận dạy học đại học, trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về dạy học GDQP-AN: nguyên tắc, các mối kết hợp, hình thức tổ chức, phương pháp dạy học GDQP-AN. Tổ chức thi, kiểm tra và đánh giá kết quả học tập, rèn luyện. Giới thiệu chương trình ngành học, giáo trình, sách giáo khoa, cơ sở vật chất, thiết bị dạy học GDQP-AN. Hướng dẫn xây dựng kế hoạch dạy học. Hướng dẫn thiết kế bài học theo hướng tích cực hóa hoạt động của sinh viên.

Phương pháp dạy học GDQP-AN 2

Thiết kế và thực hiện bài học:

– Lý thuyết GDQP-AN trong chương trình trung học phổ thông, trung cấp chuyên nghiệp và trung cấp nghề.

– Kỹ năng thực hành các nội dung giáo dục trong chương trình GDQP-AN trong các trường trung học phổ thông, trung cấp chuyên nghiệp và trung cấp nghề.