Ngành Sư phạm Kỹ thuật nông nghiệp

Ngành đào tạo:          SƯ PHẠM KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP

(Agrotechnology Teacher Education)

Trình độ đào tạo:       Đại học

Thời gian đào tạo:      4 năm

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

Mục tiêu chung

Đào tạo giáo viên Kỹ thuật nông nghiệp có năng lực chuyên môn, có sức khỏe tốt phục vụ cho việc đổi mới chương trình giáo dục phổ thông nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện thế hệ trẻ, đáp ứng yêu cầu phát triển nguồn nhân lực cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Mục tiêu cụ thể

Về phẩm chất đạo đức

Có phẩm chất cơ bản của nhà giáo trong nhà trường XHCN Việt Nam: thấm nhuần thế giới quan Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, yêu người học, yêu nghề, có ý thức trách nhiệm cao, có đạo đức tốt, có tác phong mẫu mực của nhà giáo.

Về kiến thức

Chương trình trang bị cho sinh viên cơ sở khoa học và nguyên lý cơ bản của các quy trình kỹ thuật sản xuất, bảo quản và chế biến sản phẩm nông, lâm, thủy sản; những kỹ năng thực hành, phương pháp tiếp cận khoa học để góp phần giải quyết những vấn đề thực tiễn của giáo dục và của sản xuất nông – lâm – ngư nghiệp ở địa phương.

Về kỹ năng

Sinh viên tốt nghiệp ngành Kỹ thuật nông nghiệp phải có đủ năng lực để dạy học phần Kỹ thuật nông nghiệp trong chương trình môn Công nghệ ở các trường phổ thông trung học, trung tâm hướng nghiệp dạy nghề, trung học chuyên nghiệp và các trường CĐSP. Ngoài ra, cử nhân ngành Sư phạm Kỹ thuật nông nghiệp có thể đảm nhận những công việc ở các trung tâm khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư ở các địa phương và trong các viện nghiên cứu.

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Danh mục các học phần bắt buộc

Kiến thức giáo dục đại cương

1

Triết học Mác – Lênin

8

Giáo dục Quốc phòng

2

Kinh tế chính trị Mác – Lênin

9

Phương pháp nghiên cứu khoa học

3

Chủ nghĩa xã hội khoa học

10

Tin học

4

Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam

11

Tâm lý học

5

Tư tưởng Hồ Chí Minh

12

Giáo dục học

6

Ngoại ngữ

13

Quản lý hành chính Nhà nước và Quản lý ngành giáo dục và đào tạo

7

Giáo dục thể chất

Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp

1

Động vật không xương sống

10

Tổ chức học và Phôi thai học

2

Động vật có xương sống

11

Vi sinh vật học

3

Hình thái – Giải phẫu thực vật

12

Sinh thái nông nghiệp

4

Phân loại thực vật

13

Khí tượng nông nghiệp

5

Hóa sinh học

14

Công nghệ sinh học trong nông nghiệp

6

Sinh lý thực vật

15

Phương pháp thí nghiệm nông nghiệp

7

Giải phẫu động vật

16

Bảo vệ thực vật

8

Sinh lý động vật

17

Lý luận dạy học Kỹ thuật nông nghiệp

9

Di truyền học

Nội dung các học phần bắt buộc (Phần kiến thức giáo dục chuyên nghiệp)

Động vật không xương sống

Giới thiệu cho sinh viên những kiến thức cơ bản về cấu trúc cơ thể, sinh sản, phát triển, hệ thống phân loại từng ngành và từng lớp động vật không xương sống.

Động vật có xương sống

Học phần cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về cấu trúc hình thái, giải phẫu cơ thể của động vật, mối liên quan giữa cấu tạo, chức phận của các cơ quan trong cơ thể động vật; giới thiệu hệ thống phân loại.

Hình thái – Giải phẫu thực vật

Học phần giới thiệu cho sinh viên những kiến thức về hình dạng và cấu tạo bên ngoài của cơ thể thực vật, hệ thống tổ chức hoàn chỉnh từ tế bào đến từng loại mô, từng cơ quan và toàn bộ cơ thể thực vật.

Phân loại thực vật

Học phần trang bị cho sinh viên những kiến thức về giới thực vật, sự phân chia giới thực vật thành các bậc đơn vị khác nhau và con đường tiến hóa của chúng trong tự nhiên.

Hóa sinh học

Học phần trang bị cho sinh viên một số kiến thức về thành phần hóa học, cấu tạo tế bào, các quá trình trao đổi chất và năng lượng của tế bào và cơ thể sống.

Sinh lý thực vật

Học phần cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về các quá trình sinh lý diễn ta trong cây, mối quan hệ giữa các quá trình này, ứng dụng vào tăng năng suất cây trồng.

Giải phẫu động vật

Học phần trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản nhất về giải phẫu, chức năng của từng cơ quan trong cơ thể động vật.

Sinh lý động vật

Học phần giới thiệu cho sinh viên những kiến thức cơ bản nhất về quá trình sinh lý, cơ chế điều hòa các chức năng và hoạt động sinh lý trong cơ thể động vật.

Di truyền học

Môn học trang bị cho sinh viên một số kiến thức cơ bản, hiện đại về cấu trúc chức năng của vật chất di truyền ở các cấp độ tổ chức của sự sống và quy luật di truyền biến dị.

Tổ chức học và Phôi thai học

Học phần giới thiệu cho sinh viên những kiến thức cơ bản về cấu trúc vi thể, siêu vi thể, các chức năng sinh lý của các tế bào và các cơ quan trong cơ thể vật nuôi; hiểu biết cơ bản về phôi thai vật nuôi.

Vi sinh vật học

Học phần trang bị cho sinh viên những kiến thức về đặc điểm hình thái, cấu tạo và hoạt động sống của vi sinh vật; trình bày những nhóm vi sinh vật chính có ý nghĩa trong nông nghiệp, những ứn dụng của chúng  trong bảo quản, chế biến nông – lâm – thủy sản, trong việc sản xuất thức ăn gia súc, phân bón và thuốc trừ sâu sinh học.

Sinh thái nông nghiệp

Học phần trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về sinh thái học, về mối quan hệ sinh thái trong nội bộ quần thể, quần xã; những kiến thức cơ bản về mối quan hệ vật chất và năng lượng trong hệ sinh thái nông nghiệp.

Khí tượng nông nghiệp

Học phần giới thiệu cho sinh viên kiến thức cơ bản về ảnh hưởng của yếu tố khí hậu đến sản xuất và đời sống, những phương pháp khai thác tài nguyên khí hậu một cách hợp lý, có hiệu quả.

Công nghệ sinh học trong nông nghiệp

Học phần trang bị cho sinh viên những kiến thức chung nhất của công nghệ AND tái tổ hợp, công nghệ vi sinh và công nghệ tế bào, những ứng dụng của công nghệ  sinh học trong sản xuất nông – lâm – ngư nghiệp.

Phương pháp thí nghiệm nông nghiệp

Học phần trang bị cho sinh viên những nguyên lý kỹ thuật thiết kế, bố trí các thí nghiệm nghiên cứu trong nông – lâm- ngư nghiệp; sử dụng các phương pháp thống kê để phân tích, đánh giá các kết quả thí nghiệm thu được và rút ra những kết luận cần thiết.

Bảo vệ thực vật

Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về côn trùng và bệnh cây. Nguyên lý chung về phòng trừ dịch hại cây trồng; tính chất, tác dụng của một số thuốc hóa học và sinh học phòng trừ dịch hại cây trồng; đặc điểm một số sâu, bệnh hại trên đối tượng cây trồng chính và cách phòng trừ của chúng.

Lý luận dạy học Kỹ thuật nông nghiệp

Học phần Lý luận dạy học KTNN hướng dẫn cho sinh viên vận dụng kiến thức tâm lý học, giáo dục học vào dạy học bộ môn nhằm trực tiếp hình thành năng lực sư phạm trong mục tiêu đào tạo giáo viên, hướng dẫn cho sinh viên phân tích, thiết kế và triển khai các bài dạy theo hướng tích cực hóa hoạt động của học sinh.