QUẢN TRỊ KINH DOANH VẬN TẢI THỦY NỘI ĐỊA

 

TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG

1- Kiến thức nghề nghiệp:

+ Nắm vững các khiến thức về tổ chức và quản lý khai thác phương tiện thuỷ nội địa để vận chuyển hàng hoá, hành khách;

+ Nắm vững các khiến thức về tổ chức và quản lý khai thác cảng;

+ Nắm vững các khiến thức về tổ chức giao nhận hàng hoá, đưa đón hành khách;

+ Hiểu các phương pháp về quản lý nhân lực và tiền lương;

+ Biết nghiên cứu, dự báo thị trường; xác định được thị trường mục tiêu;

+ Hiểu được cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán phù hợp với từng loại hình doanh nghiệp;

+ Nắm vững các chính sách phát triển kinh tế và các chế độ về tài chính, kế toán, thuế vào công tác kế toán tại doanh nghiệp;

+ Hiểư được hệ thống chứng từ, tài khoản và hình thức kế toán;

+ Biết được tình hình hoạt động tài chính của doanh nghiệp;

+ Nắm vững kiến thức về pháp luật, kinh tế- xã hội, tài chính- tiền tệ, kế toán, kiểm toán trong việc thực hiện nghiệp vụ kế toán được giao;

+ Hiểu được kiến thức tin học, ngoại ngữ trong công tác quản trị kinh doanh;

+ Hiểu được các nguyên tắc về quản lý dự án đầu tư;

+ Nắm vững các kiến thức về quản trị chiến lược kinh doanh, quản trị hành chính văn phòng.

2- Kỹ năng nghề nghiệp:

+ Lập được kế hoạch khai thác các phương tiện vận tải của doanh nghiệp;

+ Thực hiện được công việc khai thác phương tiện thuỷ nội địa để vận chuyển hàng hoá;

+ Thực hiện được công việc khai thác phương tiện thuỷ nội địa để vận chuyển hành khách;

+ Thành thạo và hướng dẫn thuyền viên, nhân viên trong công việc giao nhận và bảo quản hàng hoá, đưa đón hành khách;

+ Lập được chứng từ, kiểm tra, phân loại, xử lý được chứng từ kế toán;

+ Sử dụng được chứng từ kế toán trong ghi sổ kế toán tổng hợp và chi tiết;

+ Thiết lập mối quan hệ với ngân hàng và các tổ chức tín dụng;

+ Sử dụng thành thạo 2 đến 3 phần mềm kế toán doanh nghiệp thông dụng;

+ Lựa chọn, cung cấp đầy đủ thông tin kinh tế về hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị để phục vụ cho yêu cầu lãnh đạo và quản lý kinh tế ở đơn vị;

+ Tham mưu được cho lãnh đạo doanh nghiệp những ý kiến cải tiến làm cho công tác kế toán và công tác quản lý tài chính của doanh nghiệp đúng Pháp luật;

+ Lập được kế hoạch tài chính doanh nghiệp;

+ Tổ chức được công tác tài chính kế toán phù hợp với từng doanh nghiệp;

+ Lập được báo cáo kế toán tài chính và báo cáo thuế của doanh nghiệp;

+ Phân tích được tình hình kinh tế, tài chính doanh nghiệp;

+ Kiểm tra, đánh giá được công tác tài chính, kế toán của doanh nghiệp.

3- Cơ hội việc làm:

Khi tốt nghiệp ra trường sinh viên làm việc ở phòng Kinh doanh vận tải, phòng Điều độ vận tải, phòng Tổ chức- Hành chính của các doanh nghiệp vận tải, xếp dỡ hàng hoá và hành khách đường thuỷ nội địa; đội trưởng, đội phó đội tàu; tổ trưởng, tổ phó tổ xếp dỡ hàng hoá; trạm trưởng, trạm phó các trạm điều độ vận tải.

4- các môn học chính

– Kinh tế vi mô

– Kinh tế vĩ mô

– Quản trị học

– Toán ứng dụng

– Lý thuyết tiền tệ tín dụng

– Lý thuyết kế toán

– Lý thuyết tài chính

– Tiếng Anh chuyên ngành

– Quản trị doanh nghiệp

– Quản trị tài chính doanh nghiệp

– Quản trị sản xuất doanh nghiệp

– Tài chính doanh nghiệp

– Kế toán doanh nghiệp

– Kế toán quản trị

– Tin học kế toán

– Thống kê vận tải

– Thuế

– An toàn lao động

– Quản lý khai thác tàu

– Quản lý khai thác cảng

– Marketing

– Quản lý tài nguyên và môi trường

– Địa lý vận tải

– Hàng hoá

– Phân tích hoạt động kinh doanh

– Tổ chức quản lý khai thác tàu

– Tổ chức quản lý khai thác cảng

– Thực tập tốt nghiệp

 

TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP

1- Kiến thức nghề nghiệp:

+ Nắm vững các khiến thức về khai thác phương tiện thuỷ nội địa để vận chuyển hàng hoá, hành khách;

+ Nắm vững các khiến thức về khai thác cảng;

+ Nắm vững các khiến thức về giao nhận hàng hoá, đưa đón hành khách;

+ Biết nghiên cứu, dự báo thị trường; xác định được thị trường mục tiêu;

+ Nắm vững các chính sách phát triển kinh tế và các chế độ về kế toán, thuế vào công tác kế toán tại doanh nghiệp;

+ Hiểu được hệ thống chứng từ, tài khoản và hình thức kế toán;

+ Nắm vững kiến thức về pháp luật, kinh tế- xã hội, tiền tệ, kế toán, trong việc thực hiện nghiệp vụ kế toán được giao;

+ Hiểu được kiến thức tin học, ngoại ngữ trong công tác quản trị kinh doanh;

+ Nắm vững các kiến thức về  kinh doanh, quản trị hành chính văn phòng.

2- Kỹ năng nghề nghiệp:

+ Lập được kế hoạch khai thác các phương tiện vận tải của doanh nghiệp;

+ Thực hiện được công việc khai thác phương tiện thuỷ nội địa để vận chuyển hàng hoá;

+ Thực hiện được công việc khai thác phương tiện thuỷ nội địa để vận chuyển hành khách;

+ Thành thạo và hướng dẫn thuyền viên, nhân viên trong công việc giao nhận và bảo quản hàng hoá, đưa đón hành khách; 

+ Lập được chứng từ, kiểm tra, phân loại, xử lý được chứng từ kế toán;

+ Sử dụng được chứng từ kế toán trong ghi sổ kế toán tổng hợp và chi tiết;

+ Thiết lập mối quan hệ với ngân hàng và các tổ chức tín dụng;

+ Sử dụng thành thạo 2 đến 3 phần mềm kế toán doanh nghiệp thông dụng;

+ Lựa chọn cung cấp đầy đủ thông tin kinh tế về hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị để phục vụ cho yêu cầu lãnh đạo và quản lý kinh tế ở đơn vị;

+ Tham mưu được cho lãnh đạo doanh nghiệp những ý kiến cải tiến làm cho công tác kế toán của doanh nghiệp đúng Pháp luật.

3- Cơ hội việc làm:

Khi tốt nghiệp ra trường học sinh làm việc ở phòng Kinh doanh vận tải, phòng Điều độ vận tải, phòng Tổ chức- Hành chính của các doanh nghiệp vận tải, xếp dỡ hàng hoá và hành khách đường thuỷ nội địa; các đội tàu vận tải, các xí nghiệp xếp dỡ đường thuỷ nội địa, các trạm điều độ vận tải

4- Các môn học chính

– Kinh tế vi mô

– Quản trị học

– Lý thuyết tiền tệ tín dụng

– Lý thuyết kế toán

– Tiếng Anh chuyên ngành

– Quản trị doanh nghiệp

– Kế toán doanh nghiệp

– Thống kê vận tải

– Thuế

– An toàn lao động

– Quản lý khai thác tàu

– Quản lý khai thác cảng

– Marketing

– Quản lý tài nguyên và môi trường

– Địa lý vận tải

– Hàng hoá

– Tổ chức quản lý khai thác tàu

– Tổ chức quản lý khai thác cảng

– Thực tập tốt nghiệp