QUẢN TRỊ KINH DOANH VẬN TẢI ĐƯỜNG BỘ

 

TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG

1- Kiến thức nghề nghiệp:

+ Có thế giới quan và phương pháp luận khoa học, kiến thức cơ bản về giáo dục đại cương để tiếp thu tốt kiến thức chuyên môn nghề;

+ Nắm vững đường lối, chủ trương và chính sách phát triển kinh tế của Đảng và Nhà nước, vận dụng trong quản lý kinh tế, khai thác kỹ thuật phương tiện vận tải an toàn, hiệu quả điều kiện của nền kinh tế thị trường có sự điều tiết vĩ mô của Nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa;

+ Có các kiến thức cơ bản về kinh tế, quản trị kinh doanh đủ để tiếp thu các kiến thức chuyên môn nghề: Nguyên lý cơ bản của hoạt động kinh tế và quản trị kinh doanh, những tác nhân chi phối hoạt động kinh tế và quản trị kinh doanh của doanh nghiệp;

+ Nắm vững được những kiến thức cơ bản về hoạch định, tổ chức, kiểm tra, kiểm soát và điều chỉnh các hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp vận tải đường bộ.

2- Kỹ năng nghề nghiệp:

+ Lập được kế hoạch nhân sự trung hạn, tham mưu bố trí nhân sự tại các bộ phận sản xuất kinh doanh, tham mưu cho lãnh đạo và tổ chức thực hiện các biện pháp quản lý lao động phù hợp với thực tế;

+  Lập được các kế hoạch sử dụng vốn, tham mưu hoạch định kế hoạch tài chính trung và dài hạn, tổ chức thực hiện các biện pháp sử dụng vốn hiệu quả; Tham mưu hoạch định chính sách phân phối lợi nhuận trong doanh nghiệp;

+ Tổ chức điều tra, nghiên cứu thị trường, xây dựng và tổ chức thực hiện các kế hoạch vận chuyển; Đề xuất các biện pháp khai thác hiệu quả phương tiện vận tải, vật tư kỹ thuật của doanh nghiệp vận tải;

+ Đề xuất và tổ chức thực hiện các biện pháp kiểm tra, kiểm soát nhằm đảm bảo và không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải, thoả mãn nhu cầu vận tải của nền kinh tế quốc dân;

+ Tham mưu và tổ chức thực hiện các kế hoạch đầu tư, phát triển doanh nghiệp trong dài hạn;

+ Tổ chức thu thập, xử lý và phân phối thông tin quản lý kinh doanh; Ứng dụng được công nghệ thông tin hiện đại trong quản lý kinh doanh của doanh nghiệp vận tải.

+ Cập nhật được tiến bộ khoa học kỹ thuật, tham gia đào tạo và bồi dưỡng nghiệp vụ cho nhân viên.

3- Cơ hội việc làm:

Sau khi tốt nghiệp người học làm việc được trong những doanh nghiệp kinh doanh vận tải hoặc các đơn vị vận tải trực thuộc các doanh nghiệp sản xuất. Những vị trí có thể làm việc: Cán bộ quản lý đội xe, cán bộ điều độ chuyên trách, cán bộ phòng kế hoạch vận tải, phòng kinh doanh, quản lý nhân sự.

4- Các môn học chính

– Kinh tế chính trị

– Toán kinh tế

– Quản trị học

– Kinh tế vi mô

– Nguyên lý thống kê

– Lý thuyết tài chính

– Nguyên lý kế toán

– Cơ sở hạ tầng giao thông vận tải

– Kinh tế vận tải

– Marketing căn bản

– Định mức kinh tế kỹ thuật

– Tâm lý học trong quản lý

– Thống kê doanh nghiệp

– Quản trị tài chính doanh nghiệp

– Quản trị sản xuất

– Tổ chức vận chuyển

– Tổ chức xếp dỡ

– Quản trị marketing

– Quản trị lao động – tiền lương

– Quản trị dự án

– Quản trị chất lượng

– Phân tích hoạt động kinh doanh

– Hệ thống thông tin quản lý

– Thực tập nghề nghiệp

– Thực tập tốt nghiệp

TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP

1- Kiến thức nghề nghiệp:

+ Nắm vững đường lối, chủ trương và chính sách phát triển kinh tế của Đảng và Nhà nước, vận dụng trong quản lý kinh tế, khai thác kỹ thuật phương tiện vận tải an toàn, hiệu quả điều kiện của nền kinh tế thị trường có sự điều tiết vĩ mô của Nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa;

+ Có các kiến thức cơ bản về kinh tế, quản trị kinh doanh đủ để tiếp thu các kiến thức chuyên môn nghề: Nguyên lý cơ bản của hoạt động kinh tế và quản trị kinh doanh, những tác nhân chi phối hoạt động kinh tế và quản trị kinh doanh của doanh nghiệp;

+ Nắm được những kiến thức cơ bản về lập kế hoạch, tổ chức, kiểm tra, kiểm soát và điều chỉnh các hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp vận tải đường bộ.

2- Kỹ năng nghề nghiệp:

+ Tổ chức điều tra, nghiên cứu thị trường, xây dựng và tổ chức thực hiện các kế hoạch vận chuyển; Đề xuất các biện pháp khai thác hiệu quả phương tiện vận tải, vật tư kỹ thuật của doanh nghiệp vận tải;

+ Đề xuất và tổ chức thực hiện các biện pháp kiểm tra, kiểm soát nhằm đảm bảo và không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải, thoả mãn nhu cầu vận tải của nền kinh tế quốc dân;

+ Thu thập, xử lý và phân phối thông tin theo yêu cầu quản lý; Vận dụng được công nghệ thông tin trong quản lý kinh doanh của doanh nghiệp vận tải;

+ Cập nhật được tiến bộ khoa học kỹ thuật, tham gia đào tạo và bồi dưỡng nghiệp vụ cho nhân viên.

3- Cơ hội việc làm:

Sau khi tốt nghiệp người học làm việc được trong những doanh nghiệp kinh doanh vận tải hoặc các đơn vị vận tải trực thuộc các doanh nghiệp sản xuất. Những vị trí có thể làm việc: Nhân viên điều độ chuyên trách, nhân viên phòng kế hoạch vận tải, phòng kinh doanh, quản lý nhân sự.

4- Các môn học chính

– Quản trị học

– Kinh tế vi mô

– Nguyên lý thống kê

– Nguyên lý kế toán

– Cơ sở hạ tầng giao thông vận tải

– Kinh tế vận tải

– Marketing căn bản

– Định mức kinh tế kỹ thuật

– Quản trị tài chính doanh nghiệp

– Quản trị sản xuất

– Tổ chức vận chuyển

– Tổ chức xếp dỡ

– Quản trị marketing

– Quản trị lao động – tiền lương

– Phân tích hoạt động kinh doanh

– Tin học ứng dụng trong quản lý kinh doanh vận tải đường bộ

– Thực tập nghề nghiệp

– Thực tập tốt nghiệp