QUẢN TRỊ DỊCH VỤ GIẢI TRÍ, THỂ THAO

 

TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG

1- Kiến thức nghề nghiệp:

+ Mô tả và phân tích được vị trí, vai trò, các đặc điểm cơ bản của nghề quản trị dịch vụ giải trí, thể thao;

+ Phân tích được vai trò và tác động của các dịch vụ giải trí, thể thao đến hoạt động du lịch và đời sống xã hội;

+ Trình bày và phân tích được các nguyên tắc, yêu cầu, quy trình nghiệp vụ cơ bản trong các nhiệm vụ của nghề;

+ Trình bày và phân tích được các nội dung có liên quan đến quản trị nói chung và quản trị dịch vụ giải trí, thể thao nói riêng như: Quản trị học, marketing căn bản, quản trị doanh nghiệp, quản trị nhân lực, tài chính doanh nghiệp;

+ Mô tả được các nội dung kiến thức cần thiết có liên quan đến nghiệp vụ quản trị dịch vụ giải trí, thể thao như: Tâm lí khách du lịch, giao tiếp trong kinh doanh, văn hóa Việt Nam, ngoại ngữ chuyên ngành, tin học ứng dụng, marketing dịch vụ;

+ Mô tả và phân tích được các nguyên tắc, nội dung, quy trình cơ bản của các nghiệp vụ có liên quan đến nghề quản trị dịch vụ giải trí, thể thao như: Nghiệp vụ văn phòng, nghiệp vụ lễ tân, nghiệp vụ thanh toán, nghiệp vụ lưu trú, nghiệp vụ nhà hàng, nghiệp vụ hướng dẫn, nguyên lý kế toán, kỹ thuật trang trí cắm hoa;

+ Trình bày được các kiến thức cơ bản về chính trị, pháp luật, quốc phòng, giáo dục thể chất; Các kiến thức về tin học, ngoại ngữ;

+ Tổng hợp hóa và khái quát hóa được hệ thống kiến thức có liên quan đến nghề quản trị dịch vụ giải trí, thể thao ;

+ Liệt kê được các loại trang thiết bị, dụng cụ chủ yếu trong các hoạt động của quá trình tổ chức dịch vụ giải trí, thể thao, mô tả được công dụng và những điểm cần chú ý của chúng khi sử dụng.

2- Kỹ năng nghề nghiệp:

+ Khảo sát, thu thập và phân tích được các thông tin về nhu cầu du lịch nói chung và nhu cầu về dịch vụ thể thao, nói riêng;

+ Xác định được loại hình dịch vụ thể thao, giải trí phù hợp với nhu cầu của khách và điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp;

+ Thiết kế được các chương trình giải trí, thể thao đáp ứng nhu cầu của khách hàng;

+ Lập kế hoạch tổng thể, kế hoạch chi tiết cho toàn bộ quá trình tổ chức dịch vụ giải trí, thể thao;

+ Lập được dự toán kinh phí cho các chương trình giải trí, thể thao;

+ Xây dựng được các chính sách giá phù hợp với thị trường;

+ Soạn thảo được hợp đồng và có khả năng đàm phán, ký kết hợp đồng với khách hàng;

+ Tổ chức thực hiện hoạt động quảng bá và xúc tiến bán dịch vụ giải trí, thể thao;

+ Phân tích và lựa chọn các nhà cung ứng dịch vụ bổ trợ ( cung ứng dịch vụ lưu trú, ăn uống, vận chuyển, an ninh), soạn thảo, ký kết hợp đồng;

+ Lập kế hoạch triển khai và phối hợp thực hiện trong quá trình cung ứng dịch vụ; kiểm tra, đánh giá quá trình cung ứng các dịch vụ bổ trợ;

+ Tổ chức điều hành các hoạt động trong quá trình thực hiện dịch vụ giải trí, thể thao;

+ Dự tính và hạn chế các tình huống phát sinh ở mức độ hệ thống và toàn diện;

+ Có khả năng phân tích đánh giá và đưa ra giải pháp xử lý các tình huống trong quá trình thực hiện.

+ Đưa ra được các quyết định kỹ thuật trong phạm vi giới hạn chuyên môn đã được đào tạo;

+ Thống kê chính xác các khoản chi phí thực tế phát sinh trong quá trình thực hiện dịch vụ; Tổng hợp được chi phí và các chứng từ có liên quan. Thực hiện được việc thanh quyết toán;

+ Quản lý được nguồn vốn và có khả năng đánh giá được hiệu quả tài chính của hoạt động kinh doanh dịch vụ giải trí, thể thao;

+ Có khả năng chỉ đạo tổ chức thực hiện, kiểm tra, đánh giá, tổng kết các nhiệm vụ khác của nghề như: Tạo lập, duy trì và phát triển các mối quan hệ trong nghề quản trị dịch vụ giải trí, thể thao; Chăm sóc khách hàng;

+ Đảm bảo vệ sinh, an toàn, an ninh và bảo vệ môi trường đáp ứng nhu cầu của khách hàng;

+ Đảm bảo các yêu cầu về chất lượng, vệ sinh, an toàn, an ninh, chu đáo và lịch sự;

+ Có khả năng tổ chức công việc và tham gia làm việc theo nhóm, có khả năng phối hợp với những vị trí khác có liên quan trong công việc trong môi trường lao động nghề nghiệp;

+ Có khả năng kiểm tra, giám sát chuyên môn đối với nhân viên tác nghiệp, các nhà cung ứng dịch vụ bổ trợ, khách hàng… trong quá trình thực hiện dịch vụ;

+ Có khả năng sử dụng ngoại ngữ thành thạo trong giao tiếp thông thường và trong một số hoạt động cụ thể của nghề quản trị dịch vụ giải trí, thể thao;

+ Sinh viên có được khả năng làm việc độc lập, biết ứng dụng kỹ thuật, công nghệ phục vụ cho nghề nghiệp; có đạo đức, sức khỏe, lương tâm nghề nghiệp, có ý thức kỷ luật, tác phong công nghiệp, có ý thức chịu trách nhiệm cá nhân trong công việc. Sinh viên có khả năng tìm việc làm, tự tạo việc làm hoặc tiếp tục học lên trình độ cao hơn sau khi tốt nghiệp.

3. Cơ hội việc làm:

Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có được các kiến thức và kỹ năng cần thiết để có thể đảm đương được vị trí:

– Nhân viên quản lý cấp cao;

– Nhân viên lập kế hoạch;

– Nhân viên điều hành chương trình;

– Nhân viên tác nghiệp của các dịch vụ giải trí, thể thao trong các doanh nghiệp có lĩnh vực kinh doanh dịch vụ giải trí, thể thao.

4- Các môn học chính

– Tổng quan về dịch vụ giải trí, thể thao trong du lịch

– Tâm lý khách du lịch

– Giao tiếp trong kinh doanh

– Marketing căn bản

– Quản trị học

– Ngoại ngữ chuyên ngành cơ sở

– Ngoại ngữ chuyên ngành nâng cao

– Tin học ứng dụng

– Marketing dịch vụ

– Quản trị doanh nghiệp

– Quản trị nhân lực

– Tài chính doanh nghiệp

– Quản trị kinh doanh dịch vụ giải trí, thể thao

– Nghiệp vụ quản trị dịch vụ giải trí, thể thao

– Tổ chức dịch vụ giải trí

– Tổ chức dịch vụ thể thao

– Thực hành nghiệp vụ (tại cơ sở hoặc tại trường)

– Thực hành nghề chuyên sâu (tại cơ sở)

TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP

1- Kiến thức nghề nghiệp:

+ Mô tả được vị trí, vai trò, các đặc điểm cơ bản của nghề quản trị dịch vụ giải trí, thể thao;

+ Trình bày được vai trò và tác động của các dịch vụ giải trí, thể thao đến hoạt động du lịch và đời sống xã hội;

+ Trình bày được các nguyên tắc, yêu cầu, quy trình nghiệp vụ cơ bản trong các nhiệm vụ của nghề;

+ Trình bày được các nội dung có liên quan đến quản trị nói chung và quản trị dịch vụ giải trí, thể thao nói riêng như: Quản trị học, marketing căn bản, quản trị doanh nghiệp;

+ Mô tả được các nội dung kiến thức cần thiết có liên quan đến nghiệp vụ quản trị dịch vụ giải trí, thể thao như: tâm lí khách du lịch, giao tiếp trong kinh doanh, ngoại ngữ chuyên ngành, tin học ứng dụng, marketing dịch vụ;

+ Mô tả, trình bày được các nguyên tắc, nội dung, quy trình cơ bản của các nghiệp vụ có liên quan đến nghề quản trị dịch vụ giải trí, thể thao như: Nghiệp vụ văn phòng, nghiệp vụ lễ tân, nghiệp vụ thanh toán, nghiệp vụ lưu trú, nghiệp vụ nhà hàng, nghiệp vụ hướng dẫn;

+ Trình bày được các kiến thức cơ bản về chính trị, pháp luật, quốc phòng, giáo dục thể chất; Các kiến thức về tin học, ngoại ngữ;

+ Liệt kê được các loại trang thiết bị, dụng cụ chủ yếu trong các hoạt động của quá trình tổ chức dịch vụ giải trí, thể thao, mô tả được công dụng và những điểm cần chú ý của chúng khi sử dụng;

2- Kỹ năng nghề nghiệp:

+ Khảo sát thu thập thông tin cho công tác nghiên cứu nhu cầu du lịch nói chung và nhu cầu về dịch vụ thể thao, giải trí nói riêng;

+ Đọc và hiểu được các chương trình giải trí, thể thao;

+ Lập được kế hoạch chi tiết cho một số khâu trong quá trình tổ chức dịch vụ giải trí, thể thao;

+ Lập kế hoạch tổng thể cho hoạt động tổ chức các dịch vụ giải trí, thể thao ở quy mô nhỏ;

+ Đọc và hiểu được bản dự toán kinh phí cho từng chương trình;

+ Tham gia thực hiện các công việc về quảng bá và xúc tiến bán dịch vụ;

+ Soạn thảo được một số loại hợp đồng và tham gia ký kết hợp đồng với các nhà cung ứng dịch vụ bổ trợ ( dịch vụ lưu trú, ăn uống, vận chuyển, an ninh) phối hợp thực hiện trong quá trình cung ứng dịch vụ; kiểm tra, đánh giá quá trình cung ứng các dịch vụ bổ trợ;

+ Tham gia tổ chức, điều hành một số nội dung trong quá trình thực hiện dịch vụ giải trí, thể thao;

+ Dự tính, hạn chế các tình huống phát sinh trong lĩnh vực mà mình tham gia;

+ Có khả năng phân tích đánh giá và đưa ra giải pháp xử lý các tình huống trong quá trình tổ chức các dịch vụ;

+ Đưa ra được các quyết định kỹ thuật trong phạm vi giới hạn chuyên môn đã được đào tạo;

+ Lập được các bản thống kê chi tiết các khoản mục chi phí thực tế phát sinh trong phạm vi chuyên môn được phân công;

+ Thực hiện được việc thanh quyết toán trong phạm vi công việc của mình;

+ Đảm bảo vệ sinh, an toàn, an ninh và bảo vệ môi trường đáp ứng nhu cầu của khách hàng;

+ Đảm bảo các yêu cầu về chất lượng, vệ sinh, an toàn, an ninh, chu đáo và lịch sự;

+ Trong môi trường lao động nghề nghiệp, có khả năng tổ chức công việc và tham gia làm việc theo nhóm nhỏ, có khả năng phối hợp với những vị trí khác có liên quan trong công việc;

+ Có khả năng kiểm tra, giám sát chuyên môn đối với nhân viên tác nghiệp, các nhà cung ứng dịch vụ bổ trợ, khách hàng trong phạm vi giới hạn chuyên môn được đào tạo;

+ Có khả năng sử dụng ngoại ngữ tương đối thành thạo trong giao tiếp thông thường và trong một số hoạt động cụ thể của nghề quản trị dịch vụ giải trí, thể thao;

+ Có được khả năng làm việc độc lập, biết ứng dụng kỹ thuật, công nghệ phục vụ cho tổ chức sự kiện; có đạo đức, sức khỏe, lương tâm nghề nghiệp, có ý thức kỷ luật, tác phong công nghiệp, có ý thức chịu trách nhiệm cá nhân trong công việc.

+ Có khả năng tìm việc làm, tự tạo việc làm hoặc tiếp tục học lên trình độ cao hơn sau khi tốt nghiệp.

3- Cơ hội việc làm:

Sau khi tốt nghiệp, học sinh có được các kiến thức và kỹ năng cần thiết để có thể đảm đương được các vị trí:

– Nhân viên quản lý cấp thấp;

– Nhân viên điều hành chương trình;

– Nhân viên tác nghiệp của các dịch vụ giải trí, thể thao trong các doanh nghiệp có lĩnh vực kinh doanh dịch vụ giải trí, thể thao.

4- Các môn học chính

– Tổng quan về dịch vụ giải trí, thể thao trong du lịch

– Tâm lý khách du lịch

– Giao tiếp trong kinh doanh

– Marketing căn bản

– Quản trị học

– Ngoại ngữ chuyên ngành cơ sở

– Ngoại ngữ chuyên ngành nâng cao

– Marketing dịch vụ

– Quản trị doanh nghiệp

– Nghiệp vụ quản trị dịch vụ giải trí, thể thao

– Tổ chức dịch vụ giải trí

– Tổ chức dịch vụ thể thao

– Thực hành nghiệp vụ (tại cơ sở hoặc tại trường)

– Thực hành nghề chuyên sâu (tại cơ sở)