QUẢN TRỊ DU LỊCH MICE

 

TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG

1- Kiến thức nghề nghiệp:

+ Trình bày được những hiểu biết khái quát về ngành du lịch, các điều kiện phát triển du lịch và các cơ sở cung ứng dịch vụ du lịch;

 + Nêu được các cấu trúc ngữ pháp thường gặp trong tiếng Anh và có đủ vốn từ để giao dịch và đọc được tài liệu chuyên ngành nâng cao bằng tiếng Anh;

+ Mô tả được nội dung cơ bản của hoạt động giao tiếp, về tâm lý học và về đặc điểm tâm lý khách du lịch để xây dựng mối quan hệ với khách hàng  và nghệ thuật đàm phán trong kinh doanh;

+ Trình bày được những kiến thức cơ bản về quản lý, điều hành doanh nghiệp hoạt động du lịch Mice;

+ Trình bày được quy trình tổ chức du lịch Mice để vận dụng vào công tác lập kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện, kiểm tra giám sát và tổng kết đánh giá;

+ Ứng dụng được các kiến thức về công tác văn phòng, kế toán, thống kê, Luật kinh tế, Quản lý Nhà nước về du lịch vào công việc thực tiễn của nghề;

2- Kỹ năng nghề nghiệp:

+ Thực hiện được việc khảo sát thị trường; phân tích, đánh giá nhu cầu, khả năng đáp ứng dịch vụ, xác định nguồn tài chính để xây dựng kế hoạch tổ chức du lịch Mice;

+ Thực hiện tốt việc quảng cáo, tư vấn khách hàng, tổ chức bán sản phẩm dịch vụ du lịch Mice;

+ Xây dựng được tiêu chí đánh giá, thực hiện quản lý và kiểm soát chất lượng dịch vụ du lịch Mice;

+ Phân tích, đánh giá và đề xuất  được các giải pháp nâng cao hiệu quả của hoạt động kinh doanh du lịch Mice;

+ Có khả năng làm việc độc lập, tổ chức làm việc theo nhóm hiệu quả và ứng dụng kỹ thuật, công nghệ phục vụ trong tổ chức và quản lý: hội họp, hội nghị hội thảo, hội chợ triển lãm và du lịch khuyến thưởng; phối hợp và xử lý linh hoạt các tình huống xảy ra trong thực tế;

+ Có khả năng giao tiếp, tạo lập, duy trì và phát triển các mối quan hệ trong nội bộ doanh nghiệp, các nhà cung ứng dịch vụ và với các cơ quan quản lý. Đồng thời có khả năng tập hợp, xử lý và lưu trữ thông tin về khách hàng, về các nhà cung cấp; chủ động tiếp nhận ý kiến, giải thích thông tin, giải quyết hiệu quả các khiếu nại và đáp ứng các yêu cầu của khách hàng;

+ Có thể sử dụng được ngoại ngữ trong giao tiếp thông thường và trong chuyên ngành; ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ thông tin trong công việc; có khả năng soạn thảo và hoàn thiện các hợp đồng dịch vụ, thanh quyết toán hợp đồng với khách hàng và nhà cung cấp;

+ Rèn luyện cho người học lòng yêu nghề, có ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong công nghiệp để thực hiện tốt các nhiệm vụ của nghề Quản trị du lịch Mice;

+ Có khả năng tự tìm việc làm, tự tạo việc làm hoặc tiếp tục học lên trình độ cao hơn sau khi tốt nghiệp;

3- Cơ hội việc làm:

Sau khi tốt nghiệp, sinh viên làm việc được ở các vị trí như: Chuyên gia tổ chức thực hiện và điều hành các chương trình sự kiện du lịch Mice tại các khách sạn cao cấp, khu du lịch, trung tâm hội nghị, hội chợ, triển lãm; nhân viên nghiên cứu, thiết kế; bán chương trình du lịch và các vị trí khác tùy theo khả năng cá nhân và yêu cầu của công việc;

4- Các môn học chính

– Tổng quan du lịch 

– Kỹ năng giao tiếp

– Tâm lý khách du lịch

– Thống kê du lịch

– Quản trị doanh nghiệp

– Quản lý chất lượng dịch vụ

– Tổ chức sự kiện

– Tin học ứng dụng

– Nghiệp vụ thanh toán

– Marketing cơ sở

– Tiếng Anh chuyên ngành

– Quan hệ và chăm sóc khách hàng

– Marketing du lịch Mice

– Đàm phán trong kinh doanh

– Nghiệp vụ tổ chức hội họp, hội nghị, hội thảo

– Nghiệp vụ tổ chức hội chợ triển lãm

– Nghiệp vụ tổ chức du lịch khuyến thưởng

– Quản trị du lịch Mice

– Thực hành tại cơ sở và thực tập tốt nghiệp

TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP

1- Kiến thức nghề nghiệp:

+ Trình bày được những hiểu biết khái quát về ngành du lịch, các điều kiện phát triển du lịch và các cơ sở cung ứng dịch vụ du lịch;

+ Nêu được các cấu trúc ngữ pháp đơn giản trong tiếng Anh và có đủ vốn tư để đọc được tài liệu chuyên ngành đơn giản bằng tiếng Anh;

 + Mô tả được nội dung cơ bản của hoạt động giao tiếp, về tâm lý học và về đặc điểm tâm lý khách du lịch để xây dựng mối quan hệ với khách hàng và nghệ thuật đàm phán trong kinh doanh;

+ Trình bày được một số nội dung cơ bản về quản lý, điều hành doanh nghiệp hoạt động du lịch Mice;

+ Trình bày được quy trình tổ chức du lịch Mice như lập kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện, kiểm tra giám sát và tổng kết đánh giá;

+ Ứng dụng được các kiến thức cơ bản về công tác văn phòng, kế toán, thống kê, luật kinh tế, quản lý Nhà nước về du lịch vào công việc thực tiễn của nghề.

2- Kỹ năng nghề nghiệp:

+ Thực hiện được việc khảo sát thị trường; phân tích, đánh giá nhu cầu, khả năng đáp ứng dịch vụ, xác định nguồn tài chính để xây dựng kế hoạch tổ chức du lịch Mice;

+ Thực hiện được việc quảng cáo, tư vấn khách hàng, tổ chức bán sản phẩm dịch vụ du lịch Mice;

+ Thực hiện được việc quản lý và kiểm soát chất lượng dịch vụ du lịch Mice;

+ Thực hiện được một số phương pháp phân tích đánh giá hiệu quả  hoạt động kinh doanh để vận dụng vào phân tích hiệu quả du lịch Mice;

+ Quan sát, kiểm tra, tập hợp, xử lý và lưu trữ thông tin về khách hàng, về các nhà cung cấp; chủ động tiếp nhận ý kiến, giải thích thông tin, giải quyết hiệu quả các khiếu nại và đáp ứng các yêu cầu của khách hàng;

+ Có thể sử dụng được ngoại ngữ trong giao tiếp với người nước ngoài và đọc được các chú thích đơn giản bằng tiếng Anh; ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ thông tin trong công việc; có khả năng soạn thảo  các hợp đồng dịch vụ, thanh quyết toán hợp đồng với khách hàng và nhà cung cấp;

+ Giác ngộ, tuân thủ pháp luật về an toàn, an ninh trong bảo vệ tài sản, tính mạng, vệ sinh an toàn thực phẩm trong hoạt động du lịch Mice.

3- Cơ hội việc làm:

Sau khi học xong, học sinh đảm đương được các vị trí như: nhân viên tổ chức sự kiện, nhân viên phòng Sale và Marketing trong khách sạn hoặc công ty du lịch, nhân viên đại lý lữ hành, nhân viên bán chương trình du lịch, trợ lý điều hành tour, kiểm soát viên lữ hành, cán bộ quản lý các phòng ban trong các khách sạn cao cấp, các công ty lữ hành tùy theo  khả năng cá nhân và yêu cầu của công việc.

4- Các môn học chính

– Tổng quan du lịch

– Kỹ năng giao tiếp

– Tâm lý khách du lịch

– Quản lý chất lượng dịch vụ

– Tin học ứng dụng

– Tổ chức sự kiện

– Tiếng Anh chuyên ngành

– Quan hệ và chăm sóc khách hàng

– Marketing du lịch Mice

– Đàm phán trong kinh doanh

– Nghiệp vụ tổ chức hội họp, hội nghị hội thảo

– Nghiệp vụ tổ chức hội chợ triển lãm

– Nghiệp vụ tổ chức du lịch khuyến thưởng

– Quản trị du lịch Mice

– Thực hành nghề tại cơ sở và thực tập tốt nghiệp