QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ

 

TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG

1- Kiến thức nghề nghiệp.

+ Trang bị kiến thức về Doanh nghiệp, Quản trị doanh nghiệp, Pháp luật, kinh tế – xã hội trong việc thực hiện nghiệp vụ quản trị doanh nghiệp;

+ Vận dụng được kiến thức tin học, ngoại ngữ trong công tác quản trị;

+ Xác định được cơ cấu tổ chức bộ máy phù hợp với loại hình doanh nghiệp;

+ Cập nhật được các chính sách phát triển kinh tế xã hội và các chế độ liên quan đến công tác quản trị doanh nghiệp;

+ Có khả năng xác định các phương pháp quản trị phù hợp với từng loại hình doanh nghiệp;

2- Kỹ năng nghề nghiệp.

Học xong chương trình này người học có những khả năng:

+ Xây dựng quy trình sản xuất sản phẩm phù hợp với tình hình thực tế của doanh nghiệp;

+ Xây dựng hệ thống định mức kinh tế – kỹ thuật;

+ Thiết lập hệ thống tiêu thụ sản phẩm hiệu quả;

+ Lập kế hoạch về sản xuất kinh doanh phù hợp với từng loại hình doanh nghiệp;

+ Phân tích được hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp;

+ Lập được báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp;

+ Cung cấp đầy đủ các thông tin kinh tế về hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị để phục vụ cho yêu cầu lãnh đạo và quản lý kinh tế ở đơn vị và các cơ quan quản lý có liên quan;

+ Tham mưu cho lãnh đạo doanh nghiệp những ý kiến cải tiến công tác quản trị doanh nghiệp phù hợp với từng thời kỳ kinh doanh;

+ Thiết lập mối quan hệ giữa doanh nghiệp với các đối tác;

+ Có khả năng hoạch định chiến lược, kế hoạch kinh doanh, biết tổ chức hoạt động kinh doanh và tạo lập doanh nghiệp mới quy mô vừa và nhỏ.

3- Cơ hội việc làm

Tốt nghiệp cao đẳng nghề người học có thể:

+ Làm việc tại các phòng ban trong các doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế, các tổ chức xã hội;

+ Làm chuyên viên phụ trách hành chánh và nhân sự, chuyên viên bán hàng và quản lý khách hàng, chuyên viên quản lý sản xuất, chuyên viên quản lý cung ứng, chuyên viên kinh doanh và tiếp thị, khởi nghiệp doanh nghiệp vừa và nhỏ.

4- Các môn học chính

– Pháp luật kinh tế

– Nguyên lý thống kê

– Kinh tế vi mô

– Nguyên lý kế toán

– Marketing căn bản

– Toán kinh tế

– Soạn thảo văn bản

– Quản trị học

– Kinh doanh quốc tế

– Quản trị chất lượng

– Hành vi tổ chức

– Tin học ứng dụng trong kinh doanh

– Ngoại ngữ chuyên ngành

– Quản trị Marketing

– Quản trị chuỗi cung ứng

– Thống kê doanh nghiệp

– Tài chính doanh nghiệp

– Tài chính tín dụng

– Tâm lý kinh doanh

– Kinh tế thương mại và dịch vụ

– Quản trị dự án đầu tư

– Hệ thống thông tin quản lý

– Kế toán doanh nghiệp

– Phân tích hoạt động kinh doanh

– Quản trị văn phòng

– Quản trị nhân lực

– Quản trị kinh doanh và tác nghiệp

– Quản trị doanh nghiệp

– Chiến lược và kế hoạch kinh doanh

– Thực hành nghề nghiệp

TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP

1- Kiến thức nghề nghiệp:

+ Trang bị kiến thức về Doanh nghiệp, Quản trị doanh nghiệp, Pháp luật, kinh tế – xã hội trong việc thực hiện nghiệp vụ quản trị doanh nghiệp;

+ Vận dụng được kiến thức tin học, ngoại ngữ trong công tác quản trị;

+ Xác định được cơ cấu tổ chức bộ máy phù hợp với loại hình doanh nghiệp;

+ Cập nhật được các chính sách phát triển kinh tế xã hội và các chế độ liên quan đến công tác quản trị doanh nghiệp.

2- Kỹ năng nghề nghiệp:

Học xong chương trình này người học có khả năng:

+ Có khả năng tham gia xây dựng quy trình sản xuất sản phẩm phù hợp với tình hình thực tế của doanh nghiệp;

+ Có khả năng tham gia xây dựng hệ thống định mức kinh tế – kỹ thuật;

+ Có khả năng tham gia thiết lập hệ thống tiêu thụ sản phẩm hiệu quả;

+ Lập kế hoạch chi tiết về sản xuất kinh doanh phù hợp với từng loại hình doanh nghiệp;

+ Có khả năng tham gia lập báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp;

+ Thiết lập mối quan hệ giữa doanh nghiệp với các đối tác;

+ Có được kỹ năng giao tiếp và kỹ năng bán hàng.

3- Cơ hội việc làm

Tốt nghiệp trung cấp nghề người học có thể:

+ Làm nhân viên tại các phòng ban, phân xưởng, tổ đội, trong các doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế, xã hội;

+ Lập các loại kế hoạch hóa về vật tư, sản xuất, lao động, tiền lương ở cấp tổ, đội trong doanh nghiệp;

+ Người học có thể quản lý các hoạt động liên quan ở cấp tổ, đội;

+ Người học có thể trở thành một người làm tốt công tác marketing.

4- Các môn học chính

– Pháp luật kinh tế

– Kinh tế vi mô

– Nguyên lý kế toán

– Marketing

– Soạn thảo văn bản

– Quản trị học

– Tài chính doanh nghiệp

– Phân tích hoạt động kinh doanh

– Ngoại ngữ chuyên ngành

– Kế toán doanh nghiệp

– Thống kê doanh nghiệp

– Kinh tế thương mại và dịch vụ

– Quản trị doanh nghiệp

– Quản trị sản xuất kinh doanh

– Quản trị lao động tiền lương

– Quản trị tiêu thụ bán hàng

– Quản trị chuỗi cung ứng

– Thực hành nghề nghiệp