PHÂN TÍCH CÁC SẢN PHẨM LỌC DẦU

 

TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG

1- Kiến thức nghề nghiệp:

+ Trình bày đúng các kiến thức cơ bản và cơ sở của môn học đã được trang bị phù hợp với trình độ;

+ Vận dụng được các kiến thức về phân tích, kỹ thuật tiến hành để phân tích các chỉ tiêu cơ bản của dầu mỏ, khí và các sản phẩm lọc dầu;

+Trình bày được các quy trình phân tích dầu mỏ, khí và các sản phẩm lọc dầu trong các phòng thí nghiệm của các trung tâm nghiên cứu, các nhà máy chế biến khí, các nhà máy lọc dầu, các kho chứa sản phẩm năng lượng và phi năng lượng;

+ Thiết lập được công thức tính toán các kết quả phân tích;

+ Xử lý được các số liệu sau khi phân tích;

2- Kỹ năng nghề nghiệp:

+ Thực hiện thành thạo các quy trình phân tích các chỉ tiêu đã được học;

+ Xây dựng được phương án dự trù dụng cụ và hóa chất cho phòng thí nghiệm của nhà máy lọc dầu, các kho chứa xăng dầu;

+ Thực hiện được các kỹ năng phân tích dầu mỏ, khí và các sản phẩm lọc dầu trong các phòng thí nghiệm của các trung tâm nghiên cứu, các nhà máy chế biến khí, các nhà máy lọc dầu, các kho chứa sản phẩm năng lượng và phi năng lượng;

+ Tổ chức, điều hành được phòng thí nghiệm đã được phân công;

+ Vận hành thành thạo các trang thiết bị, máy móc trong phòng thí nghiệm phân tích các sản phẩm lọc dầu;

+ Thiết lập được quy trình phân tích cho các chỉ tiêu mới;

+ Xử lý được các sự cố về an toàn trong phòng thí nghiệm;

+ Hướng dẫn được những người có trình độ thấp hơn.

3- Cơ hội việc làm

Sau khi học xong chương trình này người học có cơ hội làm việc trong các phòng thí nghiệm của các trung tâm nghiên cứu, các nhà máy chế biến khí, các nhà máy lọc dầu, các kho chứa sản phẩm năng lượng và phi năng lượng và có khả năng tìm việc làm và tự tạo việc làm.

4- Các môn học chính

– Toán cao cấp

– Vật lý

– Hóa hữu cơ

– Hóa lý

– Hóa vô cơ

– Vẽ kỹ thuật

– Quản trị doanh nghiệp

– Kỹ thuật phòng thí nghiệm

– Kỹ thuật an toàn và bảo hộ lao động

– Cơ sở lý thuyết hóa phân tích 1

– Cơ sở lý thuyết hóa phân tích 2

– Hóa học dầu mỏ và khí

– Sản phẩm dầu khí

– Công nghệ chế biến dầu khí

– Thực hành chuyên ngành phân tích dầu khí

– Tin học ứng dụng trong hóa học

– Thực tập nhà máy lọc dầu

– Thực tập phòng thí nghiệm

– Phân tích các sản phẩm lọc dầu

– Đồ án chuyên ngành

– Thực tập tốt nghiệp

TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP

1- Kiến thức nghề nghiệp:

+ Trình bày đúng các kiến thức cơ bản và cơ sở của môn học đã được trang bị phù hợp với trình độ;

+ Trình bày được các công dụng của các thiết bị trong phòng thí nghiệm;

+ Trình bày được các quy trình phân tích đơn giản các sản phẩm lọc dầu trong các phòng thí nghiệm của các trung tâm nghiên cứu, các nhà máy chế biến khí, các nhà máy lọc dầu, các kho chứa sản phẩm năng lượng và phi năng lượng.

2- Kỹ năng nghề nghiệp:

+ Làm được các thí nghiệm đơn giản trong phòng thí nghiệm của các trung tâm nghiên cứu, các nhà máy chế biến khí, các nhà máy lọc dầu, các kho chứa sản phẩm năng lượng và phi năng lượng;

+ Sử dụng thành thạo các trang thiết bị phòng cháy chữa cháy trong phòng thí nghiệm;

+ Sử dụng được các trang thiết bị đơn giản trong phòng thí nghiệm của các trung tâm nghiên cứu, nhà máy lọc dầu, các tổng kho xăng dầu.

3- Cơ hội việc làm

– Sau khi học xong chương trình này người học có cơ hội làm việc trong các phòng thí nghiệm của các trung tâm nghiên cứu, các nhà máy chế biến khí, các nhà máy lọc dầu, các kho chứa sản phẩm năng lượng và phi năng lượng;

– Có khả năng tìm việc làm, tự tạo việc làm hoặc tiếp tục học lên trình độ cao hơn.

4- Các môn học chính

– Hóa hữu cơ

– Hóa lý

– Hóa vô cơ

– Quản trị doanh nghiệp

– Kỹ thuật an toàn và bảo hộ lao động

– Kỹ thuật phòng thí nghiệm

– Cơ sở lý thuyết hóa phân tích 1

– Cơ sở lý thuyết hóa phân tích 2

– Hóa học dầu mỏ và khí

– Sản phẩm dầu khí

– Công nghệ chế biến dầu khí

– Thực hành chuyên ngành phân tích dầu khí

– Tin học ứng dụng trong hóa học

– Thực tập nhà máy lọc dầu

– Thực tập phòng thí nghiệm

– Tồn trữ và vận chuyển xăng dầu

– Phân tích các sản phẩm lọc dầu

– Thực tập tốt nghiệp