Ngành Sư phạm Tin học

Ngành đào tạo:          SƯ PHẠM TIN HỌC (Informatic Teacher Education)

Trình độ đào tạo:       Đại học

Thời gian đào tạo:      4 năm

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

Mục tiêu chung

Đào tạo cử nhân Sư phạm Tin học:

– Có đủ năng lực chuyên môn và nghiệp vụ đảm bảo việc tổ chức dạy học môn Tin học cho các lớp trung học phổ thông cũng như đáp ứng yêu cầu phát triển giáo dục trung học phổ thông về quy mô, chất lượng, hiệu quả phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; có tiềm lực để không ngừng hoàn thiện trình độ đào tạo ban đầu, vươn lên đáp ứng những yêu cầu đổi mới mục tiêu, nội dung phương pháp, hình thức kiểm tra đánh giá kết quả giáo dục/dạy học môn tin học.

– Có khả năng đảm nhiệm công việc khác ngoài môn Tin học trong kế hoạch dạy học ở trường trung học phổ thông: làm công tác chủ nhiệm lớp, tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp…

Mục tiêu cụ thể

Về phẩm chất đạo đức

Có phẩm chất cơ bản của người giáo viên nhà trường xã hội chủ nghĩa Việt Nam: thấm nhuần thế giới quan Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, yêu học sinh, yêu nghề, có ý thức trách nhiệm cao, có đạo đức tốt, có tác phong mẫu mực của người giáo viên.

Về kiến thức

– Có khả năng sư phạm và hiểu biết tâm lý học sinh cũng như năng lực trình bày cô đọng các vấn đề khoa học.

– Có khả năng làm việc có hiệu quả như thành viên của một nhóm nghiên cứu tin học và phát triển phần mềm.

– Có trình độ toán rời rạc cao để hiểu và giải quyết được các mối liên quan có bản chất toán học thuộc các vấn đề phải giải quyết.

– Tự quản lý việc tự học và tự nâng cao trình độ, bao gồm việc quản lý thời gian và năng lực tổ chức; giữ vững sự phát triển của cá nhân luôn theo sát sự phát triển kiến thức của công nghệ thông tin.

Về kỹ năng

– Có kỹ năng thực hiện, phác thảo và nâng cao hệ thống phần mềm dựa trên cơ sở máy tính.

– Có kỹ năng đánh giá hệ thống máy tính theo các thuộc tính chất lượng nói chung  và các khả năng ứng dụng để giải quyết các vấn đề thực tế.

– Có kỹ năng sử dụng các nguyên tắc quản lý có hiệu lực các thông tin, tổ chức thông tin và năng lực thu hồi thông tin cho các loại thông tin khác nhau, kể cả văn bản, hình ảnh, âm thanh và băng hình.

– Có kỹ năng áp dụng các nguyên lý về sự giao tiếp người – máy để đánh giá và thiết kế một khối lượng lớn các sản phẩm dựa trên sử dụng giao diện chung, các trang Web và các hệ thống truyền thông.

– Có kỹ năng phát triển công việc một cách hiệu quả thông qua sử dụng các công cụ để thiết kế và xây dựng các phần mềm cho máy tính để giải quyết các vấn đề thực tiễn.

Biết cách thao tác các công cụ máy tính và sử dụng hệ thống phần mềm một cách hiệu quả.

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Danh mục các học phần bắt buộc

Kiến thức giáo dục đại cương

1

Triết học Mác – Lênin

8

Giáo dục Quốc phòng

2

Kinh tế chính trị Mác – Lênin

9

Phương pháp nghiên cứu khoa học

3

Chủ nghĩa xã hội khoa học

10

Tin học

4

Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam

11

Tâm lý học

5

Tư tưởng Hồ Chí Minh

12

Giáo dục học

6

Ngoại ngữ

13

Quản lý hành chính Nhà nước và Quản lý ngành giáo dục và đào tạo

7

Giáo dục thể chất

Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp

1

Toán rời rạc

10

Lập trình hướng đối tượng

2

Tối ưu hóa quá trình ngẫu nhiên

11

Nhập môn cơ sở dữ liệu

3

Ngôn ngữ lập trình bậc cao

12

Hệ quản trị cơ sở dữ liệu

4

Phương pháp dạy học Tin học

13

Nhập môn công nghệ phần mềm

5

Truyền và bảo mật thông tin

14

Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin

6

Lý thuyết tính toán

15

Nhập môn mạng

7

Cấu trúc dữ liệu và giải thuật

16

Nhập môn trí tuệ nhân tạo

8

Kiến trúc máy tính

17

Phân tích và thiết kế thuật toán

9

Nguyên lý hệ điều hành

Nội dung các học phần bắt buộc (Phần Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp)

Toán rời rạc

Nội dung môn học bao gồm: các kiến thức cơ sở của ngành công nghệ thông tin như lý thuyết tập hợp, thuật toán, logic mệnh đề, đại số Boole, lý thuyết đồ thị.

Phương pháp tối ưu và quá trình ngẫu nhiên

Nội dung môn học bao gồm: hai khối kiến thức cơ bản của quá trình tối ưu hóa: quy luật dừng của quá trình ngẫu nhiên và phương pháp quy hoạch động trên quá trình ngẫu nhiên khi đã dừng. Ứng dụng giải quyết ba bài toàn: phục vụ xếp hàng, quản lý kho và quản trị thiết bị.

Ngôn ngữ lập trình bậc cao   

Nội dung môn học bao gồm: các kiến thức nâng cao của Turbo Pascal: thủ tục và hàm, các cấu trúc dữ liệu phức tạp và đồ họa.

Phương pháp dạy học Tin học

Nội dung môn học bao gồm: những cơ sở lý luận của phương pháp dạy học bộ môn như:

+ Các biện pháp phát triển tư duy sáng tạo cho học sinh.

+ Tổ chức dạy học bằng hoạt động, thông qua hoạt động.

+ Kiến thức về các phương pháp dạy học truyền thống và hiện đại.

+ Lựa chọn, sử dụng phù hợp các phương pháp dạy học.

+ Thiết kế kế hoạch năm học, học kỳ và bài giảng (giáo án)…

Truyền và bảo mật thông tin 

Nội dung môn học bao gồm: các phương pháp xây dựng độ đo thông tin, truyền thông tin trên kênh truyền số, sửa lỗi và mật mã.

Lý thuyết tính toán    

Nội dung môn học bao gồm: các kiến thức về ngôn ngữ hình thức, các ô-tô-mát, máy Turing và khả năng tính toán của máy tính trừu tượng.

Cấu trúc dữ liệu và giải thuật

Nội dung môn học bao gồm: các kiến thức hiểu về cấu trúc dữ liệu và thuật toán, phương pháp giải một số bài toán thông dụng, khả năng cài đặt bằng chương trình các thuật toán trên một số ngôn ngữ lập trình cụ thể.

Kiến trúc máy tính

Nội dung môn học bao gồm: các kiến thức về hệ đếm, khái niệm về các mạch logic cấu thành các phần tử của hệ thống máy tính; các bộ phận chính của máy tính: CPU và các lệnh của ngôn ngữ máy; bộ nhớ chính và cơ chế quản lý bộ nhớ; các giao diện vào ra; hệ điều hành và vai trò của nó trong hệ thống máy tính.

Nguyên lý hệ điều hành

Nội dung môn học bao gồm: các kiến thức cơ bản về hệ điều hành máy tính, giúp sinh viên hiểu được vai trò của hệ điều hành và nguyên lý hoạt động của nó; giúp sinh viên nắm bắt được nguyên lý và kỹ thuật thiết kế hệ điều hành và cách ứng dụng các cơ chế trong việc thiết kế các hệ điều hành hiện đại và các hệ điều hành thông dụng.

Lập trình hướng đối tượng     

Nội dung môn học bao gồm: các cấu trúc dữ liệu và thiết kế giải thuật hướng đối tượng, minh họa cụ thể trên ngôn ngữ lập trình C và C++.

Nhập môn cơ sở dữ liệu

Nội dung môn học bao gồm: các nguyên lý và ứng dụng cơ sở dữ liệu; các kỹ thuật xây dựng thiết kế và tạo lập cơ sở dữ liệu; phương pháp cập nhật và khai thác thông tin từ cơ sở dữ liệu; chuẩn hóa lược đồ cơ sở dữ liệu và khả năng thực hiện trên máy tính.

Hệ quản trị cơ sở dữ liệu

Nội dung môn học bao gồm: các kiến thức về thành phần và các chức năng cơ bản của một hệ quản trị cơ sở dữ liệu kiểu quan hệ; trong các nội dung nói trên, tập trung vào các khả năng khai báo dữ liệu, thao tác dữ liệu, truy vấn và quản trị giao dịch của ngôn ngữ cơ sở dữ liệu SQL.

Nhập môn Công nghệ phần mềm

Nội dung môn học bao gồm: các quy trình xây dựng và đánh giá một phần mềm; vận dụng để xây dựng được những phần mềm cỡ nhỏ đáp ứng thực tế công việc và các đề án.

Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin

Nội dung môn học bao gồm: các phương pháp phân tích, thiết kế và phát triển một hệ thống thông tin; vận dụng để xây dựng, vận hành và bảo trì hệ thống thông tin.

Nhập môn mạng máy tính

Điều kiện tiên quyết: sinh viên phải sử dụng được các phần mêm Tin học văn phòng và có hiểu biết sơ bộ về cấu trúc máy tính.

Nội dung môn học bao gồm: những khái niệm, mô hình lý thuyết, công nghệ và nguyên lý kết nối cơ bản của mạng máy tính; phần thực hành giúp học viên làm quen với hoạt động của mạng, bước đầu học sử dụng một số phần mềm mạng cơ bản.

Nhập môn trí tuệ nhân tạo

Nội dung môn học bao gồm: các kiến thức cơ bản về tìm kiếm trong không gian trạng thái; các thuật toán tìm kiếm theo kinh nghiệm, biểu diễn tri thức và lập luận.

Phân tích và thiết kế thuật toán

Nội dung môn học bao gồm: các nguyên lý lập trình, công cụ và môi trường lập trình cũng như các nguyên lý và phương pháp đánh giá độ phức tạp thuật toán.