QUẢN TRỊ LỄ TÂN – NGHIỆP VỤ LỄ TÂN

 

TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG

Tên nghề: Quản trị lễ tân

1- Kiến thức nghề nghiệp:

+ Trình bày và giải thích được vai trò, vị trí, nhiệm vụ của từng chức danh thuộc bộ phận lễ tân trong khách sạn, cơ cấu tổ chức của bộ phận lễ tân, mối quan hệ giữa bộ phận lễ tân với các bộ phận khác trong khách sạn, yêu cầu đối với nhân viên lễ tân khách sạn, hoạt động của bộ phận lễ tân qua các giai đoạn phục vụ khách;

+ Trình bày các quy định về đồng phục, trang phục và phương pháp trang điểm cá nhân trước khi vào ca làm việc;

+ Liệt kê và mô tả được cách sử dụng các trang thiết bị được trang bị tại bộ phận lễ tân;

+ Trình bày giải thích được những việc cần chuẩn bị trước ca làm việc;

+ Nêu và phân tích được quy trình nhận, bàn giao ca;

+ Trình bày được phương pháp giao tiếp qua điện thoại, trực tiếp, văn bản;

+ Liệt kê được các phương pháp bán hàng;

+ Trình bày và phân tích được các quy trình nghiệp vụ: đăng ký giữ chỗ, đón tiếp và đăng ký khách, phục vụ khách trong thời gian lưu trú, trả buồng và thanh toán;

+ Trình bày được quy trình thanh toán đối với các hình thức thanh toán khác nhau;

+ Nêu được và giải thích được các quy định về an toàn an ninh trong khách sạn;

+ Trình bày và phân tích được các loại báo cáo bán hàng;

+ Trình bày và phân tích ý nghĩa và tầm quan trọng và những công việc cần chuẩn bị khi trước khi tiến hành việc đào tạo tại bộ phận và việc giám sát sự phục vụ khách của nhân viên.

2- Kỹ năng nghề nghiệp:

+ Thực hiện thành thạo các quy định về đồng phục, trang phục và phương pháp trang điểm cá nhân trước khi vào ca làm việc;

+ Kiểm tra và sử dụng thành thạo cách sử dụng các trang thiết bị được trang bị tại bộ phận lễ tân;

+ Thực hiện thành thạo những việc cần chuẩn bị trước ca làm việc;

+ Thực hiện thành thạo quy trình nhận, bàn giao ca;

+ Giao tiếp thành thạo với khách trong nước và khách quốc tế;

+ Áp dụng thành thạo các phương pháp bán hàng cho những đối tượng khách khác nhau;

+ Thực hiện thành thạo các quy trình nghiệp vụ: đăng ký giữ chỗ, đón tiếp và đăng ký khách, phục vụ khách trong thời gian lưu trú, trả buồng và thanh toán;

+ Thực hiện thành thạo nghiệp vụ thanh toán;

+ Thực hiện thành thạo các quy định về an toàn an ninh trong khách sạn;

+ Lập và xử lý thành thạo các loại báo cáo bán hàng;

+ Tham gia tuyển dụng và đào tạo được nhân viên tại bộ phận lễ tân;

+ Tổ chức giám sát sự phục vụ khách của nhân viên thuộc bộ phận lễ tân;

+ Có khả năng xử lý các tình huống phát sinh một cách linh hoạt, khoa học;

+ Tổ chức thực hiện công việc theo nhóm thành thạo.

3- Cơ hội việc làm:

– Sau khi học xong sinh viên sẽ làm việc được tại các vị trí như: lễ tân khách sạn, lễ tân của các công ty hoặc người quản lý bộ phận lễ tân ở khách sạn 3 đến 5 sao và các vị trí khác trong khách sạn tùy theo khả năng cá nhân và yêu cầu của công việc, có thể chuyển đổi vị trí công việc: từ bộ phận lễ tân sang các bộ phận khác (phòng kinh doanh, phòng marketing, quản lý nhân sự,….);

– Có khả năng học lên cao hơn và khả năng liên thông (từ trung cấp lên cao đẳng và lên đại học);

– Làm giảng viên giảng dạy các lớp sơ cấp, trung cấp nghề lễ tân và là giảng viên dạy thực hành nghề cho các lớp Quản trị lễ tân trong các trường dạy nghề Khách sạn.

4- Các môn học chính

– Tổng quan du lịch và khách sạn

– Tâm lý và giao tiếp trong du lịch

– Địa lý du lịch Việt Nam

– Marketing du lịch

– Kỹ năng bán hàng

– Tổ chức kinh doanh khách sạn

– Chăm sóc khách hàng

– Kế toán khách sạn

– Nghiệp vụ thanh toán

– Nghiệp vụ văn phòng

– Nghiệp vụ buồng

– Nghiệp vụ nhà hàng

– An toàn an ninh khách sạn

– Đăng ký giữ chỗ

– Đón tiếp và đăng ký khách lưu trú

– Phục vụ khách lưu trú

– Trả buồng và thanh toán

– Báo cáo lễ tân

– Tin học Lễ tân

– Cơ sở vật chất kỹ thuật khách sạn

– Quản trị chất lượng dịch vụ du lịch

– Quản trị nguồn nhân lực

– Tổ chức giám sát và đào tạo tại bộ phận Lễ tân

– Nghiệp vụ Lễ tân nâng cao

– Thực hành nghiệp vụ 1

– Thực hành nghiệp vụ 2

– Ngoại ngữ chuyên ngành cơ bản (tiếng Anh)

– Ngoại ngữ chuyên ngành (tiếng Anh)

TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP

Tên nghề: Nghiệp vụ lễ tân

1- Kiến thức nghề nghiệp:

+ Trình bày được vai trò, vị trí, nhiệm vụ của từng chức danh thuộc bộ phận lễ tân trong khách sạn, cơ cấu tổ chức của bộ phận lễ tân, mối quan hệ giữa bộ phận lễ tân với các bộ phận khác trong khách sạn, yêu cầu đối với nhân viên lễ tân khách sạn, hoạt động của bộ phận lễ tân qua các giai đoạn phục vụ khách;

+ Nêu được các quy định về đồng phục, trang phục và phương pháp trang điểm cá nhân trước khi vào ca làm việc;

+ Liệt kê và mô tả được cách sử dụng các trang thiết bị được trang bị tại bộ phận lễ tân;

+ Trình bày giải thích được những việc cần chuẩn bị trước ca làm việc;

+ Nêu và phân tích được quy trình nhận, bàn giao ca;

+ Trình bày được phương pháp giao tiếp qua điện thoại, trực tiếp, văn bản,…

+ Liệt kê được các phương pháp bán hàng;

+ Trình bày và phân tích được các quy trình nghiệp vụ: đăng ký giữ chỗ, đón tiếp và đăng ký khách, phục vụ khách trong thời gian lưu trú, trả buông và thanh toán cho từng đối tượng khách khác nhau;

+ Trình bày được quy trình thanh toán đối với các hình thức thanh toán khác nhau Nêu được và giải thích được các quy định về an toàn an ninh trong khách sạn.

+ Trình bày và phân tích được các loại báo cáo bán hàng.

2- Kỹ năng nghề nghiệp:

+ Thực hiện được các quy định về đồng phục, trang phục và phương pháp trang điểm cá nhân trước khi vào ca làm việc;

+ Kiểm tra và sử dụng được cách sử dụng các trang thiết bị được trang bị tại bộ phận lễ tân;

+ Thực hiện được những việc cần chuẩn bị trước ca làm việc;

+ Thực hiện được quy trình nhận, bàn giao ca;

+ Giao tiếp được với khách trong nước và khách quốc tế;

+ Áp dụng được các phương pháp bán hàng cho những đối tượng khách khác nhau;

+ Thực hiện được các quy trình nghiệp vụ: đăng ký giữ chỗ, đón tiếp và đăng ký khách, phục vụ khách trong thời gian lưu trú, trả buồng và thanh toán;

+ Thực hiện được nghiệp vụ thanh toán;

+ Thực hiện được các quy định về an toàn an ninh trong khách sạn;

+ Lập được các loại báo cáo bán hàng.

3- Cơ hội việc làm:

– Sau khi tốt nghiệp học sinh sẽ làm được tại các vị trí như: Lễ tân khách sạn từ đến 3 sao, Lễ tân văn phòng trong công ty, và các vị trí khác… tùy theo khả năng cá nhân và yêu cầu của công việc.

4- Các môn học chính

– Tổng quan du lịch và khách sạn

– Tâm lý và giao tiếp trong du lịch

– Địa lý du lịch Việt Nam

– Marketing du lịch

– Kỹ năng bán hàng

– Tổ chức kinh doanh khách sạn

– Kế toán khách sạn

– Nghiệp vụ thanh toán

– Nghiệp vụ văn phòng

– Nghiệp vụ buồng

– Nghiệp vụ nhà hàng

– An toàn an ninh khách sạn

– Đăng ký giữ chỗ

– Đón tiếp và đăng ký khách lưu trú

– Phục vụ khách lưu trú

– Trả buồng và thanh toán

– Báo cáo lễ tân

– Tin học Lễ tân

– Thực hành nghiệp vụ

– Ngoại ngữ chuyên ngành (tiếng Anh)