NUÔI TRỒNG THỦY SẢN NƯỚC MẶN, NƯỚC LỢ

 

TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG

1- Kiến thức nghề nghiệp: Hiểu được kiến thức cơ bản về:

+ Thủy sinh vật, ngư loại, quản lý môi trường ao nuôi, công trình nuôi thủy sản, dinh dưỡng và thức ăn trong nuôi trồng thủy sản, phòng và trị bệnh các đối tượng thủy sản có giá trị kinh tế và an toàn lao động trong nuôi trồng thủy sản;

+ Kỹ thuật sản xuất giống, nuôi thương phẩm các đối tượng thủy sản nước mặn lợ có giá trị kinh tế, bảo quản sản phẩm sau thu hoạch, vận chuyển động vật thủy sản;

+ Khởi sự doanh nghiệp, tổ chức quản lý sản xuất, kỹ năng giao tiếp, khuyến nông khuyến ngư, khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản.

2- Kỹ năng nghề nghiệp:

+ Nhận biết chính xác các đối tượng thủy sản có giá trị kinh tế, các loài thủy sinh vật làm thức ăn cho động vật thủy sản;

+ Chuẩn bị được các công trình nuôi thủy sản, sử dụng hiệu quả thức ăn trong nuôi trồng thủy sản, quản lý được môi trường, dịch bệnh trong nuôi trồng thủy sản;

+ Thực hiện được biện pháp kỹ thuật sản xuất giống, nuôi thương phẩm các đối tượng thủy sản nước mặn lợ có giá trị kinh tế;

+ Lập và tổ chức thực hiện được kế hoạch sản xuất;

+ Thực hiện được biện pháp kỹ thuật khai thác, bảo quản và tiêu thụ sản phẩm thủy sản.

3- Cơ hội việc làm

Nghề nuôi trồng thuỷ sản nước mặn, nước lợ là nghề có phạm vi hoạt động rộng ở các vùng ven biển, các trạm, trang trại và doanh nghiệp. Người học nghề nuôi trồng thuỷ sản nước mặn, nước lợ có thể tham gia vào các vị trí sau:

+ Kỹ thuật viên sản xuất giống thuỷ sản nước mặn, nước lợ đào tạo trình độ 3/5;

+ Kỹ thuật viên nuôi thuỷ sản nước mặn, nước lợ đào tạo trình độ 4/5;

+ Nhân viên bảo quản sản phẩm thuỷ sản sau thu hoạch đào tạo trình độ 3/5.

4- Các môn học chính

– Thủy sinh vật

– Ngư loại

– Công trình nuôi thuỷ sản

– Dinh dưỡng và thức ăn trong nuôi thủy sản.

– Quản lý chất lượng nước trong nuôi thuỷ sản

– Bệnh động vật thuỷ sản

– An toàn lao động trong nuôi trồng thủy sản

– Sản xuất giống cá biển

– Sản xuất giống tôm sú

– Sản xuất giống tôm he chân trắng

– Nuôi cá lồng trên biển

– Nuôi cá trong ao nước lợ

– Nuôi tôm sú thương phẩm

– Nuôi tôm he chân trắng thương phẩm

– Nuôi cua biển

– Vận chuyển động vật thuỷ sản

– Thực tập sản xuất

– Thực tập tốt nghiệp

TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP

1- Kiến thức nghề nghiệp: Hiểu được kiến thức cơ bản về:

+ Công trình nuôi thủy sản, quản lý chất lượng nước, dinh dưỡng và thức ăn trong nuôi trồng thủy sản, bệnh động vật thủy sản và an toàn lao động trong nuôi trồng thủy sản;

+ Kỹ thuật sản xuất giống, nuôi thương phẩm các đối tượng thủy sản nước mặn lợ có giá trị kinh tế, vận chuyển động vật thủy sản;

+ Khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản, bảo quản và tiêu thụ sản phẩm sản phẩm sau thu hoạch, kỹ năng giao tiếp.

2- Kỹ năng nghề nghiệp:

+ Nhận biết chính xác các đối tượng thủy sản có giá trị kinh tế, các loài thủy sinh vật làm thức ăn cho động vật thủy sản;

+ Chuẩn bị được các công trình nuôi thủy sản, sử dụng hiệu quả thức ăn trong nuôi trồng thủy sản, quản lý được môi trường, dịch bệnh trong nuôi trồng thủy sản;

+ Thực hiện được biện pháp kỹ thuật sản xuất giống, nuôi thương phẩm các đối tượng thủy sản nước mặn lợ có giá trị kinh tế;

3. Cơ hội việc làm

Nghề nuôi trồng thuỷ sản nước mặn, nước lợ là nghề có phạm vi hoạt động rộng ở các vùng ven biển, các trạm, trang trại và doanh nghiệp. Người học nghề nuôi trồng thuỷ sản nước mặn, nước lợ có thể tham gia vào các vị trí sau:

+ Kỹ thuật viên sản xuất giống thuỷ sản nước mặn, nước lợ đào tạo trình độ 2/5;

+ Kỹ thuật viên nuôi thuỷ sản nước mặn, nước lợ đào tạo trình độ 2/5;

+ Nhân viên bảo quản sản phẩm thuỷ sản sau thu hoạch đào tạo trình độ 2/5.

4- Các môn học chính

– Công trình nuôi thuỷ sản

– Quản lý chất lượng nước trong nuôi thuỷ sản

– Dinh dưỡng và thức ăn trong nuôi thủy sản

– Bệnh động vật thuỷ sản

– An toàn lao động trong nuôi trồng thủy sản

– Sản xuất giống cá biển

– Sản xuất giống tôm sú

– Sản xuất giống tôm he chân trắng

– Nuôi cá lồng trên biển

– Nuôi cá trong ao nước lợ

– Nuôi tôm sú thương phẩm

– Nuôi tôm he chân trắng thương phẩm

– Vận chuyển động vật thuỷ sản

– Thực tập tốt nghiệp