Ngành Sư phạm Địa lý

Ngành đào tạo:           SƯ PHẠM ĐỊA LÝ (Geography Teacher Education)

Trình độ đào tạo:        Đại học

Thời gian đào tạo:       4 năm

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

Mục tiêu chung

Đào tạo cử nhân khoa học ngành Địa lý có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khỏe tốt. Nắm vững các tri thức về địa lý cơ bản và phương pháp giảng dạy Địa lý ở trường Trung học phổ thông. Có khả năng giảng dạy các kiến thức địa lý cho học sinh trung học phổ thông đáp ứng chương trình phân ban cũng như chuyên ban phù hợp với nội dung đổi mới phương pháp dạy và học ở trường Trung học phổ thông hiện nay.

Mục tiêu cụ thể

Về phẩm chất đạo đức

Có phẩm chất cơ bản của người giáo viên nhà trường xã hội chủ nghĩa Việt Nam: thấm nhuần thế giới quan Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, yêu học sinh, yêu nghề, có ý thức trách nhiệm cao, có đạo đức tốt, có tác phong mẫu mực của người giáo viên.

Về kiến thức

– Hiểu biết rõ ràng về bản chất đối tượng, nhiệm vụ, phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu của khoa học địa lý. Nắm vững những tri thức địa lý cơ bản có quan hệ tới các hiện tượng, các quá trình tự nhiên.

– Nắm vững kiến thức cơ bản về địa lý kinh tế – xã hội đại cương, địa lý kinh tế – xã hội của các vùng, các quốc gia trên thế giới và cả ở Việt Nam.

– Hiểu đúng đắn mối quan hệ giữa tự nhiên và kinh tế, giữa con người với môi trường và sự phát triển bền vững.

– Hiểu rõ chủ trương đổi mới phương pháp dạy học ở các cấp học, bậc học của Đảng và Nhà nước hiện nay.

– Nắm được lý luận dạy học cơ bản, tiếp cận được các phương pháp dạy học hiện đại.

Về kỹ năng

– Có kỹ năng giải thích được các hiện tượng địa lý tự nhiên, các quá trình kinh tế – xã hội đề cập đến trong chương trình trung học phổ thông.

– Có khả năng áp dụng các phương pháp tiên tiến và phương tiện dạy học hiện đại vào các quá trình dạy học địa lý ở các trường trung học phổ thông của nước ta, nâng cao chất lượng dạy học địa lý.

– Có khả năng nghiên cứu tìm hiểu tự nhiên, kinh tế – xã hội khu vực, địa phương phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập địa lý và thực tiễn phát triển kinh tế – xã hội.

– Có kỹ năng sư phạm, khả năng vận dụng những hiểu biết và kỹ năng nghề nghiệp vào việc dạy học địa lý ở các trường trung học phổ thông.

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Danh mục các học phần bắt buộc

Kiến thức giáo dục đại cương

1

Triết học Mác – Lênin

8

Giáo dục Quốc phòng

2

Kinh tế chính trị Mác – Lênin

9

Phương pháp nghiên cứu khoa học

3

Chủ nghĩa xã hội khoa học

10

Tin học

4

Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam

11

Tâm lý học

5

Tư tưởng Hồ Chí Minh

12

Giáo dục học

6

Ngoại ngữ

13

Quản lý hành chính Nhà nước và Quản lý ngành giáo dục và đào tạo

7

Giáo dục thể chất

Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp

1

Địa chất đại cương

8

Địa lý tự nhiên Việt Nam 2

2

Bản đồ học đại cương

9

Địa lý kinh tế – xã hội đại cương 1

3

Lý luận dạy học địa lý

10

Địa lý kinh tế – xã hội đại cương 2

4

Địa lý tự nhiên đại cương 1

11

Địa lý kinh tế – xã hội Việt Nam 1

5

Địa lý tự nhiên đại cương 2

12

Địa lý kinh tế – xã hội Việt Nam 2

6

Địa lý tự nhiên đại cương 3

13

Địa lý kinh tế – xã hội Việt Nam 3

7

Địa lý tự nhiên Việt Nam 1

Nội dung các học phần bắt buộc (Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp)

Địa chất đại cương

Nội dung môn học bao gồm: Đối tượng, nhiệm vụ, các phương pháp nghiên cứu địa chất học; cấu tạo và các tính chất vật lý, hóa học của Trái Đất; đại cương về khoáng vật và đá; các quá trình địa chất (các quá trình địa chất nội lực và các quá trình địa chất ngoại lực); các thuyết địa kiến tạo.

Bản đồ học đại cương

Nội dung môn học bao gồm: kiến thức cơ bản về bản đồ địa lý: khái niệm, cơ sở toán học của bản đồ địa lý, ngôn ngữ bản đồ, tổng quát hóa bản đồ địa lý; những đặc trưng của bản đồ địa lý trong nhà trường, các phương pháp thành lập và sử dụng bản đồ giáo khoa.

Phương pháp dạy học Địa lý 

Nội dung môn học bao gồm: Đối tượng, nhiệm vụ và phương pháp nghiên cứu bộ môn; môn Địa lý trong nhà trường phổ thông; hệ thống tri thức địa lý và quá trình nắm tri thức của học sinh; vận dụng các quan điểm và xu thế mới vào việc dạy học địa lý; quá trình dạy học, các phương pháp và kỹ thuật dạy học địa lý, các phương tiện và thiết bị dạy học địa lý, hình thức tổ chức dạy học địa lý ở trường phổ thông; kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh.

Địa lý tự nhiên đại cương 1 (Trái Đất – Thạch quyển)

Nội dung môn học bao gồm: những kiến thức cơ bản về Trái Đất: cấu tạo, hình dạng, kích thước Trái Đất và những hệ quả của nó; vận động của Trái Đất và các hệ quả địa lý; những kiến thức cơ bản về Thạch quyển; địa hình bề mặt Trái Đất (địa hình lục địa, địa hình dưới đáy biển và đại dương).

Địa lý tự nhiên đại cương 2 (Khí quyển – Thủy quyển)

Nội dung môn học bao gồm: những kiến thức cơ bản về Khí quyển: khái niệm khí quyển; bức xạ mặt trời và chế độ nhiệt; nước trong khí quyển; khí áp và hoàn lưu khí quyển; thời tiết và khí hậu; những kiến thức cơ bản về Thủy quyền: Khái niệm thủy quyền; các dạng nước thiên nhiên; tuần hoàn nước; nước trên lục địa.

Địa lý tự nhiên đại cương 3 (Thổ nhưỡng – Sinh quyển – Lớp vỏ cảnh quan)

Nội dung môn học bao gồm: khái niệm cơ bản về sự hình thành và phân bố thổ nhưỡng trên thế giới; sinh quyển và sự phân bố các đới sinh vật trên Trái Đất; loài người trên Trái Đất; lớp vỏ cảnh quan và các quy luật địa lý chung của Trái Đất; một số vấn đề về sử dụng hợp lý tự nhiên.

Địa lý tự nhiên Việt Nam 1 (Phần khái quát)

Nội dung môn học bao gồm: khái quát về vị trí địa lý, lịch sử phát triển của tự nhiên Việt Nam và sự hình thành khoáng sản; đặc điểm địa hình, các kiểu địa hình chủ yếu; khí hậu Việt Nam và sự phân hóa đa dạng của khí hậu; đặc điểm chung của sông ngòi và các hệ thống sông chính của Việt Nam; đặc điểm hải văn Biển Đông; đặc điểm chung của thổ nhưỡng và các loại đất chính; đặc điểm chung của giới sinh vật và các kiểu thảm thực vật chính ở nước ta; đặc điểm chung của tự nhiên Việt Nam.

Địa lý tự nhiên Việt Nam 2 (Phần khu vực)

Nội dung môn học bao gồm: cơ sở lý luận về phân vùng địa lý tự nhiên lãnh thổ Việt Nam (các nguyên tắc và phương pháp phân vùng địa lý tự nhiên; các quy luật phân hóa địa lý tự nhiên Việt Nam; hệ thống phân vùng địa lý tự nhiên Việt Nam); các miền tự nhiên: Miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ; Miền Tây Bắc và Bắc Trung Bộ; Miền Nam Trung Bộ và Nam Bộ).

Địa lý kinh tế – xã hội đại cương 1

Nội dung môn học bao gồm: đối tượng, nhiệm vụ, phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu địa lý kinh tế – xã hội; môi trường, tài nguyên và sự phát triển bền vững; những vấn đề cơ bản của địa lý dân cư và quần cư; một số khía cạnh của địa lý xã hội.

Địa lý kinh tế – xã hội đại cương 2

Nội dung môn học bao gồm: những vấn đề cơ bản về địa lý kinh tế – xã hội và tổ chức lãnh thổ sản xuất của các ngành kinh tế chủ yếu: nông – lâm – ngư nghiệp, công nghiệp, dịch vụ; cơ sở lý luận về tổ chức đời sống kinh tế – xã hội.

Địa lý kinh tế – xã hội Việt Nam 1

Nội dung môn học bao gồm: những kiến thức cơ bản về nguồn lực phát triển kinh tế – xã hội Việt Nam: vị trí địa lý; môi trường và tài nguyên thiên nhiên; những vấn đề địa lý dân cư (dân cư, lao động, dân tộc, sự phân bố dân cư và quần cư; chất lượng cuộc sống).

Địa lý kinh tế – xã hội Việt Nam 2

Nội dung môn học bao gồm: cơ cấu kinh tế; đặc điểm phát triển và tổ chức lãnh thổ các ngành kinh tế Việt Nam: nông – lâm – ngư nghiệp, công nghiệp và các ngành dịch vụ (giao thông vận tải và thông tin liên lạc, thương mại, du lịch).

Địa lý kinh tế – xã hội Việt Nam 3

Nội dung môn học bao gồm: sự phân hóa nền kinh tế – xã hội theo các vùng ở Việt Nam; các vùng địa lý kinh tế – xã hội: Trung du và miền núi Bắc Bộ; đồng bằng sông Hồng; Bắc Trung Bộ; duyên hải Nam Trung Bộ; Tây Nguyên; Đông Nam Bộ và đồng bằng sông Cửu Long; trong các vùng đều phân tích các thế mạnh và hạn chế để phát triển kinh tế – xã hội, hiện trạng phát triển và phân bố kinh tế; một số giải pháp để phát triển kinh tế – xã hội của vùng.