Ngành Kỹ thuật Y học

Ngành đào tạo:             KỸ THUẬT Y HỌC (Medical technology)

Trình độ đào tạo:           Đại học

Mã ngành đào tạo:        52720330

Thời gian đào tạo:        4 năm

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO.

Mục tiêu chung

Đào tạo Cử nhân Kỹ thuật y học có y đức; có kiến thức khoa học cơ bản, y học cơ sở, kiến thức và kỹ năng về chuyên môn, nghiệp vụ ngành Kỹ thuật y học ở trình độ đại học; có khả năng làm việc độc lập, sáng tạo, tự học và nghiên cứu khoa học đáp ứng nhu cầu bảo vệ,

Mục tiêu cụ thể.

Về thái độ

– Tận tụy với sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, hết lòng phục vụ người bệnh;

– Tôn trọng và chân thành hợp tác với đồng nghiệp;

– Trung thực, khách quan, nghiêm túc trong công việc chuyên môn, có tinh thần nghiên cứu khoa học và học tập vươn lên.

Về kiến thức

– Có đủ kiến thức khoa học cơ bản, y học cơ sở, nguyên lý kỹ thuật- công nghệ và kiến thức chuyên môn ngành học để giải quyết độc lập, sáng tạo các vấn đề thuộc ngành Kỹ thuật y học;

– Hiểu biết các nguyên lý, qui tắc, quy trình vận hành, bảo quản, bảo dưỡng một số loại trang thiết bị thuộc ngành Kỹ thuật y học;

– Có kiến thức về phương pháp luận khoa học trong thực hành kỹ thuật, học tập, nghiên cứu khoa học;

– Hiểu biết về pháp luật và chính sách về công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân.

Về kỹ năng

– Thực hiện được các kỹ thuật thông thường và các kỹ thuật X-Quang có dùng thuốc cản quang.

– Phân tích được chất lượng kỹ thuật phim chụp và các biểu hiện bất thường trên phim.

– Thực hiện được các kỹ thuật chụp cắt lớp trên máy chụp cắt lớp điện toán và cộng hưởng từ.

– Phối hợp cùng bác sĩ thực hiện các kỹ thuật X-quang mạch máu và các kỹ thuật hình ảnh can thiệp.

– Thực hiện được các kỹ thuật cơ bản trong y học hạt nhân.

– Tham gia tổ chức và quản lý được một khoa chuẩn đoán hình ảnh theo quy định.

– Tham gia truyền thông và giáo dục sức khỏe cộng đồng.

– Tham gia nghiên cứu khoa học và tiếp cận thông tin từ nhiều nguồn, nhiều hình thức khác nhau.

– Tham gia đào tạo và tự đào tạo để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.

KHỐI KIẾN THỨC BẮT BUỘC

Danh mục các học phần bắt buộc

Kiến thức giáo dục đại cương:                      41 đvht (39  LT + 2 TH)

TT

Tên môn học/ học phần

Đơn vị học trình

TC

LT

TH

Các môn chung

Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin

8

8

0

Tư tưởng Hồ Chí Minh

3

3

0

Đường lối CM của Đảng CSVN

4

4

0

Ngoại ngữ (Có NN chuyên ngành)

10

10

0

Tin học đại cương

2

1

1

Giáo dục thể chất*

5*

Giáo dục quốc phòng – an ninh*

11*

Các môn cơ sở khối ngành

Xác suất – Thống kê y học

2

2

0

Hóa học

2

2

0

Sinh học và Di truyền

3

2

1

Vật lý và Lý sinh

2

2

0

Nghiên cứu khoa học

2

2

0

Tâm lý y học – Đạo đức Y học

3

3

0

Tổng cộng

41*

39*

2*

* Chưa tính các học phần Giáo dục thể chất và Giáo dục quốc phòng – an ninh

Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp tối thiểu                                      

Kiến thức cơ sở  ngành                                25 đvht (19 LT + 06 TH)

TT

Tên môn học/ học phần

Đơn vị học trình

TC

LT

TH

Giải phẫu

3

2

1

Sinh lý

2

1

1

Giải phẫu bệnh

2

1

1

Sinh lý bệnh – Miễn dịch

2

1

1

Hóa sinh

2

1

1

Dược lý

2

2

0

Điều dưỡng cơ bản – Cấp cứu ban đầu

2

1

1

Bệnh học Nội khoa

2

2

0

Bệnh học Ngoại khoa

2

2

0

Sức khỏe môi trường

2

2

0

Dịch tễ học và Các bệnh truyền nhiễm

2

2

0

Tổ chức y tế – Chương trình y tế – Giáo dục sức khỏe

3

3

0

Tổng cộng

26

20

6

Kiến thức ngành (kể cả chuyên ngành)  76 đvht (34 LT + 42  TH)

TT

Tên môn học/ học phần

Đơn vị học trình

TC

LT

TH

Nguyên lý các phương pháp tạo ảnh y học

5

3

2

Giải phẫu X-quang thường quy

4

3

1

Kỹ thuật chụp X-quang thông thường

4

2

2

Kỹ thuật chụp X-quang đặc biệt 1

4

2

2

Kỹ thuật chụp X-quang đặc biệt 2

2

1

1

Các kỹ thuật ghi nhận và lưu giữ hình ảnh

3

2

1

Giải phẫu hình ảnh cắt lớp

5

3

2

Kỹ thuật chụp cắt lớp vi tính 1

4

2

2

Kỹ thuật chụp cắt lớp vi tính 2

4

2

2

Kỹ thuật chụp cộng hưởng từ 1

4

2

2

Kỹ thuật chụp cộng hưởng từ 2

4

2

2

Y học hạt nhân và xạ trị

4

2

2

An toàn bức xạ

2

1

1

Kỹ thuật siêu âm

2

1

1

Bảo quản máy

2

1

1

Triệu chứng học hình ảnh

4

3

1

Tổ chức và quản lý khoa chẩn đoán hình ảnh

2

2

0

Can thiệp mạch máu

2

1

1

Thực hành bệnh viện 1

4

0

4

Thực hành bệnh viện 2

4

0

4

Thực hành bệnh viện 3

4

0

4

Thực hành bệnh viện 4

4

0

4

Cộng

77

35

42

Mô tả nội dung các học phần bắt buộc (Khối kiến thức cơ sở ngành và kiến thức ngành)

Giải phẫu        

Nội dung gồm những kiến thức về đặc điểm giải phẫu của các bộ phận, cơ quan trong cơ thể người; kiến thức về chức năng, hoạt động của các cơ quan và mối liên hệ với dấu hiệu lâm sàng.

Sinh lý

Điều kiện tiên quyết: Giải phẫu, lý sinh, hóa học

Nội dung gồm các kiến thức cơ bản về chức năng, hoạt động của cơ quan, hệ thống cơ quan và chức năng điều hòa trong mối liên hệ thống nhất giữa các cơ quan trong cơ thể, giữa cơ thể với môi trường bên ngoài.

Giải phẫu bệnh           

Nội dung gồm những kiến thức cơ bản về những biến đổi hình thái học của tế bào và mô trong quá trình bệnh lý, mối quan hệ giữa hình thái và chức năng, giữa con người và môi trường sống.

Sinh lý bệnh – Miễn dịch         

Nội dung gồm những kiến thức cơ bản về bệnh, bệnh nguyên, bệnh sinh, những rối loạn chức năng của các cơ quan trong quá trình bệnh lý phổ biến; vai trò của hệ thống miễn dịch và những cơ chế rối loạn đáp ứng miễn dịch

Hóa sinh

Nội dung gồm những kiến thức cơ bản và có hệ thống về hóa sinh, bao gồm: các sinh chất chủ yếu và chuyển hóa của chúng ở tế bào sống của cơ thể, các nguyên tắc và ý nghĩa của một số xét nghiệm hóa sinh lâm sàng thông thường.

Dược lý

Nội dung gồm kiến thức cơ bản về dược lý học tác dụng và cách sử dụng một số thuốc thông thường, tác dụng không mong muốn của thuốc và cách phòng ngừa để sử dụng thuốc an toàn, hợp lý và hiệu quả.

Điều dưỡng cơ bản – cấp cứu ban đầu

Nội dung gồm kiến thức, kỹ năng cơ bản về chăm sóc người bệnh, sơ- cấp cứu ban đầu người bị nạn và các kỹ thuật tiêm, truyền.

Bệnh họcNội khoa      

Nội dung gồm kiến thức cơ bản về nguyên nhân, triệu chứng lâm sàng, cận lâm sàng, biến chứng và phương pháp phòng và xử trí một số bệnh nội khoa thường gặp.

Bệnh họcNgoại khoa

Nội dung gồm kiến thức cơ bản về nguyên nhân, triệu chứng lâm sàng, cận lâm sàng, biến chứng, phương pháp phòng và xử trí một số bệnh ngoại khoa thường gặp.

Sức khoẻ môi trường  

Nội dung gồm kiến thức cơ bản về mối quan hệ giữa sức khoẻ, môi trường và bệnh tật. Các yếu tố nguy cơ của môi trường ảnh hưởng đến sức khoẻ và các biện pháp phòng chống.

Dịch tễ học và các bệnh truyền nhiễm 

Nội dung gồm kiến thức cơ bản về các yếu tố nguy cơ, diễn biến, các biện pháp phòng chống dịch và đặc điểm dịch tễ học một số bệnh truyền nhiễm thường gặp.

Tổ chức y tế – chương trình y tế quốc gia – giáo dục sức khoẻ  

Nội dung gồm hệ thống tổ chức mạng lưới y tế, các chương trình y tế quốc gia đang triển khai thực hiện, các kiến thức về truyền thông – giáo dục sức khỏe và nâng cao sức khỏe, các phương pháp, phương tiện truyền thông trong chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Nguyên lý các phương pháp tạo ảnh y học     

Nội dung gồm các nguyên lý vật lý, nguyên lý tạo ảnh của các kỹ thuật X quang, Siêu âm, Cắt lớp vi tính, Cộng hưởng từ và Xạ hình và các nguyên lý tạo ảnh X quang kỹ thuật số (CR – Computed Radiography), X quang số hóa trực tiếp (DR – Direct Radiography).

Giải phẫu X-quang thường quy           

Nội dung gồm hình ảnh giải phẫu trên phim X-quang thường quy của các bộ máy vận động cơ xương khớp, hô hấp, tiêu hóa, tiết niệu, tim mạch, thần kinh và xác định các mốc, vị trí giải phẫu trên phim hoặc trên sơ đồ.

Kỹ thuật chụp X-quang thông thường

Sử dụng tốt các máy X-quang, máy tính và PHỤ kiện tạo ảnh và thực hiện thành thạo các kỹ thuật chụp X-quang thông thường.

Kỹ thuật chụp X-quang đặc biệt 1

Sử dụng thành thạo các máy X-quang chụp tiêu hóa, tiết niệu, cơ xương khớp tăng sáng truyền hình, máy tính và PHỤ kiện tạo ảnh chuyên khoa; thực hiện thành thạo các kỹ thuật chụp X-quang có chuẩn bị, X-quang chuyên khoa dưới sự chỉ đạo của bác sĩ.

Kỹ thuật chụp X-quang đặc biệt 2

Sử dụng thành thạo các máy X-quang chụp răng, vú, nhi khoa, tăng sáng truyền hình, máy tính và PHỤ kiện tạo ảnh chuyên khoa; thực hiện thành thạo các kỹ thuật chụp X-quang có chuẩn bị, X-quang chuyên khoa dưới sự chỉ đạo của bác sĩ.

Các kỹ thuật ghi nhận và lưu giữ hình ảnh

Nội dung gồm các nguyên lý hoạt động của các loại máy in phim nhiệt, laser và sử dụng thành thạo các loại máy in ảnh y học (Medical Imaging – Printer).

Giải phẫu hình ảnh cắt lớp      

Nội dung gồm hình ảnh giải phẫu trên các lớp cắt qua các bộ máy vận động cơ xương khớp, hô hấp, tiêu hóa, tiết niệu, tim mạch, thần kinh và xác định các mốc, vị trí giải phẫu trên phim hoặc trên sơ đồ.

Kỹ thuật chụp cắt lớp vi tính 1

Nội dung gồm các kỹ năng vận hành các máy chụp cắt lớp vi tính và thực hiện thành thạo các kỹ thuật cắt lớp vi tính sọ não, ngực dưới sự chỉ đạo của bác sĩ.

Kỹ thuật chụp cắt lớp vi tính 2

Nội dung gồm các kỹ năng vận hành các máy chụp cắt lớp vi tính và thực hiện thành thạo các kỹ thuật cắt lớp vi tính bụng và chi dưới sự chỉ đạo của bác sĩ.

Kỹ thuật chụp cộng hưởng từ 1

Nội dung gồm các kỹ năng vận hành các máy chụp cộng hưởng từ và thực hiện thành thạo các kỹ thuật cộng hưởng từ sọ não – cột sống, cơ xương khớp dưới sự chỉ đạo của bác sĩ.

Kỹ thuật chụp cộng hưởng từ 2

Nội dung gồm các kỹ năng vận hành các máy chụp cộng hưởng từ và thực hiện thành thạo các kỹ thuật cộng hưởng từ tim – mạch; gan – mật; tụy, lách, thận – tiết niệu, sinh dục; sản PHỤ khoa; đại – trực tràng dưới sự chỉ đạo của bác sĩ.

Y học hạt nhân và xạ trị

Nội dung gồm các nguyên lý hoạt động của các chất đồng vị phòng xạ dùng trong y học và nguyên lý tạo ảnh Y học hạt nhân, kiến thức và kỹ năng vận hành máy.

An toàn bức xạ

Nội dung gồm các kiến thức về nguyên lý tác hại của các bức xạ ion hóa, các nguyên lý bảo vệ an toàn bức xạ và hiểu được tầm quan trọng của bảo vệ an toàn bức xạ, an ninh phòng xạ.

Kỹ thuật siêu âm

Nội dung gồm các kỹ năng vận hành các máy siêu âm và thực hiện được các kỹ thuật siêu âm gan – mật; tụy, lách, thận – tiết niệu, sinh dục; sản PHỤ khoa, vú, giáp, mô mềm dưới sự chỉ đạo của bác sĩ.

Bảo quản máy 

Nội dung gồm các kiến thức về cấu tạo thiết bị và các quy tắc bảo quản máy. Vận dụng được lý thuyết cơ bản vào những tình huống thực tế khi máy móc bị hỏng hóc thông thường để sửa chữa như đứt cầu chì, thay bóng đèn…

Triệu chứng học hình ảnh

Nội dung gồm vai trò của các máy chẩn đoán hình ảnh đối với các tạng trong cơ thể và mô tả được các dấu hiệu bất thường trên phim X-quang: hình ảnh X-quang, cắt lớp vi tính và công hưởng từ bình thường.

Tổ chức và quản lý khoa chẩn đoán hình ảnh 

Nội dung gồm các nguyên tắc quản lý chung trong bệnh viện, vai trò chức năng của các đối tượng làm việc trong khoa chẩn đoán hình ảnh (CĐHA) và tổ chức quản lý phân công nhiệm vụ từng đối tượng, quản lý cơ sở vật chất, xu thế phát triển khoa CĐHA và vai trò, chức năng của các phòng tham mưu trong bệnh viện.

Can thiệp mạch máu   

Nội dung gồm các kiến thức cơ bản về máy móc trang bị, hóa chất, dụng cụ trong phòng chụp mạch và biết chuẩn bị dụng cụ hóa chất, thực hiện các kỹ thuật chụp mạch dưới sự chỉ đạo của bác sĩ.

Thực hành bệnh viện 1

Nội dung gồm thực tập sử dụng các trang thiết bị, thực hiện các kỹ thuật cơ bản trong chẩn đoán hình ảnh, thực hiện các kỹ năng giao tiếp với đồng nghiệp, với người bệnh. Rèn luyện đạo đức của người cán bộ y tế và tính cẩn trọng, chính xác, trung thực.

Thực hành bệnh viện 2

Nội dung gồm thực tập sử dụng các trang thiết bị, thực hiện các kỹ thuật cơ bản nâng cao trong chẩn đoán hình ảnh, thực hiện các kỹ năng giao tiếp với đồng nghiệp, với người bệnh. Rèn luyện đạo đức của người cán bộ y tế và tính cẩn trọng, chính xác, trung thực.

Thực hành bệnh viện 3

Nội dung gồm thực tập sử dụng các trang thiết bị, thực hiện các kỹ thuật đặc biệt trong chẩn đoán hình ảnh, thực hiện các kỹ năng giao tiếp với đồng nghiệp, với người bệnh, với cộng đồng. Tiếp tục rèn luyện đạo đức của người cán bộ y tế và tính cẩn trọng, chính xác, trung thực.

Thực hành bệnh viện 4

Nội dung gồm thực tập sử dụng các trang thiết bị, thực hiện các kỹ thuật đặc biệt chuyên sõu trong chẩn đoán hình ảnh, thực hiện các kỹ năng giao tiếp với đồng nghiệp, với người bệnh, với cộng đồng. Tiếp tục rèn luyện đạo đức của người cán bộ y tế và tính cẩn trọng, chính xác, trung thực.