QUẢN TRỊ KINH DOANH VẬN TẢI ĐƯỜNG SẮT

 

TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG

1- Kiến thức nghề nghiệp:

+ Nêu được những kiến thức cơ bản về đầu máy, toa xe, cầu đường, thông tin, tín hiệu và những nội dung cơ bản của luật đường sắt, các nghị định liên quan, quy phạm kỹ thuật khai thác đường sắt, quy trình tín hiệu đường sắt, quy trình chạy tàu và công tác dồn trên đường sắt có liên quan đến quản trị kinh doanh vận tải đường sắt;

+ Trình bày được những kiến thức chuyên môn về tổ chức vận tải hàng hoá, hành khách, tổ chức xếp dỡ, quy định vận tải hàng hoá trên đường sắt quốc gia và liên vận quốc tế, kế toán thống kê ga, tàu và thanh toán trong liên vận quốc tế và các công lệnh, chỉ thị, biệt lệ có liên quan đến nghề qản trị kinh doanh vận tải đường sắt;

+ Trình bày được những kiến thức cơ bản như Luật kinh tế, Luật thống kê hay tài chính doanh nghiệp, kế toán doanh nghiệp có liên quan đến quản trị kinh doanh vận tải. Vận dụng kiến thức này để ký kết và thực hiện các hợp đồng vận tải hàng hóa, hành khách và giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện hợp đồng vận tải. Đồng thời vận dụng kiến thức này để quản lý, điều hành đơn vị hoạt động đúng Pháp luật và đạt hiệu quả kinh tế;

+ Hiểu và vận dụng được kiến thức cơ bản về kinh tế học, định mức lao động, kinh tế vận tải sắt để quản lý doanh nghiệp, xây dựng các định mức và đơn giá cho các hoạt động kinh doanh vận tải và các dịch vụ của ga, trạm công tác trên tàu, đại lý vận tải;

+ Vận dụng được những kiến thức về vận trù học, tâm lý khách hàng và kiến thức về quản lý kinh tế để lập, đánh giá và tổ chức thực hiện phương án kinh doanh vận tải và tổ chức các dịch vụ liên quan đến vận tải đường sắt một cách có hiệu quả. Đồng thời đánh giá được kết quả hoạt động của quá trình sản xuất kinh doanh và tổ chức và quản lý các dịch vụ, đại lý vận tải;

+ Hiểu và vận dụng được kiến thức về kỹ thuật xếp dỡ hàng hóa vào việc tính toán, lựa chọn các phương án xếp và gia cố hàng hoá trên toa xe và hướng dẫn việc xếp dỡ hàng hoá trên toa xe đảm bảo an toàn hàng hoá và người trong quá trình vận chuyển, sử dụng có hiệu quả trang thiết bị máy móc xếp dỡ, phương tiện vận tải và sử dụng hợp lý lao động;

+ Vận dụng được kiến thức về ngoại ngữ, marketing vào trong giao tiếp và ứng xử với hành khách, người thuê vận tải, người nhận hàng và giao tiếp xã hội văn minh lịch sự.

2- Kỹ năng nghề nghiệp:

+ Tính toán, lập phương án xếp dỡ, hướng dẫn công tác xếp dỡ hàng hoá;

+ Lập được hoá đơn gửi hàng, vận đơn liên vận quốc tế;

+ Bán được vé hành khách đảm bảo tiêu chuẩn quy định.

+ Thống kê, lập các sổ sách và lập các báo cáo về vận chuyển hàng hoá, hành khách;

+ Giải quyết các trường hợp liên quan đến vi phạm quy định vận chuyển hàng hoá, hành khách;

+ Lập kế hoạch giai đoạn, kế hoạch ban, kế hoạch ngày và kế hoạch sản xuất kinh doanh ở ga, với nhiệm vụ trưởng nhóm hàng hoá, trưởng nhóm hành khách, trưởng ga, trưởng trạm, trưởng đại lý hoặc doanh nghiệp vận tải đường sắt loại nhỏ;

+ Đánh giá được phương án sản xuất kinh doanh;

+ Thực hiện các nghiệp vụ liên quan đến quản lý tài chính, nhân lực, cơ sở vật chất ở ga, đại lý vận tải, các doanh nghiệp vận tải;

+ Lập được đơn giá vận chuyển hoặc đưa ra được dịch vụ kinh doanh vận tải đường sắt hoặc dịch vụ kho vận;

+ Quản lý và tổ chức được các hoạt động kinh doanh dịch vụ hỗ trợ vận tải đường sắt;

+ Lập và triển khai được kế hoạch ban, kế hoạch giai đoạn của ga, trạm, đại lý về tổ chức phục vụ vận chuyển hành khách, hành lý và hàng hoá bằng đường sắt hoặc dịch vụ kho vận khác;

+ Phân tích đánh giá được kết quả sản xuất kinh doanh của dịch vụ, đại lý, của ga, trạm;

+ Quản lý được nhân lực trong ban sản xuất với nhiệm vụ là trưởng nhóm hàng hoá, trưởng nhóm hành khách, điều độ khách hoá vận, trưởng đại lý, trưởng ga, trạm công tác trên tàu;

+ Phát hiện và giải quyết được tình huống nghề nghiệp phức tạp trong phạm vi nhiệm vụ chức trách của chức danh đảm nhiệm.

3- Cơ hội việc làm:

Người tốt nghiệp khóa đào tạo cao đẳng nghề Quản trị kinh doanh vận tải đường sắt có khả năng làm việc trong các tổ chức điều hành giao thông vận tải đường sắt hoặc doanh nghiệp kinh doanh vận tải đường sắt với các vị trí như: trưởng nhóm hàng hoá, trưởng nhóm hành khách, trưởng các nhóm marketing, nhân viên kinh doanh, tiếp thị; phòng kế hoạch xí nghiệp vận tải, ga; có thể làm trưởng ga, trưởng trạm, trưởng các đại lý vận tải đường sắt hoặc kho vận và có khả năng học tiếp ở trình độ cao hơn.

4- Các môn học chính

– An toàn lao động

– Đường sắt thường thức

– Pháp luật về đường sắt

– Tổ chức chạy tàu

– Toán kinh tế

– Kinh tế học

– Luật Kinh tế

– Tổ chức vận tải hàng hoá, hành khách

– Quy định vận tải hàng hoá trên đường sắt

– Quy định vận tải hành khách, hành lý, bao gửi trên đường sắt

– Marketing vận tải đường sắt

– Thống kê doanh nghiệp

– Tài chính, kế toán doanh nghiệp

– Kế toán, thống kê ga tàu

– Tin học ứng dụng trong quản trị kinh doanh vận tải đường sắt

– Quản trị doanh nghiệp vận tải đường sắt

– Giao tiếp trong kinh doanh

– An toàn giao thông vận tải đường sắt

– Nghiệp vụ kiểm soát vé, trật tự sân ga phòng đợi

– Nghiệp vụ giao nhận hành lý, bao gửi

– Nghiệp vụ kiểm tra thương vụ hàng hoá

– Nghiệp vụ kho bãi, giao nhận và bảo quản hàng hóa

– Nghiệp vụ bán vé

– Nghiệp vụ hạch toán hàng hoá

– Nghiệp vụ trưởng nhóm hành khách

– Nghiệp vụ trưởng nhóm hàng hoá

– Thực tập khách vận

– Thực tập hoá vận

– Định mức lao động trong vận tải đường sắt

– Kinh tế vận tải đường sắt

– Thực tập kinh doanh dịch vụ vận tải đường sắt

TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP

1- Kiến thức nghề nghiệp:

+ Nêu được những kiến thức cơ bản về đầu máy, toa xe, cầu đường, thông tin, tín hiệu và những nội dung cơ bản của luật đường sắt, các nghị định liên quan, quy phạm kỹ thuật khai thác đường sắt, quy trình tín hiệu đường sắt, quy trình chạy tàu và công tác dồn trên đường sắt có liên quan đến quản trị kinh doanh vận tải đường săt;

+ Trình bày được những kiến thức chuyên môn về tổ chức vận tải hàng hoá, hành khách, tổ chức xếp dỡ hàng hóa, quy định vận tải hàng hoá trên đường sắt quốc gia và liên vận quốc tế, kế toán thống kế ga, tàu và thanh toán trong liên vận quốc tế và các công lệnh, chỉ thị, biệt lệ có liên quan đến công tác vận tải hàng hóa, hành khách;

+ Vận dụng được những kiến thức về quản lý kinh tế để lập kế hoạch và tổ chức thực hiện phương án kinh doanh vận tải, tổ chức các dịch vụ liên quan đến vận tải đường sắt một cách có hiệu quả;

+ Hiểu và vận dụng được kiến thức về kỹ thuật xếp dỡ vào việc tính toán, lựa chọn các phương án xếp và gia cố hàng hoá trên toa xe, hướng dẫn việc xếp dỡ hàng hoá trên toa xe đảm bảo an toàn hàng hoá và người trong quá trình vận chuyển, sử dụng có hiệu quả trang thiết bị máy móc xếp dỡ, phương tiện vận tải và sử dụng hợp lý lao động;

+ Vận dụng được kiến thức về ngoại ngữ, marketing vào trong giao tiếp và ứng xử với hành khách, người thuê vận tải, người nhận hàng và giao tiếp xã hội văn minh lịch sự.

2- Kỹ năng nghề nghiệp:

+ Kiểm soát vé hành khách ở ga, trên tàu;

+ Giao nhận, bảo quản hành lý bao gửi ở trên tàu, dưới ga;

+ Phát thanh, chỉ dẫn, giữ gìn trật tự, vệ sinh phục vụ hành khách trên tàu, dưới ga;

+ Tính toán, lập phương án xếp dỡ, hướng dẫn công tác xếp dỡ hàng hoá đảm bảo an toàn;

+ Lập được hoá đơn gửi hàng, vận đơn liên vận quốc tế;

+ Bán được vé hành khách đảm bảo tiêu chuẩn quy định;

+ Thống kê, lập các sổ sách và lập các báo cáo về vận chuyển hàng hoá, hành khách;

+ Giải quyết các trường hợp liên quan đến vi phạm quy định vận chuyển hàng hoá, hành khách;

+ Lập kế hoạch giai đoạn, kế hoạch ban, kế hoạch ngày và kế hoạch sản xuất kinh doanh ở ga với nhiệm vụ trưởng nhóm hàng hoá, trưởng nhóm hành khách, trưởng đại lý vận tải đường sắt;

+ Quản lý và tổ chức được các hoạt động kinh doanh dịch vụ hỗ trợ vận tải đường sắt;

+ Quản lý được nhân lực trong ban sản xuất với nhiệm vụ là trưởng nhóm hàng hoá, trưởng nhóm hành khách, trưởng đại lý vận tải đường sắt;

+ Phát hiện và giải quyết được tình huống nghề nghiệp thông thường trong phạm vi nhiệm vụ chức trách của chức danh đảm nhiệm.

3- Cơ hội làm việc:

Người tốt nghiệp khóa đào tạo trung cấp nghề Quản trị kinh doanh vận tải Đường sắt có khả năng làm việc trong các tổ chức điều hành giao thông vận tải đường sắt hoặc doanh nghiệp kinh doanh vận tải đường sắt với các vị trí như: kiểm soát vé, trật tự vệ sinh viên, phát thanh, phục vụ hành khách trên tàu, dưới ga, giao nhận bảo quản hành lý bao gửi, nhân viên bán vé; đôn đốc xếp dỡ, giao nhận bảo quản hàng hoá, quản lý kho bãi, hạch toán hàng hoá; trưởng nhóm hàng hoá, trưởng nhóm hành khách; nhân viên marketing các đại lý vận tải đường sắt hoặc kho vận và có khả năng học tiếp ở trình độ cao hơn.

4- Các môn học chính

– An toàn lao động

– Đường sắt thường thức

– Pháp luật về đường sắt

– Tổ chức chạy tàu

– Tổ chức vận tải hàng hoá, hành khách

– Quy định vận tải hàng hoá trên đường sắt

– Quy định vận tải hành khách, hành lý, bao gửi trên đường sắt

– Marketing vận tải đường sắt

– Kế toán, thống kê ga tàu

– Tin học ứng dụng trong quản trị kinh doanh vận tải đường sắt

– Quản trị doanh nghiệp kinh doanh vận tải đường sắt

– Giao tiếp trong kinh doanh

– An toàn giao thông vận tải đường sắt

– Nghiệp vụ kiểm soát vé, trật tự sân ga phòng đợi

– Nghiệp vụ giao nhận hành lý, bao gửi

– Nghiệp vụ kiểm tra thương vụ hàng hoá

– Nghiệp vụ kho bãi, giao nhận và bảo quản hàng hóa

– Nghiệp vụ bán vé

– Nghiệp vụ hạch toán hàng hoá

– Nghiệp vụ trưởng nhóm hành khách

– Nghiệp vụ trưởng nhóm hàng hoá

– Thực tập khách vận

– Thực tập hoá vận