Ngành Luật kinh doanh

Tên ngành:                  LUẬT KINH DOANH

Trình độ đào tạo:         Đại học
Thời gian đào tạo      4 năm

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

Chương trình đào tạo ngành Luật học, chuyên ngành Luật Kinh Doanh đào tạo cử nhân luật có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khoẻ tốt; có kiến thức cơ bản và kỹ năng chuyên sâu về pháp luật trong kinh doanh, trên cơ sở kiến thức về kinh tế, quản trị kinh doanh; đủ khả năng tiếp cận và xử lý những vấn đề pháp lý đặt ra trong thực tiễn hoạt động kinh doanh và quản lý nhà nước đối với nền kinh tế của Việt Nam.

Sinh viên tốt nghiệp theo chương trình Luật Kinh doanh có thể đạt được những kỹ năng nghề nghiệp như: tư vấn, phát triển doanh nghiệp và quản lý doanh nghiệp, đàm phán, soạn thảo, ký kết hợp đồng, thực hiện chức năng của chuyên viên pháp lý tại các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế; có thể độc lập đưa ra các đề xuất giải quyết các tình huống pháp lý trong kinh doanh, nắm vững các thao tác nghiệp vụ khi doanh nghiệp tham gia vào các vụ tố tụng phát sinh từ hoạt động kinh doanh.

Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có thể công tác tại các doanh nghiệp, các tòa kinh tế thuộc hệ thống Tòa án nhân dân, các Trung tâm trọng tài thương mại và các đơn vị cung cấp các dịch vụ tư vấn pháp lý.

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

KIẾN THỨC GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG

1

 Triết học Mác – Lênin

9

 Toán Cao cấp

2

 Kinh tế chính trị Mác – Lênin

10

 Lý thuyết XS và TK toán

3

 Chủ nghĩa xã hội khoa học

11

 Tối ưu hoá (QHTT)

4

 Lịch sử Đảng Cộng Sản Việt Nam

12

 Ngoại ngữ

5

 Tư tưởng Hồ Chí Minh

13

 Tin học đại cương

6

 Kinh tế vĩ mô

14

 Giáo dục Thể chất

7

 Kinh tế vi mô

15

 Giáo dục Quốc phòng

8

 Kinh tế quốc tế

KIẾN THỨC GIÁO DỤC CHUYÊN NGHIỆP

a/ Kiến thức cơ sở khối ngành

1

 Tâm lý học quản lý

4

 Lý luận Nhà nước và pháp luật ( PLĐC)

2

 Đại cương văn hóa Việt Nam

5

 Lịch sử nhà nước và pháp luật (Việt Nam & thế giới)

3

 Lô gíc học

6

 Luật học so sánh

b/ Kiến thức cơ sở ngành

1

Kinh tế lượng

13

 Luật tài chính

2

Lịch sử các học thuyết kinh tế

14

 Luật kinh doanh bảo hiểm

3

Nguyên lý thống kê kinh tế

15

 Luật sở hữu trí tuệ

4

Tài chính – tiền tệ

16

 Luật đất đai

5

 Luật hiến pháp

17

 Luật môi trường

6

 Luật hành chính

18

 Công pháp quốc tế

7

 Luật hình sự I, II,

19

 Tư pháp quốc tế

8

 Luật dân sự I, II

20

 PLuật Giao dịch thương mại quốc tế

9

 Luật tố tụng hình sự

21

 PLuật về thanh toán

10

 Luật tố tụng dân sự

22

 Luật Cạnh Tranh

11

 Luật thương mại I, II

23

 Luật Hôn nhân gia đình

12

 Luật lao động

24

 Luật ngân hàng & chứng khoán

c/ Kiến thức ngành

1

Kinh tế vi mô II

7

Dự báo kinh tế và phân tích dữ liệu

2

Kinh tế vĩ mô II

8

Kinh tế nông nghiệp I

3

Kinh tế phát triển

9

Kinh tế học lao động

4

Kinh tế công cộng

10

Phân tích lợi ích chi phí

5

Kinh tế môi trường

11

Thiết lập và thẩm định dự án

6

Phương pháp nghiên cứu kinh tế

12

Kế hoạch và chính sách kinh tế, xã hội I

d/ Kiến thức bổ trợ

1

 Nguyên lý kế toán

6

 Kỹ năng đàm phán & soạn thảo hợp đồng

2

 Tài chính – tiền tệ

6

 Kỹ năng hành nghề luật

3

 Quản trị học

7

 Ngoại ngữ CN (Tiếng Anh)

4

 Kỹ năng soạn thảo văn bản hành chính

e/ Thực tập nghề nghiệp, Khóa luận (hoặc thi tốt nghiệp)

(Theo Chương trình đào tạo của Trường ĐH Kinh tế Tp.HCM)