Nhiều chính sách giáo dục mới được áp dụng từ tháng 2/2024

Từ tháng 2/2024 có nhiều chính sách giáo dục mới bắt đầu được áp dụng. Trong đáng chú là quy định về quy định về lựa chọn sách giáo khoa và xét tốt nghiệp THCS.

Quy định mới về tốt nghiệp THCS

Quy chế xét công nhận tốt nghiệp THCS mới ban hành kèm Thông tư số 31/2023/TT-BGDĐT sẽ có hiệu lực từ ngày 15/2/2024.

Quy định mới về tốt nghiệp THCS
Quy định mới về tốt nghiệp THCS

Quy chế có hai điểm mới là được tổ chức 2 lần xét công  nhận tốt nghiệp THCS trong năm và bỏ xếp loại THCS. Cụ thể:

Đối với cơ sở giáo dục thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông cấp THCS trong năm có học sinh hết lớp 9 được tổ chức xét công nhận nhiều nhất 2 lần. Lần 1 được thực hiện này sau khi kết thúc năm học. Lần 2 (nếu có) được thực hiện trước năm học mới.

Đối với cơ sở giáo dục thực hiện Chương trình giáo dục thường xuyên cấp THCS, trong năm có học sinh học hết lớp 9 được tổ chức công nhận tốt nghiệp ít nhất 1 lần ngay sau khi kết  thúc năm học.

Trong trường hợp học sinh chưa được công nhận hoàn thành Chương trình giáo dục phổ thông THCS sẽ được nhà trường tổ chức cho học lại, rèn luyện trong kỳ nghỉ hè, được kiểm tra, đánh giá lại các môn học, hoạt động giáo dục trong kỳ nghỉ hè theo quy định của Bộ GD&ĐT)

Ngoài ra, theo Thông tư số 31/2023/TT-BGDĐT quy định không còn xếp loại tốt nghiệp giỏi, khá, trung bình.

Học sinh được công nhận tốt nghiệp THCS nếu có đủ các điều kiện sau: không quá 21 tuổi (tính theo năm) đối với học sinh học hết Chương trình giáo dục phổ thông cấp THCS, đối với học viên học hết Chương trình giáo dục thường xuyên cấp THCS từ 15 tuổi trở lên (tính theo năm).

Với trường hợp học sinh ở nước ngoài về nước, học vượt lớp, học ở độ tuổi cao hơn độ tuổi quy định, thực hiện theo quy định về độ tuổi theo cấp học của Bộ GD&ĐT. Đã hoàn thành Chương trình giáo dục phổ thông cấp THCS hoặc Chương trình giáo dục thường xuyên cấp THCS có đầy đủ hồ sơ theo quy định.

Học sinh THCS nghỉ quá 45 buổi ở năm học lớp 9 vẫn được tốt nghiệp.

Việc xét công nhận tốt nghiệp căn cứ vào kết quả rèn luyện và kết quả học tập năm học lớp 9. Học sinh được công nhận tốt nghiệp thì được cấp bằng tốt nghiệp THCS.

Quy định mới về lựa chọn sách giáo khoa

Từ ngày 12/2, Bộ Giáo dục và Đào tạo chính thức trao quyền lựa chọn sách giáo khoa cho các cơ sở giáo dục thay vì Ủy ban nhân cấp tỉnh như trước đây. Theo đó, mối cơ sở giáo dục thành lập 1 hội đồng lựa chọn sách giáo khoa, đảm bảo thực hiện dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch, vì quyền lợi của học sinh.

Quy định mới về lựa chọn sách giáo khoa
Quy định mới về lựa chọn sách giáo khoa

Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa của cơ sở giáo dục do Hiệu trưởng cơ sở giáo dục hoặc Giám đốc trung tâm giáo dục thường xuyên, Giám đốc trung tâm giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên, người đứng đầu các cơ sở giáo dục thực hiện chương trình giáo dục phổ thông, chương trình giáo dục thường xuyên cấp THCS, THPT(người đứng đầu) thành lập, giúp người đứng đầu cơ sở giáo dục lựa chọn sách giáo khoa (Theo thông tư).

Một cơ sở giáo dục thành lập 1 Hội đồng. Đối với cơ sở giáo dục có nhiều cấp học, mỗi cấp học thành lập 1 Hội đồng. 

Trong đó, Hội đồng bao gồm: Người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu, tổ trưởng tổ chuyên môn, nhóm chuyên môn, phòng chuyên môn (tổ chuyên môn), đại diện giáo viên, đại diện Ban đại diện cha mẹ học sinh của cơ sở giáo dục.

Cũng có hiệu lực trong tháng 2, một thông tư khác của Bộ Giáo dục và Đào tạo: quy chế đào tạo từ xa trình độ đại học. Theo thông tư quy định không được đào tạo từ xa đối với các ngành thuộc lĩnh vực sức khỏe có cấp chứng chỉ hành nghề và nhóm ngành đào tạo giáo viên không được đào tạo từ xa.